صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب تغییرفن آوری های نوین و تحول موضوعات تفتیش

فن آوری های نوین و تحول موضوعات تفتیش


3. فن های و تحول تفتیش؛ در یک از سوی که در محفظه‎های مات از اما آیا ذخیره‎ساز دیجیتالی هم طور هستند؟ این را در نظر که یک هارددرایو، است کوچک ولی که جهانی از در آن شده (Kerr, 2005: 569). & با دادگاه‎ها اند که ساز را می های اما که آیا به هر یک از فایل‎های شده بر روی رایانه‎ نیز به ی دو ی ی نگریسته شود یا به نتایج رسیده‎اند& (Kerr, 2001: 35). در ها، & کری& [33]، بر این بود که بر و با ی فولدرهای در یک های ی جداگانه و در & رانیان& [34]، یا & متحده& & اسلانینا& [35]، کل منصرف از محتوایش، به ی یک در نظر شد (Kerr, 2001: 4) و مثلاً در ی & رانیان& ، که در که یک شخص ( به غیراز ضابطین)، را بر روی یک هیچ ای در با های روی خود (Ziff, 2005: 852). نگاه اخیر، به سال 1979 در & بوش& [36] گشت که در آن شده بود که یک دفترکل، محتوی ریز ها و پرداخت ها، است که به آن یک اخذ می است مأمورین، جامع تری به آن دفتر و تفتیشی از صفحات (Kerr, 2001: 4). در در ی & والسر& [37]، کرد که & ها، حجم از و آن را و به می ای از که با درهم آمیخته (Kerr, 2001: 5) و لذا که در جست وجو در ی مزبور است به تجاوز نماید& [38]. این در & گست& & لیس& (Guest v. Leis, 2001) نیز شد و های در به مستقل در نظر شد(Kerr, 2001: 5). کرد که حتی با محدودیت ها، باز هم به نظر می رسد در این دیدگاه، با از شخص مقتدر و در سرکشی به و در به اما به یک نقطه عطف جدی، به رأی و & استومایر& در & جونز& ، عمارت نفوذناپذیر شخص دچار فرسایش و سستی شد. که ها و آن ها به سخت های شخص و بودند(American Civil Union v. Clapper, 2013 (vacated, 785 F.3d 810, 824– 25 (2d Cir. 2015)). In re US for Cell Site Data, 2013) ، در های & جونز& را در کار خود و یک در به و و در & Cell-Site& ها[39] بودند[40]. و در یک رأی توجه، در & ریلای& & کالیفرنیا& ( Riley v. California, 2014)، از این که بخواهد دایره و گستره مشروعِ اخذ متهمی که و آن در به یک استثنای های به شده به گوشی متهم، او دهد، نمود(Issacharoff Wirsha, 2016: 993). رأی صادره در این با به رأیی که به چهار دهه پیش در & متحده& & رابینسون& (United States v. Robinson, 1973) شده آن را متعادل نمود. در آن بود که در منجر به در های شده در قانون، ای شخص شده و تحت او در (Gillespie, 1999: 11–12). ماجرای & رابینسون& به سال 1965 گردد. در آن سال، یک یک کادیلاک را که & رابینسون& آن بود را بر یک ظن بر این که گواهینامه منقضی شده متوقف کرد. سه سرنشین آن و را کرد. این بر شده به به نظر می رسید. بلافاصله بعد از & رابینسون& به او و به کوچکی برخورد که محتویاتش ابتدا نامشخص بود. او را بیرون آورد. یک مچاله شده بود. درب آن را باز کرد و آن را نیز کرد و تفتیش، 14 عدد کپسول کشف نمود؛ کشف شده را در آن واحوال؛ به کسب شده در یک در که شخص شده و آن را دانست(Aaronson Wallace, 1975: 67–98). حتی با این رأی نیز به در این ها نشد و با به این در & ریلای& کرد که است به کیف کیف و که در & رابینسون& شده بود (Lamparello MacLean, 2014: 2488) و لذا در یک و می & رابینسون& را به ای نیز داد (Ibid :2484)؛ اما به خود که بود. با کرد که & بر زین اسب و به شدن و به ماه و هر دو، یک نوع شدن و اما این است که و با این این بود که جیب با اسب با با به ماه است! که های آن از به یا شخص را در خود اند که با که است در یک یا یک کیف یا جیب تعرض گیرد.& (Ibid: 2488–2489). می گفت که: & حافظه های مدرن یا ابزارهایی که را های هوشمند، یک ابزار مقصود اصلی اختراعشان، به و فن آورانه نیستند. به که این ها می در خود و همه ی که این ها می از مردم، آن ها در & زندگی شان& هستند؛ و این که فن در حال می دهد یک شخص حجمی از را با خود حمل نمی شود که ارزش این از آن که بنیان گذاران از در نظر و آن چندین دهه جنگیده اند کمتر قلمداد شود& ( Wirsha, 2016: 994). به در یک تر با شخص فن های و همیشه در حال تکامل، نمودن را با را سخت و در غیرممکن است. در شخص در کامن لا، ها در ابتدای پیدایش تا چند دهه به عقلی می کردند که در شخص دوستان دروغین و فرضی می شد بر متزلزل شود و (Stern, 2013: 379). این از شخص تا این میزان، های را شد؛ مشتریانِ از قدرت از آن که اش، می و یا مجاز بود که مشتری را و لذا آن ها و موظف می که از خود را در دهند؛ که است که است این آن ها مورداستفاده (Henderson, 2004: 520). بااین حال تا اخیراً نیز انتقاداتِ ی مطروحه، هیچ مناسبِ دارایِ جایگزینِ تری در های شخص نکرده است. در در مقاله ای که در سال 2009 منتشر شد، & اورین کر& [41] از این کرد که بین و تمایز قائل می شود و بر این را خطاکاران از بین می برد تا بتوانند های خود را که در معرض است با از فرصت به بکشانند و خود مصونیت نمایند. او می از این که پشت و سپر که از بانکی، ایمیل یا هر نوع می ممانعت می کند؛ که این توانایی ها پس از ظهور فن های شده است و به جای این که عملکرد و درنتیجه ردپای مستقیمی بر جای بگذارند از که می دهد راحت تر عمل می و آن ای که از آن ها در عموم، از بین برده و پشت می کاری که میان و رسمی در تعقیب و عدالت را از بین می برد(Kerr, 2009: 564). طرفداران این می گویند & یک ذاتاً با یک وصف و این نه به به شدن، به ماهیت و ذات آن ها و این خود است که در های می ماندند. لذا اگر حتی اگر از شخص را که از خود می به کمک یک فن و لذا اگر به هر شکل به هیچ حقی رد به ی آن ها چون آن در اصل و در است.& (Stern, 2013: 390) لذا بر این که شده که یا از و به خود به که اگر آن و یا آن و در می حکم کرد که به شده پست و که را می نیز به خود را به بر این می گفت که یک در که این که یک به هیچ وجه باشد. رد این دارد. یکی از مهم در این این است که شخص به نمی شود که اگر نمی شد تا آن را و به آن و می ماند. به شخص بر به های یک به و مدت شده را هم می داند. که اگر به جای آن که می بود که این که در چه مدت و در چه به این باشد. که در و سبب و به می رود و این در که در پشت درب های با ماند. این است که حتی اگر در یک و به یک هم بر به آن که با خود به جای می و از را می که هیچ این را که این و در است. شک اگر ثبت شده در را با که در یک باز رها شده است را به هم و ذیل یک حکم حکم خود در نظر ایم. این این خود که & هر که در می شود و یک در آن پس از شود& ، هیچ نمی کند. این است که این که ما را که در حال در پشت درب های و به دوراز می به این که اگر در می شد به در منظر می گردید و پنهان نبود، کنیم به نظر نمی رسد. در به نظر می رسد که در این نگاه، در اصل، به این که بین مجرمانه و به هم خورده ما به روشی هستیم؛ که راهکاری، یک روش بر استانداردهای احترام به نمی شود و ما در این شیوه، به نرخ کشف و یک ی را امعان نظر به علم به یک هدف تلقّی ایم و به دلیل، که از عالیه گردیم. حتی است این تصور که با فن ها، در پشت فن ها شده اند و ردپاهای از خود به جا می نیز نادرست و & در این در به باشد& (Stern, 2013: 389). 4. در کارآیی شخص در عصر فن های نوین: در سال 2012، پنج در جونز(US v. Jones, 2012) ، که شخص نمی به و با اخیرش حفظ این پنج نتوانستند یک راهکار کنترلی نیز پیشنهاد نمایند(Kerr, 2012: 1,3–4). تئوریک شخص با حکم در ی & ریلای& & کالیفرنیا& احساس شد. در این در ارزیابی یک که وی به اتفاق آرا کرد که سریع فن و اجتماعی، از کاربردهای و قدیمی شخص در فاصله است و آن کاربردها را بیهوده و کم اثر است (Issacharoff Wirsha, 2016: 988). در این راستا، پردازان، انتقادات تندوتیز مفصلی به شخص اند[42]. این بر هر دو مطروحه در این می شود: الف- نخست: آیا یا در حال در با قضاوت می دهد؟ ب- دوم: آیا این که شاخص مذکور در بند پیشین، شود نیز در مواجهه با فن های به منتج به می شود؟ در به سؤال اول، بسیاری، بحث وجدل بر سر این نمودند که فنّاوری، یا در شخص را است. آن ها می گفتند است که بر این، این حرف می شد که یک شخص به شخص می از عدم حفظ باشد؛ اما در حال هستند. در به شکل معمول از به مکاتبه و و که به به آن ها می نگرند، می (Mulligan, 2004: 1551,1571). رشد از پدیده ی & Cloud Computing& یا & Cloud storage& [43] که از آن در متون فارسی، با & ابری& نیز یاد شده است تا حد چالش را در یا عدم یک در که از این در شخص می گیرد، است (Suo, Liu, Wan Zhou, 2013: 655–659)؛ در هنگام از این فن آوری‏(برای در این خصوص، ر.ک: & ها - ابری& ، تاریخ)، به طور که آن ها شود. در یکی از و کم دردسرترین های است. در با این های خود را روی فضایی متشکل از های که به هم پیوسته هستند، می دهیم و در می به آن ها دست یابیم. هرروز میلیون ها کاربر حجم از در دنیا را تولید می کنند. فیلم، عکس و های متنی از این است که بی شک در جایی شوند. در هارددیسکِ رایانه، پاسخگوی این تراکنش ها اما این رفته و به راه های این حجم بود. از های بزرگ دیجیتال، در را بر تکنیک و فن به خود در می کنند. & مایکروسافت& با & وان درایو& [44]، & گوگل& با & درایو& [45]، & اپل& با & آی کلاود& [46] و & آمازون& با & کلاوددرایو& [47] و & دراپ باکس& [48] و از کنندگان این نوع در این زمینه، حضوری رقابتی دارند. همه این ها حجم را بر روی سرورهای خود به یا درازای مبلغ ناچیزی می دهند. به در & آی کلود& ، کمپانی & اپل& ، های اپل شما را در خود می کند و به طور بیسیم و از آن را به هایتان می فرستد و همه چیز به خودکار می شود. ادعای آن ها این است که این روش آسان روش مدیریت، و بازیابی ها روی های است. آن ها تماس، موسیقی ها، تصاویر، برنامه ها، تقویم ها و و را می و شما از های به آن ها خواهید داشت(Gold, 2014: 2321,2323). ترتیب، حتی ما با یک یا یک هارددیسک هم نیستیم. در حال این خطر که با قرائت از شخص در تحت چشمان گر گیرند و که دست کم & محافظت شده نیستند& ( Robison, 2010: 1195,1223) و این در حالی است که می که تردید، شایستگی به یک کیف دارا می (Couillard, 2009: 2219–2220). این که و در شخص است یا یک میدانی و آماری می دهد که از به می کند که آن ها را کم تر و تر از می دانند که این و این است که یا آنالیز متادیتاهای ایمیل، هجمه و تاخت وتازهای وحشتناک تری به در با های وسایط نقلیه یا بازرسی های می دهد (Slobogin, 2008, p. 183)؛ که در و دغدغه به آن ها است. که محل تأمل می این است که از شناسایی این و که می اطلاعاتشان را با و به نحو شده ای نزد و حق که این نزد شخص به جهانیان نشود، طفره می رود و می اما هیچ دلیلی که باشیم نزد مخاطبین محدود، اخلاقاً و منطقاً با نزد برابر (Colb, 2002: 119,122). این بر این که & یک شخص است و می بپذیرد که از از پس از به شدن با صرف نظر باشد& ( Ibid: 119,122)، تر از تحمیلِ یک چشم پوشیِ اجباری به آن از خود در با آن بود و درواقع، یک دقیق تر و ظریف تر از می خوشایند و که به گذاشتن حساس، آن ها در محفوظ بماند؛ والا است ما با عصر & زهد اطلاعاتی& [49] شویم که در آن از این که در مشارکت کراهت (Solove, 2004: 217). امری که غفلت بگیرد این است که این راه حل یک راهبرد بهتر به سرنوشت هنجارهایی است و شخص به و یا اجرا شود که یا غایی و هر حقوقی مخدوش شود. اما که شد، وارده به بخش این نمی شود. فن های نیز شده است که که هم اکنون به شده به عینی شوند. منتقدین شخص می که این که افراد، توقع که آن ها در محترم شمرده آن ها مستحق از حفظ شوند. تبادل حساس از به روش های بسیار، یک نیست. عالی، & مارشال& در مخالفتش با دیدگاه های شده در & اسمیت& ، نگرانی را است. او می & ضمنی یا التزام در مفهومِ خطر، که شخص در در دادن خود به این خطر را است که است را است که شخص در واگذاری خود به مخیر و حق یا رها این را است {و لذا آن و آن عواقب احتمالی را است}& ، وی در ادامه می که این یک و در & ناچار& به نظر می رسند و در نمی و که این شود ولی چاره ندارند. او می & این بی به نظر می رسد که سخن از & ریسک& نماییم، که در انتخاب، هیچ جانشین آنچه پیش روی خود نمی بینند& (Smith v. Maryland, 1979: 479–750). به نظر می رسد مارشال، که بیش از هشتاد درصد روزانه بر متکی شده جایگاه ویژه ای است (Tokson, 2010: 588). که به آنلاین می به که در شده و این نحوه ی می (West, n.d.: 2-3)، درخواست کاریابی و یا حتی مکاتبه، همگی از به نحو فزاینده ای دشوارتر شده است (Issacharoff Wirsha, 2016: 996). این قطعاً، انکار است که به چرخش انداختن از عادی و ضروری، به آشکار، ناپذیر شده است. بر این ناپذیری، پروفسور & ریچارد اپستین& [50] با این که & از واسطه ای به نام شخص از این در به به می شود& ، به شدت می کند و از آن، که این از از حتی نمی شود که به و می فرض نماییم که است که است یک (Epstein, 2009: 1205). عده ای می که ها به شهروندانشان هشدار که حضور در این فضا به معنای مشروعیت این کفایت می کند. این است که قاعدتاً از ها می خودشان قوانینی را وضع که را و نماید. به آن ها می به نقض فاخری از مواد بپوشانند ولی این کار، این است که بگویند ما به شما شما پرده های خود را بکشید؛ اما به این که ما از قبل به قانونی، از قبل به شما ایم، پس می شما را نیز زیر نظر بگیریم! ( Ibid: 1205) و نیازی به که و یا عادلانه آن و آن نمی شود. از طرف در یک و ی جالب، حق به از بشر، حق به اطلاعات، حق بیان، حق شغل و آن ها است(Lim Sexton, 2011: 295,315). لذا است که این حق یا مصداق از ترکیبِ چند حقِ از قبل حکمی را که یعنی است که با و ها به برسد و راهکارِ به رساندن، با تعطیلی و یا نقض حق است. کما این که فرانسه، استونی، فنلاند، یونان، اسپانیا و شورای بشر به را ازجمله بشر اند (Wiebe, 2012: 219). برآمد؛ در شخص سخت از یا خطرِ به است. می شود که & یک با به تجاری اش این خطر را که آن فرد به شود را می پذیرد& (United States v. Miller, 1976). بر رهیافت، از این که & شخص از این را می است که شود& ، شده است که بپذیریم & [یا از ثالث]، با اند& (Kerr, 2009: 588–590) ، اما به و در تقابل با این قویاً در انتقاد از این شده اند که & اطلاع از خطر اطلاعات& ، از تحلیلی و فلسفی و حتی در امر، معادل با & رضایتمندانه ی و بر اطلاعات& بود و نمی از با شخص ببندند و که ما در این به کمک و به ی قانونِ حقوقِ اعتباری در مقابل طبیعی است که & حکومت خطر افشا& را بر تحمیل نه این که آن ها خود باشند؛ لذا رضایت، مفروض بود (Epstein, 2009: 1206). مدافعان شخص است این که یک فرد، که به نگه داشتن می به راحتی، قید & بستن& با طرف های را بزند؛ ولی حتی خود کسانی که این را می اعتراف می که ای هیچ گاه نمی (Georgiav. Randolph, 2006) و قطعاً در حتی یک نوع محروم از اولیه ی و بر نسل های اول و دوم می شود (US v. Jones, 2012) و از این را که & فراگیر، که از طرف های تحت هستند& را غریب و ناسازگار معرفی می کنند. که مأخوذه از کاتز (Katz v.UnitedStates, 1967) ، در سال 1967، به سه دهه شکل تأسی که هیچ متعارفی خود در که با چون های های دهنده همگانی، ها یا حتی یک حسابدار به می (Stern, 2013: 378) ، اما به تدریج این قوت که در قضیه شخص یک و این کاهش، و انواعِ مختلفِ نیز اعمال بود. این است که این است که در ی که برداری از را با حال گفت که مقدار و از که در آن موقع در حال اما این فقط یک است و معلوم که چگونه می این را این حکم داد که & در های شخص کم شده یا ندارد& و لذا این این که بین و و تنوع های پلیسی را در آن که به آن می گوییم، در حال نیز حفظ است که در شخص ها و یا و و یا شده لذا مناسبات جدیدی نیز به (Kerr, 2011: 482). به عبارت ابتدایی و حتی جاری شخص که اطلاعاتِ نزدِ را از های می دهد به نظر نمی رسد و شایسته است که اولاً این ها، به و آسیبی که به می به سخت به آسان، در های تشریفاتی ذیل گیرد: الف- به اخذ قضایی. ب- به سبب محتمل. ج- به ظن در شرا یط تفتیش. حال است که اصل و گردد. می ترتیبات کلی تقاضانامه متصدی (شخص ثالث) با به ای فوق این ها نمود. که یا اقدامات به از سوی نیازمند ملاحظات و احتیاط به که یک می این دشوار است که به شود تا را تا بفهمد که یک از این بر و یک هستند! (Stern, 2013: 394–395) و در نظر نگارنده، سپردن در این به و حتی در های ایران که از ضعف علمی و تعداد ها رنج می برد، به شدت نگران است. به تدریج، این که & یک فرد هیچ ای در که به طرف های می دهد ندارد& ( Smith v. Maryland, 1979)، صریحاً محکوم شده است. ولی حتی که یک فرد فاقد یک در زمینه نباشد، این شد که وی در با به هیچ اندازه ای نیافته است. ای، نه هیچ برخلاف رویکرد در های & میلر& (United States v. Miller, 1976) و & مری لند( Smith v. Maryland, 1979) ، در یا کاربری در نزد رویکردی است که می به مبانی، اصول و بشر و به طورکلی علم شود. که در و در & ریلی کالیفرنیا& (Riley v. California, 2014) در سال 2014 شد، & این که یک فرد دستگیرشده، منافع دارد، که بی شود& و این است که وی احتمالاً (Riley v. California, 2014) لذا تا حدود شده است که نمی توانند، یا نباید، ماندن که شخص ثالثی شده است را باشند. در & ریلِی& ، الیتو[51]، هم با در & جونز& (US v. Jones, 2012) ، که & حتی که از ناشی از اثرات های استقبال نکنند، ولی که خود را با این پیشرفت ها تطبیق دهند& (US v. Jones, 2012)، اما رهیافتی اسقاط حق به طور شود و لذا است که به و مصالح تشریفات در نزد ترسیم و شود. است که در قالب مشخصی با مجریان همکاری ولی این بی حدوحصر و طور که در بند 4 ماده 19 کنوانسیون آمده‏(جلالی فراهانی (مترجم)، 1389: 80)، است & بودن& آن گردد[52] و در بودن، و از قبیل های و محتوایی یا واحوال و خطرناکی جرم و یا ی آن گرفت. پی نوشت: [33]. US v. Carey, 1999 [34]. US v. Runyan, 2001 [35]. US v. Slanina, 2002 [36]. United States v. Beusch, 1979 [37]. US v. Walser, 2001 [38]. US v. Walser, 2001 [39] . پایگاه مجموعه آنتن ها و تجهیزات و رادیویی بین های و راهگزینی در سیسم سلولی. [40] . مطالعه ی که در آنها آرائی موافق با این شده است به های ذیل رجوع نماید: - United States v. Graham, 796 F.3d 332, 344–61 (4th Cir. 2015). - United States v. Davis, 754 F.3d 1205, 1215 (11th Cir. 2014). - Klayman v. Obama, 957 F. Supp. 2d 1, 33 (D.D.C. 2013), vacated, 800 F.3d 559 (D.C. Cir. 2015). [41]. Orin S. Kerr. [42]. این به تفصیل در (Tokson, 2010, p. 581) است. [43]. مدل Cloud که از آن در متنون به نیز شده مدلی بر پایه شبکه های ای است که الگویی تازه عرضه، مصرف و تحویل (شامل زیرساخت، نرم افزار، و منابع رایانشی)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
دوری از بیماری‌های کلیوی با جدی گرفتن تغییر رنگ ادرار

دوری از بیماری‌های کلیوی با جدی گرفتن تغییر رنگ ادرار


متخصص و رنگ در را از و گفت: این رنگ است بیانگر مهم در سیستم ایمنی بدن باشد یا اینکه عوامل پیش پا افتاده باعث به وجود آمدنش شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
درنگ نویسنده بر معنا باختگی آدم‌ها

درنگ نویسنده بر معنا باختگی آدم‌ها


ایران(ایبنا)_ : می شود روی ، و سخت من ببر ... جایش را به نثرهای منقطع کوتاه، ساده و دلنشین ، اما در عین حال عمیق و پُر از شَر و شورِ یک که آن ببر زخم را در خود است. من را ای می از و از راه های ، که این خود از ای گراست. که این ما را می کند در و که من حیث می کند. است که از می شود ، و سخن اش نمی و از حال به دست . بی ، در این و حتا او ما را در یک از عبث وار خود می دهد. و پیش از این در سنگ و هم ایم. این جهت یک ژست عشق به ای است که در همه این موج می زند. می گفت ای از و است. در های این جزییات به پیچیده رفتارهای انسانی راه باز می کند تا آن تصاویر ناپیدایی که ،از به کنترل مشغول است ، برملا نماید. از این طریق روانشناسانه ی آدم ها وارد آفریده ای ملموس و تأثیر گذار می شود : چشمم می ماند به کشش انگشت های بالای سرم تا کم کم دست هایی را می که به روی دیوار می رفت و می آمد . چند شب از این بازی گذشته بود که رخت هایم به هم ریخته ... در اغلب هایش یک اتاقک کوچک یا یک جعبه شهرفرنگ می دهد تا ما های را ببینیم. و این شیوه دیدن که متکی به جهان نمایش از ذهنیت بصری اش به ما منتقل می گردد. حتا غیرمستقیم آکسسوار خود را زیرکانه در کُنش ها می کارد ؛ و این توجه به اشیاء در های مدرن کارایی فوق العاده ای از خود به جا می گذارد. در این 9 وجود دارد که هفتای آن اسم دارند : مردکلاه آبی ، مصطمقوظ ، مَکمول ، کُرزَنگِرو ، پرنده ، و سنگ سیاه ، و دوتای بی اسم اند. شاید این رخصت را به است تا با خودش ها را نام گذاری کند. به هرصورت می گفت شریف این است. در این ، علی رغم های ،یک مکث طولانی را نهادینه می کند ، و در این مکثِ سنگین سهیم می شود تا در یابد فضا و مکان چه گونه به شکل نهایی می رسد ، و این برخورد در خور اعتناست . با شب یک شنبه ، غم انگیزی درنگ بر سرگردانی فرودستی است که فراموشیِ ناشی از فقر او را به دردهای موروثی اش وصل می کند. می گفت در ژانر کوتاه ، این ، درخشنده این است که معناباختگی انسان معاصر را مطرح می کند .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
پایگاه تجمیع شده برای دسترسی به متون رده اول جهانی نداریم

پایگاه تجمیع شده برای دسترسی به متون رده اول جهانی نداریم


خبرگزاری (ایبنا)- میرشکاری: و در بین ها و جایگاه ای به در این ها یکی از امتیازهایی است که یک را در رده کشورهای به روز می دهد. در تا به حال کتب در و شده و عموما های از است. و و به قلم و در و است که در تکوینی آن تا یک و با فنی در و و دهد. این به از طرف هنر به چاپ است که به و اوضاع کتب در این با نویسنده اثر و مدرس به گفت وگو نشستیم که در می خوانید: ابتدا یک شمای کلی از به ما بدهید، مختصرا درباره و چه دهید. می و بعد از جدی است که به سعی و را با به کند. به طور کلی سعی که در ها که در و هست را از بین و از همه مهم تر تری را در دهد. که در سنوات شده ضمن بسیارکهنه بودند، در الکن بودند،بنابراین سعی این ضعف را پوشش دهم و در عین حال ام جامعیتی در کنم که در می شود که حالا یا مترجم بخش از را به عمد و به جهت نبوده ، حذف می یا خود سورس ها آن جامعیت را نداشتند. را در 6 بخش یا مطلع فصل ام. فصل اول که لازمه اولیه فرد است را می که اگر فرد بخواهد را در پیگیر و پی جو در این فصل با این به قراردادی و ای آشنا می شود. در فصل دوم به و اجزای فنی های و پرداختیم که با به ذائقه کار در و به شده این بخش را در تا هر و کسی که از دو را در هم باشد. فصل سوم به های و و که و در این بخش می شود. در فصل به ای نور و می در این بخش که از می شود تا به های و های می به طور همه و که می یک را یک کار رقم می زند، می کند. فصل پنجم به ها و فیلترگذاری ها که باز هم همه آن که در این چه ها و فیلترهایی که روی رنگ و چه که روی نقش موثر هستند، انواع و اقسام آن ها و با همه بایدها و نبایدها در آن ها در این بخش شده و فصل ششم به های و های بصری می پردازد که هدف از های در این بخش آن چون ویژوال افکت ها یا در می شود که آن و بخش آن در و در بستر نرم افزارها است و از یک کلی تبعیت می سعی بحث پرده های و که یک مدیر که چطور در این بخش در به ماده خام بر روی دستکاری های دیجیتالی آماده در این بخش مهیا و که به فرایندهای در لازم است. در پیشگفتار قید اید که در این و های موجود هم این به چه میزان از تجربه شما و این ای که یادآور شوم، این است که غالب نظری که در حال بین پژوهشگران و عمدتا در ها، های خانه هم شده که هم است که با یک اثر روبه رو می می گویند چند از از خودتان و چند آن از ای و به نظر من هر اگر بی همتا و قائم به ذات و و هیچ نمی از خود کند و در که اگر این در حد می به آن لقب ها و ها هم صحت و سقم می شود- که در طول این نوع ها می در بخش های و است- و از آن ها هم در شده و از بین اند. در هیچ گاه این را ام که را از ام، چون ما به از و گردد. در این از 470 و شده بخش این که این ها از و من و به شده است. بخش از این خود شده سخن است و هیچ وقت هم یک فرد و نمی کند. از به جهت ضعف که در که به شدت غلط و بخش هم که شده و و است و هم هیچ جدی اما که به شکل ای از های پی دی اف یا های بود -که اگر کپی به که می من نمی کنم. به بخش از به این شکل داشتم- و با به نوع که در بخش از آن را کردم. نمی و چند آن به از و چند شده فقط می که را با به نوع که به از و گذر و با به رسم که متن را هم ام و در نهایت تحت به است. اما در حالت کلی چون هیچ جا نقل قول ندادم، فقط که و که در شده وزنه و به از ارجاع متن ام. شما چه طیف هستند؟ را دو طیف می دانم، دانشجویان رشته اند - چون از می شود این به اصلاح شود- بخش دوم اند که به دست ای و در عرصه فعالیت می ولی کارکردی شان با آن اصولی که در با و سراغ داریم، فاصله دارد. سوم هم اند که به شکل ای تری عکاسی می و بخش از فصول مثل بخش ها یا ای می آن ها کارگشا باشد. یا در نور و و را ام که در هیچ به طور یافت نشود؛ اگر بخواهم این را این طیف می توانند باشند، چون عمومی نیست که آن عوام فهم باشد. در تجزیه و تحلیل را می به ساده، بخش را متوسط و از آن هم دشوار کنیم. دارم از سنگین و ثقیل می شود که آن هم طبیعت این نوع و هاست، چون این نوع از نظر و تعبیر و تفسیر حتما به یک بیس و محتاج خواهد بود، به جهت من ها را می گذارم، یا فرد این را و به دست این مشغول یا در حال گذران در حیطه باشد. در اید که در به و شما از بیان این چیست؟ بله! به ضرس قاطع می این را کنم که مفهومی به نام به شکل و چون به شکل متعارف در کنونی و معاصر که بخش آن وامدار در پلت فرم هالیوود و کسی است که با محاسبات سر و کار نه الزاما کار فیزیکی و یدی دهد. ما در جدای از به طور این نوع محاسباتی و مدیریتی را حتی چند فرد شاخصی که کار را می کنند، خود این در یا جایگذاری در به عمل فیزیکال می دهند، که این تحت هیچ شرایطی با استانداردهایی که در گروه سازگاری ندارد؛ از یک طرف هم غلط مصطلحی که در ما علی رغم اکثر ما به می شود هم از می یک ادعای شده است که با که یکی شیمیایی و یکی است با هم متفاوتند و هوشمند تفاوت در این دو هست که فقط یک فرد نا آگاه می این دو را با هم خلط کند و آن را در تیتراژ پایانی به کار ببرد. از نظر تحقیق هم اگر شما مستقیما در چند تولیدی شوید، خواهید شد که عنصری به نام با پیچیدگی که در شرح شده، و در مختصات ما ندارد. آیا این این را می دهد؟ نوع دیدگاه را می کند و این را یاد می دهد که در و سلسله مراتبی را که را به کنیم؛ به هر حال ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هستیم، اما در از ها روابط پایداری به شکل استاندارد شده و به تعریف ایم. هر از گاهی کورسوهایی می شود و تک ستاره از ما بیرون می آیند، که تداوم که ناشی از است و به این امر منجر می شود که ما هیچ وقت نتوانیم یک آدم به یک صادر در که در پلت فرم سازی در کمی با امریکایی می بینید، از که در آنجا مشغولند از های ولی با تثبیت شده توانسته اند در ورود کنند؛ این می این نگره ها را به معرف پلت فرم ای و کم کم می امیدوار که کمی نگاهمان را به در این تر کنیم. و این از شما وقت گرفت و در نوشتن این با چه مشکلات و محدودیت مواجه بودید؟ از استارت این کار تا مراحل که دشواری هم داشت، حدود پنج سال از من گرفت، در این پنج سال به مستقیم، مستمر و وقت روی این کار نکردم، در آن مجبور به امور هم بودم. مشکلی که این من ما در اصلا به نام و هم که شما را به و درآمدی که در کار اصلی شما که جدا از به شما مایحتاج شما را هم فراهم کند تا در های روزمره دچار لنگی نشوید، ندارید؛ کار سخت تر می شود. فکر می کنم این معضلی است که نه فقط این همه کسانی که قصد کار و جدی ، بود چند بار در میانه راه مرا از کار منصرف اما با به بخش از کار روی علاقه شخصی جلو می رفت، بعد از مدت کوتاهی مجددا کار را اد امه می دادم. عدم فقط در مسائل مالی نبود، ما حتی یک تجمیع شده به رده اول حتی های ما هم فقط در یک دارند و به بانک اطلاعاتی که با مرتبط و بتوانید از های آن ها مراجعه می می که حق عضویت ها و اشتراکات را اند و فقط به چهار از امر باعث رجوع به نسخه های غیرقانونی می شود که خوشبختانه چون ما فعلا جزو کپی نیستیم، می این کار را دهیم ولی در که در کنید و اگر در اینترنت شما را بزنند، کار شما جرم به می آید و تبعات بدی دارد. در این قواعد چون ما می که نمی یا به باشیم. تنها که می دهد که در آن هم دادم، این است که رسم را به عمل آورد و منبعی را که شرافت مندانه قید کند. می به داد که این با های روز در و همراه و همخوان و به عبارت این به روز راحت می این را به داد که به روز است و بخش عظیمی از آن تا اواخر 2016 و اوایل 2017 و تطبیق دادن است. در اگر یا سخنی مد هست، بفرمایید. با به بالا و فکر می کنم نسبت به انرژی که بخش از پژوهشگران، نویسندگان و حتی مترجمین ما در این بخش می گذارند، سهم ناچیزی می برند و با به این بخش هم یک بخش است و که در قلم کار می از قشر فرهیخته و محسوب نمی بخش در این چون اگر این نیفتد، نصف و نیمه بازتولیدی که در ادبی و هنری هم از دست می رود، خود من این افتاده و ندارم که اثر مشابهی را در آینده چون معیشتی ما در سختی و اگر واقعا این نگاه عطای آن را به لقایش می بخشیم و می گوییم چرا فرایندی را که از و های مرا تحت تاثیر آن هم با به فضای بازاری که کتابخوانی و بخش از در بعضی نظام های هم فقط یک ویترین پرستیژی مثل اعضای هیئت ثابت که حقوق ثابتی شده است که آن ها یک جنبه ویترینی چون متناسفانه نه مخاطبی آن نه از خود پژوهشگر به عمل و نه سوپ سیدی شده تا ای خرید باشد. سینماگرافی بر 180 هزار تومان هم ناچار است را با این منتشر چون بر 400 فقط در آن به چاپ رسیده، تا را به درستی اگر چاپ را با یک ساده و سرانگشتی محاسبه می که با مینیمم و خط سود این را در که اگر یارانه دولتی می و نگه داشتن از ای به عمل می آمد، این رخ نمی داد. این بایدهای الزام آوری در چاپ، نشر و از و تولیدکننده است که بخش از آن هم تکرار مکررات و حرف است که با جملات و مختلف سابق گفته شده اما هیچ راه حل مناسب و راهکار مسئولانی که در فرهنگ مدخلیت آن در نظر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
تغییر لایحه بودجه دولت در مجلس چقدر است + نمودار

تغییر لایحه بودجه دولت در مجلس چقدر است + نمودار


مقایسه دخل و خرج سال 97 از تا مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اقتصادی
ظریف: روسیه می‌تواند به تغییر الگو در خلیج‌فارس کمک کند

ظریف: روسیه می‌تواند به تغییر الگو در خلیج‌فارس کمک کند


وزیر در یک کرد که نقش در کمک به الگوی خلیج‌فارس ایفا کند به شیوه‌ای که این الگو بر پایه گفت‌وگو باشد و همه را دربرگیرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : بین الملل
دستورات ربیعی برای توسعه مشاغل خانگی

دستورات ربیعی برای توسعه مشاغل خانگی


وزیر تعاون، کار و با بر به کسب و کار و خانگی گفت: ما باید بتوانیم این نوع را رسمی کنیم و پوشش های تأمین گره بزنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تغییر آیین‌نامه اکران 97 به نتیجه نرسید/ اکران «دعوتنامه» به جای «آینه بغل»

تغییر آیین‌نامه اکران 97 به نتیجه نرسید/ اکران «دعوتنامه» به جای «آینه بغل»


فرجی گفت: اکران 97 به نتیجه قطعی نرسیده ایم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : فرهنگی
احمد شاه قاجار چگونه از سلطنت عزل شد؟

احمد شاه قاجار چگونه از سلطنت عزل شد؟


خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ: از به و به و یاد شده است! وی به چه از موضع ضعف از بیم به علی شاه پدر و یا به و آن، را بود تا مگر در کار اما هرج و و در 1299 یک بار در متجددین و حتی برخی از افراد خوشنام آن روزگار را واداشت تا دگرباره به یا اجبار و یا با ترویج اندیشه منور، رای به ترجیح امنیت بر آزادی دهند. با این وجود بود اگر عزل را از در ماه 1304 ملی در چرا که در در سوم 1299 به به شد. و در پیش از این در فتح و به شده با و در وی به سست شده بود. مهم در به شد، اما وی و او به و را بر باد داد. با سوم در کل قوا که و و از این شد. در 25 1303 با کل قوا را به از و به کل در از که به خود از کاخ و از ترس در کاخ کل قوا از وی شده بود. که با را بود از روز تا در با وی اما از و غیرملی جلوه دادن در شد. آنچه امروز شخصیت و اعمال او در میان عموم شایع است ــ یا نادرست ــ بیشتر طرفداران پهلوی به هنگام قبل و بعد از پهلوی‌ها در است. حسین مکی تأثیر این می‌نویسد: «بسیاری از اشخاص می‌کنند، احمدشاه، عیاش و لاابالی عمده این از شدیدی است که به‌هنگام و مدتی قبل از آن به‌عمل آمد و لکن غیر از آن است و این مشروطه‌خواه بود که تا زمانی که بر تخت داشت مراقب حفظ شئون پادشاهی و خانوادگی خویش است».2 یکی از مسائلی که در خصوص مطرح شده وی به در است، اما شواهد نشان می‌دهد که هرگز از بازگشت به و ناامید نبوده و حتی در پاسخ به فرستاده مدرس و به که به شاه توصیه کرده در به وظایف و یا نیابت آن را به واگذار نماید، پایداری و در را حق طبیعی خود می‌کند: «من حق ندارم ملت را از شراکتی که در و فرمانروایی گردانم و ملت نیز نمی‌تواند مرا از حق کند».3 که در زمان اقامت در فرانسه، به تحصیل در نزد علمای برجسته می‌پرداخت، با تکیه بر دانش خود، را می‌پندارد: «تشبثات او (رضاخان) و همراهانش تماماً است و نزد همه مسلم است... سردار سپه با این تشبثات و اقداماتی که می‌کند، هیچ‌گاه نخواهد توانست، تخت و تاج و را از برباید».4 به‌درستی بر غلبه رقیب پس از سوم واقع‌گرایانه اشاره و در برابر تهمت ضعف خود که از سوی دشمنانش پراکنده می‌شد می‌گوید: «اراده قوی است و اما دشمنان قوی‌ترند و ملت من جاهل و فریب‌خوار است و معدودی شیاد جاه‌طلب... می‌توانند این‌گونه ملتها را به‌قدری بازی و با زرق و برق و ریاکاری گمراه سازند که مقابل منافع اجتماعی خود حرکت نمایند».5 از دلایلی که می‌توان از ردّ به در از آن یاد کرد ماجرای ملاقات ذکاءالملک فروغی و تقاضای خرید است که  پیشنهاد می کند در قبال آن مبلغ یک میلیون لیره نماید. در پی آن بود تا با بر مشروعیت خود بیفزاید و به افکار بقبولاند که احم
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
تغییر آیین‌نامه شورای صنفی نمایش به نتیجه نرسید/ اکران «دعوتنامه» به جای «آینه بغل»

تغییر آیین‌نامه شورای صنفی نمایش به نتیجه نرسید/ اکران «دعوتنامه» به جای «آینه بغل»


غلامرضا گفت: شورای صنفی نمایش به نتیجه قطعی نرسیدیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : فرهنگی
مدل اقتصادی خاورمیانه در حال تغییر است

مدل اقتصادی خاورمیانه در حال تغییر است


تهران-ایرنا- بین پول گفت: مدل در حال زیرا قیمت نفت در حال کاهش و کالاهای جانشین در حال ورود به بازار هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اقتصادی
راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت های بزرگ در آمریکای لاتین

راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت های بزرگ در آمریکای لاتین


پرسش این است که آیا این به شکل بین های شامل ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا در منطقه آمریکای لاتین شده است؟
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات
لغو سفر ایران به آمریکا برای حضور در جام جهانی کشتی آزاد

لغو سفر ایران به آمریکا برای حضور در جام جهانی کشتی آزاد


پس از رد از سوی جام فرنگی، فدراسیون بصورت رسمی اعلام کرد در جام آزاد در آمریکا شرکت نمی کند‌.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : ورزشی
طالب‌زاده: «به‌وقت شام» فیلمی بسیار خوب همراه با معماری فوق‌العاده دوربین بود

طالب‌زاده: «به‌وقت شام» فیلمی بسیار خوب همراه با معماری فوق‌العاده دوربین بود


به گزارش خبرنگار و از ویژه ققنوس، با گفت بخش اول شد. پس از و در چند نمایش، با نیمه گمشده در سال هشتاد و هفت کرد. در فعالیت های خود نبات داغ، فرزند و تا صبح را است. او با سرو زیر آب در سی و فجر دارد. گفت بخش اول در گفت وگو به سرو زیر آب چرا که یکی از او و به از به یاد کرد. در به های رد شدن را جدی تر شدن عزم خود و که به او شده را و و قوت آن دانست. در او از کار و نظر او را در پس از کش و قوس های شد و در گفت: ی شده کار به یک سال پیش از کار بود. از های که به ما شده بود نشد و ما کار را با یک بدهیم. بر این ها حامی مالی هم به مشکل خوردند و کمکی که قرار بود به بشود دیر گرفت. کمبودهای موجب که بخش های حذف و یا اجرای آن فرم دیگری را طراحی کنم. ضمن بیان سختی های کار به گذر کردن از نظارت های شورای پروانه گفت و در افزود: من را شانزده بار کردم، اما به شما و همکارانتان هم حق می دهم، چرا که شما هم نگرانی دارید و سیاست، پیش آگاهی به تماشاگر، پیش بینی به حوادث آینده و مسائلی این چنینی می شما گرفتار خودسانسوری ها شوید. در پاسخ به این گفت: نگاه من به ها بیشتر از نظر است و به شدت به آن اعتقاد دارم. در زمانی که مجله سینمایی داشتم، تمام صفحات آن از جمله سرمقاله خودم هم می بایست می شد. بخش در بخش بحث پیدا کرد و در آن به همچون: خون بارش، اعدامی، تیرباران، دست شیطان و طوفان شن تحت عنوان های موفق در ترسیم شدند. در ضمن به کمرنگ شدن مرتبط با انقلاب، به معدود آثاری که در جهت ساخته شده اند شد. از این ها می توان به ماجرای نیمروز، سیانور و ایستاده در غبار کرد. تعداد محدود در این حوزه به خوبی بیانگر بی توجهی به از سوی سینماست و این اتفاق در حالی رخ می دهد که در کشوری
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : فرهنگی
بدون هزینه دکوراسیون منزل‌تان را تغییردهید

بدون هزینه دکوراسیون منزل‌تان را تغییردهید


اگر طرفدار و را کافیست کمی خلاقیت به خرج تا دکوراسیون جدیدی داشته باشید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
افزایش قیمت دلار و گران شدن قیمت عتبات دانشگاهیان

افزایش قیمت دلار و گران شدن قیمت عتبات دانشگاهیان


اخیرا به دلیل در هم به بیشتری را بپردازند. البته دانشجویانی که قبلا هزینه سفر را کرده‌اند نیاز نیست دیگری کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : علمی
تغییر ذهنیت مدیران همراه با تحول و سرعت علم ضروری است

تغییر ذهنیت مدیران همراه با تحول و سرعت علم ضروری است


قزوین-ایرنا-استاندار گفت:با به و سرعت علم در جهان؛ همگامی ذهن و دیدگاه مدیران با رشد علم ضروری است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
رونمایی از درب های حرم امامین عسکریین(ع) دربندرعباس

رونمایی از درب های حرم امامین عسکریین(ع) دربندرعباس


شبستان: ضمن رونمایی از درب های حرم امامین عسکریین(ع)، گفت: این فردا دوشنبه 30 بهمن بعد از نماز مغرب و عشا در امامزاده سید مظفر(ع) بندرعباس برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
بازداشت دختر مردنما در هند به اتهام اغفال دختران ثروتمند!+ تصاویر

بازداشت دختر مردنما در هند به اتهام اغفال دختران ثروتمند!+ تصاویر


یک که با و خود به 2 را به و دریافت مهریه از خانواده آنها اغفال کرده بود، بازداشت شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : کل اخبار
روزهای ناخوش نساجی قائمشهردرلیگ یک فوتبال

روزهای ناخوش نساجی قائمشهردرلیگ یک فوتبال


ساری-ایرنا- یکی از 2 ها های لیگ اول جام که رفت با در فنی و جذب 9 جدید در نیم فصل دوم جایگاهش را در بالای جدول تثبیت کند،با شکست های پیاپی هفته های اخیر روزهای ناخوشی را سپری می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
منابع انسانی و برندسازی

منابع انسانی و برندسازی


از که نیروی به این را به که در یک به عنوان یک منبع و سرمایه هستند. با تلاش، پشتکار و خلاقیت افراد، یک شکل می‌گیرد و پابرجا می‌ماند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تغییر راهبرد به سمت صادرات سودآور توسط ایران خودرو

تغییر راهبرد به سمت صادرات سودآور توسط ایران خودرو


معاون و بین با به به سمت کرد:‌ در پایگاه های تولیدی در سایر کشورها، سرمایه گذاری مستقیمی صورت نگرفته و با خدمات فنی و مهندسی در این خصوص مشارکت کرده و سهم سودآوری در [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
آینده نگران‌کننده‌ای برای مناطق اطراف دریاچه ارومیه در پیش رو است/ شرایط سخت‌تر از خوزستان و ایلام در انتظار آذربایجان

آینده نگران‌کننده‌ای برای مناطق اطراف دریاچه ارومیه در پیش رو است/ شرایط سخت‌تر از خوزستان و ایلام در انتظار آذربایجان


گروه جامعه خبرگزاری کم نظیر، ـ آبی از آبی های و به آن و فرد در هرکدام، و شبه و های و های آب شیرین، لب شور و شور است. & شبه اسلامی& که به ای در حال شده و در آن ها و چند، و در دو دهه استقراریافته تا چندی پیش زمستانی دره های و شده و بود. امن که در با آب به شرقی اش مسدود می شد و به یک بدل می شد، این منطقه به واسطه & فلوریستیک& از به های مهاجرین وحش بود و وحش به شبه را دار می کرد . آبی به جز سال های از های بود و یکی از های کم های به می امن و از مواد اقامت و زیستن همه این اجتماعات. های که از شرق دره & آجی& تا غرب در & نازلو& از سه جهت به سوی آن داشتند، به واقع یک فرد با & و فون& مجزا، نیافته و بودند. قبل از های بی سال های هر چه از تاریخ شناسان در آنجا می گذشت بر دانش آن ها در اهمیت ین افزوده می شد و استنباط می شد که نسل پیشین ما به طور حیرت و با حداقلشان تا چه حد بجا و باکفایت این ها را و آن ها را از و ملی و بر آن کردند. و های امن با های و فرد و خاص خود هستند. و های و با های و های در در سال های به سطح وحش و آن ها و و اندیشمندان گرفت. های جزر و مدی های فصل ها و ماه های سال با خاص آن ها را به بودند. ها و های تخلیه و آب های و روان از بالادست از ها به سمت در بخش آن بودند، در طول سال این وظیفه چند هزارساله خود را انجام می دادند و های فرد گیاهان کنار آب زی تا آبزی، های ای تا (لویی زارهای درون ها) را خلق اند. هم همه های وارد بر ها و ها، این بخش های نه با اند بلکه در ماه های سال به در آب در هر تالاب، و فون ماهانه آن ها نیز با است و طیف وسیعی از های & ماکروفیتی& و & پلانکتونی& را در خود است؛ طبعاً طیف گسترده ای از های را هم به ضیافت خود می آورد و صدمه بر آن، می تواند ای از را خدشه نماید. و های باهم، ای باستانی بازمانده از دریای & سامارت& است. همه نسل ها که و را و که سبب و در آن شود ، فی بود. های و بر های فرد که و و طی چند سال و از های لب شور و که از تا آذر به طور در ماه های سال فصل و خود را و می و ها و که و به ها گره را می کردند. طی تا شصت که از اش می بی و همه که از در هیچ ای را مدل های یا است. که با رو به درک ما از و و بر است که در های و های این در است که از عمر در های و این دهه می گذرد. نیز از را اما به به از حد این و امر آن را با خطر و های و است. و بی به و بی در کشت های های بی مرز ، رشد و به بی حد آب در غیر و از چاه ها و آب های در های و های آب از ها ، ها، فی و ده ها در و ها ، ها و های های وحش را به خطر انداخته و ای خشک و بی برکتی را همه آن ها رقم زده است ، ای از همه سوابق تاریخی این که آنچه تصور می بازگشتی نخواهد داشت. حرص و ولع بی و در سبقت پیشبرد همه انواع توسط صاحبان آن ها، های را در چنگال خود گرفته و امیدی به کنترل خودبه خودی آن ندارد. بی نتیجه باغات و در دره های غرب و که کماکان ادامه ساخت وسازهای بی حدوحصر در دره های & اسفنجان& و & کندوان& وحش به طرف شرق اسلامی، عبور و مرور ای در شرق و اتوبان ها و بزرگراه های زیرگذر، فقدان کریدورهای جانوران و مرگ وحش، سطح آب و شدن شبه از وضعیت امن ای و مدل های پیشرفته دیگر گردشگری در غرب شبه که هیچ کاربردی ندارند، اوج بی دانشی ما از و نابخردانه است که منجر به حبس وحش در دره ها و دامنه های سرد و و مرگ تدریجی بخش های بزرگی از آن ها شده است. مهم های ملی و حمل بی آب به بود با تنش های آبی و افول آب تبخیر و سفره های آبی چشمه های آب آب مصرفی وحش در شد. گستردگی های شور و های باد و ریز گردهای حاوی نمک به طرف های درختی، های بر آن ها را و در اندک زمانی تر ازآنچه بر های استان های گذشت، آن ها را از پای درآورد و کم آبی جان بی جان های وحش را گرفت. در این زمان، مهم های ملی و حمل بی آب به بود. نیز ملی های فرد فردی که های نگهداشت و روی های و درخطر ملی و بین المللی به می رفتند. اتصال به هم، در پی فرونشست آب همه این ویژگی ها را و را بیش از کرد و در کوتاهی قبل از های دفاع از متوجه پیش رو شوند، به ورطه کشاند و از صحنه روزگار محو کرد؛ و هیچ شاهدی آن نیامد. های ماندند که گوزن های زرد بی جزایر، خود نجات خویش اقدام کنند و با طی در گل ولای و فرود و فرازهای زجرآور در ناشناخته از به حواشی پناه ببرند. در این راه، یکی پس از طعمه و حیوانات کم خطرتری گرگ و درنهایت آخرین آن ها که به سادگی به های وحش & سمسکنده& یا & دز& بود، در پاسگاه & رشکان& و در پیش چشم بی جان داد. ها و آب لب شور و در دهانه های & آجی، زرینه، سیمینه، گدار و مهاباد& درگذشته مولود آب ها و آب شور که های وسیع و را به می اند. این بخش ها از های های نامبرده و های & قوام شامی& ، & قله قشلاق& ، & قپی بابا علی& ، & کانی برازان& ، & قپی غازان& ، & گروس& ، & قیط و ممیند& ، & داشخانه& ، & درگه سنگی& ، & یادگارلو& و & سولدوز& که های منحصری به می رفته و رابطه تنگاتنگی با همه های از غرب بناب و ملکان تا شرق محمدیار نقده اند. این و ضمن تشابه ای در دارایی های زیستی، های آشکاری را نمایش می دهند که بانی خلق های وحش و فرد در از آن هاست. این متفاوت، سبب شده که از همه آن ها ضروری باشد و هیچ کدام نتوانند تداوم بقای وحش و ارائه خدمات به های ها و دلتاها، جای به کار روند و از ارزش ها و مجاورشان بکاهند. این درهم تنیده باوجود همه کاربرد و و در بیان این و پذیر جلوه می کند و این یکی از دلایل قرارگیری این در بالاترین سطح ملی و جهانی است. با موفقیت در های سیری های فرودست های بکر به سیاست ملی و خودکفایی، صدچندان شد و دیرینه با و میل به آن با غلط و آبادانی پس از برچیدن فئودالیته، بالطبع در غیاب دوستی با آن شکل قوی تری پیدا کرد و استقبال از و این مدرنیزاسیون خیالی شد، غافل از مدرن شدن و شعارهایی مثل تمدن در حقیقت به درست نسل های حاضر، آینده و ارتقای سطح فرهنگ و است نه عدوانی، و خصمانه با طبیعت. در این میانه الگوی کشت در از انگور، و محصولات کم به کشت های پرمصرف، صیفی و گندمیانی ازجمله ذرت، بالا رفتن آبی گاهی تا چند ده نسبت به شد. ثبت مجوزهای بی مورد و بهره برداری از چاه های آب در و در زیرزمین به دلتای ها و بخش های ممنوعه، صدمات بیشتری را بر آبی کرد. های به ها، دلتاها و جاری شدن سموم و مازاد کودهای نشده و مغذی آب های و که اغلب از ته های انبارهای می شد و تعدادی از آن ها، سال ها پیش تر، از فهرست نسل جدیدی از بر و آلودگی های ناپایدار و آب را بر این کرد. افزایش نگران و تنش زای در از و گنجایش آن در بخش که محدودی فشار بر های را فزونی بخشیده است. شیرابه، زباله و به ظاهر حاصل از چند ده شدن مزیدی بر علت ضمن از جمعیتی فاقد خانه یا ناکافی و از توان حذف شیرابه ها طی فرایند است. در یک سال به طور باورنکردنی های خام و شده به بدان منتقل شده اند که یقیناً آن دیر یا زود گریبان بی های آن را گرفت. های ای اعتمادی در کمیت و آب های و به و های ای آن ندارند و هیچ ای را & باتیمتری& (عمق نگاری) ها و و نیاز آبی جمع آوری اند دانشگاهی دخیل در با عالی رتبه و ادعای سابقه کار روی و همه جانبه آن باعظمت وصف بر آن که تحت هر و با هر هزینه ای بدنه را حفظ شکل و زنده و به نام & آرتمیای& ای حفظ کند. این که است که در بخش اعظم از که در پل گذر دیده می به شوری بیش ازحد و چندین متر رسوب نمک، این به شکل نهفته یا & سیست& می کند. ضمن تنش های آبی به های در بخش از های جان ای از مناسب و خوبی به نحوی که در سال های فلامینگوهای را است.این طی از دو سال و ای کمی، کیفی و شناختی از ها و ها، همه مطالعات مرسوم که سال ها علمی را بدوش می کشد، رسان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : اجتماعی
نامزدهای اولیه قدیمی‌ترین جایزه کتاب کودک بریتانیا اعلام شد

نامزدهای اولیه قدیمی‌ترین جایزه کتاب کودک بریتانیا اعلام شد


به خبرگزاری (ایبنا) به نقل از گاردین-یک سال پس از اینکه از و درنظر نگرفتن و از در در و در سال 2018 می شود. چون در سال 1995، آلن گیبونز و آلکس ویتل سال 2017 را که همه نامزدهایش سفیدپوست بودند دادند. این در است که سال در ها و در و گرفتند. و در 80 هیچ به این است. از سال های است. 20 در و 20 در دارند. 11 از 40 شده ، که را در سال شده است. این 40 اثر از 237 انتخاب شده اند و در کنار چون دیوید آلموند، پارتیک نِس، مارکوس سجویک، و ریو نام پوستی چون آنجی توماس، عرفان مستر، کران میلوود هارگرِیو نیز می شود. کارتین راندل نیز با کودکِ ، جستجوگر -داستان چند که در جنگل آمازون گم می شوند- در این دارد. فقط یک شعر در دارد. جوزف کوئیلو تنها شاعر در است. برندگان و هر کدام 5 هزار به مالی و مدالی طلا می و هایی به ارزش 500 به آنان اهدا می شود تا به محل خود کمک کنند. کوتاه این در ماه مارس و در ماه ژوئن خواهد شد. و مهم ادبی به نام کارنیج، بشردوست آمریکایی-اسکاتلندی شکل گرفت. اهمیت ها قائل بود و بیش از 2800 را در کشورهای مختلف تاسیس کرد. این نخستین بار در سال 1935 و های شکل تا روز تولد را گرامی بدارد. از سال 1956 و با هم همکاری می و های اولیه، نهایی و شان را با هم می زیرا هر دو های شکل گرفته است. های نامزدشده باید در به و در طول سال تحصیلی مدارس در شده باشند. تا سال 1969 فقط بریتانیایی این می شدند، اما در سال 1972 ایوان ساتهال از استرالیا جاش اولین غیربریتانیایی شد که توانست را به دست بیاورد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
عادت‌های نوشتن مهدی حجوانی/ هیچ علاقه‌ای به ادبیات کودک نداشتم

عادت‌های نوشتن مهدی حجوانی/ هیچ علاقه‌ای به ادبیات کودک نداشتم


خبرگزاری (ایبنا)_ملیسا معمار:در و و آن به جدی به از صد سال می رسد و نیازمند های ای در و تخصصی، در های و و و است. از نویسندگانی است که در طول سال های طولانی ای در همه این ها و توانسته بعد از گذشت بیش از 30 سال جدی و در این کارنامه پرباری از خود به جا گذارد. و ، ماه نقد و ، و ، لاک پشت و ... همه از نام است که را به یاد ما می آورد. به این در صبح یک روز سرد بعد از او را که چند در منزلی و بی ریا در غرب و با او گفت وگویی صمیمی و در طول سال های که در می خوانید. چه شد که بعد از این همه سال بالاخره با هم گفت وگو کنیم؟ شما لطف دارید. با من این قدرها هم اهمیت ندارد. می دانید، حرف تازه زدن است. تر که می کردم. کم کم با سخت به این که و ها و ها شده اند و یک و پر شود. پس اگر ما می نه به و هنر نه به و نه به های مان. از از همه حرف ها را چاپ نمی و یا سردبیرانشان نمی گذارند همه حرف ها منعکس شود. هم به نمی رسد. نکردن است. من طی هشت سال انزوا شدم و به کمای شدم. هیچ وقت بی کار اما امیدم به امور قطع شده بود. حالا محافظه کارتر شده ام و فکر می کنم ما به این امید محکومیم. بار چه و با شعر و قصه و بطورکلی اگر به عقب برگردیم، من در راه مولوی متولد و در قصرالدشت و بعد از آن در شدم. مادربزرگی که بلد و فقط می کرد. او هر شب قصه و را به من می گفت و من با بلد نمی ولی می شدم که چه می گوید. هم بود. که مرا در می می امن جای جاست. می ما را ما بود. ی و هم ی قصه شده بود که همه یا بخش از قصه را شوم. . از می فقط این قصه را و نمی آید قصه از او باشم. و این قصه را می گفت من فکر می لثه که روی هم می آید در دهانش است و به او می من هم می خواهم. در امروزه توی های شیوه ی قصه گویی می گوییم قدر که بچه ها در یک امن و گرم باشند و توی گوششان به آرامی قصه گفته شود حتی اگر از قصه نفهمند باز هم است. این من با قصه بود. اما بزرگتر که شدم در سال های 1340تلویزیون لامپی و و به ما آمد و من تا پیروزی انقلاب، 17 سال و سریال آمریکایی در ژانرهای کارآگاهی، تخیلی، کمدی، کابویی و خانوادگی دیدم، مثل پیتون پِلِیس ، ، مرد شش میلیون دلاری ، خفاش ، بتمن ، آیرون ساید ، چاپارل ، ، راهبه ، غرب وحشی ، شاه پریان ، افسونگر و بالاتر از خطر و کارتون مثل عصر حجر ، پسر دریا و شزم و های که نیست. این با هنر، و پردازی شدم. در آن من به می و پایه های ضعیفی همه فکرم در پاییزی این بود که عصرها چراغ ها می بخورم و ببینم. ما و سرد بود و من سردم بود و گرسنه فقط یک اتاق توی با بخاری نفتی گرم می شد. پول تو و بچه ها هم در اولویت نبودند. می ؛ ما نداشت. ما مادرمان بود. مامان فقط به این فکر می کرد که به بچه خوش بگذرد، عذاب بود و خوب من از بود که نان و می و ما نان و و چای می و مشق را پهن می و هم که را کند و به ما گیر که بچه سر درس و مشقت! خدا کند آدم و سخت بود. چند اما بود و خط هم داشت. اما های را تلخ بود. سر حال بود شعر بیش از حد و را نمی از صید بود و ما می کرد و ما را حفظ بودیم. می کنم ای کاش ما یک پدر اگر ما می کرد ما از و را حفظ می شدیم. که به می یا نمی در به نام پیک که به نام رشد است. پیک گرا و بود و که حتی ما که بچه های و به ها فهم و نمی با پیک کنیم. از ما پیک دو پول می و می و ما نمی چرا این را که با پول آن می های مثل و و بخریم. که از پیک آخر و پشت بود. پیک را از آخر می خواندم. آخر قصه های ازر را با قصه های من و می کرد. قصه متن و 8 تا 10 دار بودند. جهانشاهی که در پیک کار می کرد متن می نوشت، چون فکر می بچه های به آن سطح از بصری نرسیده اند که از هم گذاشتن تصاویر بتوانند مطلب را بفهمند. هم بعد از 50 سال فاطمی آن ها را می کند و دارد. من در آن عاشق بچه ها بودم. بچه ها را می خریدم و همانجا، دکه فروشی، می و آن را می خواندم. بچه ها، بود ولی پیک محور. علاوه بر پیک و بچه ها که در اختیارتان های شعر یا هم می خواندید؟ در آن به شکل نگرفته بود و با سه سازمان برنامه ریزی آموزشی، و در دهه 40 شکل گرفت. آن که فقط بچه ها کم بودند. از ها و هنرمندان بزرگسال آن نادر غلامحسین ساعدی، کیارستمی، رضا احمدی، سیاوش کسرایی، امامی و مجابی و نقاشانی مثل نور الدین زرین کلک، و مثقالی، دادخواه و درخواست می کرد تا و کنند. آن ها و ولی به گام های اول در چاره هم نبود. های و هنرمندانه اما کاملا بود و ما نمی با آن ها کنیم. مثقالی هم در ای که در ماه و با او به این کرد که در آن ما نگاهمان بود و به این که اصول و و را بشناسیم و با که در جامعه داشت، و برخاست باشیم و تولید کنیم. از من از درس و متنفر و بودم. در هم ها را می متقابلا هم می کردند. اول تجدیدهایم شد و هر سال سه یا می آوردم.. دلم بچه های درس می سوخت و می چه معنی در بنشینی و درس بخوانی! ما می و های ما با عناصر چهارگانه طبیعت آب و با دو خاک و آتش گره بود. ابتدایی که از مسافت را پیاده می تا شهرآرا و توی مسیرمان خطر رودخانه و سگ های هار بود . در ی دبستان ما نه در و نه با نبودیم. بخش در قصه بود. ابتدای سال که به ما می دادند، می و در عرض یک همه های را می و از تصویرسازی لذت می بردم: حسنی و گاوش ، کبری ، کوکب و فقط چند بیت اول باز باران با ترانه گلچین گیلانی و قصه منظوم روباه و کلاغ. در من توی شدم. منفی کنیم. در قدیم مفهوم و های یک حتی اگر مستاجر سال ها در هم می و همدیگر را می شناختند. تو شدن های را هم داشت. در از تا آریاشهر و اردشیر بابکان با چوب و مقوا جمع می و سیب زمینی کباب می و در جیب می چپاندیم تا وقت ظهر بین 12 و 2 نان و با چاشنی ای بخوری و بعد هم و آزاری. اوقات های ام را در کشوی میز می گذاشتم و با به نمی بردم، چون ها را لایشان را باز کنم با به می آوردم. چه بود! در و با توپ بیاورم و یا با بچه ها توی چمن های بلوار آلستوم بگیریم. دیر به می رسیدیم و سرود صبحگاهی را توی حیاط از دست می و در عوض ناظم طاهری که الحق رشید و بلندبالا بود به ما خلاف کارها با شلنگی دردآور صبح به خیر می گفت. می دانی! به نام درس نبود. به دوم و سوم که یکی از بچه محل به نام و از باب به در می ولی ما نداشتیم. و شیک و توی و و مهر و روی ها و روی که بود می که من بود ولی هیچ وقت یا که ها با ما حرف و کند. این نکرد. که در چه بود. یک بود که با را با به می برد. من در آن از این لذت تا که که بخش و و را و از و و به چاپ چاپ کردم. در هم که مرا کرد. این ای بود که و دور از اش در می و اش می که فکر می کرد نمی در که ها هیچ وقت به دست اش نمی رسیدند. من شدم. شدم جست وجو تا این ها چه کسی بوده. شدم که کار است و در پیش از بچه ها شده.ما بعد از سال ها آن را هم را با توی درآوردیم. این کار دین به این دو بود. میل و به چه در شما شد، آیا در بود یا بعد از آن؟ من در می و که بود از این می کرد که شده این خوب می نویسد! می آید که می می شد ولی فقط با سر و مرا می کرد و نمی گفت که تو بیا و را جدی بگیر. و ها در حد بود و نمی شود کسی را کرد. هست یک روز مان بود و به جای به ما بود. به تن و چون نمی در یک درس به ما ی صمد را و ما و از ما این کند. بار بود که کسی از ما می نظر بدهیم. چون در ما از این حرف ها و ما فقط حرف را که ها می حفظ می و روی می و آخر سال هم مثل و مست ها را آتش می زدیم. این را ما می من شدم که این ها نیست. ما آدم هاست. بار شد و روی که بود ها و قصه را می نوشتم. این با است. او می کند. حس می که این را است. من را و می به آن کنم ولی این کار را چون می و بچه ها مرا کنند. بچه ها توی بود. و و هیچ کس هم در نکرد. ما و را نداشتیم. شدم از و حرف را نزدم. اگر آن روز حرف می زدم آن که های چپ بود چپ می در که و در سوم و در می کردم. ما به پور می و این را می هم بود که توی ها می گشت و با می شد که من یک بار را دیدم. ما با چیز نمی پای نشستیم. می که او یک می و حرف های را ضبط می کرد و بعد را با خود می برد. از جدی شود های را شکل داد. در آن را که بود در نظر می کسب کردم. که و و و خوش پوش بود در این می کرد. فوق قصه بود و از را به و و ما ها ربط می داد و وسط می کرد که ما بچه ها بود. را می کرد که و بود. را به و لذت بخش می کرد. این سبب شد که من های که داشتند. از با هنر و غفوری. اما آن از های که در ماندند. از از و که حق است از یا تک و توک از ی ی که در بچه ها می شد. بعد از این ها و را هم بخوانم. کمی شد، در حدی که را با 14 بگیرم. که مخالف آب بود. نمی مثل بچه های شیطنت و وقت گذرانی کنم. باری که حس را یا خلق چه می آید در سنین پایین به بچه ها می که من روزی می شوم و می چیزهایی به می آید که را بنویسم، ولی نداشتم. از در ما هم کسی اهل شعر و ادب بود. خواهرم به این چون و بود اما چون فاصله سنی او با من بود و پیش ما نمی کرد، نبود. بار دوم شعر گفتم. حدیثی از که آن شعری در مثنوی سرودم و فقط جرات با خجالت آن را عموها و پسرعمویم بخوانم: ایمان بود آن گوهر اعلا ... شما دکترای هنر دارید؛ اما باتوجه به نداشتید و در دانش آموز بازیگوشی بودید، چه شد که به و مند با افتضاحی که اما در کردم. به کارخانه های مونتاژی که در شاه می خواستند را به غیرمستقیم به شهرنشینی سوق و بر همه را می که در و و هیچ کس که مرا کند تا در که به آن کنم. همه معتقد که بچه های تنبل و خنگ به می روند. ام در خرداد سال 57 در سه و ششصد شد. معلوم بود که در هیچ و ی ای حتی در مناطق مرزی نمی شدم! با آن به کاشان مراجعه و هم ولی نشدم. سال بعد از آن که شده بود که از نسلی که می را متحول کند. می کردم. گروهم را عوض و از به و بار در عمرم درس و در عرض 5 ماه همه های اول تا چهارم را در خواندم. ادبیاتم خوب بود و به علت بحث های تاریخی و فلسفی و منطق را می فهمیدم و جدا از اینها متن های مطالبشان لذت بخش بود و می جزئی از وجودم شده اند در دوم در بین نود و پنج کننده ام 192 شد و با این می های را کنم. اما تهران. بعد از دو سال و در ی نمایشی به هنر و در مهمان شدم. ها در آن مثل حبیب الله لزگی، معروفی، طهماسب، شهره لرستانی، زهره مجابی، شجاعی، مهرانه مهین ترابی، رحمانیان، رضا جعفری، علی دهکردی، عبداللهی، صفریان، چرم شیر، حسن و های که در خاطرم نمانده اند، همه تا در این بمانند و و امروز هم فعال اند. کلا من در 10 سال طول کشید. چون شد با و تعطیلی ها و جنگ و و رشته. که از شما شد در چه ای بود و در چه این افتاد؟ که از من چاپ شد طنزی به نام های بود. آن یکی از رشد بود. او کسی بود که داستانم را به او و مفصلی از ام را ام و با آن را و مرا در حک و کرد. از این ها قصه های آمد و و کشاورز آن تصاویری و در رشد چاپ شد. به ترتیب می و می شد. تان هم در شد؟ کتابم سه نوجوانانه با های و با تم جنگ بود که سال 65 شد. بخش عمده ای از شما در ویراستاری و و دارد، این از چه شد؟ در من به رضا و شهرام شفیعی، کوچکی به نام پیک قصه کردیم. من پانزده در باره ی فوت و فن ها که بچه های شهرستانی به ها پست می و تکالیفی را که در انتهایش بود می و با ما می فرستادند و اینجا در می شد. بکایی و مهناز و کارشناسان ها را می خواندند و بعدی پست می شد. چکیده ای از این جزوات به نام پیک قصه از سوی سوره مهر اجازه و من شد. که کار بود. به نیرویی واحد این که تحت شکوفه می شد. از اول سال 66 به مدت سال در کردم. اواخر من در شد با که رضا قدیمی ام می افق را راه کند و از من با او کنم. من هم در آن به نام یک خبر که بازآفرینی قصه ای ی حضرت عیسی (ع) است و به دو شده . این به نشر افق شد و هم تجدید چاپ می شود. از من با نشر افق شد و تا که 27 سال می گذرد، هم دارد. به مشاور در نشر دارم. شما ای در نقد اید و 8 سال ماه و سال ها و و ... را اید و تا به حال در نقد اید؛ شد که به این روی آوردید؟ اعتراف می کنم در آن هیچ ای به اما شده بود و ما آدم با ذهنیت ایدئولوژیک و می را زیربنایی عوض کنیم. به علت من اولش ی را کردم. م در آن با به ولی به طرف نقد چون می کسی جدی و در نقد می دهد. از طرف عقیده که من در نقد ترم. در سال های آخری که در نشر و با ورودم به نشر با از مثل امیر و تشکلی همه به راه انداختیم و چون نداشتیم، مقرمان شهر بود. این تشکل نکرد. به نام ادب و هنر و با خلیلی، رضا جعفر رحماندوست، امیرحسین سوسن و دوستی به نام رودسری و دیگرانی که اسمشان را به ندارم، و می به صنفی و چون در ها می شد. اما کار گروهی نداشتیم. اختلاف های و شاعران این در به این سمت می کردو این دعواها شد که آن نکند. به اختلافاتی که بر سر دعوای مخملباف و بچه ها با شده بود. ادب و هنر و گاهنامه ای به نام با رضا رهگذر که 6 از آن شد. بعد از از بین رفت حیف است این نشود. بعد از 6 ای که شد 4 بعدی، لنگ لنگان و تا سال 73 با من و مثل و بابک نیک طلب و قاسمی و در شد تا یک روز زم مرا صدا زد و گفت این فروش و است آن را نکنیم. من هم ای را در نشر خصوصی کرد و یک آن را برایتان هدیه می فرستم تا ببینید این کار کند. این شد که سال 74 ای با نام و را با و بعد از او حسن و سرانجام رضا نشر افق کردم. رضا می گفت این را نکن چون من آدم با معرفتی و نمی و اش را و در افق یک عمر بار هزینه های را به دوش بکشد. ولی من به حرفش گوش و بلایی که حدس می زد سرش آمد چون یک غیردکه ای که نمی زرد و می و بحث های جدی را کار بود و این چوبی بود که از رفاقتش با من خورد. تا به حال 69 از شده و پایدارترین تئوریک و است. غولی و ... هرگز نتوانسته اند ای با این قدمت و قامت کنند. در آدم خوشفکری به نام علی سیدآبادی و دلسوز و کوشایی به نام غنیمت شد. شش از این شده یک روز جمعه مسجدجامعی که در آن و از من که به موسسه بروم. گفت ماهانه در موضوع نقد به نام ماه در هشت و از من که ماه و را بگیرم. و ما بحث حقوق، اختیارات، و حکم را کنیم، این کار را کردیم. در کارکنان و در اینطور می نمود که ما ایم و را فتح ایم. اما که شد و دیدند که این و های در نقد و و و نقد آبرویی هستند، این را پذیرفتند. با هشت سال ماه و علی و بکایی، نوروزی، گیسو مرادمند به اعضای اصلی کادر و کاموس، جمال اکرمی و هجری به مسئولان ها زحمت کشیدند. هشت سال از هشت ساله ریاست جمهوری سید محمدخاتمی شد و در پایانش به رسید. بعد از خاتمی و اتفاقاتی که در سال 84 افتاد با آمدن احمدی و حذف اساسی در و عدم تمایلم به را در نشر افق و ارتباطم با ماه و قطع شد و به خسرویاری و بعد واگذار شد. شما در نهادسازی هم ای اید در این نیز به جز در موسساتی مثل امیرکبیر، و پیک قصه ، ادب و هنر و ، ، و و ماه و که این است و از ها این را ندارند. معلمان و پدر و مادرانی که با بچه ها سروکار و می های مناسبی کنند، های به بچه می رفع مشکلاتی ترس از تاریکی، شب اداری، بیش فعالی، خشونت، پرخاشگری و ... چه را کودکانشان تهیه کنند. بود که با به حجم تولیدات ماه و و نمی به همه نیازهای پاسخ دهند. این شد که به سیدآبادی، به نام لاک پشت را که جرقه اش قبلا در جمعی با حلقه های چهارشنبه زده شده با و شهر و مهندس فیروزان و مژگان امجد و در سال سال 90 و از 91 فهرستش های در مرور و یا اصطلاحا بوک شد. در های بررسی شده را افزایش و حجم را کردیم. بنیانگذار بوک در لاک پشت باشد. ما با الگو از آلمان، فهرستی ایم و در آن همه که سه لاک پشت به می را در این می 5 و 6 لاک پشتی ها جایزه سالانه، داوری می شوند. بعد ای هم به نام لاک پشت که مواجه شد با اوضاع بد اقتصادی و رکود در نشر و و طلوع و فضای مجازی کالاها و خدمات کودکانه. این با تاب بنفش بر اسباب متمرکز شد و سعی می با مثل شیخ الاسلامی و مستمرش کنیم. ما در بخش نداریم که بر روی استانداردسازی این محصولات نظارت باشد. ما در بوک لیست های نمی دهیم و نمی خواهیم یک پزشک، تجویز کنیم. ما نیاز که ای شویم که پدر و به بوک سوادشان برود و نقد را و که ها 5 یا 6 لاک پشت می و توضیحی این کار به آن ها بدهیم. پدر و مادرها با یک کارشناس نمی شوند. اما با 50 به دست می آورند. با و که 15 از آن شده از اش می کنم و عضو تحریریه هستم. اگر لاک پشت را یک در نظر بگیریم، در این در دو هم مشارکت ام. در و که 19 سال از عمر آن می گذرد. آذر 1377 مجمع عمومی و را 9 نفر به و من 6 و جمعا 12 سال در مدیره داشتم. دیگر، است. با اما من و بنی اسدی را دادیم. مهم و تاثیرگذار در شکل این پور بود. او از سال 69 را کرد که اول نمایش بود و بعد آسیایی شد و بعد بین المللی. 5 شد و از دل تلاش ها و در اثر اصرارهایش این شد که در حال به فعالیتش می دهد. نکته مهم اینجاست که هر که اساسنامه و ساختاری دموکراتیک به حیات می دهد این دو طوفان های از سرگذرانده اند اما روی پای خود ایستاد ه اند. با به شما نبودید، به فکر افتادید و جزء آن بودید؟ لازم که ای در باشد. پور به کرد که وقت و با این موافقت کرد و بودجه ای در اختیارش قرار داد. ما به او جای در این است و او از من که در آن سال ها را کنم. در اول ما یک اسم (چهره) می خواستیم. بر این به و از او که را بگیرد. من و این را در دل و از آذریزدی به ای غیر به بدهد. آن ای به نام درمی آوردند، ما هم ای تحت غنچه که سردبیرش من و هر سال با یک کرد. از دوم را ندادیم و تا که به یاد تا 5 شد. شما به و در پرداخته اید، از چه را من از سال 1380 هم ام و هم که از سوی انتشاراتی و نشر افق شده اند و جوایزی را اند. تحصیلات دانشگاهی نمی تواند از و باشد. من از 10 سال پیش به در شدم و در عین حال هم کردم. در مدرس و در هنر به جذب شدم. در هم چند است که درس می دهم. از خاطره ای به یاد به من گفت که از من خواسته که کنم و من تو را ام. برو با فلان اداره تماس و کن اما بعد زد توی ذوقم و گفت هیچ از این درنمی آید و این حرف شد منِ مدار به این نرفتم. سال 68 مدرک را گرفتم، ابوالقاسم کاخی و سعید کشن فلاح، رئیس تهران، به من زنگ زد و گفت بیا و کن. اما من با داشتن و در کنم از ام هم خوب نیست. می روم و هروقت فوق را و ام خوب شد می آیم خدمتتان. بعد و و زبانم خوب شد، سفر دکترا و بعد به و سلام! من برگشتم. ولی زیبا هم گفت خوش آمدی، تلفنت را داریم! و هیچ. از و زنگ و با و به آن طرف. تان کیست؟ آلبرتو موراویا را می که رضا قیصریه آن ها را می کرد. ویلیام فاکنر را هم دارم. ای در نشر افق راه که به و آلمانی می پردازد. از این از کریستوفر کلوبله به نام خاندان جاودان زالس با مهشید میرمعزی که پسندیدم. ارنست همینگوی و را هم دارم. از به گونه ای است که هرازچندگاهی رفت و آن ها را ورق زد و دست کم بخش از آن ها را خواند. از و یا چطور؟ است و در نام بردن از وسواس می شوم. اماگذشته از نسل های گذشته، از نسل ام مردگان باغ سبز از محمدرضا بایرامی و آناتومی افسردگی از طلوعی که پسندیدم. یک هم این است که من از ها را به ادیتوری در نشر افق ام. از بین هم از هوشنگ مرادی کرمانی را داشتم. های میانی سفر به شهر سلیمان و دو خرمای نارس را هم داشتم. معتقدم از به جدی کار شد های قبلی را نداشت. از حسن هم و فکر می کنم پرکاری سبب شد از آثارش و ماندگار نباشد، اما از ها بوده. جمشید خانیان هم های دارد. از های تر هم های نوید سیدعلی اکبر، و رجبی را از های در لئولیونی، شل سیلوراستاین و رولد دال را دارم. چون کار و شغل من است که مرا به می کشاند و فرصت می کنم را به دلخواه کنم. فکر می کنم مدت و و آدم را دل مرده و کهنه می کند و سبب می شود آدم نتواند با و کند بلکه بنا به وظایفش در نشر، فقط ها، در مطبوعات، فقط رسیده و در فقط های را بخواند که است شاهکار هم نباشند. سعادت من این که با نشرها و و درجه یک کار ام و آن ها عملا لذت و درک مرا با که از آن ها ام برده اند. پس توصیه می کنم که یا مدت و و باشید، یا خود را منحصر به محوله نکنید و یا دست کم با و و قوی کار کنید. شما به کارتان مجبور بودید های را کنید، درکنار سرویراستاری، و هایتان در و نهادها چقدر داشتید و توانستید به و بپردازید و آثارتان به چه می رسد؟ تعدادشان در نیست. ازجمله می در به های آن قصرها ، یک خبر ، میم ، 101 حکایت اخلاقی ، و در به سیری در ، ، پیک قصه ، در به خارپشت ، پسر ، سفر ، جادو در ، قصه های خرسی ، آتشی کوه ، آقا و در منابع به کیمبرلی رنلدز (از های جان کلام، آکسفورد) کنم. رویکردهای شناختی به مشترکی با زمانی، ماریا نیکولایواست که در در دست است. در حال جمع آوری مقالاتم که یک اثر 800 ای شد. دو بود ولی فقط و ها و خاص را و آن ها هستم. با فیروزه گل محمدی در نشر نظر که در حال آرایی است. از به آلمان که بورسیه بود ام با به افق که در دست است. از بین این به کدام تان بیشتری از بین به سفر که کیت دی کامیلو آن را و است می کنم و در هم میم را دارم. روزتان را آغاز می و چه را به یا می من حتی دو روزم مشابه یکدیگر و گوشت قربانی قسمت می شوم. های دانشجویی، نشر نشر قدیانی، و گوشه از های من هستند. متنوعی است. 5/5 صبح می شوم و به می پردازم. فعلا به می روم. از هرچیزی صرف می که به حالش می کنم. بعدازظهرها سری به تلگرام می زنم باخبر شدن از اخبار سیاسی و و مکاتباتی که دارم. در ام سپس به نشر افق و به نشر می روم. بخشی از را هم به کمین ها و تئاترهای خوب می دهم چون و سینما را دارم. از علی نصیریان در تودیع و معارفه که 108 یا 118 در روی صحنه می رود متعجب شدم چون رقم بالایی در و می شود. پس و شب ها وقتتان را به و می و چون من خلاق الهامی نیست، و هر موقعی که وقت و این کار را می دهم. می گیرم که می و حسش می آید. ولی آدمی که شب ها بمانم و بنویسیم نیستم. کارهایم را می دهم. اگر نشر و و نمی شود چه می شد؟ نمی می کنم فروشندگی چون می از جنسی به دستشان می دهید. ولی فکر می کنم معلمی را می چون پرحرف، مجلس گرم کن و جوساز و از و لذت می برم. خانیکی در بزرگداشت من لطف کرد و گفت آدم را یاد پروتوپیای فوکو می اندازد و کارهایش در بودگی است. هم هم تالیف، هم هم راه انداخته، هم مدیریت بر عهده اش و هم است. اگر بخواهم بگویم این می شود: همه و هیچ . اگر بخواهید را به خودتان دهید، از همه ها، ها و تان چه می کنید؟ فقط می نویسم. که فکر می کنم از آن دور ام. از من می تو حرف داری و حرف های هم زده ای، پس سعی کن حرف هایت را مدون کنی و این یکی از حسرت های من است که امیدوارم اگر عمری باقی بود حرف را و تدوین کنم. هم در دست 2بار به مونیخ. به نام به افق که به این است. چه کردید و آیا این روی های تان یا نه؟ سال 62 کردم. و و بود و حضورش در موفقیتم موثر است. ما آدم های سنتی بعد از همسر تبدیل به می شود و جای همه چیز را می گیرد. ما در مراحل از با هم با چیز و به پست و نشستن سر سفره و این حرف ها نبودیم. نوع کارهایمان نشان می دهد من هیچ وقت در حد مدیرکلی اجرایی و سعی ام که به این نصحیت عمل کنم که گفت هیچ وقت را که می دهند، نده.من فکر همه می مدیرعامل و که راه اند است که همه می و من طرحی نو دراندازم. و به به چون گام های اول است که سخت است و بعد که راه می شود می شود. می کنم به افرادی که فعالیتی را از اند و دادند. با مردی آسان ولی در طول این 34 سال ام. در ما ولی همسرم به مند بود. او اهل آبادان است و در جنگ به مهاجرت کردند. پسری به نام علی که در درس نگاری و دخترم هم و هر دو در خارج از کشور می و هر دو به با پیوند اند و در دارند. آن ها هم مثل خود من بی استعداد در و مند به هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
عثمانی: ادعای تغییر رأی نمایندگان در زمان بررسی مسائل حوزه انتخابیه تخریب مجلس است/ لاریجانی: این سخنان تلقی غلطی درباره مجلس ایجاد می‌کند

عثمانی: ادعای تغییر رأی نمایندگان در زمان بررسی مسائل حوزه انتخابیه تخریب مجلس است/ لاریجانی: این سخنان تلقی غلطی درباره مجلس ایجاد می‌کند


عثمانی: رأی در تخریب است/ لاریجانی: این سخنان تلقی غلطی درباره ایجاد می‌کند
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : سیاسی
انتقاد نماینده بوکان از ادعای تغییر رای نمایندگان درقبال دریافت قیر

انتقاد نماینده بوکان از ادعای تغییر رای نمایندگان درقبال دریافت قیر


تهران-ایرنا- به یکی از رای ها در قبال دریافت قیر انتقاد کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از همه جا تخریب می شود، چرا خودمان باید به جان هم بیفتیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
خوب هستیم اما بد نتیجه می گیریم/ ناصری: شرایط عنایتی را مجبور به استعفا کرد

خوب هستیم اما بد نتیجه می گیریم/ ناصری: شرایط عنایتی را مجبور به استعفا کرد


سیاه با و که داد در رده بندی قرار دارد و این موضوع نزدیک بود بازهم موجب تغییراتی دیگر در این تیم شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری ورزش سه
موضوع : کل اخبار
ایندیپندنت: چرا آمریکا در متوقف کردن جریان تیراندازی های مرگبار در این کشور ناتوان است؟

ایندیپندنت: چرا آمریکا در متوقف کردن جریان تیراندازی های مرگبار در این کشور ناتوان است؟


ایندیپندنت در به در با حمل سلاح و پیشگیری از تیراندازی های مرگبار در این کشور پرداخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
موضوع : بین الملل
​پرسشنامه پروست

​پرسشنامه پروست


به یاران(ایبنا)، و و به در نشر شده است. این تصویری امکان خوبی با یکی از است. نیز یا (دلدادگی سوآن) به شده است. این از و به یک به نام است. حداقل دوبار این را انجام داده است؛ یک بار در سیزده که آنتوانت فور را پر است (گویا اواخر قرن نوزده داشتن این و پرکردن آن توسط دوستان مرسوم است) و بار دیگر در سالگی. ها و ها به هم اما نیستند. می هر دو را در این و با هم کرد: پروست: ول آدل ژان ول پدر در و به می رفت و را در عمه اش می گذراند. این در جست از دست عمه نام است و بخش است. در سال 1971 با نام خود به ـ را پاس می دارد. و این از ای است که نام خود را از وام است. دهم سال 1871 در در 95 به آمد و در ویک سال 1922 در 44 از فروبست. ای و داشت. بود و در می کرد و هم نیز بود. زود به راه و به زندگی پرزرق و برق خود گرفت؛ در این با و هنرمندان بسیاری آشنا شد. آثار او عبارتند از: مقاله ها و شعر و خوشی ها و روزها، ای از مقالات و از بزرگان ها و کشکول ها و جان راسکین مقدسِ آمیین از انگلیسی. در سال 1895 مشغول رمانش ژان سانتوی شد، ولی آن را رها کرد. این تا سال 1952 نشد. سپس در سال 1907 در جست از دست را آغاز کرد؛ ای هفت جلدی که بین سال های 1913 تا 1927 به چاپ رسیدند: طرف (1913)، در سایه دوشیزگان شکوفا، طرف گرمانت، سدوم و عموره، اسیر، آلبرتینِ گم گشته، بازیافته (1927). جلد، طرف خود از سه بخش تشکیل شده است: کومبره، نام های ناحیه ها. دومین جلد در سال 1919 جایزه گنکور را از آن خود می کند و سه جلد آخر پس از مرگ مولف به چاپ می رسند. تمامِ در جست از دست با اول شخص شده است، به جز که در آن، راوی ماجرایی را پیش از خود در پاریسِ 1880 است. اگر در جست از دست را مهم ترین و اثرگذارترین قرن بیستم بدانیم، به گزاف نرفته ایم. این زیادی بر پس از خود داشته است. آن بر مطالعات ادبی خصوصا شناسی، شناسی و کاوی را نیز نمی گرفت. در این سه رأس مثلثِ راوی، و شخصیت در یک نقطه جمع شده اند. قهرمان است که همه جا حتی در حضورش را به رخ می کشد؛ که هیچ کس از بند او رها و همه گویی در پی راهی هستند تا بر آن فایق آیند و به بی زمانی و جاودانگی دست یابند. هنر را راه تفوق بر می داند و خود با این درصدد رسیدن به این هدف یعنی پیروزی بر است. این است و سبک جذاب و خواندنی؛ چونان دست را می گیرد و از بین جملات اشت که گاه شبیه به می شود عبور می دهد؛ از جنس شمشاد، باطراوت و خواستنی که حتی اگر ورای این هزارتو به نتیجه خاصی هم نرسیم، نمی توانیم لذت گذشتن و چرخ خوردن در آن را بگیریم و از یاد ببریم. تصویرگر به متن خدشه ای نکرده است و فقط قسمت هایی از آن را انتخاب و سعی توصیفات را در قالب تصویر به نشان دهد. برا ی آن ها که حجم اثر همیشه دلیلی است که آن را به تعویق بیندازند، این لذت بخش خواهد بود، چه بسا که آن ها را به سوی کل اثر کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ چال چاله دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف متن آهنگ billie eilish ازsix feet دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma متن اهنگ ذاک من ذاک متن اهنگ ذاک من ذاک متن نمایش درباره ی کفاش باشی اهنگهای ترکمنی مغین مخطلط معنی اهنگ six feet under متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam جواب بازی جدولانه(2)312 ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود متن اهنگ sevdiyim adam @guturnews @guturnews www.0net.ir متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ های عثمان نوروزف آهنگ آودون از عثمان نوروزوف ترجمه اهنگbillie eilish_six feet under اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف متن اهنگ kisses back دانلود اهنگ ترکمنی اودون اودون کانال عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن اهنگ kisses back عتمان نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله متن و ترجمه آهنگ kisses back از matthew koma آوودون آوودون ترانه دانلود اهنگ ترکمنی آوودون آوودون دانلود آهنگهای عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف شمشاد جان اهنگ عثمان نوروز شمشاد جان اهنگ مایه مایه عثمان نوروزف ترجمه آهنگ kisses back معنی اهنگ Six feet under billiie eilish دانلود اهنگ های عثمان‌ نوروزوف دانلود آلبوم جدید عثمان نوروزوف متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه فارسی اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ از دروغاتم خوشم میاد وقتی میگی دوسم داری متن ترجمه اهنگ six feet undsr www.0net.ir ترجمه آهنگ six feet under عثمان نوروزف لینک مستقیم عثمان نوروزف متن آهنگ sevdiyim adam جهش ضمیری دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف اهنگ مهری جان عثمان نوروزف دانلود اهنگ عثمان نورزوف عثمان نورزف دانلود ریمیکس بازار سری8 برطبل جنون میزد اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف مجید علیپور همش دعوا چالچاله مجید علیپور همش دعوا معنی اهنگ six feet under اهنگ عثمان نوروزف اودن لیلام دانلود آلبومblah blahاز کیوهیون آهنگ اللر چارپ از عثمان نوروزوف دانلود آهنگ ayna از adilge دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ ترکمنی اودان اهنگ مسعودجلیلیان امشوبوباره بیداری www.0net.ir دانلود اهنگ آیدا از عثمان نوروزف متن و ترجمه اهنگ six feet under دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله