صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب آزادیفن آوری های نوین و تحول موضوعات تفتیش

فن آوری های نوین و تحول موضوعات تفتیش


3. فن های و تحول تفتیش؛ در یک از سوی که در محفظه‎های مات از اما آیا ذخیره‎ساز دیجیتالی هم طور هستند؟ این را در نظر که یک هارددرایو، است کوچک ولی که جهانی از در آن شده (Kerr, 2005: 569). & با دادگاه‎ها اند که ساز را می های اما که آیا به هر یک از فایل‎های شده بر روی رایانه‎ نیز به ی دو ی ی نگریسته شود یا به نتایج رسیده‎اند& (Kerr, 2001: 35). در ها، & کری& [33]، بر این بود که بر و با ی فولدرهای در یک های ی جداگانه و در & رانیان& [34]، یا & متحده& & اسلانینا& [35]، کل منصرف از محتوایش، به ی یک در نظر شد (Kerr, 2001: 4) و مثلاً در ی & رانیان& ، که در که یک شخص ( به غیراز ضابطین)، را بر روی یک هیچ ای در با های روی خود (Ziff, 2005: 852). نگاه اخیر، به سال 1979 در & بوش& [36] گشت که در آن شده بود که یک دفترکل، محتوی ریز ها و پرداخت ها، است که به آن یک اخذ می است مأمورین، جامع تری به آن دفتر و تفتیشی از صفحات (Kerr, 2001: 4). در در ی & والسر& [37]، کرد که & ها، حجم از و آن را و به می ای از که با درهم آمیخته (Kerr, 2001: 5) و لذا که در جست وجو در ی مزبور است به تجاوز نماید& [38]. این در & گست& & لیس& (Guest v. Leis, 2001) نیز شد و های در به مستقل در نظر شد(Kerr, 2001: 5). کرد که حتی با محدودیت ها، باز هم به نظر می رسد در این دیدگاه، با از شخص مقتدر و در سرکشی به و در به اما به یک نقطه عطف جدی، به رأی و & استومایر& در & جونز& ، عمارت نفوذناپذیر شخص دچار فرسایش و سستی شد. که ها و آن ها به سخت های شخص و بودند(American Civil Union v. Clapper, 2013 (vacated, 785 F.3d 810, 824– 25 (2d Cir. 2015)). In re US for Cell Site Data, 2013) ، در های & جونز& را در کار خود و یک در به و و در & Cell-Site& ها[39] بودند[40]. و در یک رأی توجه، در & ریلای& & کالیفرنیا& ( Riley v. California, 2014)، از این که بخواهد دایره و گستره مشروعِ اخذ متهمی که و آن در به یک استثنای های به شده به گوشی متهم، او دهد، نمود(Issacharoff Wirsha, 2016: 993). رأی صادره در این با به رأیی که به چهار دهه پیش در & متحده& & رابینسون& (United States v. Robinson, 1973) شده آن را متعادل نمود. در آن بود که در منجر به در های شده در قانون، ای شخص شده و تحت او در (Gillespie, 1999: 11–12). ماجرای & رابینسون& به سال 1965 گردد. در آن سال، یک یک کادیلاک را که & رابینسون& آن بود را بر یک ظن بر این که گواهینامه منقضی شده متوقف کرد. سه سرنشین آن و را کرد. این بر شده به به نظر می رسید. بلافاصله بعد از & رابینسون& به او و به کوچکی برخورد که محتویاتش ابتدا نامشخص بود. او را بیرون آورد. یک مچاله شده بود. درب آن را باز کرد و آن را نیز کرد و تفتیش، 14 عدد کپسول کشف نمود؛ کشف شده را در آن واحوال؛ به کسب شده در یک در که شخص شده و آن را دانست(Aaronson Wallace, 1975: 67–98). حتی با این رأی نیز به در این ها نشد و با به این در & ریلای& کرد که است به کیف کیف و که در & رابینسون& شده بود (Lamparello MacLean, 2014: 2488) و لذا در یک و می & رابینسون& را به ای نیز داد (Ibid :2484)؛ اما به خود که بود. با کرد که & بر زین اسب و به شدن و به ماه و هر دو، یک نوع شدن و اما این است که و با این این بود که جیب با اسب با با به ماه است! که های آن از به یا شخص را در خود اند که با که است در یک یا یک کیف یا جیب تعرض گیرد.& (Ibid: 2488–2489). می گفت که: & حافظه های مدرن یا ابزارهایی که را های هوشمند، یک ابزار مقصود اصلی اختراعشان، به و فن آورانه نیستند. به که این ها می در خود و همه ی که این ها می از مردم، آن ها در & زندگی شان& هستند؛ و این که فن در حال می دهد یک شخص حجمی از را با خود حمل نمی شود که ارزش این از آن که بنیان گذاران از در نظر و آن چندین دهه جنگیده اند کمتر قلمداد شود& ( Wirsha, 2016: 994). به در یک تر با شخص فن های و همیشه در حال تکامل، نمودن را با را سخت و در غیرممکن است. در شخص در کامن لا، ها در ابتدای پیدایش تا چند دهه به عقلی می کردند که در شخص دوستان دروغین و فرضی می شد بر متزلزل شود و (Stern, 2013: 379). این از شخص تا این میزان، های را شد؛ مشتریانِ از قدرت از آن که اش، می و یا مجاز بود که مشتری را و لذا آن ها و موظف می که از خود را در دهند؛ که است که است این آن ها مورداستفاده (Henderson, 2004: 520). بااین حال تا اخیراً نیز انتقاداتِ ی مطروحه، هیچ مناسبِ دارایِ جایگزینِ تری در های شخص نکرده است. در در مقاله ای که در سال 2009 منتشر شد، & اورین کر& [41] از این کرد که بین و تمایز قائل می شود و بر این را خطاکاران از بین می برد تا بتوانند های خود را که در معرض است با از فرصت به بکشانند و خود مصونیت نمایند. او می از این که پشت و سپر که از بانکی، ایمیل یا هر نوع می ممانعت می کند؛ که این توانایی ها پس از ظهور فن های شده است و به جای این که عملکرد و درنتیجه ردپای مستقیمی بر جای بگذارند از که می دهد راحت تر عمل می و آن ای که از آن ها در عموم، از بین برده و پشت می کاری که میان و رسمی در تعقیب و عدالت را از بین می برد(Kerr, 2009: 564). طرفداران این می گویند & یک ذاتاً با یک وصف و این نه به به شدن، به ماهیت و ذات آن ها و این خود است که در های می ماندند. لذا اگر حتی اگر از شخص را که از خود می به کمک یک فن و لذا اگر به هر شکل به هیچ حقی رد به ی آن ها چون آن در اصل و در است.& (Stern, 2013: 390) لذا بر این که شده که یا از و به خود به که اگر آن و یا آن و در می حکم کرد که به شده پست و که را می نیز به خود را به بر این می گفت که یک در که این که یک به هیچ وجه باشد. رد این دارد. یکی از مهم در این این است که شخص به نمی شود که اگر نمی شد تا آن را و به آن و می ماند. به شخص بر به های یک به و مدت شده را هم می داند. که اگر به جای آن که می بود که این که در چه مدت و در چه به این باشد. که در و سبب و به می رود و این در که در پشت درب های با ماند. این است که حتی اگر در یک و به یک هم بر به آن که با خود به جای می و از را می که هیچ این را که این و در است. شک اگر ثبت شده در را با که در یک باز رها شده است را به هم و ذیل یک حکم حکم خود در نظر ایم. این این خود که & هر که در می شود و یک در آن پس از شود& ، هیچ نمی کند. این است که این که ما را که در حال در پشت درب های و به دوراز می به این که اگر در می شد به در منظر می گردید و پنهان نبود، کنیم به نظر نمی رسد. در به نظر می رسد که در این نگاه، در اصل، به این که بین مجرمانه و به هم خورده ما به روشی هستیم؛ که راهکاری، یک روش بر استانداردهای احترام به نمی شود و ما در این شیوه، به نرخ کشف و یک ی را امعان نظر به علم به یک هدف تلقّی ایم و به دلیل، که از عالیه گردیم. حتی است این تصور که با فن ها، در پشت فن ها شده اند و ردپاهای از خود به جا می نیز نادرست و & در این در به باشد& (Stern, 2013: 389). 4. در کارآیی شخص در عصر فن های نوین: در سال 2012، پنج در جونز(US v. Jones, 2012) ، که شخص نمی به و با اخیرش حفظ این پنج نتوانستند یک راهکار کنترلی نیز پیشنهاد نمایند(Kerr, 2012: 1,3–4). تئوریک شخص با حکم در ی & ریلای& & کالیفرنیا& احساس شد. در این در ارزیابی یک که وی به اتفاق آرا کرد که سریع فن و اجتماعی، از کاربردهای و قدیمی شخص در فاصله است و آن کاربردها را بیهوده و کم اثر است (Issacharoff Wirsha, 2016: 988). در این راستا، پردازان، انتقادات تندوتیز مفصلی به شخص اند[42]. این بر هر دو مطروحه در این می شود: الف- نخست: آیا یا در حال در با قضاوت می دهد؟ ب- دوم: آیا این که شاخص مذکور در بند پیشین، شود نیز در مواجهه با فن های به منتج به می شود؟ در به سؤال اول، بسیاری، بحث وجدل بر سر این نمودند که فنّاوری، یا در شخص را است. آن ها می گفتند است که بر این، این حرف می شد که یک شخص به شخص می از عدم حفظ باشد؛ اما در حال هستند. در به شکل معمول از به مکاتبه و و که به به آن ها می نگرند، می (Mulligan, 2004: 1551,1571). رشد از پدیده ی & Cloud Computing& یا & Cloud storage& [43] که از آن در متون فارسی، با & ابری& نیز یاد شده است تا حد چالش را در یا عدم یک در که از این در شخص می گیرد، است (Suo, Liu, Wan Zhou, 2013: 655–659)؛ در هنگام از این فن آوری‏(برای در این خصوص، ر.ک: & ها - ابری& ، تاریخ)، به طور که آن ها شود. در یکی از و کم دردسرترین های است. در با این های خود را روی فضایی متشکل از های که به هم پیوسته هستند، می دهیم و در می به آن ها دست یابیم. هرروز میلیون ها کاربر حجم از در دنیا را تولید می کنند. فیلم، عکس و های متنی از این است که بی شک در جایی شوند. در هارددیسکِ رایانه، پاسخگوی این تراکنش ها اما این رفته و به راه های این حجم بود. از های بزرگ دیجیتال، در را بر تکنیک و فن به خود در می کنند. & مایکروسافت& با & وان درایو& [44]، & گوگل& با & درایو& [45]، & اپل& با & آی کلاود& [46] و & آمازون& با & کلاوددرایو& [47] و & دراپ باکس& [48] و از کنندگان این نوع در این زمینه، حضوری رقابتی دارند. همه این ها حجم را بر روی سرورهای خود به یا درازای مبلغ ناچیزی می دهند. به در & آی کلود& ، کمپانی & اپل& ، های اپل شما را در خود می کند و به طور بیسیم و از آن را به هایتان می فرستد و همه چیز به خودکار می شود. ادعای آن ها این است که این روش آسان روش مدیریت، و بازیابی ها روی های است. آن ها تماس، موسیقی ها، تصاویر، برنامه ها، تقویم ها و و را می و شما از های به آن ها خواهید داشت(Gold, 2014: 2321,2323). ترتیب، حتی ما با یک یا یک هارددیسک هم نیستیم. در حال این خطر که با قرائت از شخص در تحت چشمان گر گیرند و که دست کم & محافظت شده نیستند& ( Robison, 2010: 1195,1223) و این در حالی است که می که تردید، شایستگی به یک کیف دارا می (Couillard, 2009: 2219–2220). این که و در شخص است یا یک میدانی و آماری می دهد که از به می کند که آن ها را کم تر و تر از می دانند که این و این است که یا آنالیز متادیتاهای ایمیل، هجمه و تاخت وتازهای وحشتناک تری به در با های وسایط نقلیه یا بازرسی های می دهد (Slobogin, 2008, p. 183)؛ که در و دغدغه به آن ها است. که محل تأمل می این است که از شناسایی این و که می اطلاعاتشان را با و به نحو شده ای نزد و حق که این نزد شخص به جهانیان نشود، طفره می رود و می اما هیچ دلیلی که باشیم نزد مخاطبین محدود، اخلاقاً و منطقاً با نزد برابر (Colb, 2002: 119,122). این بر این که & یک شخص است و می بپذیرد که از از پس از به شدن با صرف نظر باشد& ( Ibid: 119,122)، تر از تحمیلِ یک چشم پوشیِ اجباری به آن از خود در با آن بود و درواقع، یک دقیق تر و ظریف تر از می خوشایند و که به گذاشتن حساس، آن ها در محفوظ بماند؛ والا است ما با عصر & زهد اطلاعاتی& [49] شویم که در آن از این که در مشارکت کراهت (Solove, 2004: 217). امری که غفلت بگیرد این است که این راه حل یک راهبرد بهتر به سرنوشت هنجارهایی است و شخص به و یا اجرا شود که یا غایی و هر حقوقی مخدوش شود. اما که شد، وارده به بخش این نمی شود. فن های نیز شده است که که هم اکنون به شده به عینی شوند. منتقدین شخص می که این که افراد، توقع که آن ها در محترم شمرده آن ها مستحق از حفظ شوند. تبادل حساس از به روش های بسیار، یک نیست. عالی، & مارشال& در مخالفتش با دیدگاه های شده در & اسمیت& ، نگرانی را است. او می & ضمنی یا التزام در مفهومِ خطر، که شخص در در دادن خود به این خطر را است که است را است که شخص در واگذاری خود به مخیر و حق یا رها این را است {و لذا آن و آن عواقب احتمالی را است}& ، وی در ادامه می که این یک و در & ناچار& به نظر می رسند و در نمی و که این شود ولی چاره ندارند. او می & این بی به نظر می رسد که سخن از & ریسک& نماییم، که در انتخاب، هیچ جانشین آنچه پیش روی خود نمی بینند& (Smith v. Maryland, 1979: 479–750). به نظر می رسد مارشال، که بیش از هشتاد درصد روزانه بر متکی شده جایگاه ویژه ای است (Tokson, 2010: 588). که به آنلاین می به که در شده و این نحوه ی می (West, n.d.: 2-3)، درخواست کاریابی و یا حتی مکاتبه، همگی از به نحو فزاینده ای دشوارتر شده است (Issacharoff Wirsha, 2016: 996). این قطعاً، انکار است که به چرخش انداختن از عادی و ضروری، به آشکار، ناپذیر شده است. بر این ناپذیری، پروفسور & ریچارد اپستین& [50] با این که & از واسطه ای به نام شخص از این در به به می شود& ، به شدت می کند و از آن، که این از از حتی نمی شود که به و می فرض نماییم که است که است یک (Epstein, 2009: 1205). عده ای می که ها به شهروندانشان هشدار که حضور در این فضا به معنای مشروعیت این کفایت می کند. این است که قاعدتاً از ها می خودشان قوانینی را وضع که را و نماید. به آن ها می به نقض فاخری از مواد بپوشانند ولی این کار، این است که بگویند ما به شما شما پرده های خود را بکشید؛ اما به این که ما از قبل به قانونی، از قبل به شما ایم، پس می شما را نیز زیر نظر بگیریم! ( Ibid: 1205) و نیازی به که و یا عادلانه آن و آن نمی شود. از طرف در یک و ی جالب، حق به از بشر، حق به اطلاعات، حق بیان، حق شغل و آن ها است(Lim Sexton, 2011: 295,315). لذا است که این حق یا مصداق از ترکیبِ چند حقِ از قبل حکمی را که یعنی است که با و ها به برسد و راهکارِ به رساندن، با تعطیلی و یا نقض حق است. کما این که فرانسه، استونی، فنلاند، یونان، اسپانیا و شورای بشر به را ازجمله بشر اند (Wiebe, 2012: 219). برآمد؛ در شخص سخت از یا خطرِ به است. می شود که & یک با به تجاری اش این خطر را که آن فرد به شود را می پذیرد& (United States v. Miller, 1976). بر رهیافت، از این که & شخص از این را می است که شود& ، شده است که بپذیریم & [یا از ثالث]، با اند& (Kerr, 2009: 588–590) ، اما به و در تقابل با این قویاً در انتقاد از این شده اند که & اطلاع از خطر اطلاعات& ، از تحلیلی و فلسفی و حتی در امر، معادل با & رضایتمندانه ی و بر اطلاعات& بود و نمی از با شخص ببندند و که ما در این به کمک و به ی قانونِ حقوقِ اعتباری در مقابل طبیعی است که & حکومت خطر افشا& را بر تحمیل نه این که آن ها خود باشند؛ لذا رضایت، مفروض بود (Epstein, 2009: 1206). مدافعان شخص است این که یک فرد، که به نگه داشتن می به راحتی، قید & بستن& با طرف های را بزند؛ ولی حتی خود کسانی که این را می اعتراف می که ای هیچ گاه نمی (Georgiav. Randolph, 2006) و قطعاً در حتی یک نوع محروم از اولیه ی و بر نسل های اول و دوم می شود (US v. Jones, 2012) و از این را که & فراگیر، که از طرف های تحت هستند& را غریب و ناسازگار معرفی می کنند. که مأخوذه از کاتز (Katz v.UnitedStates, 1967) ، در سال 1967، به سه دهه شکل تأسی که هیچ متعارفی خود در که با چون های های دهنده همگانی، ها یا حتی یک حسابدار به می (Stern, 2013: 378) ، اما به تدریج این قوت که در قضیه شخص یک و این کاهش، و انواعِ مختلفِ نیز اعمال بود. این است که این است که در ی که برداری از را با حال گفت که مقدار و از که در آن موقع در حال اما این فقط یک است و معلوم که چگونه می این را این حکم داد که & در های شخص کم شده یا ندارد& و لذا این این که بین و و تنوع های پلیسی را در آن که به آن می گوییم، در حال نیز حفظ است که در شخص ها و یا و و یا شده لذا مناسبات جدیدی نیز به (Kerr, 2011: 482). به عبارت ابتدایی و حتی جاری شخص که اطلاعاتِ نزدِ را از های می دهد به نظر نمی رسد و شایسته است که اولاً این ها، به و آسیبی که به می به سخت به آسان، در های تشریفاتی ذیل گیرد: الف- به اخذ قضایی. ب- به سبب محتمل. ج- به ظن در شرا یط تفتیش. حال است که اصل و گردد. می ترتیبات کلی تقاضانامه متصدی (شخص ثالث) با به ای فوق این ها نمود. که یا اقدامات به از سوی نیازمند ملاحظات و احتیاط به که یک می این دشوار است که به شود تا را تا بفهمد که یک از این بر و یک هستند! (Stern, 2013: 394–395) و در نظر نگارنده، سپردن در این به و حتی در های ایران که از ضعف علمی و تعداد ها رنج می برد، به شدت نگران است. به تدریج، این که & یک فرد هیچ ای در که به طرف های می دهد ندارد& ( Smith v. Maryland, 1979)، صریحاً محکوم شده است. ولی حتی که یک فرد فاقد یک در زمینه نباشد، این شد که وی در با به هیچ اندازه ای نیافته است. ای، نه هیچ برخلاف رویکرد در های & میلر& (United States v. Miller, 1976) و & مری لند( Smith v. Maryland, 1979) ، در یا کاربری در نزد رویکردی است که می به مبانی، اصول و بشر و به طورکلی علم شود. که در و در & ریلی کالیفرنیا& (Riley v. California, 2014) در سال 2014 شد، & این که یک فرد دستگیرشده، منافع دارد، که بی شود& و این است که وی احتمالاً (Riley v. California, 2014) لذا تا حدود شده است که نمی توانند، یا نباید، ماندن که شخص ثالثی شده است را باشند. در & ریلِی& ، الیتو[51]، هم با در & جونز& (US v. Jones, 2012) ، که & حتی که از ناشی از اثرات های استقبال نکنند، ولی که خود را با این پیشرفت ها تطبیق دهند& (US v. Jones, 2012)، اما رهیافتی اسقاط حق به طور شود و لذا است که به و مصالح تشریفات در نزد ترسیم و شود. است که در قالب مشخصی با مجریان همکاری ولی این بی حدوحصر و طور که در بند 4 ماده 19 کنوانسیون آمده‏(جلالی فراهانی (مترجم)، 1389: 80)، است & بودن& آن گردد[52] و در بودن، و از قبیل های و محتوایی یا واحوال و خطرناکی جرم و یا ی آن گرفت. پی نوشت: [33]. US v. Carey, 1999 [34]. US v. Runyan, 2001 [35]. US v. Slanina, 2002 [36]. United States v. Beusch, 1979 [37]. US v. Walser, 2001 [38]. US v. Walser, 2001 [39] . پایگاه مجموعه آنتن ها و تجهیزات و رادیویی بین های و راهگزینی در سیسم سلولی. [40] . مطالعه ی که در آنها آرائی موافق با این شده است به های ذیل رجوع نماید: - United States v. Graham, 796 F.3d 332, 344–61 (4th Cir. 2015). - United States v. Davis, 754 F.3d 1205, 1215 (11th Cir. 2014). - Klayman v. Obama, 957 F. Supp. 2d 1, 33 (D.D.C. 2013), vacated, 800 F.3d 559 (D.C. Cir. 2015). [41]. Orin S. Kerr. [42]. این به تفصیل در (Tokson, 2010, p. 581) است. [43]. مدل Cloud که از آن در متنون به نیز شده مدلی بر پایه شبکه های ای است که الگویی تازه عرضه، مصرف و تحویل (شامل زیرساخت، نرم افزار، و منابع رایانشی)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
اعمال حقوق بشر در حقوق قراردادها

اعمال حقوق بشر در حقوق قراردادها


چکیده بشر در یا به شدن از نسبتاً در است که حاضر را تشکیل می دهد. بشر در به و و دارد. عکس العمل یکسانی در قبال این ندارند. و عدم این واکنش هاست. بشر در را دارد. اگر چه ها از این نمی اما می در راه و اصل از بشر و نمود. می از در و از حق های غیر و را از مصادیق مسلم با نظم به آورد. دراین ها و های بشر در است. ها نظم بشر در یا به & شدن خصوصی& [1] از است که در شده و است. بشر در یک باشکوه و تحسین است[2]. با این به نظر می رسد این با اقبال خلوص روبرو شد.آنان که از بیرون به را جایز نمی دانند و تصور می که اگر را در خدمت اهداف به درک ویژگی های منحصر به فرد آن نخواهیم شد. را با درونی نگریست[3]. این نگرش به با های بیرونی به است و را روابطی & دوسویه& [4] می پندارد[5]. است از در هم از است که آن فرد و است.آزادی ها و که در تحت فرد یا ملت از آن ها یاد می شود. در بشر در دو مهم طرح در یک از های می از بشر سخن دوم از و بشر در در به اول می گفت در و از ها از بشر سخن می شود چرا که در این ها از بیشتری برخوردارند. های نظیر خانواده و احوال شخصیه به لحاظ عمیقی که ارزشهای بر این ها و نظم تابع ملی است[6]. راجع به دوم و در های تأثیرگذاری شده است که از بشر متأثر از چند عامل است: 1.زمینه ای که بشر در آن می گردد؛ یا 2.مقام کننده؛ یا 3.شیوه استدلال(استدلال بر حسن نیت، یا نظم عمومی)[7] بشر به دو در توجه می گیرد؛ در رابطه و فرد به ای عمودی عمل می کند و در به نحو افقی. با بشر است از اصطلاحات در نشود.گرچه بشر در فضا و بستر در تقابل با و ها توسعه است اما قلمرو و نیز شده است[8]. در این در بخش اول به های بشر در پرداخت و در بخش دوم های بشر در را در (عمل دوجانبه) و حق (عمل یکجانبه) داد. بخش اول: های بشر در در در بشر در چه موضعی اتخاذ اند به طور کلی چهار است: 1. مستقیم: بر این چتر بشر نه تنها فرد را در در نیز می دهد . این به زبانی که یک در حق ها بکار می برد[9]. اگر بگویند هیچ کس حق فلان کند تسری به نیز میباشد لکن اگر مستقیماً را از تعرض منع کند می رسد باشد. در اصل می & هیچ کس نمی حق را ی به غیر و به دهد & ؛ در اصل چهل و ششم نیز می & هر کس کسب و کار است کس نمی به کسب و کار کسب و کار را از سلب کند& ؛ در اصل و ششم است که & نمی حق بر را از سلب کند& . دقت در این و به کار در آن ها می دهد که به کار در به ای است که در به ی است . در و نیز است. به ای از ها می که در و شوند. (ماده 6:162) نیز این را به است[10]. در از این می گفت که که بشر را می کند نمی از ها هم می این باشند. یک به می خطر شود ولی یک نمی خطر ساز می رسد بشر در که این راه به هدف از حق . اگر و را در ندانیم که ها در بخش فعالیت می چه شود؟ است شود که شخص عمل می کند است و که در بخش فعال است مشمول بخش خواهد بود اما این قانع مستلزم این امر است که با ماهیت واحد به امری می و خیر[11]. 2. بر این شیوه، بشر از های می این که این روش از ایراد های بر در امان است . چون شخصیت ، دارایی، و از در بشمار می روند . هم چون حسن نیت ، معقولیت و تقصیر، منعکس تعادل در علاوه بر اینها نظم در ضرورتاً مندرج در را در بر می . در نظم کانالی است که از آن های مربوط به به سمت جریان می یابند[12]. در از بشر در می گفت که بر این ما نیاز به ابداع در نداریم با همان ها و معیارهای می توانیم به هدف دست کنیم. در آنچه که متحول می شود محتواست نه قالب. به تعبیر بهتر با بازنگری در & مفاهیم& می به آن ها رنگ و بوی بخشید. در از این هم شده که در با یکدیگر، به بشر اولی ترند و اجازه داد که این را از صحنه محو کند[13] .بر این بشر یک فرعی و دست دوم است و تا که بتوان بر دست اول حکم قضیه ای را سراغ منابع ثانوی رفت. ایتالیا، اسپانیا، و آفریقای جنوبی از کشورهایی هستند که بر مبنای عمل می کنند. 3. کاملاً از دو قبل متمایز است. در قضایی، پیش فرض این است که بشر است از فرد در دولت. بر این بشر نه به طور و نه در نیست. به مثال اگر& الف& در & ب& متعهد شود که محصولات خود را بر ملاحظات نژادی یا به & پ& نفروشد، این بود تعهدی با نقض حق که همه مکلف به آن ملازمه و شخص الف بود ب را به یا خسارت ناشی از عدم مطالبه نماید. در این دیدگاه،آنچه که ملاک عمل می به یک شهروند است و از خصوصی-مستقیم یا غیرمستقیم- توجیه نمی شود[14]. در به سخن می گوید و به عمل می به یک است. چنانچه دستور یک ظالمانه یا غیر منصفانه را چون یک است در این است که خود بر و تضمین را نقض بنابراین از باب می را کند.[15] ایالات متحده این را است. در دعوای شلی کرامر دو طرف یک توافق بودند که خود را به آمریکایی های نفروشند که این امر اعتراض گرفت. کرد که اگر چه متمم چهاردهم آمریکا(حق شهروندان) در بین اما از آنجا که از طرف عمل می کند نمی شرطی را که است کند. 4. عدم دیوان عالی کانادا عقیده که بشر ای است که در و است و نمی در بدان نمود.[16]در پرونده هیل کلیسای ساینتولوژی استلال که در دعاوی & کاملا خصوصی& [17]منشور، حتی به و نیست.[18] بخش دوم: های بشر در بشر در در و به بشر می گردد. در این در حد گنجایش این نوشتار و آن از بشر را می دهیم. اصل قراردادی[19] یکی از پر آوازه در & اصل قراردادی& است. از این اصل نتایجی توسط حقوقدانان استنباط شده است که آن ها است از: 1- در داد فرد نقش مهمی و در طرف محتوا و آزادند[20]. به دیگر، می به دلخواه و را نمایند[21]. 2- به مفاد حق به بهانه و انصاف شرایط عقد را کند یا یک طرف را از معاف کند[22] به سخن مقامات حق تغییر و تعهدات را ندارند[23] این برخاسته از اصل قراردادهاست که در جایگاه ویژه و رفیعی دارد[24]. اصل آن درخششی را که در ندارد. در مانند گذشته & قداست قراردادها& [25] رایج نیست[26]. با این کمتر کسی تردید که در و مطلق و افسار گسیخته موانعی در راه وجوددارد که آن را متوقف می کنند. در این را تحت قانون، نظم و اند[27] اند اصل،آزادی است مگر ما این & خوبی& [28] باشیم[29]، حال این است که آیا می های مبنایی که بشر بر آن ها استوار شده است را به خوب در داد یا خیر؟ آیا می را به مغایرت با بشر به شده در یا از ها کرد؟ زیر(به تنهایی یا توأمان) به جدی بر سر راه در می شوند: الف-شروط یا هدف به ثالث،آسیب برساند. ب-شروط یا هدف با نباشد. پ-قرارداد یک طرف یا را دچار مخاطره کند[30]. البته اخیر بر تفکر لیبرالیستی یا فردگرایی بود دامنه اصل را چه است ارتقاء و و که به یک فاعل دست به می زند وی محترم شمرده شود. از فردگرایان اگر ما را تحت کنترل در به خود سامانی ایم. ما در بر اداره زندگی بر قضاوت شخص ایم. اگر ضعیفی و از این به خود آسیب بزنند، ما با نیت هرچند خیرخواهانه شویم ما به انکار فاعلیت آنهاست.[31] بر این از & خوبی& یا بود. با مبادرت به اند. اما های نگرشی به ندارند. در آنگلو امریکن نه شرط کافی است نه شرط لازم؛کافی از آن جهت که در فقدان عوض و عدم با تشریفات فاقد اثر است و لازم از آن جهت که معنایی که به واژه ها و رفتارهای می شود یک متعارف است نه نظر متعاقدین[32]. و مربوط، را می کنند؛ در 975 می دارد: & محکمه نمی خارجی و یا را که بر خلاف بوده و یا به واسطه جریحه دار احساسات جامعه یا بعلت با نظم می شود به موقع گذارد اجراء مزبور اصولاً باشد& . غیرمنصفانه[33] در مصوب 1977 نیز از این دست به می رود. سؤالی که در این جا طرح است این است که آیا به می یا در و ها و در بشر نیز و ترتیب اثرند؟ در ها این در حال قوت گرفتن است که های بر & بشر& در زمره خوب و موجه خلق می گیرند. به ای تفسیر که با بشر مطابق و باشند[34] از این می این نتیجه که قراردادهایی که تاب انطباق
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
بهشت موعود لیبرال دموکراسی!

بهشت موعود لیبرال دموکراسی!


& فرانسیس فوکویاما& [1]، خود را در سال 1989م. و در سال 1992م. در & و انسان& [2] خود، تشریح نمود. این ی را ی می داند. به نظر وی، این می که دو (آزادی و رفاه) را که در طول به و دست به آن است در او دهد و در بطن که شده است به دو ی و دست یابد. بر این ها و را در جهت و های تحت و می دهند. به گمان آنان، این سرنوشت بشر است که در پله ی رشد سیاسی، را در تمامی کره ی زمین تحقق بخشد. اما به نظر می رسد شکل گیری وال ـ طبق گواه آمار و ارقام ـ ی (به عنوان مهد دموکراسی) به شدت با فقر، تبعیض و نابرابری دست و پنجه نرم می کند و روز به روز تعداد بسیار زیادی از آمریکایی ها برخلاف نظر به خیل فقرا افزوده می گردند. فقرای آمریکایی، تصرف وال را فرصتی مناسب برای بیان اعتراض های خود یافته اند. به خصوص این که بهبود فقر در چندان چشم انداز روشنی ندارد و پیش بینی می شود که به زودی کاهش پیدا نخواهد کرد. در نظرسنجی های روزنامه ی & نیویورک تایمز& و شبکه ی & سی.بی.اس& مشخص شد،45درصد شرکت کنندگان از دیدگاه های شده توسط حامیان جنبش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
استقلال، آزادی و امنیت کشور حاصل رشادت شهدا است

استقلال، آزادی و امنیت کشور حاصل رشادت شهدا است


- - گفت: و ‌و شهدا و ایثارگران بوده و باید همواره با زنده نگه داشتن یاد شهیدان، این فرهنگ ارزشی را به نسل‌ های آینده منتقل کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
4 دلیل وجود خشونت بالا در آمریکا

4 دلیل وجود خشونت بالا در آمریکا


علاوه بر حمل چند در که به وقوع خشونت‌های مسلحانه و تیراندازی‌های مرگبار در این کشور منجر می‌شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
آزادی 24 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد همدان در دهه فجر امسال

آزادی 24 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد همدان در دهه فجر امسال


مدیر کل های از 24 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در دهه فجر امسال خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
داشته‌های ما از تاریخ تئاتر پراکنده است

داشته‌های ما از تاریخ تئاتر پراکنده است


خبرگزاری ایران(ایبنا)- ور، مستندساز و شاعری است که با دو در را در است. و دیوید کوک از های در این به می روند که با دقیق و ور، به هنر را گشودند. با ور این ها گفت وگویی داشته ایم که در می خوانید: چرا را انتخاب کردید؟ هنگامی که به کتابlrm;های که به موجود می کردم، دیدم ما یک به نداریم. های از شده بود که به داشتند. به هم در های ما به می شد و ما در این پراکنده بود. استادانی که در های هر یک با برداشت خودشان را روایت می کردند. می دانید که رشته تحصیلی من سینما است اما به هم داشتم و متوجه شدم که است و در خارج از هم به یک مورد اعتماد و است. این چقدر زمان برد؟ این دو سال وقت گذاشتم. از طرف هم آن به من پیشنهاد بود. بعد از ترجمه، یک سال هم صرف کردن عکس های آن شد. در وقتی در یک می شود، نام و عکس در ذکر شود. اما ما در کپی را نمی کنیم. در من می عکس از را که در بود به و کنم. از عکس که در در نیست. می از این عکس ها هستند. به این که پیش از این در اند و کسی را است. پیش از این ما نداشتیم. از این عکس ها هستند. این عکس ها در یک ندارد. از در یک اما همه شان در هم و در یک خیر. به فرض ما فقط یک اسم بود. ما از آن بودیم. این عکس ها به درک ما از های و در سبک های یک کمک می کند. من بر عکس که در این از سی هم عکس ام و به ام تا تر شود. به ما از نمی دانستیم. بعد هم این عکس ها به طراحی تئاترها هم اهمیت داشت. در طراح جایگاهی مشابه دارد. ما در فقط را می شناختیم. هم که به او و آرا او را می کردند. عکس هم که ما از تئاترهای به اجراهای محدود می شد. ور چطور؟... پیش از این هنرمندان به شکل های متفاوتی و ادا می شد؟ بله. تا پیش از این اسم ها هم با های می شد. اما من با جست وجو در و در حد تلاش تا یکدست شود. از سوی تا قبل از این ما با از این نام ها نبودیم و در واقع از این نام ها بار با این شدند. در آن زمان، ما ضعیف بود و مشتری های محدودی داشت. هنری مخصوص قشر تحصیل و فرهیخته بود. در حالی که در جزء تفریحات معمول به می رود. دارند. به این از نظر خودم، خدمت به بود. کلی هم به ناشر گشتم. چون سنگینی آن گران درمی آمد و هر کسی از عهده بر نمی آمد. فاصله هم بین جلد اول و دو جلدی بعدی به آمد. این در اختیار انتشارات مروارید است. شما هیچ وقت با تماسی نداشتید؟ من نامه ای به نوشتم که در جلد دوم است. فکر چون ما از کپی پیروی نمی کنیم، بهتر است به بی آنکه او حق التالیفی بگیرد، عذرخواهی کنم. که هم با روی باز پاسخ داد و گفت: افتخار می کنم که ها از من استفاده کنند. از ادیتورهای دانشنامه بریتانیکا هم بود. پیر شده و این را به خانمی از شاگردانش واگذار است. در سال 1977 بار شده است و من پانزده، بیست سال بعد از نخست چاپ اش، شروع به آن که سه سال هم وقت گرفت. در این سه جلدی، را از تا می کند. شما را هم اید. چون های شده من سعی در به سراغ کتابی بروم که حرف می زند که در و ما شده نیستند یا کمتر شده اند. این این را داشت. نیمی از عکس ها را من به آن ام. در از موارد در اصلی، فقط نام است. اما من سعی هم از کنم تا به کمک کند تا به حال و هوای پی ببرد. چهار سال وقت من را گرفت. آیا در این ها به هنر هم ای شده است؟ بله. در هر دو این ها به هنر شده است. در جلد اول از با یاد شده بود که به دلیل، من یک آن را حذف کردم. به این که گفته بود؛ اسلام با مخالف های اخلاقی نداشته و جدی نمی شود. هم به نپرداخته بود. در مجموع، دو در جلد اول به اختصاص که من یک آن را حذف کردم. چون از یک طرف، توهین آمیزی و از سوی هم، را جدی نگرفته بود. در هم به پرداخته؛ ما. روایتش از با داریوش مهرجویی شده و به جایزه های جهانی که های هم اند، شده است. این در نشر چشمه شده و سه ماه پیش، چاپ دوم آن به بازار آمد. چه دستاوردی دارد؟ حسن این دو و به ویژه در این است که از ورای به بشری می پردازد. یعنی همه ابعاد سیاسی، و جنبه های حکومتی در این شده است. کاملی است که شما با آن با غرب می شوید. این که چرا یا سبک در یک تاریخی شده اند در مسائل و سیاسی می شود. این به نوعی غرب هم هست، چرا که انعکاس تغییراتی که در شکل را در برسی می کند. از سوی هر بهترین بستر سبک ها در آن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
هدف آمریکایی‌ها، تجزیه جامعه اسلامی است

هدف آمریکایی‌ها، تجزیه جامعه اسلامی است


به تقریب(تنا)، علی بین که به دعوت به این سفر در این کرد. با این خبر نوشت: در به های اصیل کرد و گفت که این امر به نجات و می شود. وی افزود: و عرب می تا را و این است. ها تا با در شرق را کنند. با به هدف سفر به گفت: با هدف بسط امت و در حال در است. یی ها در صدد ناتو با کمک هستند تا از تحقق در این کشورها جلوگیری کنند. بین تاکید کرد: ها و صهیونیست ها باید بدانند همان گونه که در لبنان، و شکست خوردند، توهم نخواهد شد. جبهه مقاومت در و لبنان را از شرق فرات نیز خواهد راند. در در شیخ محمود العیساوی نماینده جمهور نیز طی اظهار داشت: ما اجرای اهدافمان در کاهش فاصله پیروان مذاهب می کنیم و از بین می خواهیم که از تمام توان خود حمایت از ثبات و امنیت استفاده کند. وی افزود: عراقی ها بر داعش با کلیه تشکیلات و گروه های مسلحانه خود، فداکاری های زیادی از خود نشان دادند و این از آن مسلمانان است. هیچ چیز مهمتر و با تر از همگرایی و نزدیکی امت ها و نیست. فداکارهای ملت ما و سلامت بشریت نیازمند اندیشیدن به اصل گفت وگو فضا و بستری مناسب، سالم و ملی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
تأسیس مجمع وحدت اسلامی عراق در بغداد اعلام شد

تأسیس مجمع وحدت اسلامی عراق در بغداد اعلام شد


به گزارش تقریب(تنا)، "سید علی در گفت: این یک است که با کمک از اهل سنت و در شده است. وی نقش دین را در بین و با های و خواند و گفت: در صدد بازگرداندن اعتماد بین امت امت بر هر چیز و است. از این را دور از های و و به در و در ذکر کرد. افزود: این می کند و در های شود و در های از جوانان، زنان و عشایر به های ارزشمندی دست خواهد زد و کنفرانس های دوره ای و سالانه برگزار می کند. "فؤاد معصوم" نیز در پیامی که شیخ محمود العیساوی از برجسته اهل سنت به نمایندگی از وی آن را قرائت کرد، خرسندی خود را از کرد. معصوم در پیام خود گفت: این گونه اقدامات، در این برهه بسیار است و امیدواریم که این اقدامات به ثبات، پیشبرد روند بازسازی و دور شبح از کشور منجر شود. خاطر نشان کرد که پیروزی محقق شده بر در متعلق به همه است. در مراسم عراق، آیت الله محسن اراکی، دبیرکل جهانی و دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل مقام معظم رهبری و از اهل سنت و و کشورهای حضور داشتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تمدید مهلت ارسال آثار به سومین دوره جشنواره خاتم

تمدید مهلت ارسال آثار به سومین دوره جشنواره خاتم


به کتاب (ایبنا)، به نقل از خاتم، به تا روز 96 شد. پیش از این 30 ماه اعلام شده بود. محوریت این برگرفته از ویژگی های شخصیتی و سیره حضرت رسول اکرم (ص) به الگو و با توجه به نیازهای مخاطب و امروز جهان و به و شده است. این حجم های بیش تر از پنج و و های و و به های است. که از پست و یا (سایت جشنواره) شود به بخش راه می یابند. در می که و یا در ها باشد. نیز نخواهند شد. ذکر مشخصات فردی شرکتshy; کنندگان نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، تاریخ تولد، پستی، ایمیل، تلفن ثابت و در پایان الزامی است. آیین پایانی این جشنواره، اردیبهشت ماه 1397 برگزار شد. به سه اثر برتر در هر یک از دو حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال به ترتیب به نفر اول 10 سکه به نفر دوم هفت سکه و نفر سوم پنج سکه و افتخار می شود. به نفرات چهارم تا ششم نیز لوح و جایزه ویژه هیات داوران پنج سکه به لوح شد. علاقه مندان می تا 96 خود را به به پستی تهران، میدان هروی، وفامنش، آزادی، افتخاریان، کوچه مریم، 23، کدپستی***** کنند. کسب اطلاعات بیشتر درباره محورهای موضوعی معرفی منابع معتبر، نمونه برگزیده و می با شماره*****7 و یا*****0 داخلی 115 تماس بگیرند و یا به های به یا مراجعه کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
قیام 29 بهمن تبریز به اعتراف آمریکایی‌ها/ روایتی از نخستین اقدام به براندازی مجسمه شاه در تبریز

قیام 29 بهمن تبریز به اعتراف آمریکایی‌ها/ روایتی از نخستین اقدام به براندازی مجسمه شاه در تبریز


به گزارش خبرگزاری از 29 سال 1356 و است که متعاقب 19 دی قم در شهر پرور این راه امت را به راه خونینی که در بیش روی داد و را به که از آن حیات به کرد. * پیش از است. های الامر را که سکه ها به نام علی بن ابیطالب (ع) ضرب شدند، نیک به یاد و شاهدی است بر جای ایستاده در گذر روزها، ماه ها، سال ها و روزگار. به مرور خاطرات سال های صغیر می پردازد. ستارخان (سردار ملی) بر در و این شهر ضبط است که گفت: & من می 72 زیر امیرالمؤمنین(ع) و عباس(ع) شما از من می زیر روس و بروم؟‍!& ، به خود می که (سالار ملی) قدم بر وی است. دهم دی ماه سال 1290 و با روز است. ثقه و هشت تن از با آقا شیخ قلی علی و روس به دار شده اند. ثقه نشد روس ها به را به بشناسد و مجاهدین را معرفی وی اقتدار را می خواست. سال هاست که دوم بر پهناور حکم می راند. روز عاشوراست و از راه اندازی های منع شده اند. در شهر (نوبار قاپیسی) سوز و سرما بیداد می ناله حزینی را درهم می صدا، & کریم آقا صافی& ، شاعر نوحه است که می خواند: یوم دی یا روز دور / یا عرصه سیندن بیر علامت دیر گرداگرد جمع می و باشکوهی به راه می و می دهد: قان / هر / بیر و این است. شمس گاه و اهل بیت *آغاز قیام این خطه (مردم در سال 56) در که تا هر ای که به سخت در بود و در این راه همه را با به و و چون بن علی (ع)، با که در پیش روی در یوم 29 به عهد خود با و وفا و به و با خون روز قم و شور این را داشتند. قلب های پاک ملت در سوگ 19 دی قم از غم و بود. خون های و که در به درج و ادب به به پا از سنگ فرش و های قم پاک بود که شاه در 29 سال 1356 دست به زد و را رقم زد. *کانون با نام & آیت سید طباطبایی& می شود. وی از سال 42 در اقامت گزیده و و تحرکات را در دست است. & قاضی& امید و است. هر شب در این مسجد، سخنرانی برپاست و مجالس ناصرزاده و آقازاده از شور و حال بیشتری برخوردارند. کسانی که به و منزل & آیت قاضی& رفت و آمد دارند، و در 15 خرداد و 42 و آیت خمینی، سخنانی را از & قاضی& اند. & خمینی& را با سال 42 می شناسند. این روزها در به گوش می رسد. از 19 دی قم همه منتظرند تا ببینند & قاضی& چه تصمیمی خواهند گرفت. پیش از هر و اقدامی در مبنی بر افشا و یا با رژیم، از & آیت قاضی& کسب می شود. & نه بویوروسالار؟!...& صبح روز جمعه 28 بهمن، ای با امضای 9 تن از تراز اول تبریز(سید حسن انگجی، جعفر اشراقی، سید یوسف الهاشمی، عبدالحمید شربیانی، عبدالمجید واعظی، عبدالحسین غروی، سید طباطبایی، کاظم دینوری و عبدالله سرابی) بر دیوارها نصب شده است و را به در قم می کند. یکشنبه 29 1356 تازه طلوع بود که با اتکا به دسته،گروه گروه در به راه افتادند، که نقش اساسی در این با کلاس های درس و بازاریان و اصناف با مغازه های خود به اجتماع این سیل عظیم که در حال جاری شدن بود می پیوستند، دریایی که در حال خروشیدن پایه های ستمکاران را به درآورده بود. خداجوی و حق طلب که نور عشق الهی در دل هایشان نقش بود در متراکم شدند و این در بود که دهانه به & آموزده& وقت به تحت & حق شناس& که از حق شده بود تا از به کند. هر به می شد و این از حد که بر شد & حق شناس& این و به گوش ستم و به & مگر در این را ببندید؟!& . در این از را و به سوی حق می کند. نام این & تجلاست& ، 22 و اهل که در در سال سوم درس می خواند. & حق شناس& اش را می کشد و به طرف بی می کند و با آتش به سوی این از & قزلی& شده و یک تن از این خطه & تجلاست& که وی می شود. خون را و با مرگ بر & اکبر& ، & رهبر& و & اکبر& به طرف های شهر به و از جا می طبق کسب که از & آیت قاضی& شده بود. در می شود. در که می پیش می و کم کم نوع عوض می & بر خمینی! مرگ بر شاه& ، & وای بر این یزیدی& . این بار در سر می و نمی کشد که به می شود. که شهر شده و به شده با می و کسب می کند. شاه که خبر به او در با از پمپ ها، ها، و را می دهد و می که شود. می دهد و می از و و های در سطح شهر و در 2 2 و یک را در سطح شهر می دهند. می شود با آیت و که که صبح می شود بعد از ظهر در به که به نظم و شوند. در & شاه می نویسد: & از قم بود که در 18 1978 29 [بهمن1356] تن از به قم دست به و به آن نیز آمد که بنا به در آن بار & مرگ بر شاه& شد& . مرگ بر ضد از با و یا ولی از که خلق در اوج این در و در یافت. می شود (بنی صدر)، از بس از این & مرگ بر ضد فقیه& لجش می که می گفت: & این هم، چون را ها از می کنند& و وی از بود. خبر به وقت & آزموده& می می گوید: & که من آب نمی رود!& تا شهر های که از شهر راه به سمت شهر پیش می آیند. & حکم آباد& ، & شمس تبریزی& ، & قره آغاج& ، & دارایی& و همه و همه پر از است. جنگ زده می & منجم& و & حزب رستاخیز& به دست است. های حزب است و در آتش می سوزد. 3 بعد از شهر به در است. در شهر می که و زره پوش ها باز پس شهر در راهند. ها می که چند سی ـ 130 از شده اند. از و طلب در تا شهر را آتش و را با خطر سازند. با & آیت قاضی& ، شهر در ماند. عده ای از شهر با & آیت قاضی& می کنند. & آیت قاضی& می گوید: & مثل یک دیگ سنگی است که دیر گرم می ولی به جوش دیر به سردی می گراید.& هیچ چیز جلوی خشم های را نمی بگیرد. & مرگ بر شاه& شهر را به در در دانش مجسمه زمان را سنگسار می کنند. از لحظات قیام، حق جو را هدف گلوله و رگبار مسلسل های خود می و را به خاک و خون می کشند و در پی این عده بسیاری زخمی و نیز به خیل پیوستند و درخت را آبیاری کردند. حوالی 2.5 بعد از با ها و زره پوش ها وارد شهر می شوند. در شهر می علیرغم تا پاسی از شب در ها و ها به دادند. شعبات صادرات آسیب است. در از & هریر یزدانی& و چند نفر از اعضای دربار است که از سود درآمد این نفع می برند. اسکناس های در ها ریخته است. ولی این وجوه را حاصل از ربا می دانند و به اعتنایی نمی کنند. به مراکز می و در ستیز با مظاهر طاغوت، اماکنی از قبیل سینماها، مشروب فروشی ها و کاخ را آتش می زنند. جرثومه فساد، حزب در هم کوبیده می شود. خبر به گوش & محمدرضا پهلوی& می با عصبانیت می گوید: & هر از وضع موجود ناراضی پاسپورتش است و می از شود!& اما شاه و دست اش در برابر این وحشت هولناکی می و دست به واکنش های عجولانه ای می زنند. دست های خود را از این نفرت پاک فرمان می کند تا خطاکار مجازات و پس از احضار شهربانی و عزل هیئتی به سرپرستی & ارتشبد شفقت& ، (آجودان شاه) به اعزام می شوند. & آموزگار& طغیان را برانگیخته به دست بیگانگان شمرده و به ها کرد و کرد که & در خیل آشوبگران واقعی و همه از آن سوی مرز بودند.& ، مشاور کابینه او در داشت: & آشوب و را های شده به راه انداختند.& خود شاه هم از زدن برچسب های ناچسب بر چهره اصیل ابا نکرد و در مصاحبه ای که چند روز بعد با بی.بی.سی گفت: & شورش های قم و اتحاد نامقدس بین ها و اشخاص مرتجع است.& در مطبوعات به و تریبون های رسمی نیز عرضه می شود. را به باد طنز می و ابیاتی چند بر سر ها می افتد؟! زلفعلی نن، اروجعلی/ هاردان اولدی لی؟! /تبریز لی اؤزودور، اؤزی/ بهمنین ییرمی دوققوزی! خود شاه جنایتکار هم به خوبی می دانست که همچون همه بود و از حق و بود. بی شک این به ها با های که در تبلیغات شاهانه می شد، خدعه ای بیش و نشانگر این واقعیت بود که این مکاتب انحرافی جایگاهی در ندارند و الا شاه از ذکری به نمی آورد. اما در و برزن هر شهر و هر ده & مرگ بر شاه& است و هر چه کوشش می که را در منحرف و به یا کنند، کسی نیست که باور کند. بیش از یک هفته از 29 می گذرد، ولی در شهر، تردد و خرید و فروش ندارد. ای از سوی شهر می شود و از می که کسب و کار خود را تا رکود اقتصادی نشود، پس از پخش این اعلامیه، شهر از می ولی تا های عید سال 57 به نیمه تعطیل به کار خود می دهد. و های از روز 30 ماه، های و های در با و محکومیت کشتار مأموران حکومت، می شود. & آیت شیرازی& ، قم، & آیت سیدمحمدعلی طباطبایی& ، از تهران، از قم، خراسان، از (اعلامیه دوم)، گیلانی رشتی قم، مازندرانی قم، آیت گلپایگانی، اصفهانی قم، & آیت سیدکاظم شریعتمداری& ، & آیت حاج سیدمحمد وحیدی& ، & آیت العظمی مرعشی& ، کاشان، از فضلا و همدانی قم، & آیت رضا مدنی& و بیروت، از روز 30 تا 28 ماه سال 56، های جداگانه ای را و با می کنند. * در های صادره، خمینی(ره)، یا به تعبیر خود غمنامه، در 8 56 از شور و حال برخوردار است. حماسی و ارادت وافر به و از در نزد امام(ره) و لحن افشاگرانه و تند ایشان در فرازهای میانی پیام، در هیچ کدام از های صادره به چشم نمی خورند، در از این است: & سلام بر شجاع و متدین بر برومند و بر مردانی که در دودمان خطرناک و با مرگ بر شاه خط بطلان بر خرافه گوئی های او کشیدند، زنده باشند مجاهد عزیز که با خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند. خاطره تأسف قم ما را در رنج که پیش آمد که هر مسلمانی را رنج داد و ما را به سوگ نشاند من به شما محترم می دهم، پیروزی نهایی را که شما های بودید که در صدر کوبیدن و خاتمه به خودکامگی و خودسری سلاطین جور به پا و فداکاری کردید. در از این است: & ... با قهار اکنون در ضدشاهی و ضد رژیمی بلند است و بلندتر شد و پرچم بر دوش ارجمند انتقام از این (شاه) به اهتزاز درخواهد آمد، ملت یک دل و یک جهت به پاس از مکتب حیاتبخش قرآن این ضد و مروج زرتشتی را محو کرد. الیس الصبح بقریب؟...& رادیو بی بی سی در تحلیلی که دو روز پس از پخش شد، گفت: و قتل عام آن وسیعی در و محافل و غیرروحانی داشت. و آیات قم مقامات که در این با و تلگراف موضع کردند. اتحادیه انجمن های اروپا، جنبش مبارز، و از کشور، نیز نشر دادند. یکی از نشریات به و از نوشت: نه فقط برگی زرین به ضد ارتجاعی و ستمکش این شهر می افزاید، بلکه ای درخشان در پیکار خلق های میهن است. پس از اروپایی و دست به افشاگری زدند. در جو چنان گرایش به شاه که هیچ نشریه معتبری غیر از چند محلی و کم تیراژ به چاپ مطالب نشد. واشنگتن پست، چند به اختصاص داد، نیویورک تایمز ضمن از ترکی که برداشته، در روزهای بعد را از 6 به بالاتر از 70 نفر و توضیح داد که بلوایی است پیچیده، ولی ننوشت که پیچیدگی بلوا در کجا نهفته است. از مشغول به تحصیل در شرقی (پایتخت جمهوری دمکراتیک سابق آلمان) سفارت را در به اشغال خود درآوردند و به شاه و پخش خبر پرداختند، خبر این به جهان مخابره شد. نیز مقارن سفر امور که به صدراعظم و جمهور به آن رفته در وین، دست به تظاهراتی و خود را، حمام خون در دادند. می گفتند از به از شهر ضمن در زد و خوردهایی که با پلیس شده اند. خانم لیزترگود از طی ای در گاردین از این که به ضد در با ملایمت برخورد شده تعجب و ضمن آن به نقل از سخنان نوشته که او خود را بر تامین است. و اما و محبوبیت روزافزون زعامت و (ره)، چیزی که را مقابله با آن به نشر علیه واداشت. پوچ بودن شاه و بشر کارتر، دشمنی و با امپریالیسم و عوامل به صهیونیسم جهانی، تداوم دست کم در 55 شهر کوچک و را می از نتایج این خواند. تقارن با هجوم اسرائیل به جنوب و از و آن در آرمانی هر چه و و فلسطین را فراهم آورد. علما و عید سال 1357 را تحریم و کردند، که دگرگون شود خدا، عید که از مرجع شود عزا، عید که هزاران نفر از حق طلبان زیر شکنجه تبعید بود شایسته ما، عید نداریم. به این ترتیب یکی پس از به تری تبدیل می شد. اعتراضاتی که خودکامه را در امواج سهمگین خود در هم شکست. 29 به اعتراف ها دو & اربعین& و & تنهایی و پایداری& پیرامون فلسفه وقوع 29 در گفت وگو با در با 29 1356 اتفاقی نبود، افزود: ها و موضعگیری های در رویداد مدم در این روز شده ولی بنده بر که در این ام به این ام که 29 سازماندهی شده نمی قیامی به این را که در یک از شرق به غرب را فرا گرفت،راهپیمایی خواند. وی با به (ره) خطاب به گفت: بر این فرمایش کبیر نقش بی همتاست و این خطه مبنای زمینه سازی های بوده است. در مشروطه، کشف حجاب، موج دستگیری ها اثبات کر ده ا ند که زیر نمی که این خصلت از لحاظ قابل بررسی و است. با به دهه 50 تا 1355، گفت: در طول این پنج سال شدیدترین نوع بر بود و اعدام، زندانی کردن مبارزین و بر همه ابعاد مسائل سایه افکنده بود. وی داد: با روی کار & کارتر& از حزب دموکرات در آمریکا، های مستبد دست با خطر فروپاشی نشوند، بشر را در این در پیش و تمامی را ملزم به منشور بشر کرد. معاون انتشارات بنیاد حفظ و نشر ارزش های کرد: شاهنشاهی نیز که در نقطه به شاه را افزایش داد و در 14 مرداد 1356 (سالگرد مشروطیت) در سالانه خود وعده تغییرات را داد و پانزدهم مرداد، را مجری این خود منصوب کرد، شاه باز می در که (ره) این را یک می دارند. این می افزاید: (ره) طرح باز شاه را تطهیر شاه می دارد. با به که در این داده، می گوید: شاه با این دست به یک خطای استراتژیکی می زند، گرچه این نیز کاملا و فریبنده بود و شاه قصد با ارائه های به که به اختناق بین سال های 50 تا 55 به شاه است و خود چنین فضایی را به بود. وی داد: اول آبان ماه سال 56 سید مصطفی راحل را با اداره استخبارات عراق به می رساند. خاطر کرد: مسبب گرامیداشت در و شهرهای می شود و در حقیقت این جلسات در موارد با می شد و به نظرم این را می به پیش نیاز 29 تلقی کرد. وی می گوید: شاه ضمن هراس از دیدن استقبال در این ها و ارزیابی 17 دی 56 مطلبی موهن در در چاپ کرد. کرد: جالب است بدانید که های قم به پیشنهاد که در منازل جمع شده گرفت. وی تصریح کرد: عامل تحریک در 19 دی قم را بر عهده و من ظریفی بین این و 29 می بینم، به طوری که 23 دی ماه سال، آذربادگان ضمن برپایی راهپیمایی با درگیر می و پس از این روز موج ای از نویسی بر روی دیوارهای ها در به راه می افتد. این با به نقش برجسته در می&zwnj
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : استانی
آزادی 143 زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمانشاه

آزادی 143 زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمانشاه


شبستان: های گفت: جرائم غیرعمد در با اختصاص کمک 121 میلیارد ریالی صورت گرفته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
تصویرنگاری وقایع انقلاب در برج آزادی

تصویرنگاری وقایع انقلاب در برج آزادی


گروه هنر ــ برج این است که در آن از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تفاوت داعش با القاعده و سایر جریان های فکری

تفاوت داعش با القاعده و سایر جریان های فکری


ج- ا ی و گرایان، را در مصر در 2012 در یک و دموکراتیک به فال نیک گرفتند به واقع، مرسی، بیانگر این حقیقت انکارناپذیر بود که و تفکرهای بنیادگرایانه در های و بین حرف (Milton-Edwards, 2014: 1)؛ رو، نباید تقویت و ظهور های رادیکالی یا را محال دانست. سیر یا را در دو شکل و یا کرد: از شکل و این از و خاص آن، است از این لحاظ، آشکار این و وجوددارد. مدتی مدید، خود را یک معین مرز جغرافیایی تعریف بود اما به و خود که در و رنگ به خود اما در شکل این مهم نیز و آن، یا است. در و و و در که سبب شد که این خود را در بخش از این دو کند (Al-Ubaydi et.al, 2014: 8). در ماه 2014 العدنانی[9]، در ا ی با نام & این وعده الهی بود& کرد که و ملزومات در و شام، او کرد که خلیفه خواهدبود و به و نسب قریشی این مرد که یکی از اصل های هفت گانه لازم به برمبنای آموزه های کهن (کلاسیک) نیز کرد. اما در فوریه 2014 و درست، ماه پیش از در ا ی، رفتار و اعمال را زیرسؤال برده، محکوم کرد. در ماه می، در ای در کرد که هیچ ای با و به این را نیز به او که یک است که یک با است (al-‘Adnani, 2014). از سال 2003 و شکل در این تا این در سال 2014، نام خود برگزید. اگر سال 2014 را سال از های این دو که از یکی از این ها را در بن و به های در به سال 1999 در این دو بر این که به و خشک و خشن این های به شدت را در و المقدیسی[10]، پیش از سفر او به در سال 1999 (Al-Ubaydi et.al, 2014:10). و به سال 1991 در با هم پس از به به های بر در به و را نشردادند؛ این ها سرانجام، را به های روانه کرد (Kirdar, 2011: 3). جدول 1: تاریخچه اسمی نام سال فعالیت التوحید و الجهاد(JTWJ) 1999-2004 در دو رود (یا AQI) 2006-2004 المجلس الشورا و المجاهدین(MSM) 2006 الاسلامیه 2013-2006 الاسلامی و 2013 تا منبع: The Washington Institute for Middle East Affairs)) پس از ورود به هرات در سال 1999 و دایرکردن کمپی در این منطقه، و آن، هیچ به با این از خود ندادند و تنها، در بخش را که با هم هم پوشانی ادعامی کرد که این بود که به با نداشت زیرا بن از تدریس آرا و های در کمپ های در و جلوگیری می کرد. از سال 1999 به با نام & المجتمع المتکامله& این بدان معناست که از ایام به فکر و خود است. و رشد در سیر و رشد خود را آغازکرد اما خود هم بر این بود که مهد این جامعه، است نه افغانستان؛ رو او در سال با جماعت & انصار اسلام& که یک کُردی در شمال پیوندهایی برقرارکرد که در فرار او از و رفتنش به مفید، شد؛ رو، پس از به در سال 2000، به گریخت؛ به را نیز می آموخته های دینی و تاریخی او توجیه کرد. اساس قراردادن نور سردار شجاع به بیت المقدس و آن را که صلاح آن را به سرانجام رساند، می یکی از و به داعش[11] مدنظرداشت (Al-Ubaydi et.al, 2014: 111). انسانی باهوش و به شدت گرا در ماه 2006، به یک باره نام را از به & مجلس مجاهدین& تغییرداد؛ یکی از این جلب ملی بعث بود که پس از پاک ها در یا از (Kirdar, 2011: 5). مرگ در 2006 نیز نشد تا یک (مجتمع) و او این طرح را با طرح جاه تر کردند. از با بن کرد و خود را و راه می پس از با با نام & عراق& هر دوی این در و پس از به به او شده نام و آن به این بود که این به های نمی شود و هم شد. در 2007 نام ده تن از خود را کرد اما در سال 2014 که الظواهری[12]، به طور بود که در سال 2006 و هیچ و با در یا حتی خود بن این در های ا ی که در بن در شد، به (Al-Ubaydi et.al, 2014: 14). در سال 2010، هر دوی این در این را به که هم دارد. های خود و های کشف شده از های از سال 2005، و در سال 2006 اما چه شد تا این های دیر خود را در 2013، یک & و شام& را خود با النصره[13] (جبهه بود که در 20122 در شد و در این می شود) در کرد. در در حتی های و نیز از به و با اما طرح هر دو را در و رد و خود با را به طور کرد. در 2013، به این را رد و با نام را که با و هم & الشام& در تا هر دو و کند (Zelin, 2015). یک و شام را می این برشمرد: - از شدن در ها و می با این کار کند که های به و عمل و این با تحت او است. - او از روی که طرح های ملی یا دست کم، را اما در خاص می کند و به فکر طرح و آن که او بود. - او به این بود که این خود از به باشد. این یک به هیچ وجه چون این را ضد خود و می از شکل آن نبود؛ پیش از نزاع جدی این دو در دسامبر 2013 که به شدن ابوصعد الهدرامی، در رقه، به دست به منجرشد، به طور کامل، که این تحول را در های دنیا کدام آغازکرده است. انتقادها و در های که در جولای 2014 منتشرمی شد، به ابن تأکیدمی شد که و به این در به شدت های اذیت، آزار، و شکنجه قرارمی اند. به ادعای خود تغییر نام و و افزایش سطح توقع ها و توقعی که نام که اکنون، خود را می تغییرکند چون غایتی است که های در سرتاسر جهان، آن (Al-Ubaydi et.al, 2014: 18)؛ اما این پرسش، است که & چه ماهوی یا سال 2014، در سال 2006 و و شام در 2013 وجوددارد؟& . د- در دو مهم که شد، های سنی عراقی که پیش تر در سال 2006 و 2007 با آمریکایی، درزمینه با داشتند، به از در سال 2013 روی بیاورند، عبارت اند از: - های پاک و و بود که در در 2005 به تصویب رسید و با از ها و سنی مذهب و بعث، به بهانه با تروریسم، هیچ و برهان محکمه پسندی، راهی شدند. - های یک دست جمعیتی از شهرهای های سنی به شدت تحت تأثیر این های غلط طرد و به های تروریستی، شدند. سعد جواد، پژوهشگر در و می کند که پس از به به جای تأکید بر نقاطی مشترک که را سرپا نگه را به سه بخش شیعه، سنی و کُرد او بر این است که این سیاست، مهم در شکاف های این ها داشت. سعد جواد می کند که در پیشین به ذات سکولاربودنش، به های و هیچ ا ی نشده بود و این در حالی است که در جدید، بر این موضوع ها و مسائل، تأکیدشده و این خود به ها و تنش های یادشده دامن زده است. در سال 2009 جابه جایی و همگون سنی و در (7.2 درصد) به اوج خود این شده هر دو جناح به هیچ وجه با نشد؛ درنتیجه، این به شکل و شهرهایی با بافت به طور تقریبی، همگن انجامید و را به چندین منطقه مبدل کرد. منهای در هیچ یک از سنی کمترین ممکن با پلیس و ارتش در برقراری امنیت نمی و امر سبب شد تا و تندرو به و راحت در قبایل و سنی نفوذکنند؛ های مالکی، یکی از عوامل و مهم در تشدید این ناامنی و قوت گرفتن جنگ طائفی در این بود. با بیداری تظاهرات های مسالمت آمیزی که در های به طور سنی (ازجمله الانبار، دیاله، و حتی کرکوک و با نام & الشعبیه& ) در به هیچ وجه با به نوری المالکی، نشد. تظاهر کنندگان، دو داشتند: برچیده شدن با تروریسم که به سرکوب سنی تنظیم شده است. و زندانیان سیاسی که به حقوق بشر بین المللی از این که اغلب، سنی نیز بودند، هیچ اتهام و جرمی خاص بازداشت شده اما به جای پاسخگویی به این ها با به شدت کرد. در یک سخنرانی، خود به صراحت به هشدارداد تا این وضع به وجود آمده را دهند وگرنه خود او به این وضع خواهدداد؛ او حتی پا را فراترنهاد و در مقایسه ای به طور کامل تنش زا، را به حامیان و یزید تشبیه کرد که قصددارند، حسین و یاران او را ببرند؛ تشبیهی که به قرن هفتم هجری و حسین، سوم و یزید، پسر معاویه (Al-Ubaydi et.al, 2014: 21-22)؛ در این و که خود را و شام می خوانند، بیکار ننشستند؛ هم به سنی این هشدارمی دادند که پر شده از و که یک اعراب سنی هستند؛ دامنه این به شدت در وزیر عراقی، باقر جبر سولاق به اوج خود او سنی ها را به سه دسته کرد: که شوند؛ که به بروند و سوم، که در خدمت باشند (Al-Ubaydi et.al, 2014: 23)؛ این و وقایع، یا ناخواسته، به شعله ورشدن زبانه های کینه این ها منجرشد. ه- با و های یکی از های مقاصد و روش خاص در جهت دستیابی به اهدافش است که این را از های متمایزکرده است. العدنانی، می کند که به اهداف، مستلزم روش خاص است که او آن را روش یا مدل پیامبر می او این روش را در قالب دوبُعدی، و نظامی ترجمه می کند تا بتوان را احیاکرد. پس از قلمرو، کار بعدی که بایدانجام می داد، اخراج و بردن و از بود که این را ملحدان و کافران می پس از این مرحله، انسجام و امت در کار قرارداشت. ای که در این روش خاص بایدمدنظرداشت، مجازشمردن و قوه برخورد با و خود در این میان، حتی استفاده از زور در برابر جماعتی از مسلمانان، (که را رواض و مرتدین می خواند و حتی سنی که با کنند)، به خائنان به می گفت که هدف و های از چین تا اسپانیاست؛ در این راه، روش خاص به زور و قوه است که از این با های که تاکنون می شناختیم، (Al-Ubaydi et.al, 2014: 27-29)؛ این و فتح سرزمینی، شمشیر دولبه عمل می ازیک سو، فتح به و یکی از های مهم در دست تبلیغ و خود یگانه مرجع معتبر اداره امور توسط که دشمنان و جدی و گسترده، نه در داخل حتی در خارج نیز به سخت و خطیر تبدیل شده که هرگونه قصور در آن به معنای ازدست دادن مشروعیت و حقانیت که دشوار می نماید (Hassan,2015). یکی از های در هر دو مبارزات و بن لادن، در دهه 1980، ضد شوروی این دو رهبر، حتی در مقاطعی در سال های 2004 و 2005 با هم به طور مشترک، ضد اما این ها به علل نیافت. بن از ا ی مرفه و تحصیل بود اما ای متوسط و تحصیلاتی پایین تر داشت. خاص و به شدت به و آنانی که او می گسست این دو را سبب شد (Zelin, 2014: 1). که در و تمیزدادن است. های و است. های به دهه های 1980 و 1990، تر و تندخوترند (Zelin, 2014: 3). از هسته در که در دوران و بعدتر شده به طورتقریبی، از های شده، یا از این جدا شده اند. یکی از معدود های شده است که هم این را برعهده رو می گفت که هم با کاریزماتیک و فعال، روبه رو است اما آن سوتر، در و توانسته با به های تبلیغاتی، از را از اَقصی نقاط به بکشاند و و خود را نسل جوان ها ارتقادهد. دسترسی آسان به شبکه های و اینترنت سبب شده تا از به های دو یا سه دهه پیش، ما منسجم تر و تر را شاهد باشیم (Groll, 2015). بارز که را از در و روش می کنند، در چند بایدخلاصه کرد: - در اسناد و مصاحبه های و آن، به هیچ وجه، به ای نکرده اند یا دست کم در اولویت کار از این جهت، به حتی از مهره های داخلی این از های است. به نلی لهود که ها و های تحقیق داده از نظر شدن متواضعانه تر عمل و به هیچ وجه در جاه طلب این در عدم را به دهه 1980 و بن در دانست. به روهان گونارتنا[14]، مرگ به وسیله یک بمب شده از راه دور در پاکستان، کار مصر و به بن شد. بن از کاریزما و بر جهادگران در ناخرسند برخلاف که قصدداشت، به طور مجدد، را فتح کند (این امر به هیچ وجه در حُکام و عربی پذیرش نبود)، بن تغییری به طور تقریبی 180 در و داد و سمت و سوی اصلاح گرانه به برنامه های بخشید و با فرامنطقه ی را در کار قرارداد (Migaux, 2007: 316)؛ درحقیقت به نظرمی رسد که های اطلاعاتی عربی، به مصر و مهم در این و ترور ایفاکرده اند. - از نظر سوگندیادکردن اعضا و آن خلافتی کافی این امر را ناشی از ندیدن این پس می گفت که به یک منتظر فراهم شدن اسباب و آن تا آن را محقق کند. - یکی از های و و است. در این دو با هم از یکسان به نظرآیند، با کمی دقت می تمایزها را شد. خود را به متقابل و دوستانه با های و دانشمندان مسلمان، پژوهشگران و درکل، بدنه عادی متعهد می داند. و زور متناسب با و آن باشد؛ اما خشونت، هیچ حد و مرزی و حتی این در از در خود و های به کاربرده شده است (Al-Ubaydi et.al, 2014: 30-31). - می گفت که نقش و ماما را های داشته و تا یک موتور محرکه قوی که بخواهد به طور مستقیم اقدام های را در امر از این در به دست و تلاش این را خود در به دست می از این مصداق ها درواقع، یک حامی، های را در می کند تا بتوانند های کوچک و خود را در این کشورها ایجادکنند تا درنهایت، زمینه هدف نهایی که شود؛ از این جهت با روش که خود به مستقیم، به فرق (Fishman, 2012: 6). و بارزی که را از های تر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
آغاز تمرینات تیم ملی بسکتبال با حضور رئیس فدراسیون بسکتبال

آغاز تمرینات تیم ملی بسکتبال با حضور رئیس فدراسیون بسکتبال


دور تیم ملی از صبح در با حضور رئیس فدراسیون تهران آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
تکرار تاریخ در ایستگاه 25 بهمن؛ از ارتداد تا فتنه

تکرار تاریخ در ایستگاه 25 بهمن؛ از ارتداد تا فتنه


گروه خبرگزاری فارس: 25 در یادآور حکم ارتداد سلمان رشدی از سوی خمینی(ره) بود تا در سال 89 به و سبز تبدیل شد که به از بخش مصر و که تداوم بار در قسم ملت و شدند. تل که به رخ در بن بست و شده از این و در یا موج بودند. از رو به و در که سال با و و 9 دی را در کار و دست به هم شان شدند. در و ای به نجار، وزیر وقت نوشته و کردند که قصد دارند همبستگی با های مردمی در به ویژه قیام خواهانه و مصر علیه های استبدادی از دعوت به کنند. با گران، دولت که همواره پشتیبان اقدامات بود در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار موافقت با این برنامه شد و خود از این را با افتتاح صفحه ای در توئیتر و فیسبوک کامل کرد تا گران را ازنظر روانی و تبلیغی مساعدت کند پس از گذشت سه روز از 22 که به از های منطقه و پرداخته بسیار مشکوک بود غلامحسین محسنی اژه ای در واکنش به این گفت: اگر شخصی واقعاً انگیزه از غیور و به پا خواسته مصر و را داشته باشد همراه با و ملت در روز 22 در شرکت می کند، درحالی که تعیین روز دیگر به این معناست که این افراد صف خود را از جدا کرده و تفرقه می کنند. رسانه های بیگانه به نقل از مشاور امنیت ملی رئیس جمهور با اشاره به تلاش راه اندازی در 25 به از مصر و و مخالفت وزارت با صدور مجوز در این خصوص نو
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سیاسی
احمد جبرئیل: جبهه مقاومت امروز از اقتدار بیشتری برخوردار است

احمد جبرئیل: جبهه مقاومت امروز از اقتدار بیشتری برخوردار است


- - کل خلق گفت: با در و عراق امروز این از اقتدار بیشتری برخورداراست و تمام طرح ها و سناریوهای آمریکا زیر پای محور از بین رفته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال زاییده دوران مشروطیت است

عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال زاییده دوران مشروطیت است


گروه اجتماعی- و ملی با و استقلال زاییده دوران است، گفت: نامحدود بودن قدرت منبعث از قانون اساسی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
​نماینده پارلمان تونس پرچم رژیم صهیونیستی را تکه تکه کرد

​نماینده پارلمان تونس پرچم رژیم صهیونیستی را تکه تکه کرد


به تقریب(تنا)، یکی از در اعتراض به از طرح بر جرم با اسرائیل، این را در صحن تکه تکه کرد. وی از یکی از های و ملی است که پیش طرح بر جرم با را از قبل با از 217 عضو آن اما و ها به آن را به انداخت. به این اتفاق، دیروز در عمومی یک کاغذی را به دست گرفته و در حالی که به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد، آن را تکه تکه کرد و گفت: این صهیونیستی در مجلس ننگ است؛ زنده باد فلسطین آزاد و عزت و کرامت و امت عرب و آزادگان جهان. وی ائتلاف دولتی به رهبری حزب ندا و النهضه و نیز جمهوری را به تبانی برای معلق گذاشتن این طرح متهم کرد. با دیپلماتیک ندارد، اما و سایر احزاب نزدیک به آن از چند سال پیش جرم با را خواستار شده اند و این درخواست همزمان با تصمیم دونالد ترامپ جمهور آمریکا بر اعلام قدس به عنوان پایتخت جدی تر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
ترور فاطمی بر مزار محمد مسعود، یک اشتباه تاکتیکی بود

ترور فاطمی بر مزار محمد مسعود، یک اشتباه تاکتیکی بود


ایران(ایبنا)- منصوری: از های ملی و یاران موافق بود که در هر دو او در اول بود و در دوم، ملی شدن نفت که مهم را با درخشان، این وزرات برگزید. اما و شاید، او را در به ای های های و یا و یا تحت می کرد. در 25 1330 خلق از آن است. و بعد از 28 فرد بود که حکم عفو شد. را در و او با را پس بگیرد. نقل است که؛ در هم که را در ابن به خاک می کرد و رژیم را زیر سؤال برد و نظامیانی هم که در آن جا گریه می کردند. رزا در ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑه ویژه ﺷــﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻱ 1329 ﺗﺎ 1332 ﺷﻤﺴﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. این در سال 1388، بار انتشارات آگاه شد. به بر در 25 سال 1330 با رزا گفت وی این را در است که در پی می آید: از چه این از این را در و ملی جست وجو کردم. را از و و کردم. این هم، بر کار ای است. این از ام تا زبان. بر این ها و که می کرد و که بعد از ملی شدن بر له یا علیه می نوشتند، از من این بودند. آیا پیش از در هم است؟ پیش از آن، در و او به با و از سن کم، در هجده سالگی بود. در برادرش که با نام در می شد، به کرد و سریع این ها، تم پیدا کرد. او با وضع موجود، بود. تا سال 1328 که اقدام به می کند و های اش تندتر می شود. اش با یا مرگ یا نشانگر مشی او در است. در دورانی که می کرد، چه در و چه در ، و بارها، او را از اداره راهنمایی نگاری که وظیفه اش، سانسور می و بازجویی می دادند. چاپ مطالب در مطبوعات، نیاز بود تا این مهر روا چاپ را روی آن بزند. از ابتدای کارش، به تند و که می این نامی شناخته شده بود. او از اوایل کارش و با توجه به مطالبی که می به یک نگار صاحب ایده و خوش ذوق، هم حساسیت حکومتی ها را بر می انگیزد و هم جامعه روشنفکری هم روزگارش او را می شناسند. مطلبی که از او در می یک ادبی با ای کبوترها است که در سال 1317 شد و در ستایش بود. پس او به های محدود می شد؟ از های او، پیش از در این بود که بعد از رفتن و از در نو می کند. در این به می و را می کند. بار در است که را می کند. این و فقط با می شود. اما به می گفت های او قبل از به در است که می از آن در های هم کند. اما به می گفت و های بین و به و که داشت. هر دو تند و عمل گرا و با می و داشتند. فکر می کنم و هم شد که او به شود و بعد از به نفر دوم در او شود. در ملی و به طور کلی در ها نقش داشت. او به ملی می شد. روی تخت پس از 25 1330 شکل ملی بار در 20 1328 در شکل و در هم بودند. در آن بود و این ها کار می کردند. سعی می تا طی های از شاه و می تا ها در این از بین برود. بعد از سه های رأی به نام بود ولی در می شود و را می دهند. در که و هم می و ملی شکل می گیرد. آن ها های در کاخ شاه و حتی یک روز هم می تا در شاه قول می دهد که در نظر کند. در گرد هم می تا ملی و ملی را می دهد و می که یک از ملی شکل بگیرد. بخش از های ملی با در می شد و به نوعی به ارگان ملی شده بود. پیش از آن هم در پاریس، های آموزشی دیده بود و جزء نخبه های بود که قلم بی نظیر و تاثیرگذاری داشت. و بگویید؟ آشنایی این دو از مرد است که با دوست بودند. این 5 سال می شد و با هم دوستی و همکاری داشتند. که در نمی و ادامه تحصیل به پاریس از آنجا مرد می فرستاد. بین و های به شخصیتی داشت. در کار او را سرمشق و الگوی خود می داد و هر دو مشترکی به نام داشتند. هر دو قلم تند و و بی پروا می نوشتند. می باور نمی و به هر سال در مرگش بر او حاضر می شده و به و نگه داشتن یادش می پرداخت. و خاندان را می داد. ابتدا می گفتند سلطنتی او را اما بعدها حزب توده اعتراف می کند و مرگ را به می گیرد. در با چپ احتیاط می کرد. حتی در ملی شدن نفت سعی می کرد تا آن ها را به نیروی بالقوه یا بالفعل در نظر باشد. اما همه های را از چپ تا متعصبین و دربار، می گرفت. باتوجه به ملی گرا و حتی ضداستعماری که و تعطیلی در او، بر چه شرایطی را که این می در نظر بگیریم. که صفوی و درجه یک در هستند و این تصمیم، آدم های رده دو این گرفته می شود. آقای عبد که را می دهد، در آن 16 سال و حتی دستش توانایی نگهداری کلت را نداشته است. در آن خلا رهبری از فشارآوردن به شاه و می کنند. از یک سو و از سوی رابط و شاه به حساب می آمده. عبد گفته است: ما گرفتیم که را تا بین و شاه اختلاف بیندازیم. نخست و شاه خراب می شود از می تا شان کنند. چون در صفوی، این ها او و حتی به بیوت علما تا سران شان دهند. مدت و همراهانش طولانی شد به فکر کارهای تر و علمی تری افتادند. با این می امکان را فراهم کنند. اما بر مسعود، یک اشتباه تاکتیکی بود. از طرف دیگر، هنگامی که رزم آرا را بودند، متنی می نویسند تا که این کار را به می و این متن را به می فرستند. از متن آن ها را حذف می کند و متن را با کمی حذفیات چاپ می کند. اتفاق، ناراحتی از را می شود. از طرف این از به آرمان ها و های شده بودند. بر آن خود را محق می دانستند که بتوانند امتیازاتی در این راستا به دست بیاورند. چون خود را ملزم به اصول و می دانست، نمی های باشد. پس در یک و تنگنای روانی آن ها به برسند به می گیرند. موثرترین فرد در بود. اما این اشتباهی بود. کما این که آن ها به هدف نرسیدند و مدتی از صحنه حذف شد. در دوران در موفق به کشف مدارک جاسوسی در شدند و در یک 1331 تعطیل شد؟ این نبود که بگیرد. فرآیندی بود که در طی یکی دوسال قطع با انگلیس، به از سوی شد. این را هم در نظر بگیرید که را که یک است می کند. مسئله به بود. او در روابط خارجی اش بتواند فشارهای غربی را کم کند و عربی و مستعمره را هم جلب کند. تلاشش را داد تا در خاورمیانه، کمترین تنش و درگیری را و را در با غرب و استعمارگران با کند. در حالی که در آن زمان، بود. سفری به می کند و می تا نظر را جلب کند. در اوضاعی، یک مرد را می کند. چون به اعتقاد و اعتماد داشت. از سوی که در اول و دوم با همکار کاملا با او هم عقیده و نبودند. اما با وجودی که سنش کم می کار با را کند. که با مذاکره نمی شود. هرچند از طرف آمریکا واسطه می و سعی می حلقه ارتباطی باشند تا را برطرف کنند. اما در قطع با در نتیجه تاریخچه ای که پشت آن و چندسال ملی شدن نفت عملی. در در روز 22 اسفند 1332 بعد از و در دادرسی، از کاخ شهربانی، جمعیت جوانمرد جانباز به سرکردگی شعبان جعفری معروف به بی مخ گرفت. انگار می هیچ گونه محاکمه و قضاوت حقوقی با حرکتی و با نام مردمی را از شر او خلاص کند. اگر شما را قبل از نهضت ملی بخوانید، می شوید که تمامش در دفاع از محروم و پابرهنه و به قول بی کسان است. و در بی عدالتی ها، پهلوی، و سیاستمداران ناکارآمد را مقصر می دانست. او پیش تر به این مقالاتش در شده بود. روزهای اول در تهران هم چندین بار شد و دوباره به راه افتاد. این و با شاه را او از قبل و در ملی شدن جدی تر و تر شد. 25 1332 سه که در آن ها صریح و آشکار به شاه کرد و گفت: شاه روی ملک فاروق را سفید کرد نیمه شب 25 کودتایی که ناکام ماند. در روز 25 عده ای به ریختند و می او را دستگیر اما 8 ساعت بعد، را خنثی کردند. در روز شاه از به ایتالیا فرار کرد. از حالا که شاه از است کار را یکسره کنیم. در بهارستان، می دهد و می کند که عمر پادشاهی شده و است جمهوری روی کار بیاید. به هم اصرار می کند که به بهارستان بیاید. اما می من به و پایبندم و این کار را نمی دهم. بعد از 28 هم کسی که در اعدام می شود است. شاید به آشکار، تند و که با داشت. در تیمسار تیمور بختیار پس از او را هم نمی به اش پس بدهند. بدن بی جان یک آیا باز هم می یک باشد؟ بازهم را در نظر بگیریم. این در سال 1333 می افتد. اگر می شویم که با توسل به نظامی و افراد و ملی و را دستگیر، و تبعید و امنیتی را در سراسر به آورده بودند. همه سرخورده و بودند. بعد از 28 در برقرار بود و خشم فروخورده ای در همه داشت. مهم فرد هم با آن بیماری و تن تب دار شده بود. به نظر شما چه اتفاقی در پی داشت؟ که با زور کنترل شده بود در می بحران ساز باشد. به لازم بود بی سروصدا و با تهدید های بسیار، او را به اش تحویل تا مبادا جنبشی به بیاید. یک سال بعد از شد. شما در نظر که در سال 1345 و 13 سال بعد از فوت می کند و در وصیت اش می نویسد که او را در ابن در شهدای 30 تیر دفن کنند. اما با گذشتن 13 سال از برخلاف وصیتش او را در اتاقی در منزلش در احمدآباد دفن می کنند. همه نشان دهنده آن است که تا سال ها بعد همچنان از یادآوری و شدن های و تحریک آن ها می ترسید. آرامگاه در ابن بابویه- شهرری
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
عراق امروز پیروز و یکپارچه ایستاده است

عراق امروز پیروز و یکپارچه ایستاده است


به تقریب(تنا)، حیدر العبادی که در در سخن می کرد که این قادر به جذب است. وی افزود: به کمک در های ها و را کردند. وی سپس کرد: با این ها، و است و ما انسان پیش از خاک اولویت دارد. افزود: شرایط آماده است و در این رابطه کمیته ای جهت تسهیل کار و ورود آن ها تشکیل شده است. وی بر ادامه اصلاحات و تحقق رشد و در کرد. در دیروز (سه شنبه) با حضور کارشناسان عالی رتبه و مدیر کل و عربی کویت، شماری از شخصیت های عراقی از جمله رئیس مناطق جنگ زده این آغاز شد. این به مدت سه روز برگزار می شود و بیش از 70 هیأت از کشورها، سازمان های بین المللی و منطقه ای در آن دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
آمریکا ناتوان در عملی کردن اهدافش

آمریکا ناتوان در عملی کردن اهدافش


از خورده با به برجام می دهد که یک است. طبیعی است این سر منشا رفتارهای بازیگران باشد. ها حتی زمانی که با می به به ساختارهای فرهنگی، بودند. در است فهم دقیق & نفوذ& به که با چند است به مصادیق و های این دقت می شود. و از این نوع نیست. در با ژاپن، فلسطین، کره و فهرستی بالای از کرده، که در ببینیم تا چه حد به ملی این منتج شده، به چند آن کرد. می که هر یک از این برطرف شدن مشکلی ملی در کره با هدف رفع و به آن نیز که به آن هدف نیز کرد. فی امری مذموم نمی شود، در یک روش نیل به اهداف می شود. اما آیا این اند؟ در این قسمت دارین به & نفوذ& که شده استف کنیم. لذا به این میکنیم که ها به با در سطح فردی، داخلی، ای و بین ثانیا به در با می و نهایتا به & نفوذ& که نخبگان شده می کنیم. الف. با رفع نتیجه: بعد از جنگ دوم که جزو جنگ و به این که های از این جنگ باز رفع خود به شد. اما آن جز در این در های نیست. بی به این و که در جنگ و و ها به ها به ملی آن ها شد و به & ها& یکی از های در است. ب. با مصر مواردی وسعت جمعیت، کانال سوئز، همسایگی با و در نقطه اتصال آسیا و آفریقا، سبب شده که مصر جایگاه ژئوپولوتیکی شده و لذا در نیم قرن اخیر است. این در سال 1979 کمپ دیوید را و از آن تحت های گرفت. انور سادات و پس از او وظیفه حفاظت از رژیم را بر عهده گرفتند. بر این سالانه، 1.3 بیلیون کمک بلاعوض به مصر پرداخت و تجهیز مسلح مصر را نیز داشت.1 با همه متواضعانه دیکتاتور مصر با (و یا است بگوییم خوش خدمتی به این کشور) اما در و با شدت در مصر همه های از وی یافت. به خوبی درک بود که قطعی است و لذا با گذاشتن یکی از مهم متحدین خود را در و را نماید. از سوی با کمک های به مصر اما این هیچ گاه از آن نبردند. در سال های آخر این بیش از پیش رو به نهاد. به که به 20 و در سال 2010 هر به 2950 که این به از قشر و به قشر بود که از آن می به در و های کرد. مصر به آن شد که & هویدی& ی با به های که در به دست می گوید: & و مصر در سال 1978م. هم اما به فضا می کند و مصر هم در 32 سال قبل در جا می زند.& پس از و وی نیز به در کاسته نشدن از کمک های این به مصر و ارتش آن بود تا به های در این تداوم یابد. آن شد که ها به یار خود در نیز پشت و با ، رییس منتخب به زندان و بار نظامیان بر مسلط . ج. با های و و امحای ای معمر در اول 1969 در در به رسید. وی در در پیش و در سال 1980 با و در سال 1984 با اش را قطع کرد. در دهه 60 و 70 به یکباره به نماد از و با صهیونیزم شد. سبب فاحش در رویکردهای فذافی شد. این تا پیش رفت که چندین بار از جانب تمجید شد. اما قذافی: در 2003 بعد از یکسری کرد اتمی اش را امحا است. در سیف پسر وی در ای با ی & الاوسط& کرد که به دست از های ای، و به این است. سبب شد که در سال 2006 بین و با نام & صلح و امنیت& شود. با این دو چه شد؟ در سال 2011 و بعد از موج بیداری اسلامی، به و با این دو را فقط مشخص کرد. از ابتدای روی کار آمدنش و های ضد و ضد درپیش و در بحبوحه رقابت غرب و شرق، خود را به شرق نماید. در سال 1980م. در پی تند دو به طور رسمی قطع شد و سال بعد نیز و خود را قطع کردند. اما از اوایل دهه ی هشتاد (سال1986) جهان، به شد که مهم از یک سو و شکل تفکر اصیل در از سوی بود. لازم به ذکر است یکی از عمده از و طرح ضدصهیونیستی وی، مقبولیت این نوع در آن برهه از در ملل مسلمان و عرب بود . لذا وقوع این به و با غرب شد به ای که پس از 16 سال پنهانی، به ها و های شد. این تغییرات به حدی بود که از به تقدیر کرد. در نوزدهم سال 2003، در یک ی مهم، که با استقبال دو و شد، کرد که کلیه تاسیسات ای خود را نابود است. این به چرخش از شبه و سوسیالیستی به غرب گرایانه بود. بعد از های غرب قذافی، سیف پسر وی در ای با ی کرد که به دست از های ای، و به این است. از سوی نیز در سال 2006 ای با با نام & صلح و امنیت& کرد تا در صورتی که گیرد، ملزم به از این باشد. تعهداتی که در سال 2011 و در پی خیزش های در خاورمیانه، نقض شد و این شدند؛ تا گذر و غرب به را دهد. د. با کره رفع نتیجه: و عدم به کره نیز با است که در زیر به طور کلی به از دو طرف می کنیم. در سال 1994 به کره با به کند. در 12 اوت 1994 ای تحت & شده (agreed statement)& بین کره و و در 21 سال در ژنو با & شده& شد. در این شد که به سمت & شدن& و خود با کره کند. اما این شد که با روی کار در سال 2001 و سخت خود به این را کرد. در 19 2005 با در گفت و شش که با طرف پیش شد، تحت & (joint of principles)& شد که در سبب شد در یک به جلو کند که کره هیچ ای کند.& [1](action plan)& که در این شد به کره کمک و حذف از را و های بخش را کند.[2]– کره غیر از این نشد. اما این نیز به و که با هدف شده بود از بین برود. 6 عضو در دور خود در 8 تا 13 2007 & عملی& تحت & ه. با در موج سوم مدل را که با های به جنگ سرد به از و یا می کند.2 هر چند فقر بر و و های و ملی را می از اما بی شک طرح و به عمل کرد. پس از روی کار دو مهم و (بازسازی و اقتصادی) و (اصلاحات در بیان) وی شد. دو که از های از آن تحت