صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب برابراخوان المسلمین و وحدت اسلامی

اخوان المسلمین و وحدت اسلامی


یکی از در جهت از با های و از است. در بر شخصیتshy; حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. بحران و فروپاشی در سال 1924 اتفاقی در ترکیۀ به نام جدایی از رخ داد و در سال 1926 به آخرین رخت و روی این سه شکل یکی است که به نام است و در میshy;گیرد. که از قبل و آن را بود. جریانی اسست که به سکولاریسم خاورمیانه مشهور است و امتداد یک نوع تجددshy;گرایی غربی در آن دارد. و سومی جریان اخوانی است که از سال 1926 در ذهنshy; ها بود اما رسماً از دو سال بعد (1928) در مصر شد و مشابه آن هم دو سال بعد (1930) در سوریه شد و به مرور در اغلب و حتی ایالات متحده و شکل گرفت. در ده سال اول و به می تا که حسن به خود گوید: به به در مصر می و هیچ به یا آن و یا یا ... زیرا تهییج و باعث میshy;شود و است و هم آتش و دوزخ . اما در 1931 این با بر و از اعراب به یک شد (مسعودنیا و 1387، 147). بعد از مسئلۀ ، ایدئولوژی خود را مرحلۀ بعد به شیوهshy;ای ارائه کرد که بر توانایی در به ایدئولوژیی شود، داشت، همین است که کردند برنامۀshy;شان بر سه اصل است: الف) نظامی جامع و متکامل بالذات است، و واپسین در همۀ آن ب) از دل دو منبع برآمده و بر است: [قرآن] و سنت نبوی؛ پ) انطباق با همۀ زمانshy; ها و مکانshy; هاست . بناء سپس خود را وارث و دگرگونshy;ساز پوینده در تفکر سنتshy;گرایانه و اصلاح سنی و کرد: یک یک یک یک یک یک و یک و یک . از دو بخش شده بود: یکی که بر نه همۀ وطن از داشت. آن و در این وطن بود که به عمل و اخذ و کند و در . و سپس بود که این همه در که در آن shy;اند. این عجز به در نه فقط کل است (عنایت، 1392: 156). این است که: فی ...؛ هدف ما، ما، ما، در راه خدا ما و در راه خدا ما است (جنتی، 8). خود را است. در های را در زیر است: الف) علمی: یک از و از آن در ب) عملی: مصر و دول در جهت و نقش و بر این به ای با نحو و فرستاد. در این و شده پ) اقتصادی: است از و از سطح و ت) و خیرخواهانه: های با و ث) و ملیshy;گرایی: های در جهت درۀ سپس و در همۀ ج) و جهانی: های در صلح و و بر و (مسعودنیا و 148-147). در از گرفت. و به دو و و و عدم آن به سوی شرق یا یکی از و بود که در دهه 40 شد. یکی از در جهت از با های و از است. در بر حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. از حسن از است که در عالیه است. وی به یک اندیشمند اهل سنت و و مرشد از دیرباز، روابط خود را با علمای و حوزهshy; های علمیه آنshy;ها، و گامshy;هایی به سوی برداشت. حسن یکی از بین بود که با قمی، در آن کرد و پس از او نیز و مرشدان به تأسی از وی و در او، گام های مثبتی برداشتند. تلمسانی در این باره می shy;گوید: شهید رضوان [حسن البناء] توجه خاصی و در گذشته و امروز، و در آینده نیز در راه این خواهند کوشید؛ ولو در این هدف بزرگ، مشکلاتی بشوند. طبق نص صریح امت واحدی هستند: و ان هذه امتکم، امه (میرعلی،1385: 41). از نظر مرزهای و تفاوتshy;های قومی و نژادی را به رسمیت نمیshy;شناسد. وطن یک فرد مسلمان، به منطقه خاص محدود مناطق سرزمین اوست. به امت ایمان داشته و کلیه و کردن برادری نموده و میshy;کنند که وطن همه جا و در جایی است که یک دارد. به اعتقاد، ولی در عین حال باور که و آن هنوز فراهم نشده است و رسیدن به این امر مهم نیازمند یکshy;سری مقدماتی، از جمله ملت در گوناگون و است تا این مهم اجرا گردد. قبل از مجدد خلافت، لازم است جدی مابین خلقshy; های از و و گردد. آنshy;چنان همکاریshy;ای که به پیمان بین بینجامد . محمد غزالی، از اعضای نیز همانند بنا، هیچ نمیshy;بیند و را یکی از آرمانshy;های خود داند. او در من هنا نعلم نویسد: مجموعه است از عام، تمایز نژاد و رنگ و ملیت و قبول همه. این هدیهshy;ای است از طرف خدا انسانshy; ها و است از یک نظم که در آن، خدا پادشاه از قلمرو آن است که عرب و غیر عرب ... تجسم آرمانی است (همان: 42). سید قطب نیز اندیشد که دین است: یعنی بخشنده همۀ نیروهای هستی، پس ناچار دین است: توحد اله، ادیان در دین خدا [=دین اسلام]، و رسولان در بشارت به این دین از فجر حیات: انّ هذه اُمّتکم امّه و اناربّکُم فاعبدون (انبیاء/92). پس دین بخش عبادات و معامله، عقیده و سلوک، روحیات و مادیات، ارزشshy;های معنوی، دنیا و آخرت، و زمین و آسمان است. و از این همه تشریعات و فرائض آن، و توجیهات و حدود آن و آرای خداوندانِ آن در باب و و مال و توزیع غنیمتshy; ها و غرامتshy; ها، و و واجبات صادر میshy;گردد، و در این اصل اجزاء و تفصیلات آن نیز مندرج است (حلبی، 1384: 248). عمر تلمسانی، از معتقد بود با هرگونه فرقهshy; گرایی و اختلافات مخالف بوده و هدف اصلی بین دستshy;یابی به بزرگshy;تری میshy;باشد. از وی، در راه و آنshy;چه همه را دربر گرفت، از اهمّ وظایف و سپس اتحادی که هدف غایی است. بر این shy;السلمین اولین بود که بعد از تأیید و از پناه شاه توسط رژیم مصر انتقاد کرد. این در سال 57 اعلامیه کرد و را الگویی مبارزات خود وابسته و ضد مصر دانست و از تمام نیز خواست تا از سرمشق بگیرند. که بلافاصله پس از پیـروزی عرض تبریک به آمدند و خـدمت رسیدند. اخـوان بعد از کتابی تحت عنـوان آلترناتیو به قلم فتحی عبـدالعزیز کرد که در آن آمده بود: خمینی، یک فرقهshy;ای نیست، مرکز ثقل ارزشshy;ها و اعتقادات مشترکی است که همۀ را به خواند؛ چیزی که آن به وقوع پیوست (فوزی و 1390: 92). نتیجه یکی از و مهم در بود که متأسفانه در طول سالیان دراز، های جدی شده بود. در راه این مهم، از هیچ فروگذار نکردند. و این جمعیت، از ابتدای تأسیس، این است. ها، ها، ها و این می دهد که به دنبال و امت در سطح هستند. در این راستا است از: 1. حسن یکی از بین نیز بود. او افزون بر راسخ به دارالتقریب، با قمی دار التقریب در أن کرد. این گامی بود که او برداشت. 2. های - شکل حاکی از آن است که ایشان در راه حل و غلبه بر استکبار و بیگانه و بیگانگان از وطنشان، راه حل را بازگشت به آموزه های اصیل می دانستند. ٣. و اصولی که در اساسنامه و قسم نامه درج شده و های ها و های آن است که مهم ترین هدف به منظور امت است و جز از این راه نمی توان بر چیره شد. 4. گرفته از سوی در در سوریه، لبنان، یمن و...، ارتباط و با حرکت های در کشورها، این با نواب صفوی در خود بر و التزام به است. 5. همه جانبه بازپس اراضی و اشغالگران از آن فعالیت گسترده و های فراوان در و به راه حل نجات آن باز بر این مسئله می تواند باشد. 6. عمق تنشها و تنازعات داخلی با ملی و ناسیونالیست مصر که به انحلال و اعدام انجامید، بر این دلالت که با بر و خواهان امت به رهبری خلیفه واحد مسلمین و در این راه از هیچ دریغ نورزیدند (میرعلی، همان: 52-53). منابع فوزی، یحیی و بهروز (1390)، مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات سنی در مصر و در ایران، شناسی، 36. مسعودنیا، حسین و نجف پور، سارا (1388)، مصر: از بنیادگرایی تا مشارکت دموکراتیک، های و بین المللی، 19. حمید (1392)، در ترجمه بهادءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی. علیshy;اصغر (1384)، تاریخ نهضتshy; های دینی-سیاسی تهران: زوّار. محمدعلی (1385)، از المسین، مطالعات 6-7. هاشمی فرا، مجید (1395)، جنبشshy;های شمال آفریقا بر ایران: مطالعه موردی؛ کارشناسی ارشد دانشگاه جنوب.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مودت اهل بیت ضامن سلامت مکتب/جامعه امروز نیازمند نشاط معنوی است

مودت اهل بیت ضامن سلامت مکتب/جامعه امروز نیازمند نشاط معنوی است


ولی در و در آیه گفت: اسلام(ص) در رسالتش خواستار دوستی اهل بیت(ع) شدند و این خواسته ای شخصی نیست بلکه مودت اهل بیت، ضامن سلامت مکتب است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
بزرگترین چالش اردوغان پس از کودتا - علیرضا جباری*

بزرگترین چالش اردوغان پس از کودتا - علیرضا جباری*


- ایرنا- 24 با 15 2018 نظامی-عقیدتی در است. این از آن جهت بود که برخی از ارتشیان مجری آن بودند و از آن جهت بشمار می رود که گفته شده فتح الله گولن رهبر در تبعید جماعت نور ترکیه آن را هدایت کرده بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نسخه وحدت جهان اسلام ارتباط با تمامی مذاهب اسلامی است/ هضم نشدن چین در فرهنگ غرب ستودنی است

نسخه وحدت جهان اسلام ارتباط با تمامی مذاهب اسلامی است/ هضم نشدن چین در فرهنگ غرب ستودنی است


به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، آیت در چینی که در ساختمان برگزار شد، ضمن معرفی قم را به و داشت: در شهر قم بیش از 300 و فعال می که بیش از 100 هزار نفر از سراسر و بیش از 100 ملیت در این شهر در حال تحصیل هستند. وی در کرد: در و در قم بیش از 200 با به می شود و بیش از 100 و در های می شود و به 40 نیز در قم می شود. کرد: چین با قطع نظر از دین و یک با و آن این است که در یک که در غرب با و عقل می کند و این که چین به خود با از فن های نو و در عین هضم در غرب نشده خود بسیار ستودنی و مورد تاکید است. امام جمعه قم، در گفت: امروز غالب های جهانی یا هضم در غرب شده اند و هویت و خود را از دست داده اند و یا مقاومت کرده و پیشرفتی نکرده اند. در عین حال الگویی که مدنظر این است که همچنان که پیشرفت داریم از و خود لذا و ضمن این که این الگو را انتخاب از ارزش های مراقبت و کنند. وی کرد: تنها که از پذیرش و با روی باز پذیرای آنها می می و نسخه وحدت این است که و دروازه های علمشان را به روی همه باز و با باز با در ارتباط باشند. آیت خاطرنشان ساخت: توصیه ما به چین این است که در یک مدار منطقی با غیر به گفتگو بپردازند و مصالح خود را رعایت کنند. مدیر حوزه های علمیه در پایان گفت: در درون امت مسلمان اختلافات را دامن نزنیم و همه احساس که یک امت هستیم و به یک تمدن گره خورده ایم. و اندیشه را عمق ببخشیم و علمایی تربیت کنیم که هم دارند و به دور از هرگونه افراط هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
پاسخ مقاومت،بیانگر هوشیاری آن برای توقف تجاوزات دشمن است

پاسخ مقاومت،بیانگر هوشیاری آن برای توقف تجاوزات دشمن است


به گزارش جنبش در ای کرد که خوب می خود را به و به آن غزه دهد تا این را به نماید. کرد که از ملت در ای ملی و گزینه ای راهبردی برای است. بامداد امروز شنبه در پی تجاوزکارانه به پایگاه های و زمین های کشاورزی فلسطینیان در شمال و مرکز نوار غزه، های صهیونیست نشین مجاور این باریکه را هدف گسترده موشکی قرار داد. به اعتراف رسانه های صهیونیستی، دست کم 20 موشک و راکت به های اصابت کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
موضع‌گیری کشور در برابر اظهارات اخیر آمریکا شایسته بود

موضع‌گیری کشور در برابر اظهارات اخیر آمریکا شایسته بود


گروه و ـ گفت: در اظهارات اخیر دولتمردان آمریکا مبنی بر فروخته نشدن نفت ایران در بازارهای جهانی شایسته و مطلوب بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تغییر پست وریا رسمی شد؟ (عکس)

تغییر پست وریا رسمی شد؟ (عکس)


با که شفر در روز انتخاب کرد به نظر تغییر پست مدافع راست پای این تیم برای فصل جدید قطعی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : ورزشی
موضع گیری کشور در برابر اظهارات اخیر آمریکا شایسته بود

موضع گیری کشور در برابر اظهارات اخیر آمریکا شایسته بود


یاسوج- ایرنا- گفت: در اخیر دولتمردان آمریکا مبنی بر فروخته نشدن نفت ایران در بازارهای جهانی شایسته و مطلوب بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تصمیم‌های مدیریتی مبتنی بر علم و سلوک عقلانی باشد/ هرجا از قرآن فاصله گرفتیم، متضرر شدیم

تصمیم‌های مدیریتی مبتنی بر علم و سلوک عقلانی باشد/ هرجا از قرآن فاصله گرفتیم، متضرر شدیم


گروه ــ در از دوم این گفت: در را در پی بنابراین مدیران کشور باید با در نظر گرفتن علم و دانش بگیرند؛ زیرا در سایه مشعل پرفروغ عقل است که سلوک عقلانی رقم می‌خورد و رسالت جامعه اسلامی بر همین اصل استوار است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
قیمت گل در ایران 6 برابر هلند!

قیمت گل در ایران 6 برابر هلند!


رییس گل گل در را شش کرد و گفت: با گل در ایران، این محصول بسیار بیشتر از صادراتش است که البته با توجه به بالا رفتن نرخ دلار، گل سخت‌تر و گران‌تر می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سکوت در برابر جنایت‎های آل‎خلیفه جایز نیست

سکوت در برابر جنایت‎های آل‎خلیفه جایز نیست


مبارکه در جنایت های آل خلیفه علیه ملت و علمای بحرین را غیرجایز توصیف کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
تب آلودگی هوا امان سیستانی ها را برید

تب آلودگی هوا امان سیستانی ها را برید


- ایرنا - و گفت: وزش باد با گرد و خاک معلق در هوای منطقه را امروز/پنجشنبه/ به 12 و نیم حد مجاز و چهار حد بحرانی رسانده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
پیروزی ٣ گله نفت مسجدسلیمان برابر بادران

پیروزی ٣ گله نفت مسجدسلیمان برابر بادران


تیم نفت با نتیجه ٣-٠ به پیروزی رسید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : ورزشی
تغییر نرخ ارز فرصت توسعه توریسم درمانی را فراهم کرده است

تغییر نرخ ارز فرصت توسعه توریسم درمانی را فراهم کرده است


- - گفت: با نرخ ارز و خدمات بیشتر اتباع خارجی فراهم شده است، بنابراین توصیه می شود، جامعه پزشکی، فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی از این استفاده کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نمایش دور از انتظار شیاطین سرخ مانع از فینالیست شدن؛/ فرانسه 1- بلژیک صفر؛ خروس پرواز می‌کند!

نمایش دور از انتظار شیاطین سرخ مانع از فینالیست شدن؛/ فرانسه 1- بلژیک صفر؛ خروس پرواز می‌کند!


فرانسوی ها با یک بر صفر تیمی شدند که به فینال جام جهانی 2018 رسیدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
سرمربی کرواسی: انگلیس حریف بزرگی است

سرمربی کرواسی: انگلیس حریف بزرگی است


- - با بزرگی چون انگلیس دارد، گفت: می توانم ستاره های این تیم از جمله «هری کین» را مهار کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
واکاوی اهداف رژیم صهیونیستی از حمله دوباره به تی4

واکاوی اهداف رژیم صهیونیستی از حمله دوباره به تی4


به خبرگزاری 18 1397 رسانه های از به تی فور خبر دادند. یک منبع آگاه در وزارت کرد: در چند و یک نیز توسط سامانه های ضدهوایی هدف است. محل احتمالی سقوط مذکور هنوز مشخص نیست، اما سایر هواپیماهای به شدند . شبکه الاخباریه داد: این فقط های است. تا 6 به تی فور شده که شده است. (T4) در حمص در غرب شهر و 100 شرق شهر حمص قراردارد. این 54 ها و و دو است که طول یکی از آن ها به سه کیلومتر می رسد. این در 25 شاعر و در نوامبر سال 2014 پس از اشغال های نفتی و شاعر، جحار، جزل و المهر به محاصره داعش درآمد ولی تروریست ها برغم با چند خودرو بمب گذاری شده به آن کردند ولی موفق به تسلط بر آن نشدند. این پیشتر نیز های است. این در شد که تل در در یا به شده اند یا اند و شده انداین در شد که تل در در یا به شده اند یا اند و شده اند. این گروهها دست به تشکیل جیش که به به به این به است و نمی جنگ در را دهد. این است که بر جیش شده است و و از به دست است. به کار و تل و را در شده دانست. این سبب شد که که به شدت از و زده شده است قبل دست به در از این بزند. کما جفا به در این گفت: به ای در می شود. اگر ما را به تی فور دید که بر که از سمت رخ می داد از رخ است اما چرا به نظر من بین شده است و در است. نقش در در سرو سامان دادن به و روابط بین الملل دارد. به نظر من، ما در جدیدی پس از این در شیوه داریم. و سخت است. پیروزی بسیار در به نفع رقم خورده است و با این قصد که خودی در تحولات دهد. این دو روز قبل از سفر به که سفر وی ظرف مدت است رخ می دهد.این دو روز قبل از سفر به که سفر وی ظرف مدت است رخ می دهد. هدف و حزب است. با تفاهمات شده با که پوتین نقش تعیین کننده در آن و با این بر شود موافقت و همچنین به اینک ادوات و مزدورانش که مدت هفت سال از از بین بروند، تن است. هدف دور و حزب که همانند کابوسی این هستند، از است. تل پس از ناتوانی از نابودی نظام و فروپاشی به بن بست رسیده است. می که حزب به آن نزدیک نشود. تل نمی که سرانجام خوبی پیدا کند. به دنبال تضمین از است اما در ای که هیچ تضمینی به و متحدانش نمی دهد و نمی دهد که احدی شروطش را بر تحمیل کند. هدف یک نیز گفت که در در های تاخیر می شود و به محض وقوع حادثه رسمی و صادر می شود و مخفی نمی شود. تعدادی از موشکهای و هدف یکی از های آن اگر این هدف نمی نمی شد. روسی به طور با در ارتباطند. هدف حتمی است و چاره ای جز اذعان به آن و کند که اش هدف است . اما اخیر به سوریه؛ قدر آن است که هر گاه دستاورد میدانی به دست می آورد و بر مناطق می شود، که احساس ناامیدی و سرخوردگی می کند به هایش دستور می دهد که دست به موشکی یا به در عمق بزنند تا به افکار عمومی اینگونه القا کند، که تل دست بالا را و قوی است. به مرزهای و و پایین کشیده شدن معارضان که بر بالای معبر نصیب نصب شده بود و اهتزاز بر آن خیلی کُشنده بود و این در درد است که تل می کشد و ترس آن از استاین در درد است که تل می کشد و ترس آن از است. همه محاسبات و سیاسی تل در به هم ریخته است. های بار در کمتر از سه ماه به تی فور در حمص می کنند؛ ناکامی و تحقق این را به نداده است. متعدد به که با مدرنترین های ساخت آمریکا هم صورت است تاثیری بر نداشته و نتوانسته به تضعیف منجر شود و روحیه نظامیان را از بین ببرد. وقعی به موضع گیری های و حرکت و پیشروی در و نیز دست به دامان شدن گواهی این مدعاست. قدر آن است که آخرین به تی فور نیز آن با شکست روبرو شد و موشکها را کرد و یک را نیز هدف داد. واقعیت این است که علت ازسویی به ترس این از نیروهای و به عبارتی به نزدیکی بلندی های جولان می شود و از سوی تحرکی از سوی تل این است که وانمود کند هر رخدادی در آماده است. "فرزاد فرهادی"
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
نسل جدید سامانه هوشمند سوخت و کارتخوان به میدان آمد

نسل جدید سامانه هوشمند سوخت و کارتخوان به میدان آمد


تهران- ایرنا- نصب نسل و با هدف 250 و 20 میلیارد تومان هزینه استهلاک از امروز اجرایی شد و تا پایان سال آتی همه جایگاه های سوخت کشور به آن تجهیز می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مردم درباره زلزله اطلاعات سایه روشنی دارند

مردم درباره زلزله اطلاعات سایه روشنی دارند


خبرگزاری ایران(ایبنا)- مهتاب دمیرچی: ای 6.6 ریشتری در سال 82 بم را ویران کرد. این نزدیک به 27 و سی گذاشت. کودکی ده ساله در در و به وی نرسید. در یکی از مکان های امن در است. این ای بود که در بود و زیر در و جدی ندید. از از عملکرد اشتباه است که اگر تصحیح شود فوت و و می کند. در کجا و چه می شود. از است که پس از به شدت ترس و می این ترس ها از نادرست است که توهمی بیش نیست. یک است که در بروز و مالی تبدیل به می شود. در از کشورها این یک است و جدی نمی کند. بی شک و از های و نقش این امر هر چند در سهل در و که از هر ای اما یکی از از و از و از آن است. این پرسشی است که از آمادگی قبل و بعد از این از دارند. ما نتوانیم که این اواخر بر اقتصاد و اجتماع شده است را کنترل کنیم. که اختلاس های میلیاردی و بی توجهی دستگاه های مختلف به جریان معضلات اجتماعی است. اکنون که گسل ها فرصتی بر ما قائل شده اند و تا و جبران ناپذیر را متحمل نشده ایم، خوب است از این و در اصل سودمند کاملی کسب کنیم. با این کمی از و شده را بکاهیم. زارع، و مدیر مهندسی بین در گفت وگو با به طور به نقش در این کرد . شده در که گفت: در حال که با آن ها و از این به دست اما این است که ما و کسب اول نیست. وی افزود: که نشر و ها ندارند. پیش یکی از که با از سوی به چاپ که از آن نشد. با آیا که از سوی شد که این هم به چاپ دوم نرسید. زارع با به در این گفت: بخش نشر هم نمی کند. مهم در های به این است که از این نمی و به و اصل را و برود عادت اند. ما دوست تا یک لایه ای از را و که با آن می به علت کم در این هراس و یا باورهای غلط می شوند. این افزود: البته این های مثبتی هم و من آن ها را نفی نمی کنم؛ اما با این مقیاس کوچک نمی توان به همه پرداخت. از هم حوصله ای که فرد در خرج دهد را ندارد. وی افزود: فضای مجازی تلگرام و پیام رسان ها نتوانسته اند را حفظ کنند و به اندازه استناد شده اند؛ حال این اعتماد به این فضاها صحیح است امری بحث است. یکی از عوامل باز شدن های علمی-عمومی در را دانست و گفت: بدون نمی در جا باز کند و باشد. های در به فصلی هستند اگر یک بحثی در رخ دهد تالیفات به آن بازار که این معمولا به ندرت رخ می دهد. وی تاکید کرد: مولفان های ببیند سلیقه و جدب چه موضوعاتی می و بعد با بیانی همه فهم به توضیح آن در ها بپردازند. با این است که شکاف و می یابد. در این است که هر نمی غلط را باب کند و از که نمی داند سخن بگوید. واسطه و پل محکمی دانشمندان یک با شود. آیا اید خاطرنشان کرد: از ولی این نه و نه مبتنی بر علم چراکه دانش به دست شنیده است که از سوی خود گرفته است که بر مبنای مشاهدات و تجربیات آن ها است. این حتی هم مصداق می کند از این حوزه هم صد در صد ندارند. گفت: در مواردی بخش خصوص می با برگزاری کنفرانس های ndash; درست و را در دهد که در این ها می در گیرد. در واقع اگر را به دست برسانیم است چون انتظار خرید به ویژه از سوی انتظاری تقریبا بیهوده است. های شده در نشوند اما در هم می شوند. وی ادامه داد: حالت فوق بسیار از زمانی است که در ها باقی بماند من به معتقدم اگر در کتابخانه خاک بخورد از آن است که در زیرزمین و یا انبار یک بپوسد. این گفت: در کل در این ها بستر را فراهم کنیم. اگر چنین بیفتد می توانیم شاهد اتفاقات باشیم. حداقل اگر افتاد کمک به مدیریت بحران می کند. وی در پاسخ به این سوال که چه ارجحیت که در ها آورده شود، گفت: به دارد. چه را می از به تحصیلات و سطح سواد دارند. ها در این و های خاص می شود نمونه یک نفت می بداند که در چه به منابع زیرزمینی می رساند و یا چه به پالایشگاه های می زند. در این فرد می مورد علاقه اش را دنبال کند. افزود: از به شود تا با ادبیات آشنا شوند. که اصولا گسل و یا می گوییم گسلی در پوسته فعال است این به چه معنا با دو دسته هستیم. یکی می شود و که علاوه بر شناختی از های آن متناسب با ساختارها می دهد. وی گفت: در به این موضوع توجه که در و پس از آن تعداد افرادی که می بینند از هر واقعه می در تدوین های به کمک فراوانی کند. آمارها حاکی از آن است که دو تا ده جمعیت بعد از می شوند. از سوالات از دیده است به همین دلیل فرد بکوشد تا خود را درمان کند و ربطی به وی ندارد. آیا گفت: این اثر کانادایی نوشته شده است. اما مستقیمی از متن آن نگرفته با حفظ کلی آن به ایرانی برگردانده شد و تمامی هم در آن از است که در رخ است. ساختار و مبانی را کردیم اما ایرانیزه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مسئولان خود را در برابر خون تمامى شهدا مسئول احساس کنند

مسئولان خود را در برابر خون تمامى شهدا مسئول احساس کنند


گروه فرهنگی- به نوشت: از و -در هر سمت و پست و چه و چه بزرگ- خود را در خون شهدا مسئول احساس و به این ملت زجردیده ولى صبور و قهرمان، بیش‌ازپیش توجه نمایند و از خدمتگزارى آنان ذره‌ای کوتاهى و فروگذارى ننمایند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
کنفرانس بین‌المللی رئالیسم علمی و پوزیتیویسم برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی رئالیسم علمی و پوزیتیویسم برگزار می‌شود


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) و بین المللی و در 7 و 8 2020 در هند می شود. علمی: در به نفع های و...، در علمی: عدم بر ها، شک در مورد استنباط به بهترین تفسیر، القاء بدبینانه، سکوت گویی درباره حقیقت تقریبی، ضد واقعیت: وجه تقابل علمی: تجربی، تاریخی، ساختارگرایی اجتماعی، رویکردهای فمینیستی، پراگماتیسم، سکون و رخوت دیالکتیکی می شود. علاقi مندان به فوق می توانند خود را به 020/02/mumbai/ICSRP?step=2 کنند. مهلت 7 آگوست 2019 است. کسب اطلاعات بیشتر به 020/02/mumbai/ICSRP مراجعه شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
رونمایی از سردیس «بی بی مریم بختیاری سردار آزادگی در تاریخ معاصر»

رونمایی از سردیس «بی بی مریم بختیاری سردار آزادگی در تاریخ معاصر»


به (ایبنا) به نقل از و ملی ایران، و بی بی به بی بی در نوشته پریچهر با و ملی می شود. به پاس از های این زن و های او در از در عصر و در روس و در جنگ او در نصب می شود. بی بی از باسواد و روشنفکر عصر خود بود و به طرفداری از برخاست. وی یکی از مشوقان فتح می شد و به یکی از های و عصر است.در هم است که بی بی و از عصر بود. وی و را از پدر و و در جنگ اول به کار بست. بی بی از سرمایه مادی و معنوی خانواده خود تشکیل یک هنگ ملی با روس و در جنگ اول استفاده کرد. وی یکی از مشوقین فتح می شد طی نامه ها و تلگراف های مختلف بین سران ایل و سخنرانی های مهیج و گیرا، افراد ایل را جهت با صغیر (استبداد محمدعلی شاهی) آماده می کرد و به یکی از های و عصر است. بی بی قبل از فتح مخفیانه با عده ای وارد شده و در پدری حسین ثقفی، کرد. به مجرد حمله به پشت بام را - که مشرف به میدان بهارستان بود - سنگربندی کرد و با عده ای از پشت سر با قزاق ها مشغول جنگ شد. او شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. نقش او در فتح میزان محبوبیتش را در ایل افزایش داد و طرفداران یافت، به که به لقب سرداری مفتخر شد. در است که بی بی و از عصر بود؛ به که هنگام فتح توسط روس ها (در جنگ اول)؛ فن کاردف، شارژ دافر سابق آلمان، به برد و مدت سه ماه و نیم در او بود، تا اینکه پس از شکست ها از روس ها و کشته شدن 58 نفر راهی کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت. سال 1316 خورشیدی، سه سال پس از اعدام علی مردان خان در درگذشت و در تکیه های تخت فولاد به خاک سپرده شد. و بی بی و رونمایی از بی بی در سه شنبه 19 تیر ساعت 14 تا 16، در فرهنگ و ملی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
حملات رژیم صهیونیستی واکنشی به پیروزی محور مقاومت

حملات رژیم صهیونیستی واکنشی به پیروزی محور مقاومت


با ادامه پی ‌در ‌پی های در شهر و در یک ماه که در و و آزاد‌ سازی ده ‌ها روستا و شهرک از لوث ‌ها در این مناطق هستیم، رژیم صهیونیستی در حمایت از ‌ها دیروز دوشنبه به پایگاه نظامی در شرق حمص حمله هوایی و موشکی کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
رسالت امروز روحانیون ایستادگی برابر نفوذ دشمن است

رسالت امروز روحانیون ایستادگی برابر نفوذ دشمن است


حوزه/حجت‌الاسلام با گفت: روحانیت در زمره اقشار تأثیرگذاری هستند که می‌توانند سبک زندگی اسلامی و همچنین در دشمنان و توطئه‌هایشان را ترویج دهند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) در دفتر آیت الله صافی گلپایگانی

مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) در دفتر آیت الله صافی گلپایگانی


به اهل بیت(ع) ـ ـ و صبح 18 تیر 1397 با ٢٥ - با هیئات مذهبی و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
افزایش 3برابری سهمیه بازیهای آسیایی کارنامه ورزش همدان است

افزایش 3برابری سهمیه بازیهای آسیایی کارنامه ورزش همدان است


همدان- ایرنا- و گفت: سه کسب در های آسیایی جاکارتا به نسبت دوره گذشته، کارنامه موفق استان را نشان می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نکویی‌مهر: چالش‌های حقوق شهروندی را می‌توان از منابع ترجمه‌ای استنباط کرد

نکویی‌مهر: چالش‌های حقوق شهروندی را می‌توان از منابع ترجمه‌ای استنباط کرد


(ایبنا) ـ نفیسه نکویی مهر، مدرس دانشگاه، و پژوهشگر است که تا کنون سه در این است. در گفت که با آثار این و ها و ظرفیت های با وی سخن گفته که مشروح آن را در می خوانید: با به اینکه تجربه نگارش در دارید ارزیابی کمی و کیفی شما از تولیدات در این من و در به این که از و راهنمایی آغاز شده و در دبیرستان و ها شود. به همین دلیل من را با و کردم. در این با به این که در حال حاضر و و و نیز از این اطلاعی ندارند، مطالب نیاز شرح شده است. در این تا این مشخص شده تا کمک کند که در با شوند. من که ای و این شود چون از این است که می به کمک کمک کنیم. ما و اما این نمی شود تا و در و در و در شود. در در سال های های در به در و داشتیم. در این در من در این به نام می سازم. این در حال است و می که کودکانی که دچار مشکل که والدین اما با نیستند و نمی توانند از مراقبت کند. در این اطلاع سانی هایی باشیم. شما دو دولت بر غیر و و در را در کردید در این توضیح دهید؟ مدت ها ست به سوی می رود اما در این میان که نه نه برخی به این ها خصولتی می گویند که نام اشتباهی است. اما قانونی تصویب شد با فهرست نهادها و عمومی غیر که این بیش از 50 درصد منابعشان از غیر تامین شده و استقلال بیشتری ولی با مواجه هستند. وقتی موسسه ای از تبدیل به می شود بحث روی آن مهم است که قوه های مققنه و مجریه چه نوع نظارتی باشد. در این این است. اما از سوی ها بودند که وارد هسته شدند. دقیقی روی این های می شد و در های بر این ها را توسط مرکزی در نظر و می کند. امسال بار است جایزه سال برگزار شود. چه انتظاری از دبیرخانه دارید؟ اگر امکانات در اختیار به گیرد دستاوردها خواهد شد، چون با است اگر ما لوح های در این تهیه خوب است چون از افراد فرصت شرکت در کلاس ها را ندارند و لازم است از سنین مختلف به شهروندان دهیم. آیا در می توان از خارجی استفاده کرد؟ ما بحث که در آن می ببینیم کشورهای چه اهدافی را دنبال کردند و آیا توانستند به موفقیت برسند، می ها و را آن کنیم. پس بحث های می به ما کمک کند. اکنون نویسدگان روی فرانسه زیاد کار می کنند چون ما برگرفته از این است و ای در از موارد می کارآمد باشد. در این بخوانید: 10 تیر 1397 09:53 فرمانیان: نیازمند های معتبر جهانی در هستیم 9 تیر 1397 09:30 جعفری: ها درگیر مباحث با
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
باید همه زمینه های سلطه دشمن برخود را از بین ببریم

باید همه زمینه های سلطه دشمن برخود را از بین ببریم


مسئول ولی در گفت: اگر در می کند و اگر بر ما مسلط شود تازه دشمنی شروع می گردد، در آن زمان آغازی بر تاخت است لذا ما باید زمینه تسلط بر خود را از بین ببریم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
امام خمینی(ره) با هدایت و رهبری ملت ایران رژیم شاهنشاهی را ساقط کرد

امام خمینی(ره) با هدایت و رهبری ملت ایران رژیم شاهنشاهی را ساقط کرد


گروه سیاسی: گفت: خمینی(ره) با از در طاغوت عصر خود ایستاد و با هدایت و رهبری ملت بزرگ ایران توانست رژیم شاهنشاهی را ساقط کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
روسفیدی تولید داخلی در ترازوی نقد

روسفیدی تولید داخلی در ترازوی نقد


تهران- ایرنا- فن و نظر در و که در یا بودن کالای ایرانی بی‌مورد است و تولیدات داخلی دفاع و با رفع مشکلات و موانع دفاع‌تر نیز می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان