صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب ادیبابراز ارادت جامی به علی بن ابیطالب

ابراز ارادت جامی به علی بن ابیطالب


و ، آن گاه که از های پاک دین می گیرد ، محصول باطروات و همسان با روح انسان می شود که گویی هست که در کام جان می و را می پروراند. که در طول ، را رنگ و بوی و اند ، پیامبراسلام(ص)،خلفای و اهل بیت است که ، نتیجۀ دلدادگی و است که در آثارشان هویدا می شود . مولاناعبدالرحمان یکی از اهل سنت است که در کنار نعت وستایش اکرم(ص)ومدح با شعر در علی بن ابی و و خود را است . این است از را در او دهد . کلیدواژگان: نعت پیامبر(ص)؛ اهل شرح حال و قرن نهم در سال 817ق در جام چشم به جان گشود. در اصل از ی دشت که از آن جا به و در گزیدند. در را تا آموختن صرف و نحو فراگرفت. صفی علی در رشحات عین الحیات گوید: روزی سخن از و معلمان وی به آمده بود و او می گفت: & ما به حقیقت، شاگرد پدر خودیم که از وی آموختیم.& بنابراین معلوم شده است که وی، صرف و نحو را پیش والد خود گذرانیده است (صفا، 1364ش، ص350). پس از روزگار، در نزد پدرش به همراه خانواده اش به که در آن زمان، یکی از شهرهای مهم به می مهاجرت کرد و پس از ورود به این شهر، تحصیلاتش را نزد آن زمان همچون و داد. وی از به ای که را زده می کرد. در که به یکی از ی در همه ی ی وی است: & تا است به طبع و قوت این کسی از آب به گذر است.& (جامی، ص21) این و خطه آن در سخن و که به وی، لقب شعر را اند. بر شعر و در و هم و است. وی پس از به که از ی به روی و سپس به شرح های ابن به & شیخ اکبر& همت گماشت. وی بنا به ی به همه ی و می وی را دانست. وی یکی از و است که از در بین به که می گفت در شعر و هیچ کس وی، از این همه عزت و است. شیخ در بود و بایقرا(متوفی 911ق) و وی، شیرنوایی(متوفی 906ق) از ی و وی به می رفتند. این در به سال 898 روی در خاک کشید. از وی، به جای که از آن می به هفت و شرح ابن کرد. وی پنج سال پیش از در ی ای به ی و شرح حال خود را می کند: به سال و ز که زد ز مکه به ز اوج قله گاه عزّ و قدم سست ام پر و بال که در آن می بود که اهل سنت در خود از اطهار(رض) یاد و را به می دادند. می از میرخواند(متوفی 903 ق) در یاد کرد. به و را و می دانستند. نیز از این از بود. وی در و در بود و از اهل بیت(رض) به می رفت (داداش ص 54) اسلام(ص)، در در و پس از های نغز و که در و حمد بود و به آن صدر خود را و می به و ذکر اسلام(ص) می پرداختند. این نوع ها و ها از سنت بود که در و می شود. نیز که و نه از سنت ی از سر در و محمد(ص) است. آن از نظر از چند زیر است: 1. نور محمد(ص)، است که خلق شده است. ای که در سخن در نعت پیامبر(ص) در همه ی های خود می کند: ای تخت تخم (جامی، ج2، ص 229) در جای را به ای و است که حق پیامبر(ص) را که از نور بود از نور وی صدها دریای روشنایی و ی مهر آفرید. لاجرم نور آن حضرت(ص)، بود که در نهان غیب به آمد: جز پی آن شمع هدایت پناه ماه نشد قبه این بارگاه تا نه فروغ از رخش اندوختند مهر نیفروختند 2. هدف اصلی آفرینش، اکرم(ص) است. به تعبیر متعال جهان را پیامبر(ص) خلق کرد. جمال اصفهانی، قرن ششم نیز بند در عظیم الشان اسلام(ص) و به این است. این بیت نیز تلمیح به قدسی که ی پیامبرفرمود: & لما خلقت الافلاک& و اصفهانی نیز در بند دوم بند مشهورش ی پیامبر، است: ای مسند تو، ورای صدر تو و خاک توده، حاشاک در راه تو زخم، محض مرهم بر یاد تو، زهر عین تریاک طغرای تو لعمرک منشور ولایت تو (دامادی، 1368ش، ص57) نیز در های به این توجه خاصی داشته است. چند نمونه در می آید: سلام علیک ای ز فطرت طفیل تو ایجاد عالم (جامی، ج1، ص 53) رفعت ازو منبر را رونق ازو خطبه را جز پی آن شاه رسالت مآب چرخ نزد خیمۀ زرین طناب (همان، 477) علاقه و دوستی به اهل بیت پیامبر(ص) است که امت پیامبر(ص)، در امم از و برخوردارند: امت از امم از افضل و اولیاى پیرو شرع و سنّت رهبران ره هُدا بهتر از غیر انبیا خاصه آل پیمبر و اصحاب کز همه بهترند در هر باب وی در چند ی خود به و به اهل بیت(رض) افتخار ورزیده است و از صمیم دل است که هر کسی به آنها بپردازد، در خود را مدح است. مادح اهل بیت در مدحت خویشتن کند مومنم، موقنم خدای شناس وز خدایم بود و هراس از کجی ها در اعتقادم پاک از طعن کج، نهادم باک دوستدار و آل ویم دشمن خصم بدخصال ویم جوهر من ز کان است رخت من از دکان است در ی سروده، خود را به تشبیه می کند و هم به سخن اسلام(ص) که در حق فرمودند: & السلمان منا اهل البیت& همچو شدم ز اهل گشت روشن چراغ من زان زیت اَنا مَولی لهم و مولی القوم کان منهم و لا اخافُ اللوم مست عشقند، عاشقان دایم لایخافون لومه اللایم چون بود عشق صادقان درسم کی ز کید منافقان ترسم در مثنوی، به امام که او را به سبب مدح و اهل بیت(رض) می گفتند: این نه رفض است محض ایمان است رسم معروف اهل است رفض اگر هست حبّ آل نبی رفض، فرض است بر ذکی و غبی (همان، ص210) شعر را که به شده، به ترجمه و ذکر است: لو کان رفضا حُبّ آل فلیشهد الثقلان انی آن که سنت ز اجتهاد قویم اوست قوی به فصیح و لفظ متین گفت در طی شعر سحر آیین گر بود رفض حب ّ آل یا تولا به بتول گو گواه باش و پری که شدم من ز غیر رفض بری کیش من رفض و دین من رفض است رفع من رفض و مابقی خفض است (همان، 211) در ابیات زیر به آیه ی & لیذهب عنکم الرجس اهل و یطهرکم تطهیرا& (احزاب، 33) دارد. آن بود پیش که خدا را ز لوث رجس و فساد هست اهل مراد پوشیده بر اولوالافهام که بود بدترین آثام چون بود زلت و عصیان آن به جز غفران سپس مخاطب شعر احتجاج می کند که اهل بیت پیامبر(ص) چون از رجس و لوث مطهر و پاکند، در نزد مغفور و بخشنده و در روز قیامت از هر مجازات، در امان هستند. پس همه ی اهل بیت مغفورند وز عقوبات آخرت دورند اهل بیت طهارتند این ها نور چشم بصارتند این ها اختر برج شرع و ایمانند گوهر دُرج صدق و احسانند (همان، ص 212) الف: به علی بن ابیطالب(رض) 1. ی (شعری که یک آن و آن به غیرفارسی باشد): هنگام مسافرت به نجف اشرف، ی زیر را است که مطلع آن، بیت زیر است: اَصبحتُ زایراً لکَ یا النّجف بهر نثار مرقد تو نقد جان به کف قصیده، بیست و یک بیت دارد. در نخست، به نظر می رسد که النجف را از غزل به وام گرفته است که در آن غزل، است: اگر قدم زنی در ره عشق بدرقه رهت شود همت نجف (مهدوی 32) در ادامه، آرامگاه علی(رض) را ی دعا و نیایش همه ی نیازمندان می داند که به اجابت، روی به آنجا آورده اند. ی دعا به جای فریادخواهی و دعا کردن است و پیش از اوحدی مراغه ای سده های هفتم و هشتم هجری آن را به کار برده است. سرها به این بساط، مگر کعبه ی دل است رخ ها برآستانه، مگر ی دعاست (عفیفی، 1376ش، ج 3، ص 1943) ماسلف، کوتاهی روزگار گذشته، ظاهراً به آیه ی & عفاالله عماسلف& (مائده، 95) یا به آیه ی & قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِین& (انفال، 38) دارد. از این می این نتیجه گرفت که شاید پیش از این تشرف به نجف در انجام وظیفه ی خود به رعایت حُرمت علوی، را مقصر دانسته است و به موضوع تر است. (مهدوی ص 33) تو دعایى و اهل نیاز را روى سوى تو ز هر طرف مى بوسم آستانه قصر و تو در دیده، اشک عذر ز ماسلف گر پرده هاى چشم مرصّع به گوهرم فرش حریم قبر تو گردد زهى شرف خوشحالم از خدّام ات کنم عمرى که شد تلف رو ام ز اکناف سوى تو تا گیریم ز حادثه دهر در کنف دارم توقّع این که مثال رجاى من یابد ز کلک فضل تو توقیع لاتخف منظور از لاتخف، است به آیه ی زیر است: & وَأَنْ أَلْقِ عَصَاکَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ کَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ& (قصص، 31) یعنی، عصاى خود را بیفکن. پس چون دید آن مثل مارى مى جنبد، پشت کرد و برنگشت. اى موسى! پیش آى و مترس که تو در امانى. در به دو : نخست؛
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
پاسخ مقام معظم رهبری از شرح تاریخ های متعدد برای شهادت حضرت زهرا (س)

پاسخ مقام معظم رهبری از شرح تاریخ های متعدد برای شهادت حضرت زهرا (س)


حجت گفت: از (س) سوال کرد؛ و آقا در جوابی بسیار حکیمانه، فرمودند:: «خدا میخواست مردم از مادر ما خیلی یاد کنند.»
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : فرهنگی

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف متن آهنگ billie eilish ازsix feet دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma متن اهنگ ذاک من ذاک متن اهنگ ذاک من ذاک متن نمایش درباره ی کفاش باشی اهنگهای ترکمنی مغین مخطلط معنی اهنگ six feet under متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam جواب بازی جدولانه(2)312 ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود متن اهنگ sevdiyim adam @guturnews @guturnews www.0net.ir متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ های عثمان نوروزف آهنگ آودون از عثمان نوروزوف ترجمه اهنگbillie eilish_six feet under اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف متن اهنگ kisses back دانلود اهنگ ترکمنی اودون اودون کانال عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن اهنگ kisses back عتمان نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma آوودون آوودون ترانه دانلود اهنگ ترکمنی آوودون آوودون دانلود آهنگهای عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف شمشاد جان اهنگ عثمان نوروز شمشاد جان اهنگ مایه مایه عثمان نوروزف ترجمه آهنگ kisses back معنی اهنگ Six feet under billiie eilish دانلود اهنگ های عثمان‌ نوروزوف دانلود آلبوم جدید عثمان نوروزوف متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ از دروغاتم خوشم میاد وقتی میگی دوسم داری متن ترجمه اهنگ six feet undsr www.0net.ir ترجمه آهنگ six feet under عثمان نوروزف لینک مستقیم عثمان نوروزف متن آهنگ sevdiyim adam جهش ضمیری دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف اهنگ مهری جان عثمان نوروزف دانلود اهنگ عثمان نورزوف عثمان نورزف دانلود ریمیکس بازار سری8 برطبل جنون میزد اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف مجید علیپور همش دعوا چالچاله مجید علیپور همش دعوا معنی اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف اودن لیلام دانلود آلبومblah blahاز کیوهیون آهنگ اللر چارپ از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ayna از adilge دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی اودان اهنگ مسعودجلیلیان امشوبوباره بیداری www.0net.ir دانلود اهنگ آیدا از عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله