صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب امنیتمتن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت


به گزارش خبرگزاری تقریب، متن و های رضا و که از سوی به شده، منتشر شد. را از ذیل بخوانید: رضا متولد 1345 متأهل و 4 فرزند سابقه ایثارگری: در بسیج، در جبهه و جانبازی (25%) تحصیلی و آموزشی: دکتری (DBA) و ارشد و استراتژیک- حقوق- عضو سهند عضو پژوهی (هیأت امناء) مطالعات و های و قائم و در طرح و و (برگزیده به برتر) و تبریز، آذرشهر و اسکو در ای هفتم، و نهم ملی مس و در با آثار ها و در ملی و رفع مجری طرح اصلی بر و های و و و در سفرهای استنانی عضو عضو عضو بازرگانی، و و و در های و کسب و کار عضو و و بازنشستگی کارکنان مس عضو گفتگوی و بخش نایب اول و (مجلس هشتم) (مجلس هفتم) در های و از و خودروسازی و و شمال غرب در فراکسیون های کارگری، و و مدیرکل و استانداری (تبریز) (عج) (بندرعباس) تشویقات و (دریافت لوح تقدیر) در جشنواره شهید رجایی (دریافت لوح تقدیر) (براساس ارزیابی (EFQM)) مجتمع (عج) متن های را از ذیل بخوانید: مقدمه و به و در به جهت بیشترین سهم در به اثرات پسین و پیشین ای با بخش های است. با داشتن های و با از و با از جهت و های جهت : بروشنی می تواند در مسیر شدن و با نموده و در ردیف گیرد. اهدافگذاری های شده عمدتاً بر اصل از و و بخش به و ، و با آرامش و و و و آسیب با از و صدیق و خدمتگزار می باشد. از منجر به بخش شده و موجب مقاوم تر در برابر تکانه های و و مقاومتی و تحق پیشرفت ایرانی- در بخش ، و است. در این راستا سهم و نقش، بر دوش بخش و بخش های و و را عهده دار است. به این هر بخش به مؤلفه های شامل وضع موجود، هدفگذاری کلی و کمی، و های در جداگانه گردیده است. | با به کنونی به و تنگناهای در تحریم، از این تحت "برنامه های خاص در بخش و تجارت" به ویژه، و تاکید شده است تا در اخذ رأی از در های با از تیم در زمانبندی سازماندهی و سریعاً با و علمی، و و نهادها و های بخش گردد. تقدیمی که از تکلیفی و بالادستی و با به و واقعیت ها و های پیش روی به دور از هرگونه اغراق و بزرگنمایی با زحمات تیم متخصص و متعهد و با در های و و بخش ها شده است. رجاء واثق با اتکال به خداوند متعال و با های های ، ها و بخش به درآمده و طی مدت باقیمانده از دوازدهم، گام های موثری در جهت و آبادانی میهن عزیزمان برداشته شود. رضا بخش و 1- بخش 1 - 1 - ها و 1 - 1 - 1 - اهم قوت: عزم و اراده ملی رفع حادث شده و و از ها و های کارگشا امکانات و زیر های و جذابیت نرخ بازگشت در و و اقلیمی و از و (رتبه پنجم در فارغ التحصیلان فنی و علوم) 1 - 1 - 2 - اهم ضعف : در از و و ضعف نگرش سیستمی ، و عدم بین به ملی وری ، نامتناسب صحیح و ضعف در بین (تولید و و (واردات و صادرات) عدم به در های شده در بخش 3 - 1 - 3 - اهم ها: ممتاز و از مادر و و در از های حرفه ای و رشد در پی نرخ ارز و جایگزینی و 1-1-4- اهم تهدیدها: وری و تعطیلی از و با در واحدها عدم بخش های محاسبه و سهم تأثیر بموقع و و با های در فروش نفت و در نقل و انتقالات ضعف در های با های و از غفلت از روزآمد و تکنولوژیک در بخش از غیر و انحصاری از 1 - 2 - کلی وری کل سهم از در و در سهم و نقش بخش در های بخش و تصدی گری سهم با و در و و به و در بخش جذب و پیوستن به با و پایداری های در به 1 - 4 - بخش به به ترسیم شده ، بخش به شرح زیر می گردد: ١- و کسب و کار 2- و های و ها 3- وری 4- و 5- از بصورت با اصل شدن 6- از به با و 7- در 8- و بین با های و 9- ها و های و بر 1-5- های جهت به به و فوق ، های به شرح ذیل تعریف شده اند: 1 - 5 - 1 - و کسب و کار و های تابعه به با در طرح و و بازدارنده و مراحل آن ها طرح های و روز آمد و بخش ذینفعان به ذیربط و درگاه های و راه و نرم افزاری در های از و راه 31 مرکز کسب و کار و ای فنی، و و های به بخش جهت در 1 - 5 - 2 - و بنگاهای و ها سند با و های و بازنگری، و متبوع در های و ای و فهرست موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره 26725/ت 48462ه مورخ 11/ 3/ 93 در عدم مشابه و های فیزیکی (شهرک ها و نواحی صنعتی) با ملی به های و با نرخ ترجیهی یا یارانه از و ها از و و های در هر رشته و با و از های بنیانی که در بر را در مکانیزم بهم رسائی (Matchmaking) می باشند. آ-5-3 - وری از وری ، و و های و داده های تلفیقی عمیق و جدی به و و تربیت متخصصین به مهم وری و اندازه 1-5-4- و از جذب به خطر از های از و طرح های با بخش از و از همایش های بین در معرفی های ، جذب در بخش و توانمندی های و و ملی به از سنجش و های خرد، و های های که بیش از 30 درصد یک (کالا یا در را هستند. آ-5-5- از و های ملی از و ستادهای متناظر از برندهای و بین شدن آن ها و در برگزاری های از و از ها و ها و اعطاء به و و از های 1 - 5 - 6 - از به با و از و های و از های ای ، و از شکل های بخش از و های و در و سهم و در های های های طرح های و کاربردی شدن و در جهت بخش و و از ها و پایانه های دانشگاهی و تحقیقاتی از طرح های و جهت و و ، مهارتی و و پیشنهاد به علوم، و و از های و و و های سهم طرح های و در اعطایی به ها و و با کشورها و های از های و در های 1 - 5 - 7 - در و کارآمدسازی ایمنی، بهداشت، و (HSEE) از و و بازیافت پسماندهای الکتریکی و های آب در بخش (با آب بر) و به بر از تصفیه های پساب های های در از طرح ناوگان خودرو سنگین از کم و پربازده طرح جایگزین فرسوده با پر بازده و کم 1 - 5 - 8 - و بین با های و تعمیق و با هدف بسترسازی و از ها با منطقه، مسلمان و آسیایی از های با هدف و سازنده از های در مناسبت ها و بین درخصوص ها و های ای و بین در و های با هدف و بخصوص و 1-5-9- ها و های و بر از از محل طرح کمک به و تجدید و بخش ها و اهم قوت: و غنی و غیرفلزی در از تحصیل و در و پتانسیل های در قطعات، تجهیزات، مصرفی و ای ارزآوری بخش و و کل در اهم ضعف: عدم یکپارچگی های و سهم در ثابت کل وری کل و عدم از ابزارهای در بخش توجیه و شکاف و فرسودگی و رفع تعارها با و اهم ها از در و به آب های و به روند صعودی و ارتباطات در جهت متوازن ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز کلی نقش های غیردولتی در های بخش جهت راه که با و محوریت شده است ارتقا سهم و های در ملی از های و و جهت از خام فروشی و وری بخش با هدف در پذیری، سهم و نقش بخش با هدف در جذب و صیانت از و موردنیاز آنده و و کار ایمن و خصوصاً منجمله آلومینیوم، مس و فولاد کمی و در سال 1396 و کمی آن تا افق 1400 ؟؟؟ جدول؟؟ بخش و بر و از جذب کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و در بخش و جهت های و های جهت بر و از جذب و در دار در طول ششم از و روز در های و ها های و مکانیزه ثبت محدوده های (تکمیل طرح کاداستر) از و و جهت جذب های بین با های صاحب و روز در های های مالیاتی، گمرکی، و عوارض و آ ها های های در بخش کانی های از دار و آوردن گران در طرح های از طرح پهنه های به سمت عمقی و تحت الارضی و کشف زیرزمینی در به سمت پروازهای ژئوفیزکی کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و و و تکلیف پروانه های و صادره با های و بخش به در با جدیت و های و آنلاین و مرحله از طرف ذینفع و با و جنگل ها و و های جبران و در ها با هدف نگاه به و در بخش با بالاتر و با و تبادل تفاهم های و و رینگ و ابزارها و بسترهای و بخش به فنی و و از های در و و های گمرکی محوصلاتی که در به حد دارد. بخش و با هدف با و به و جهت های و جذب و های و از تجارب حکشورهای در جذب در و و و جذب دهی و سهم بخش و در از ملی و ها و اخذ و های در بخش (معادن و کوچک) و گلوگاه های و تجهیزات و (اکتشاف، استخراج و آزمایشگاه) و رفع وری در آب و بازیابی آن در و از های کم آب بر و و با هدف و و حفظ با ملی و اهتمام جهت اهداف، میعار وری و و های با هدف خام و های بخش منطبق با فنی و تسریع فنی معدنکاران بخش ها و اهم قوت: نوزدهم در بین به بزرگی و اهمیت ژنو اکونومیک در ای با 450 میلیون نفر جمعیت و با 500 میلیارد دلار سالانه و های اقلیمی، تاریخی، و مذهبی و برخوردداری از های و در از حیث و پتروشیمی و های نفتی، و فنی های در مبادلات اهم ضعف: های بزرگانی (حمل و نقل، و...) سهم با و کم وری کل در رشد بخش سطح و فنی در و جذب ضعف بنیه اغلب های سهم غیررسمی و به های و و ضعف کارایی اهم ها: از در و از ترانزیت (صادرات خدمات)، و در پیرامونی با 15 و مجاور و کار در از فراوان نفت و گاز و به و به آب های های بالقوه و بالفعل به در (صنایع پتروشیمی، فنی و و...) اهم تهدیدها: ای نام کسب و کار و های یکجانبه ضعف جدی در کارگزاری با هدف شدید نرخ ارز و چند نرخی آن گرا و کم توجهی به ملی در و و تغییرات مدام جهت های و عدم و و راه در جهت عدم اجماع ملی و در در و و عدم فرماندهی در بخش و منفی بین های در هدف ضعف و عدم و پیوستگی های صادراتی، و و در و به علت ضعف های (جاده، ریل، بندر، کشتی، هواپیما، کامیون ، هتل و...) کلی وری در بخش و و سهم بخش و در و سهم و نقش بخش در و در بخش جذب در نهادینه در سهم از کل بخش از و با هدف به در و بین و در با غیر از به هدف و و به از مؤثرتر از های بخش و های های جهت از و و با هدف به در با هدف آن با جهاد و در نظر و فشار به و اصناف از ساختارهای و خدمات، و و ها های پخش و های صنفی ولجستیکی و از روان و های سند و راه در و و روزآمدسازی شیوه های بر و جهت و و و و و و های خرد شناسایی، و از های و فروشگاه های و آپ های و به های بخش و بین و در با غیر از از های سفارت های در خارج از و کمی و رایزن های در هدف به و های فرامرزی (کاهش زمان - های ترخیص- مجوزها) و با یاجاد های مشترک و از های و و های دوجانبه و چندجانبه و ای و نام و نشان - های های و از های و در و های از و جذب کمک به تبلیغات، بازاریابی، رسانی، آموزش، در های بین و های به هدف و ها و های مویرگی در هدف و ها و دو یا چند به از و های های و جهت همپیوندی و هلدینگ های از و (بسته شستشو و...) جهت با های صادرکننده به (ترغیب و سازندگان به با تولیدکنندگان داخلی) از ای از و از با از و به از های با های و ای از بخش و های در جهت فکر با هدف از دیدگاه های و های بخش های بخش های با بخش جهت و رفع و حذف مخل بخش و انحصارات در بخش و و در موارد خصوصی، ها و زدایی به شروع و کسب و کارهای در جهت حذف و غیر گر با خود بخش در جته کسب و کار از الکترونیکی فرآیندها و (تولید اتکا، رصد و برخط های تجاری) از و های و شتاب دهنده ها (استارت آپ ها) با به خاص و فشارهای و خارجی، به در جهت مردم، های در خاص با بخش و در که پیشتر شد، طرح شده است. این ها و به شرح زیر می باشند: و با هدف و عمومی: و و های و و های در و به طوریکه هر یک از های ذیربط، و های خود را به و دهند. با هدف آن سطح پاسخگویی تیم با اختیارات در و جهت با های ظالمانه و جدول و هدف خانوار با به و از بهنگام هدف هدف از قبیل کارگران، کارمندان وو... . حساس، و اولیه و ای سناریوهای با فوری سازوکار بورسی در های و پیش بازه های زمانی تقاضا و هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت از در مواقع پرمصرف و راه سازمانه و در رصد و و بهبود، و های و و و از در امر راهبری و های با و (انبارها، ثبت سفارش، حمل و نقل و...) به شناسه هدف با از ای پرهیز از های مخل به موقع اعتبارات و از از تعاونی های مرزنشین، ملوانان و های و از از منظم، به روزآوری وقواعد مربوط با روش های و روش های کسب و کارها و و بر مبنای اثربخشی و های در جهت غیرنفتی: (از و پردازش آن) از با به و از موقیعت در جهت با شرکای ای نمایندگی در و های به و های و به و هدف و به جای خام و ای و های و در جهت با به های (بسته از و ضمانت های صادراتی) خریدار و فروشنده بین از و و هاب های ای مالی، و های ای فقر و و مرزی: احتمام به در بخش و با هدف و این همسو با با مأموریت به های ای جهت و های و با های ای با هدف محرومیت و شدن طرح های در این های و در جهت بر از در و و به از و از های در بخش و تجارت: از طرح های زا به در کمتر برخوردار های های تعطیل شده و از مکانیسم های و ارزی، در گردش، معافیت ها، ها، های و هم صنف از آپ ها در بخش و کارخانجات از های - که بتوانند با مجوز بدون کارخانه از های بلااستفاده و به و نمایند و در جهت به های و های با هدف با فساد و و ها و بر حسن های و عادلانه و همزمان به و آحاد در های و نیز در های اقصتادی با مطبوعات و ها جهت همگانی به و از های جهت ارایه به طرح های فرآیندهای و خارجی: راه به گروه راه های کسب و کار راه و و بازمهندسی فرایندهای با ثبت سفارش و کارت راه و با هدف حداقل 3 برابری خرد (صنایع و و خانوادگی) در های بر کمی و آپ های و های و سربار در شده از راه در های راه تهاتر با به یوژه های و و معماری و در و و مدیریت، پروری و در غیرحاکمیتی به ها، ها و بخش تمرکززدایی و تفویض در تمامی سطوح اعم از ستادی و صفی با اصل توازن و جدی و از درون و گرایی، به بانوان و ترجیح از به تنها معیار انتخاب و تعراض در ها، ها و و های شفاف، و با کارشناسی، کارگروهی، خرد جمعی و اقناعی به جای فرد و دستوری و و تعهد و مدیران به های قانونی از ششم و و الزامات و ها وفاق ملی، و همه از های و قوه قضاییه و های ا جرایی به پول و اعتبار، و و ارزشمداری و به سمت به های پولی و و پیش شدن متغیرهای مهم بخش و و با بخش (نظیر روستایی، تبصره 18 و...) تضمین و در جهت بخش دهی و در گذاری، و ها و و و های بخش های نظر و های بخش های نظر و مخل و و و جاری بر در سطح و هوشمندانه در و در جهت و های بین در ها و وریه های و از تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های بعضاً موازی و متناقض در های پولی، و همراهی و نهادهای در های شده به رفع انحصارها و برقرار در تحت دادن و قاعده مند های انحصار و مرجع: سند چشم انداز در افق 1404 های معظم رهبری (سیاست های کلی های کلی بخش های کلی بخش معدن، های کلی اشتغال، های کلی اصل 44 و...) ششم و و تکالیف مندرج در سال 1397 با بخش دوازدهم و های جمهور راه بخش و سند و شده وقت در دوازدهم به با بخش و (قانون رفع و کشور، کسب و حداکثر از ت وان و در و توقیت در امر صادرات، صنفی، و...)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
آمریکایی ها در خروج از برجام احساس شکست می کنند

آمریکایی ها در خروج از برجام احساس شکست می کنند


- - ملی و گفت: کرد که ها در از احساس شکست می کنند، ضمن اینکه همزمان در این مدت از یونسکو، نفتا، شورای حقوق بشر، کنوانسیون پاریس و غیره نیز خارج شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
زائران خارجی اربعین در امنیت کامل از گیلان گذر می کنند

زائران خارجی اربعین در امنیت کامل از گیلان گذر می کنند


- - گفت: و زائران خارجی اربعین در حوالی موکب ها و شهرهای مختلف استان فراهم است .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فرهنگ عرصه اجبار نیست!/ سیاست‌گذاری فرهنگی چیست؟

فرهنگ عرصه اجبار نیست!/ سیاست‌گذاری فرهنگی چیست؟


به ایران(ایبنا)، پنجمین از های از به همت بین با و یکشنبه 29 مهر با علی کاراندیش، ویژه و در شهروندی، و در سالن اجتماعات و شد. بین در این توضیحاتی را های در کرد و گفت: یکی از ابتکاری در و تشکیل است که امسال نیز در نمایشگاه غرفه ای را به خود بود و با 5 شد. 200 به و هنر شد. وی با به طراحی سال گفت: این نیز است در سال 98 شود. کتابی که برگرفته از جلسات های از نیز تا سال منتشر شد. حیدری، مدیرکل دفتر و مالکیت و نیز در بخش از این در امر سخن گفت: از های و مهم در است و آن در شود. نیز تعاریف متعددی است اما که مد نظر این است که و است و با یا عدم نیز راه را می کند. وی با به سه مدل به افزود: مدل بر و است. مدل دوم بر عدم و مدل سوم نیز بر در است. به وی، پس از بخش های در پررنگی تر کرد. بعد از در است. در این ما نامتعادلی را داشتیم. در به شده است. در اصل دوم و نیز های شورای عالی سخن گفت و افزود: از مغفول بشر است و اگر را با همان ابزارهای دولتی ارتقا دهیم می پایه گذار باشد. وی با به و های مرتبط با در کرد: وزارتخانه ها، صدا و سیما، میراث و از در این می با این ما قوانین در های اجرایی نداریم. تبلیغات هم در این مدعی است که بیش از های می کند و ما می بینیم که چگونه می از و به طور در ها در این کند. عضو نیز در این با ما در است گفت: در که در آن کند و آن اعم از و... است و در این ها در هر که از است. وی داد: اما ای است که می در آن کرد. با به در این می را کرد: است در و از آن چون و در دست است و به ای است که نمی بر کند هم یک کنشگر کنشگران است اما تنها فروتنی باشد. این افزود: در این که فروتن است می مفید چون بزرگترین است و ای از امکانات و اختیارات را دارد. اما در دوم می شود که از چون در طبقه مسلط است و از آنجا که طبقاتی است امکان حکمرانی بر طبقات ایجاد می شود. گفت: منظور از نیز در اینجا و است. به تخصص داشتن کاری است. به طور از در کشورهای پول داری یا نمی خواهند دنبال پول مثلا در که دارای ثروت هم معتقدند 90 را مالیات بگیرد چون مابقی این کافی است. چون در خارج از اگر کسی بنویسد دار می شود هر چند در متاسفانه چنین چیزی و گاهی حتی ناشران 10 پشت جلد را هم فراموش می به مولف یا مترجم بدهند پس در اگرچه از دارند ولی پولدار نیستند. این افزود: نیز به ای از ارتباطات است که به درد فرد می خورد و می ای او محسوب شود. اما که می شود مربوط است به نهادهایی که می از کنش که در باشد. اگر این چهار را نداشته تحت تسلط هستند. وی در بخش از با به وقتی حرف می زنیم تکلیفمان را با مشخص کنیم کرد: مدل های به عدم آمریکاست. در مدل دوم که آن را پی گرفتند در دخالت کرد. اما در مدل سوم جمهوری رد و این است که می گوید چه بخوانیم و نخوانیم یا چه بشنویم و نشنویم. عضو در با به در سیاستگذاری های بین هم تاثیرگذارند گفت: به طور که آموزش و برنامه ریزی می کند کشورها نظرشان را می گویند و که بعد از اعلامیه ها کنوانسیونی شد که به آن می پیوندند به رعایت آن ما نیز به از کنوانسیون ها پیوستیم در که با متون دینی و... ما سازگاری و همین موجب بروز مشکلاتی در ما می شود. وی با تاکید بر می هر مدل را داشت اما اجرایش را کرد، گفت: اجبار بلکه است شما اگر می خواهید های را ببندید یا ها را سانسور را کنید. من چاپ خودم با مواجه شدم که اصل زیر سوال اما من به یکی از آن شوم. در بخش پایانی راهکارهایی داد و گفت: می که را در باشد. از سوی خود را به کارهایی کند که می دهد. علی کاراندیش مروستی و ارشاداسلامی در ضمن قدردانی از و همکاران برگزاری های از از و تابعه در خبر داد و افزود: پس از انتصاب اینجانب به وارشاداسلامی در در اولین از معاونت های و واحدهای تابعه، درخواست را که این و شد تا و با مفاد منشور در و هنر و رسانه تنظیم و شود که این در حال است. معاون مدیریت و منابع و داد: اهتمام و اعتقاد ما در برآن است که موظف است تا را فعال شدن بخش خصوصی و در ها فراهم کند و اگر در روزی را شاهد باشیم که در های و و از ظرفیت بهره ببریم روند پایدار نیز سرعت یافت. وی در گفت: سازی در و دیدن و نتایج آن در بین و پروسه ای مرور است. در پروژه های ها با جدول زمانبندی پیش بینی شده می شود و گاه زودتر از موعد هم می به ثمر بنشیند در که موضوعات ابتدا در ذهن و هدف تثبیت شود تا نمود عینی کند که این امر گذر است و امیدواریم در و برکات ماندگاری در پی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
همه در قبال مخاطبان معلول مسئول هستیم

همه در قبال مخاطبان معلول مسئول هستیم


رشت - - و با به توجه به نیازهای معلولان گفت: همه ما در قابل مخاطبان معلول مسئول هستیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بولتون پشت تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان موشکی با روسیه است

بولتون پشت تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان موشکی با روسیه است


«سی ان ان» در نوشت: جان ملی کاخ از خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) بوده و اکنون از قدرت به دست آمده برای تحقق رویکرد خود استفاده می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
دولت فکری برای گرانی‌ها کند

دولت فکری برای گرانی‌ها کند


عضو ملی و با به گفت: گرانی‌های بیدادکننده به‌خوبی عملکرد ضعیف دولت را نشان می‌دهد، آب و نان ارتباطی به آمریکا ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
بازارچه محصول های روستایی در قم برپا شود

بازارچه محصول های روستایی در قم برپا شود


قم- ایرنا- و قم گفت: قم با های به برپایی بازارچه محصول های روستایی و صنایع دستی در ورودی ها و بوستان های این شهر اهتمام داشته باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
FATF برای انجام ارزیابی به ایران مهلت داده

FATF برای انجام ارزیابی به ایران مهلت داده


نایب رییس ملی و گفت که به از سوی مالی(FATF) برای ارزیابی از سوی آن‌ها صورت گرفته وگرنه براساس روال قانونی پروسه مربوط به بررسی و تصویب لوایح چهارگانه را می‌دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی نیازمند ارایه برنامه منسجم است

رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی نیازمند ارایه برنامه منسجم است


تهران-ایرنا- عضو ملی و گفت: و راه و کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی برای اقناع و کسب رای اعتماد بالا باید برنامه منسجم و قوی ارایه کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
ترامپ خود را باخته است

ترامپ خود را باخته است


تهران- ایرنا- و در جان ملی این این که ایران قصد دارد در انتخابات پیش روی در نیمه های آبان ماه آینده مداخله کند، موضوعی که نشان می دهد رئیس جمهور پیشاپیش خود را باخته می بیند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
ورود بخش خصوصی به مدیریت منابع آبی ضروری است

ورود بخش خصوصی به مدیریت منابع آبی ضروری است


کرمان- ایرنا- و با به این در و محصولات جالیزی و مرکبات گفت :استفاده بهینه از آب های موجود و مدیریت مناسب منابع آبی از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و بخش خصوصی نیز به آن وارد شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تمرین اخلاق مداری از مولفه های انتخابات دانش آموزی است

تمرین اخلاق مداری از مولفه های انتخابات دانش آموزی است


کرج-ایرنا- و و را از مولفه ها و اهداف انتخابات دانش آموزی دانست و گفت: توجه به این مقوله ها در اولویت قرار گیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ورزشکاران معلول لرستانی نیازمند یاری مسوولان هستند

ورزشکاران معلول لرستانی نیازمند یاری مسوولان هستند


معاون گفت: اجرایی، معلولین استان را در رده‌های مختلف به جهت کسب افتخارات بیشتر یاری کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 21 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
تاکید ظریف بر محدودیت های اعتباری ‌و بودجه ای وزارت خارجه

تاکید ظریف بر محدودیت های اعتباری ‌و بودجه ای وزارت خارجه


ملی با اشاره به این با گفت: در این اقتصادی را از جمله دستاوردهای وزارت عنوان و بر محدودیت های اعتباری ‌بودجه ای نیز در این زمینه تاکید کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
اطلاع رسانی متمرکز از حوادث مانع تنش جامعه می شود

اطلاع رسانی متمرکز از حوادث مانع تنش جامعه می شود


سمنان- ایرنا- و گفت: از مختلف به صورت متمرکز از ایجاد هر گونه آشفتگی اذهان و تنش در جامعه جلوگیری می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تعیین روسای کارگروه‌های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور

تعیین روسای کارگروه‌های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور


به خبرگزاری و در شفیعی بررسی های ملی را به با فر و و را به و تحلیل محتوای رسانه ای سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد نوریان اجتماعی ناجا را به رصد و پایش سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر در و مجلس را به قضائی و بابک دین پرست هماهنگی و توسعه منطقه ای را به کرد. گفتنی است پیش از این، با صدور حکم ای از سوی دکتر فضلی؛ سید رمضان شجاعی کیاسری و بین الملل به دبیر و شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
سفری امن برای زوار اربعین/ تبلیغاتی که راه به جایی نمی‌برد

سفری امن برای زوار اربعین/ تبلیغاتی که راه به جایی نمی‌برد


تقریب - از هر مرز که به سمت شوی فرقی نمی همه امن و اند این است که این نقل می شود. ای است که در هر باید لحاظ در هم که جمعیتی میلیونی را در محلی واحد گرد هم می آورد این موضوع اهمیتی چند برابر پیدا می کند. همه که در سال های در این در شده اند به در این می کنند. 30 در از مرز بین علاوه بر گیت های گذر که هویت اشخاص بررسی می در طول مسیر موقعیت های خدمات رسان تا نقطه صفر در فواصل مامورهای و مستقر و یا در حال گشت زنی هستند. ولی فقیه در جمهوری اسلامی در مرز از گماردن 30 ماموری انتطامی در خبر می دهد و می گوید: در 30 پلیس در شلمچه، و را داشت. حجت با با های می کند: این را که در با به خود عمل کند و رفت و آمد به یکی از های این است. وی می دهد: با از با در است و های خود را به نحو داد و این از را اند تا این ملی و که است در شود. این ها و بنا به سید میر به این شده است که در های نشود. در مرز و را خوب می و می کند: روی تحت است و هیچ ندارد و هر مشکوک یا غیر با روی از چشم و دور نمی ماند. سرهنگ نقیب فاطمی، را خط قرمز می که به کسی عبور از آن نمی شود و به نیز این اطمینان را می دهد که نمی دهند خدشه ای به جهانی وارد شود. وی اما در از می تا به نکات و ایمنی اعلام شده از سوی دستگاه ها دقت و به آنها پایبند باشند. خیالتان در سفر اخیر به ایلام و در حاشیه اخیرش از مرز در 25 مهر، بر می کند و از زوار می با و خیال به زیارت بروند. استاندار نیز یک روز بعد این سفر از در و خبر می دهد و به رادیو می که مناطق و منتهی به و تحت است. غلامرضا شریعتی در این گفت و گوی رادیویی می کند: با های شده از سال قبل و برگزاری جلسات متعدد تاکنون، مشخص و اقدامت و با اشراف در این به صورت اجرا می شود. وی در بازدیدی که 28 مهر از مرز باز هم به می کند و می گوید: در حوزه به طور از ورودی تا پایانه های برنامه ریزی شده است و تیم های و کارهای موثری را اند. نا فرجام دشمن در نیز در جریان از بین به دشمنان کم رنگ کردن می کند اما این اقدامات را بی می داند. آیت الله محسن حیدری می گوید: به طور قطع شیعیان چه در و چه در و افغانستان و پاکستان و کشورهای عربی و دیگر کشورها با توطئه ها، تحریم ها و گوناگون که در مخالفت با این الهی شده است، اقبال بی نظیر و شور و شوق هر چه به خاص شیعه می بخشند. وی می دهد: پیشاپیش ملت را می بینیم که روز به روز استقبالشان از مانور می شود و به طور قطع در های آینده و در آستانه که سرنوشت سازی است جهان شاهد حضور هر چه بود که به سوی می شوند. این در این را مشت محکمی بر دهان گویان و سرایان می و می کند که برخلاف میل دشمنان، های به یاد ماندنی شد. تا کنون هزاران زائر از اند و خود را به عالیات به منظور شرکت در بزرگ رسانده اند. این افراد گذری بدون مشکل را تجربه اند و ها ثبت باشکوه دیگری همچنان دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
بررسی «امنیت با رویکرد مهدوی» با حضور شفیعی سروستانی

بررسی «امنیت با رویکرد مهدوی» با حضور شفیعی سروستانی


با از های ملی فرهنگ دفاعی_امنیتی بر اساس آموزه های مهدوی امروز برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
13 آبان نماد استکبار ستیزی است

13 آبان نماد استکبار ستیزی است


گناوه- ایرنا- و گفت: خود در راهپیمایی استکبارستیز 13 آبان امسال پاسخ قاطعی به توطئه و تهدیدهای دشمنان و بدخواهان نظام خواهند داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مسئول

مسئول "توبه" داعش در عراق بازداشت شد


نیروهای توبه داعش و دو تن دیگر از تروریست ها را بازداشت کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
دولت­ها و نهادهای امداد رسان بین­ الملل راه حلی برای بحران یمن بیاندیشند

دولت­ها و نهادهای امداد رسان بین­ الملل راه حلی برای بحران یمن بیاندیشند


ملی با از در بی و ضد آل و همپیمانانش علیه مردم یمن گفت: دولت­ها و نهادهای امداد رسان بین­ الملل راه حلی برای بحران یمن بیاندیشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
حکیم بر ضرورت توجه کشورهای همسایه به امنیت عراق تأکید کرد

حکیم بر ضرورت توجه کشورهای همسایه به امنیت عراق تأکید کرد


به در این دوجانبه میان و و در این به ای که به نفع دو گرفت. سید حکیم، ملی در با در بر به و و شدت تنش ها در کرد. ملی در این از تا از و و آن چرا که این امر بر ملی و به کلی می گذارد. با این که را در و مسؤولیت ها ارائه داد، به خود از عبدالمهدی، نخست وزیر مأمور به تشکیل اشاره کرد و گفت:ما این حق را به عبدالمهدی دادیم که هر کس را که تصدی پست در مناسب می بیند، در سمت وزارت بگمارد و این امر بر اساس این باور ما که کنونی می طلبد که تمام ها برآورده کردن آرمان های مردم در برخورداری از خدمات بگیرد. وی در خصوص حق آب دو از رودهای نیز مجدداً خواهان سهمیه بندی های عادلانه از رود دجله و فرات شد و خاطرنشان کرد: وارد بازسازی و سازندگی خواهد شد و بدین ترتیب، نیازمند کمک همگان به ویژه است. در پایان کرد: منفعت در این است که از سیاست محوربندی ها فاصله گرفته و اساسا بر منافع ملت تمرکز شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
90 درصد مشکلات منابع طبیعی اردبیل و آذربایجان شرقی حل شد

90 درصد مشکلات منابع طبیعی اردبیل و آذربایجان شرقی حل شد


- - ، و گفت: 90 از شده در زمینه تقسیمات کشوری ، منابع طبیعی و ییلاقات این استان با و حدود مرزی با توافق طرفین حل و فصل شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
​رمزگشایی از ماجرای بن‌سلمان + «18»/ آیا پرونده خاشقچی بسته شد؟

​رمزگشایی از ماجرای بن‌سلمان + «18»/ آیا پرونده خاشقچی بسته شد؟


به گزارش تقریب؛ سرانجام پس از 18 روز از ناپدید شدن جمال در در به تن به و قتل در در شد. اگر چه در روزهای همه کسانی که این را چه در و چه در از تعقیب می با بن و را اول قتل می اما از و های از به شدن شد. در این راهکار به آل سعود مبنی بر عاملان حذف به "گروه خودسر" در میانه راه در سمت و سوی پرونده را به جهتی سوق داد که بن به امر دهنده قتل قربانیانی را به جای خود بنشاند که تا این جای کار است. بن تا این جای کار است می کند به است. از بن در قتل بن می با قتل این این را به کند که و او به هیچ وجه از هیچ و نیستند. این در و در از و یا و و در بند در و ... نباشند. بن تا این جای کار بود چون هم خود را به و هم در و را حتی در تلخ دهد. در در از شد به را به و در عین حال و به را به کند. آن است که قبل از هر چیز این را به درک کرد که عمر می بیش از دو هفته نباشد. بیشتر بخوانید:چرا بن می آمر قتل خاشقجی باشد؟ اگر چه تا اینجای کار بن و خود را پیروز می دانند اما این پایان نیست و از این پس بن و پاسخگوی چند نکته اساسی باشند. اول با این فرض که قتل حاصل یک مشاجره در ماموران و شخص چرا قتل را 18 روز به تاخیر انداخت و اساسا در که از اولین لحظات به وقوع این علم از عهده دار شدن آن طفره رفت؟ دوم اگر چنان که ادعا می شود ماجرای حذف فیزیکی کار گروهی خودسر و طراز اول و به چه طور می در جامعه ای صد در صد استبدادی که همه چیز آن حتی منتقدین شدیدا زیر ذره بین قرار دارد این گروه بالا دستی و به بن به این مبادرت کرده باشند؟ سوم دلیل امریکا در قبال این چه است؟ بی گمان به هیچ وجه نمی که و دستگاه لایه های پنهان از این نداشته اند؟ اگر واقعا شود این به دور از صورت آنگاه انتظار عقوبات سختی از ناحیه و این در است که در 18 روز و بعد از رسمی از سوی در بامداد شنبه کاملا با ملاطفت به این برخورد کرد و می کند؟ مبتنی بر آنچه و در حاضر بن پاسخ دهد با چه مبلغ و یا کدامین وعده توانسته است و هیات را به و یا تغافل به این وا دارد؟ کلام پایانی در این باب در کنونی ملک می کوشد تا به تطهیر پسر بپردازد این از گوسفندهای قربانی 18 گانه در پیشگاه بن استنباط می شود مامور کردن امر قتل به بازسازی سازمان جاسوسی این امر را تایید می کند. در شرایطی این است که آیا جهانی به بن در قتل کرد؟ در عین حال از این پس چگونه به توجیه و تعاملات خود با حکومتی این خونریز و ولیعهدی منتظر تاج و تخت و با برند تروریسم ادامه همکاری داد؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
توطئه گروهک تروریستی منافقین برای فتنه‌گری در زیارت اربعین

توطئه گروهک تروریستی منافقین برای فتنه‌گری در زیارت اربعین


به این که خواست فاش با از چند ماه های و ها را تحت نظر ، گفت: رصد ما است که طی ماه های چند نفر از به تحت های و در انفرادی، وارد خاک ما شده اند. وی افزود: های ما نشان می دهد این ها با به در و باش ده ها و نه به با هدف ای بین و می گیرد. این در این گفت: بر در ماه های بین ملت های و که از سوی های به شده است در در تیم های دو یا چند از یک یا چند و آقا با در و ها، به داد و و که در این طرح و به شده است. وی گفت: این به به نیز شده و انتظار می رود و فریب این نزاع ها و های تصنعی را نخورند و خدای ناکرده باعث خون ریزی در زیارت سیدالشهداء(ع) نشوند و این گونه ها را در نطفه خفه کنند. این مسئول توصیه کرد که زائران، از هر و گرایشی، از هرگونه استفاده از شعارهای سیاسی مورد اختلاف و بحث با دیگرزائران در خصوص مسائل اختلافی بپرهیزند و حماسه را به نقطه عطفی در نمایش وحدت و به رخ کشیدن اتحاد شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام از هر گروه و نژاد و مذهب و ای تبدیل کنند. وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که علت ترورهای زنجیره ای برخی چهره ها در چه بوده است، با اشاره به طی ماه های از هنرپیشه های سینما، آرایشگران، پزشکان جراح زیبایی و سلبریتی ها به طرز مشکوکی ترور شده اند، گفت: با پیگیری های به عمل آمده از سوی عراق، از ها شناسایی و دستگیر شده اند که در بازجویی های شده از این افراد، مشخص شد آنها دوره های عملیات را در یک پایگاه به رژیم صهیونیستی در کردستان گذرانده اند و مأموریت داشته اند تا با این اقدامات، وجهه جریانات اسلام گرای و حامیان مقاومت اسلامی در کشورمان را لکه دار که به لطف زحمات جان برکف تداوم این توطئه نیز ناکام ماند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
برخی مخالفت ها بادستاوردهای بین المللی دولت قدرت طلبانه وجناحی است

برخی مخالفت ها بادستاوردهای بین المللی دولت قدرت طلبانه وجناحی است


- -عضو ملی و با و با هفت شرط cft به دیگر راه سواستفاده طرف را بسته اند، گفت: جنس برخی مخالفت های داخلی قدرت طلبانه، رقابت جناحی، انحصارگرایانه و هم صدا با دشمنان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
دادگستری به مخلان امنیت مردم مهلت نمی دهد

دادگستری به مخلان امنیت مردم مهلت نمی دهد


کل و ضمن بر این که به که مردم را به خطر می اندازند مهلت نمی دهد، گفت: در بعد اقتصادی نیز برخوردهای سخت و بدون اغماضی داریم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
​آزادی 6 گروگان سوری از چنگال داعش

​آزادی 6 گروگان سوری از چنگال داعش


به گزارش رسمی (سانا) به نقل از کرد: در مسلح و دستگاه ها در این 6 تن از را که ماه های شده کنند. کرد: این بیش از 83 روز به طول انجامید و در حین این شماری از ارتش کشته و مجروح شدند. وی افزود: در این دو زن و 4 کودک از مجموع 29 نفری که شده بودند و باقی ها نیز به زودی خواهند شد. گفتنی است گروه تروریستی در 25 طی یک سلسله همزمان به شهر و حومه شرقی آن، بیش از 260 نفر را به قتل رساند که این از زمان آغاز درگیری ها در بیشترین به شمار می رود. داعشی ها در این نزدیک به 30 نفر را گرفتند. ترجمه: فرشته صدیقی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​کنفرانس بین المللی بررسی محورهای علمی زیارت اربعین در کربلا

​کنفرانس بین المللی بررسی محورهای علمی زیارت اربعین در کربلا


به خبرگزاری کرد: این با 14 و و با هدف از دین و شد. وی افزود: هدف این بین همه از جهت حمل و نقل و و علمی گذشته از دینی و مذهبی آن بوده است. القریشی ادامه داد: در این بیش از 150 پژوهشگر که با ارائه 80 مقاله و پژوهش، مهمترین موانع این و راه های بهبود آن را کردند. وی افزود: پژوهشگرانی از کشورهای عربی و اروپایی از جمله فلسطین، الجزایر، بحرین، سوریه، هلند و فرانسه در این حضور داشتند. ترجمه: فرشته صدیقی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب دانلود اهنگ بارون از واریا ترجمه اهنگ gjithmone ترجمه فارسی اهنگ gjithmone