صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب خویشاعتراض علمای بزرگ شیعه به تحریف‌های آشکاری که وارد تاریخ نگاری نهضت کربلا شد

اعتراض علمای بزرگ شیعه به تحریف‌های آشکاری که وارد تاریخ نگاری نهضت کربلا شد


به گزارش تقریب، به بخش از اسلامی است. به که بخش از که راجع به محرم سال 61 در دست داریم، حاصل در این است. هر چند که این نوع سیر و و فرودهایی اما با ورود ها، ها و وهن که نه نشر غلط در شأن و منزلت و یاران آن را نیز تهدید است. تسنیم این نوع با حجت است. در این با به ها و که در انجام داده، اظهار عقیده می کند که: بعد از به اهل بیت و شدت از بنی شد در طول به شاخ و برگ های شود تا بیش از پیش و و بی بنی باشد. گفت وگو خوب است از و آن در بدانیم. چرا شده آیا و یا حتی شخصیت های شده و یا به ماجرای اختصاص در با سیره شد و با کتب مغازی، مقاتل، فتوح، مسالک و ممالک، خراج، حدیث، رجال، و... تکامل کرد. در این موارد شاخه های کمکی علم هستند. بر تمایل عقیدتی ـ خود را و و و قتل یا آن ها را گرد کردند. در و شد که نام آن ها ـ و نام تا ای را می کند. که تحت علی(ع)، حجر بن و... شده از این هستند. در هر چه قتل و یا فرد پر و بر آن روزگار گذاشته، در به آن اند و باعث های متفاوتی در آن شده است. و سبط رسول خدا صلی و آله، بلاد را در وسیعی و تا مدت طولانی ـ تا عصر حاضرـ متأثر به طوری که تا به حال های را به خود و صدها و در موردش اند. شاخ و برگ های به مرور جزء شد با مروری در که شده تعدد این هستیم. در که تا ای تفاوت های روایی در آن ها دارد. چرا عده ای و حتی از شیعیان، به شاخ و برگ اند؟ این اقدام بر محبت که شده بعد از به اهل بیت و شدت از بنی شد در طول به شاخ و برگ های شود تا بیش از پیش و و بی بنی باشد. این و عواطف کم کم به داستان در قساوت شد و هر ساله بر تأثر افزود تا جایی که بعد از گذشت چند قرن، به تکرار شد که هم به نقل آن پرداختند. نقل های خرافی و به اصطلاح ها را در که در شده نیز می کنیم. طور است. این شاخ و برگ های سپس جزء شد و به درون کتب و راه کرد و سره از ناسره در طف را کرد. مرثیه ها و نه از این های و تا حدی و این ها و شد. این نوع و چه به اصل از را بزنید. های که با نیت در روز جان در طبق و به و با به این پر زرق و برق پشت در از های و در از و به که از با ذلت و ای آب می کردند. و ستم در حق این روا و که وهن کربلاست. و را و با این جهت های را و به زعم و و کسب کنند. لذا هر روز بر افزودند. را پنج نفر و های را و هشت نفر ذکر می کند. این در ابی شده که من آن را ام. این را با که عمر بن سعد را در یک و نفر و را که فقط به دست نفر ذکر می کند! عده ای در این آن قدر پیش که تا حد از کشت که خون را بعد این سخن نا به جا که را و به کرد که من تو را که نسل را براندازی! و که راه را به خطا لذا کرد: رضا و.. این و به این اند و نمی که به است و حتی می شود. طور که عده ای این را بغض به چه ای به اصل می کنند. در این شور را بر ترجیح و برتر دانسته اند. و در و را می تبیین کرد تا آموزه های این قیام، در بخش های زندگی ما باشد؟ اگرچه سوزناک، را برمی انگیزد ولی است که و و درست و بی غرضانه در همه اعصار و در نزد همه بهتر مقبول می افتد. به واضح تر اینکه، پاسخ به ندای هل من ناصر ینصرنی با و به آن که سبب خشنودی می منافات دارد. در ثانی امروزه روشن شده است که نقل به تقلید از گذشتگان، و در آن، دردی را دوا نمی کند و سطحی که از واقعیات به دست می آید، فقط می لحظه ای انسان را دل کند، در که واقعی و عمیق رویدادهای به آدمی عبرت می دهد که با مشکلات در آمیزد و تجربه گذشتگان را به خدمت بگیرد. پا به جای نیکان گذارد و از و ذلتی که سرانجام ستمگران دوری گزیند. این توصیه امیرالمومنین علی آویزه گوش همه که فرمودند: اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایه لا عقل روایه، فان رواه العلم کثیر و رعاته قلیل . چون خبری را شنیدید آن را از روی و در آن در یابید نه از روی نقل لفظ آن، زیرا نقل علم بسیارند و در آن، اندک. که تا قرن مستند نویسندگان، شاعران، سخنرانان، پژوهشگران و از علاقه به دارند. درک درستی از باشیم، را می کنید؟ به محتوایی را می به سه تقسیم اول که تا قرن شده است. این به نزدیکی با کمترین اشکال هستند. به ندرت و بی پایه و عقل در آن ها دارد. از نسل اول می ذیل حوادث سال های 60 و 61 را نام برد، را از ابومِخْنَف و عمار الدهنی نقل می کند. این در نمی آن را دانست. شاید عیب این حذف اسناد آن باشد، چراکه مولف فقط به این بسنده که را از کلبی و مدائنی و دیگران نقل می کند و گاهی از اشخاص مثل حمید بن مسلم، فرزدق، علی بن حسین، ضحاک بن عبدالله ، فاطمه دختر و دو نفر از قبیله بنی اسد که در طول راه نام می برد. در این چه این نقل سه گانه عمر بن سعد از زبان است که شیخ مفید نقد و آن را پذیرفته است. بعد از این دوران، ها و روایت از شده که به در آن شده و با عجین شده است. بله. دوم که تا تیموریان شده اند که میکروب در آن ها به رسوخ است. تحریف، جابجائی، کاستی، فزونی ها و دگرگونی متون به جا مانده را شامل می شود. در این اند بهترین ها را خود و بدترین ها را بنویسند. معجزات و کرامات غیرواقعی به اند و عقل و عرف در آن ها فراوان است. زیاد نمودن های جهت رشادت و جنگاوری امام، نوحه سرایی جنیان بر السلام، سخن از نامه ای که سال قبل از در یکی از کلیساهای روم خبر بود که: آیا آن امت که را کشتند، امید به شفاعت جدش در روز قیامت دارند؟ یا پس از هر سنگی که از روی زمین بیت المقدس برداشته می شد در زیر آن خون تازه داشت. نسل سوم با بر شور شد نسل سوم با می شود و در دوران صفویه و به اوج خود می رسد. در این به کلی واژگونه شده اند و گرفته تا صرفا بر مصائب گریه کنند. این ها و چقدر می به آن اعتماد که در این با که نویسان متفاوت است. در این به برجسته شدن منفی الحاقی به و مهم و به عبارتی پیام و به دست فراموشی سپرده شده است. در عوض حاشیه ای که اغلب از را هم در بر دارد، به شکلی محوری همه چیز را تحت خود است. از نسل سوم می واعظ را نام برد. در این رجوع به و مرجان تألیف میرزا نوری. طوفان البکاء محمد بن ابراهیم مروی در این است که بخش منظوم این بیش از قسمت های منثور آن است که به قصیده، غزل، مثنوی و قطعه شده است. این به منبعی مداحان استفاده می گرفت. بله. این و بیش از پیش را تحت می دهد. به وعاظ و اهل منبر به ویژه به این اند. این بعد از کاشفی، یکی از و مآخذ است. در حکم وهن به است و به سند ضعیف است. در را که در کرد و های بر بست، با نغز خود کردو با به تاثیر بر الناس، از این در بین جاودانه شد. از ها و ها در این ها را نام ببرید. به در این بر بی آبی در می شود و و نادرستی در این می گردد. در است که و یارانش در صبح خیمه مخصوص بر پا که در آنجا به نوره کشی می پرداختند. ما متأسفانه به این ندارند که در فقه تأکید شده مادامی که حتی حیوانی مثل سگ ممکن است از خطر بی آبی تلف با آب نمی وضو و آب را صرف حیات آن حیوان نمود. به طور و آن بر این واقف اند و با علم به کم آبی، صبح غسل کردند. گران به این اند که شعار هیهات منا الذله بود، لذا ما هم عزت را پاس و نشر بدهیم. به های که شد در مقابل این ها و ظلم های که به مقام امامت و ولایت شد، رویکرد عالمان چه بود؟ نسل سوم که با شد، چند بدعت و آشکار کرد که البته با روبرو شد، صاحب مستدرک و و مرجان، شیخ قمی در نفس و از آثارش، علامه محسن امین در و از جمله معروف عزاداری های نامشروع که زنده یاد جلال آل احمد و چاپ شده شهید مطهری در و از که ذکر اسامی آن ها اطاله می شود. در که نفس شیخ قمی است. شما از این و چه جایگاهی در مربوط به نفس یک بار کمره ای و بار شعرانی شده است. ای که نفس را در کتب ممتاز یکی تبحر و مهارت و اشراف شیخ قمی بر های پیشینیان و و روحیه نقادانه او که هر را مخالف و عقل می دهد، به صراحت نقد و یا رد می کند و در این جزئیات می شود. شیخ در این 30 مرتبه موضوعات را نقد است. مهم نفس این است که با و دقیق این می با مهمترین که از قرن دوم تا پایان شده آشنا شود و آرای هر از این را در یک مشخص ببیند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
سرّ علاقه امام زمان(عج) به حضرت عباس(ع)

سرّ علاقه امام زمان(عج) به حضرت عباس(ع)


امام زمان(عج) در از می فرمایند: بر که جان را در راه برادرش داد از دیروزش برای فردایش توشه برگرفت، در راه برادر جانبازی کرد و خود را فدایش از او حفاظت و خود را سپر بلایش ...».
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : مذهبی
شرط پرداخت حقوق بیت‌المال برای ورود مهدی خزعلی به منزل پدر

شرط پرداخت حقوق بیت‌المال برای ورود مهدی خزعلی به منزل پدر


تقریب ـ 25 مبارز آیت است. که او را با چون و ، با و متقی و پرکار خطاب کردند و ثبات قدم در خط اصیل و صراط را ستودند. به مناسبت سالگرد رحلت ملکوتی آیت از آیت با را می شود. که آن با به علی(ع) با کنند. بی شک از های که آیت از آن و با و یکی از بود. که در سال 1388 و در ای نوشتند: مدت است از راه در خط گرفته. هر چه می کنم و به خدا می شوم اثر نمی کند ... با او نمی کنم و حرف های او را بر نمی . آیت در عمر خود ای به می و در آن راه از نام و را می کنند. متن آن از این می باشد: حضور جناب علوی باسلام و تحیت به استحضار می رساند به نام و امضای را غیر واقعی می دانم و درصورتی که ای با مضمون فوق از جانب هرکس و حتی منسوبین مشاهده فرمودید، اکیداً تقاضای پیگیری و قضایی با آن را دارم. مطلب نه تنها گذشته و حال را شامل می شود، بلکه وسفارش به نام یا مهر را در بر می گیرد. همچنین که موسس بین المللی بودند، در آخرین مبارکشان، پذیرفتن آن و راه دادن وی به منزل را مشروط به برخی اصلاحات نمودند. متن یادداشت را از نظر می گذرانیم: بسم الرحمن الرحیم می امکان پذیرش فرزندم را در صورتی که به زیر عمل کند: 1- طلبها و حق الناس خصوصاً طلب های ایتام، سیفی، پرهیزگار، حکیم و صاحبخانه فعلی که می تواند از اموالی که به نام بستگان خود نموده تامین شود . 2- مرتبط با بیت المال مستضعفان، بانکها و... 3- برائت از نوشته هایی که موجب اهانت به مقدسات به ویژه قرآن کریم شده است . 4- التزام عملی به ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در پایان بار هدایت و بهره مندیشان از طیبه با بازگشت به مسیر حق دعا می کنم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
چرا آیت الله خزعلی از «مهدی خزعلی» اعلام برائت کرد؟

چرا آیت الله خزعلی از «مهدی خزعلی» اعلام برائت کرد؟


به گزارش خبرگزاری و از آیت به به شرح زیر است: بسم و عالیقدرمان آیت است. بناداشتیم به منظور معرفی حیات طیبه آن عزیز، بزرگداشتی به پاکنیم،ولی در تماس با ایشان، با عدم اذن و توصیه اکیدشان در عدم برگزاری سالگردهای متعدد شدیم. لذا بر آن به ای حق را ادا و با از عمر را داریم. از که در به سر می که بیش از هر در می شود و و به می بر خود تا به سهم در رفع بکوشیم. مدت فکر به خام های و را در رأس های خود می کند و به زعم می با زدن های را فرو . ما که از با این مرد خدا ایم و و اش را با حس ایم ، این را و از عکس در های ولی که و مشی ما در 20 و و آب به شود. لذا ما به آن خود می را حق نماییم: این شده که و چرا آیت از او اند؟! این به بیش از 20 سال پیش که آیه را از و را از در مالی دریافت نمودند.این امر موجب شد که ابتدا در جمع به تذکر و وی بپردازند. پس از آن نیز تا مدت ها کوشیدند وی را به تضییع شده و دولت و نیز ادای و مطالبات بانکی وادار کنند. متأسفانه های اصلاح وی از نصیحت و تذکر، تا و طرد وی از جمع نتوانست مانع غیرقانونی وی شود بعدها نیز به آن افزوده شد. تا جایی که پس از اخطارهای مکرر، ناچار به علنی از وی در صحن شدند. مسیر در ادامه به در عقاید مذهبی نیزمنجر شد و نهایتاً آیه درآخرین غدیر عمر شریف خود مجدداً متنی را تنظیم و خود وعلل آن را تبیین و تأکید کردند تا رفع کامل اقتصادی و اموال دولتی واشخاص ذی طلب و نیز بازگشت قاطع از و عقیدتی همچنان را در منزل و جمع نمی پذیرند. علی رغم منع پدر های متوالی با های آماتوری سلطنت طلب و های ضد اسلامی ترتیب می دهد و سالهاست با ذوق زدگی، خوراک تبلیغاتی های ضدمیهنی و ضد دینی را فراهم می کند. این بار نیز در ای با یک غیرحرفه ای، علیه پدر وبرخی بستگان خود ادعاهای کذب و مغرضانه ای را مطرح می کند تا میهن مان را به وجد آورد و پدر را بستاند. عملکرد پروپاگاندایی وی نوعی فرار به جلو را تداعی می کند ودر حالی که به نظر می رسد دربین فرزندان آن تنها کسی است که رفتارهای اشرافیگری و آقازادگی داشته ، می کند با جوسازی، نشر اکاذیب و تخریب های موجه وسالم بر گسترده خود سرپوش نهد و جایگاه ظالم و مظلوم، مقصر و مبرا، جلاد و شهید را وارونه سازد. جالب توجه است شخصی که زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی به گردن دارد ادعای دفاع از حق می کند و به جای طلب از مردم، از سران رژیم که سردمداران ظلم و خونریزی و غاصبان بیت المال هستند طلب می کند. جای بسی تامل است که آیا کسی که نیل به شهرت و قدرت و از پدر، حاضر است پدر و خود را لگدمال کند و به هر بهایی به مطامع و آمال خام خود برسد، می تواند امین و معتمد قرار گیرد؟ کسی به مراتب آسان تر از این، و را فدای خود خواهد کرد. و لَیَحلِفنّ اِن اَردنا الّا الحسنی و یشهد اِنّهم لکاذبون از آیه
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
تبلور بینش عرفانی شهریار در دیوان اشعارش

تبلور بینش عرفانی شهریار در دیوان اشعارش


به از اساتید دانشگاه در و با و در است. از بزرگان معاصر، را هنرمندانه به دین دانسته اند و از این رهگذر هر و و ه ای از و دین را می در این جای داد. در و ادب های ذکر شده است که از ها به و سخن است. ها، رکن هاست. از این که با نامه ها و ها می به دست یافت. یکی از منابع و در این زمینه، الاولیاء عطار نیشابوری است که ضمن معرفی و بیان ها و اقوال منتخب، درونی و را نیز است. های این ها، با یا قول و فعل و از این از شده و به بی و می رسند. پس از این که آن به می و می کنند. در ها، به ای شده و در از و نیز می شود. از بشر و ... این را از سر اند. از ادب نیز از این پر و اند و نام و در ثبت شده است. چون و ... در به این درک و اند و -که از به است- رقم است. این از عشق و به عشق و اند. در نیز را می در این داد که با از عشق و به عشق و دست است. خود در می نویسد: هم در این ده سال با بحران ها و عجیبی که از نوادر مواهب و جز اهل سیر و سلوک واقعی فهم نیست، دست در گریبان بودم، زجری که اجرش را چه جای این که با عوض کنی؟" با نگاهی گذرا به در می که ما عشق و شور پرهیجانی را از سر است. او که از نظر کمیت بر عارفانه برتری دارد، نشان از وسعت این دارد. نیز مانند از عاشقان، با بی عنایتی معشوق روبرو می شود و تنها با توکل، که از اسباب دستگیری در وادی از این سخت و طاقت فرسا می کند. شناخت خود را از عشق در دوم حیات و در قالب های متنوع شعری قصیده، غزل، مثنوی و ... است. او را می به ای به روحانی پس از و او قلمداد کرد. به قول خود او: عشق مجاز غنچه عشق است در اولین مواجهه با مناجات خالصانه او را می خوانیم: دلم جواب بلی می دهد صلای تو را صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را عشق و تلمیحات به آیات قرانی که در سرتاسر این غزل گنجانده شده از بینش و بندگی و سرسپردگی او حکایت می کند. توجه به این نکته که انسان، روزگاری را در نیستان سپری و بعد از آن به داغ فراق مبتلا شده اثر گرانسنگ مولانا ndash;مثنوی معنوی- را به خاطرمی آورد. اکنون که در محنت گاه به دام طوطی جانش به یاد هندوستان معنا و نگارستان جان و در آرزوی بازگشت به آن ناز و نعمت، چنین می سراید: مرغ باغ ملکوتم قفسم در نگشود که به گوش ملک العرش رسد فریادم یا: قصر غلمان و سراپرده ی حورانم بود آدم انداخت در این دخمه ی غم بنیادم در فوق، اندیشه های حافظانه و مولانایی به خوبی مشهود است. با مستمر آثار گذشتگان، از سرچشمه اسلامی و ایرانی سیراب شده و تجلی این بهره مندی از فیوضات را در او می یافت. و سوزوگدازی که در ایام از سر او روح و کلام او را چنان پالوده است که شعر او را های اش و شنیدنی است. در اجمالی ارادتش به لسان الغیب را بیش از می و بسامد و واژگان مشترک در این دو گویای این است که با حافظ و او پیوندی از سویدای دل دارد. همچنین با می که او به بینشی دست بود و از دریچه این های را با اصطلاحاتی چون شوق، محبت، خوف، طلب، توبه، وجد و ... معطر می ساخت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
گزارش چهارمین شب شیدایی در خانه شاعران

گزارش چهارمین شب شیدایی در خانه شاعران


به گزارش ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی انجمن این شب های با آیاتی از قرآن کریم سیدحسین بلده شد. و شب های با از این بین از ماندگار نقل کرد. سپس شبرنگ، قطعه ای خواند و در مهمان این برنامه، اشعار خود را که در می خوانیم. اصغر معاذی: خلقت تو اول ست شروع نور تو ست خدا شبی که تو را آفرید عاشق شد نام تو و عشق هم ست دل به که خون بود تو ست شب تو تلخ گلی که روی سرت ست به داغ تو آبی غیر از اشک که گفت و جان ست بوده!؟شکوه تو یا ما که بشر از تو ست به قدر ی آبی که یاد کرد غمی به اگر قدر نان ست اگر به بام تو بال ما فقط به یک مشت آب و دان ایم و نمک تو که دست تو تا ست...! بنی هاشمی: شد صف شد شاه با بی شد بار از وسط زنی شد ( بار از دل آتش و خون شد) هر طرف رفت از آن هر کجا روی شد بر سر خود دست می جدا از شد و که از ملک ملک کن موی کنی شد خون و دو ملت به بود پل زد و بیت شد این چه بیت بود که این که از هر شد اشک را این قصه ی زنی شد شرح این را بود هر طرف ای، شد و در بخش از کهن به در این پرداخت. شب هاى به اثر سید بن پرداخت. در شب به ذکر روز و و خاندان سیدالشهدا(ع) رسیده بود. در سرانجام این بخش، به توصیف جانگداز مولى الکونین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پرداخت. باقرى از على قتل الطفوف حاصل بازنویسى خود او از هاى موجود این است. او پیش از خوانى بر لزوم کار جمعى ادیبان و مترجمان در برخى متن هاى خاص، از جمله ها کرده بود. پس از خوانی، رضا طبری به مقدمه ای درخصوص تلمیحات در شعر متقدم پرداخت. در عمده او تکیه بر نقد ادوارد از تاریخ تشیع در دوره صفوی و تقسیم بندی انواع ادبی در این عهد داشت، خصوصا مرثیه های و ترکیب بند محتشم که به تفصیل بدان پرداخته است. و سوز و ساز و در شب در دو بخش شد. ابتدا زهرا عنابستانی به دکلمه شعری از با همراهی کلارینت صابر پرداخت. سپس احسان لیوانی و حسام الدین صحرایی با و نی، بخش دوم را کردند. در و در بخش بررسی سنت نغمه های عاشورایی، با ذکر چند نمونه به هایی کرد که گاه مورد قرار می گیرند که از های روز گرفته شده اند در که اگر توجه کنیم، بسیاری از این نواها در واقع از های قدیمی تر و مجددا ها شده اند. او در بخش از خود به کرد: جنبه های عاطفی در ها را غیرضروری و حتی غیرشرعی و خلاف شأن حسین(ع) می دانند در که باید در نظر داشته باشیم، کسانی که قابلیت بودن را دارند از شئون والای انسانی نیز برخوردارند. او با بر اینکه و در این زیاد شده است، به گونه ای که برای برانگیختن احساسات حتی به دروغ متوسل می شوند، گفت: همواره بیشترین و از سوی ریزان است در که در این بین یک نقطه تعادل دارد که مردم حفظ شده است. خود را با ذکر مصیبت شهدای دشت کربلا و دعا به برد. رحماندوست، حسن خلیل آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران و هنرمندان و در چهارمین شب حضور داشتند. آخرین شب از شب های دوشنبه شب بیست و ششم شهریور در محل خانه به نشانی دکترشریعتی، کلاهدوز (دولت)، نبش کوچه نعمتی برگزار می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مداحان اهل سنت درباره سیدالشهدا چه می‌گویند؟

مداحان اهل سنت درباره سیدالشهدا چه می‌گویند؟


تقریب: یکی از مهم در است. در این روز اهل با خیرات و به خود را به حسین(ع) و یارانش می دهند. از جشن و می کنند. به تلاوت می و در مسجدها و خطبه ها حضور پیدا می کنند. امروزه در اهل حسین(ع) می در بین سنی و منحصر به روز نیست. در فصل های سال به در زنانه بی بی سه شنبه، است. یکی از که در این می به سنی است. اهل و هند نیز در دهه ماه حسین(ع) می و حتی در با این که روز است. رئیسی، از روحانیون اهل سنت سیستان و بلوچستان در اهل سنت در ماه می گوید: مهمترین کاری که اهل سنت در کل از روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ، در ماه می این است که در حد خود دهد. یکی می کند یکی غذا دهد. از آید دهد. به این در بین و از حسین(ع) و باشند. وی می گوید: در مثل و پیامبر(ص) و یا و نگه یاد هیچ بین و سنی ندارد. اهل سنت در هستند. می می در غم و هستند. هم ولی زنند. و غم را در و ها حفظ کنند. اهل سنت هم و در طول ماه ها کنند. این فقط اهل سنت شبه نیست. اهل سنت حتی در و هم این را می کنند. اهل در بدخشان و به در بلخ و مزارشریف برپا می کنند. در اندونزی، مالزی و جنوب فیلیپین نیز که غالباً سنی در روز می کنند. ترکمن های که پیرو حنفی در و اربعین می و حتی دسته های راه می اندازند. در بین سنی و عراق نیز حسین(ع) بسیار دارد. در کردستان با آغاز ماه جشن یا نمی شود. زنان کرد از اول تا محرم، سرمه به چشم نمی زنند. در شهر سنندج در شب به مقبره پیر عمر می روند و تا پاسی از شب با روشن شمع به دعا و ذکر می پردازند. به ابوالفضل(ع) می و به نام آن نذر می کنند. کرد نیز و مراثی با ارزشی درباره حسین(ع) اند. با دو اهل سنت در به گفتگو نشستیم که در می خوانید؛ سید بهاءالدین حسینی، اهل سنت در حب اهل بیت در اهل سنت گفت: خدا و و خدا از بنیانshy;های اعتقادی و عملی اهل سنت است. علی القاعده تبعیت، اوج است. شما اگر بگویید من هستم، تابع او هستم. عشق است. وی داد: یکی از اهل سنت به اهل بیت نغز و است که را به این گان اند. اگر اهل سنت را دید که از و خداست. وی افزود: شیخ رضا از اهل سنت در یکی از می را فقط در لاف های نکنید. او می از عشق است و سرت بر است/ عشق سر به وفا است/ گر ترک سر کن چون حسین/ شرط این به خون است/ ام حب آل مصطفی/ دین و من و آبا و من است/ و سنی با هر که با او/ با هر که با او است در بیت این شعر نیز به و اهل بیت و به دارد. گفت: ما در گرد هم آئیم. همه ما حسین(ع) را اما های فرق می کند. ما به و های باشیم. بر اصل که به خدا و و اهل بیت است که این در هم است که فشل می و بی عطر و بو شد. وی داد: می و که اهل سنت به هیچ از اعم از اهل و هیچ و و نام همه این را می کند. در های و و را اسم از اهل سنت نام و و رضا و است. این چه؟ ما و شما از و شمر داریم. آیا نام را بر می این اهل سنت گفت: حق را کند. در که بخش می که من به و یک خاص نمی ماند. وی داد: حسین(ع) یک و یک است. نمی آن را در یا یا کرد. حسین(ع) به است. وی افزود: اهل سنت را در خود دارد. اهل سنت است اگر حسین(ع) به نمی رفت در ای از این از این می رفت و فوت می کرد. اما این است که اگر به نمی دین نمی ماند. خون حسین(ع) است. ظلم است. داشت: خرید. است و کسی که همیشه تاریخ شد و یزیدی است و آنچه و پیروز شد خون بود. نام نیکی که از در است زندگی و حیات است و نام ننگی که سپاه مانده یک و فضیحت است. اهل سنت به اعتقاد دارد. وی افزود: در اهل سنت رفیعی دارد. در یا مستقیم از آن یاد اند یا از شور به شاهد غمshy;هاشان بهره جسته اند. ماموستا کرد در توصیف غم جانگداز محبوبش می سراید؛ شورای هم دیس به زمه ش به ست. / موحه رره م ئاما مه حره م شی نه ده ست . باز در عقیده المرضیه می دیه اصلی بود که بایسته و شایسته بود در ذبح اسماعیل طلوع بپردازد. وی داد: هر عاقلی می دانست که حسین(ع) حتماً خواهد شد ولی درک می کند که چرا به قربانگاه رفت؟ وی افزود: شیخ رضا در سوگ می در ماتم آل خون هم چو دریا می رود/ تیغ است و بر سر می زند، دست است و بالا می رود/ از عشق آل بوالحسن، این تیغ زن، وان زن/ داد و فغان مرد و زن، تا عرش اعلی می رود/ پیراهن شمع خدا، و مجتبی / جان ها همی گردد فدا، سر ما به یغما می رود/ کوتاه کن انکار را، بدعت مگو این کار را/ این سوگ آل حیدر این خون نه بی جا می رود/ من چون ننالم این زمان، زار و ضعیف و ناتوان/ کاین برق آه عاشقان، از سنگ خارا می رود/ از ابن سعد بی وفا، شامی ِ شوم پرجفا/ بر آل بیت چندین تعدی می رود/ من سنّی ام نامم رضا، کلب مرتضی/ درویش عبدالقادرم، راهم به مولا می رود در لزوم وحدت و اهل گفت: حسب آیه لقد کان لکم فی اسوه حسنه، لزوماً و مؤمن حقیقی به و سنن گفتاری و او متخلق باشد. بیشترین شباهت را به آن باشند. به ساده تر، هر و مکتبی از مکاتب اسلامی، نزدیکتر به درجه و ایمانشان بالاتر است. وی داد: در این های ارهابی و تندرو که نه عالم نیستند، اسباب وحشت و زحمت را فراهم اند، شباهتی به سنن و خصیصه ندارند. لذا هر کسی که داعیه و پنداشت که بر طریق است. این اهل سنت در گفت: با ها ما با هم دوستی نه تو شوی تا من با تو شوم و یا من شوم تا تو با من شوی. این فاشیستی است. این است که با همه ها همدیگر را باشیم. و صفا و داشتن. ما است. من این است که به کنم و این است که به کند. اصل این است. مرادی، اهل سنت نیز در حسین(ع) گفت: در دیدگاه اهل سنت بعد از وفات الله(ص) و علی ابن ابی طالب(ع)، یکی از رویدادهای تلخ و یکی از اتفاقات سخت و تأسف برانگیز است و به ترین ظلم و ستم در حق محسوب می شود. بدایه نهایه ابن کثیر دمشقی و از های اهل سنت را نقل است. وی افزود: در حسین(ع) الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه لذا در اهل بیت دارند. آیه که می فرماید إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً اهل بیت را می دهد. وی داد: بین آداب و هر منطقه ای در حسین(ع) و دارد. اهل سنت به روش برادران نمی اما ماه قائل و روز را به با تشنه در به رسیدند، روزه می گیرند. اهل سنت در مراسمات همکاری می و به ماه و نمی کنند. وی افزود: حب اهل بیت وجه مشترکی و است. به اهل بیت است و اشعاری هم در این و مدح اهل بیت را در می بینیم. لذا اهل سنت در بیجار در ماه در می کنند. من خودم در ماه در سخنرانی می کنم. وی داد: به است. است. لذا که فرزند هم به همه است. نمی دیگران را از محروم کرد. وی افزود: حسین(ع) دل غافل را بیدار کرد و درس و را به همگان آموخت. او درس ایستادگی و پایداری در ظلم و فساد را به ما و به ما یاد داد که در هر شرایطی که هستیم از حق و دین خدا و سنت خدا دفاع کنیم. این اهل سنت گفت: ما هم در منابع اهل سنت و هم در اهل سنت در مطالب داریم. اهل سنت در شعر اند. وی داد: بنده در یک شعر کُردی سرودم که در کنگره اهل بیت در خراسان به اثر برتر کشور انتخاب شد. از علما و شعرای ما در خود خود را به اهل بیت اند. ما مثل حکومت اموی را و و شیفته اهل بیت بودند. گفت: و اهل سنت با هم که یکی از این است. در در سوره اهل بیت را معرفی اند قُل لا أَسئَلُکُم عَلَیهِ أَجراً إِلاَّ المَوَدَّهَ فِی القُربی اگر کسی را اهل بیت را نیز باشد. انتظاری که از ما و مودت فی القربی است. وی داد: آیات آیه یا آیه وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً که در زهرا و علی(ع) است و روایات از بخاری از و... خاص اهل بیت را می دهد. تا که اند علی(ع) عبادت است. در جای اند هر کس علی را دارد، مرا و هر کس او را از خود برنجاند مرا رنجانده است. در جای کسی که بغض علی(ع) را در دل پرورش داده، منافق است. این احادیث اهل بیت در اهل سنت را می رساند. وی افزود: در مدح اهل بیت را است. آیه اگر مدح اهل بیت نیست، پس چیست؟ بنابراین در اهل سنت به معنی به است. در که خدا از اهل بیت مدح پس ما هم اگر اهل بیت را مدح کنیم، به ایم. ما شاعری در اهل سنت نداریم که اهل بیت را مدح نکرده باشد. اکثر و اهل قلم ما در و و همه اند. این اهل سنت گفت: اهل سنت به و ما می که از اهل سنت در تکایا می کنند. به خصوص ما در ماه ربیع اهل بیت می و در این ماه مدح اهل بیت همزمان با توسط اهل سنت می شود. وی داد: حسین(ع) خود به احیای دین جدش و به نهی از منکر و حاکمی که مشروعیت نداشت، کردند. ما تأثیر این را در های عربی دیدیم. این درسی بود که حسین(ع) به اهل سنت داد و آن درس بود. حسین(ع) در ظلم قد علم کرد و سر مبارک را خم نکرد و در این راه جان خود را فدا کرد. وی افزود: ما و از که در اتفاق می افتد، برگرفته از است. ما امروز اگر بخواهند به اقتدا که شایستگی این کسی جز حسین(ع) نیست. درس بزرگی به ما داد که به دنبال هوا و هوس نرویم. وی در نقد گفت: اهل سنت را ندارند. اگرچه نام اهل سنت را یدک می کشد، اما عقاید و مباحث فقهی با اهل سنت سازگار نیست. وی داد: بزرگان اهل سنت در رد اند. خارج از اهل سنت است. سال گذشته طوماری نوشتند و فکر را تقبیح کردند. این را امضا ولی غربی این را پوشش رسانه ای ندادند. وی افزود: وهابیت، جریانی مطرود و منفور در افکار عمومی اهل سنت است. وهابی ها اهل سنت را هم تکفیر می چون ما و را داریم. و و... نه شرک عین توحید است. به اهل بیت و و چیزی که خلاف باشد. اهل سنت بیش از 300 در رد اند. اولین که در رد شد بود که برادر ابن عبدالوهاب نوشت. گفت: تا قرن هفتم هجری اهل سنت در و استغاثه به اطهار هیچ اختلافی با نداشتند. کسی که این را به شرک تلقی کرد، ابن تیمیه بود. شافعی، سیوطی، غزالی و... را جز اقرب قربات و به یکی از کارهایی که را به خدا نزدیک می کند، می دانستند. وی در تصریح کرد: ان شاءالله ما در خدمت به دین و اهل بیت نقشی که این می تواند با و با شعر و یا با بیان و فداکاری های حسین، و آن را به نسل های بعدی منتقل و نسل خوبی آینده تربیت کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
گزارش تحلیلی حدادعادل از راهپیمایی اربعین منتشر شد

گزارش تحلیلی حدادعادل از راهپیمایی اربعین منتشر شد


به خبرگزاری از شدن با را در با به عشق بود... و در آن به و و این است. وی سال 1396 به نجف می رود و با سیل راه هم می شود و از این راه و اتفاق های روی داده در نجف به کربلا را در جدیدش با عنوانی برگرفته از تذکر ه می کند: به عشق بود... . در این اثر که در و این را ـ به که در سال های شده است ـ ای با های و و و و و، در عین می که به دل اند و در چهل سال با جان و مال از آن اند. و ادب در این اثر کم برگ ولی پس از از این سفر و حال و راه و ها و به این و و می و می گوید: راه در در آن هم نه به به آینده. آن چه به این سفر عمق و است که در راه پدید آمده است. وی در ادامه بر نقش و بنیان گذار آن در ایجاد این می کند و می افزاید: بی گمان در این تأثیر داشته انقلابی که هم خود حاصل آن بوده و هم طی چهل سال با پرورش نسلی نو در دامن خود، بر آن افزوده است و در نتیجه چنین بصیرتی بود که ، همچون رود سرخ و خروشانی که جوشیده از چشمۀ بود، از حالت ایستا به حالتی پویا و توانمند درآمد و به مسلمانان عزت و قدرت بخشید. رییس سابق مجلس شورای معتقد است امام خمینی(ره) در نهضت انقلاب، بُعد کمرنگ شده و فراموش شده را زنده و روح را با بر عناصری مانند مبارزه و نبرد با حکومت ظالم و فاسد یزید و ، در رگ های عزاداری جاری کرد. عادل، در عین راه را نمونه ای واقعی و عینی از تحقق مفهوم گم شدن فرد در و تمرینی حضور در آرمانی و ایمانی موعود تلقی می کند. به عشق بود... به قلم عادل از سوی نشر فرهنگ با شمارگان دوهزار نسخه و با بهای هفت هزار تومان شده است. علاقه مندان می توانند علاوه بر فروشگاه های دفتر، این اثر و دیگر آثار نشر را از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی یا خریداری کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تفاوت‌های علم حصولی و حضوری

تفاوت‌های علم حصولی و حضوری


چکیده علم و از مهم است. از این رو، بسیاری از بدان اند. یکی از معاصر، طباطبائی(ره) است که علم و و با آن را در ابعاد گوناگون داد. سایر علم را از سنخ می داند. آن را در است. در این مقاله، علم در بُعد وجودشناختی آن و های گوناگونی که بر آن شده است و نیز علم به علم در طباطبائی(ره) شده است. ها طباطبائی(ره)، علم علم علم به علم در این به چند می شود: 1ـ نو صدرایی (فلسفه معرفت) دارای دو است: الف) شناسی. ب) (ر.ک؛ جوادی آملی، 1378: 23 و 24؛ نیز ر.ک؛ 1388: 19 و 1390: 348). بر ای، این ریشه در حیثیّت دوگانه علم دارد: 1ـ و علم. 2ـ وجه گری علم (ر.ک؛ 1379: 33 و 1388: 26). از یا و علم و آن سخن می گری علم را می دهد (ر.ک؛ 1390: 348). با هر دو علم هر یک خاص را می دهند. از این رو، به سبب به می پردازد (ر.ک؛ اکبریان، 1386: 677)، اش متعلّق به در ضمن آن به مسائلی چون نیز (ر.ک؛ 1390: 348). 2ـ با قبل هم در و هم در روش متفاوت است. پیشین علم و را از فعّالیّت نفس می (ر.ک؛ ابراهیمیان، 1372: 31)، علم و را از گری آن از و نحوه این گری مطالعه است. در روش، مشّائین علم را در طبیعیّات می و بر مقدّماتی از علم النّفس مبتنی بود و نظرات صدراییان واجد مقدّمات در بیشتر بر و دو اصل دارد. از این رو، نوآوری اصلی پردازش ای شناسانه است که به تحلیلی & حیثیت حکایی ادراک& را خویش است. البتّه بر دو مبداء تصدیقی که از آن به اصول یاد می بر و مبادی تصوّری خود و به شصت و را و می کند (ر.ک؛ 1379: 75 و 1390: 349). 3ـ در با & معرفت& شده است. گر و است. از این رو، نه علم و با می از است. بر و ولی را در است. او در و بر اصل این را است (ر.ک؛ 1379: 177؛ 1389 و 1390: 350). 4ـ از به و علم و را در & مقولات& اند و در ذهنی. از این رو، حاج در این پنج را است (ر.ک؛ 1413ق.: 487ـ484). الف) پیش از علم را کیف می (ر.ک؛ ابن 1391: 144ـ140). ب) فخر علم را از علم و است نفس و (ر.ک؛ فخر 1410ق.، ج1: 331). ج) نصیر در علم را از انفعال در دیگری آن را از فعل به شمار است (ر.ک؛ طوسی، 1345: 20 و زاهدی، بی تا، ج 2: 216). گفتنی است که اگر علم را در دانستیم، چه آن کیف باشد و چه غیر آن، حقیقی علم امکان اگر علم را از بدانیم، آن به جنس و فصل، ممکن نیست. از این رو، شمردن علم توجیه می شود (ر.ک؛ صدرای شیرازی، 1387: و هشت و و نُه). پیش از علم را در اند، در عین علم را اند (ر.ک؛ همان). د) و متعالیّه، علم را از اند. از این رو، آن را می دانند. و را می ما هم علم را نزد و آشکارا می و هم معنای و ما بداهت دارد. از این رو، علم نزد ما ها است و بی از است. در واقع، & علم از ضروریّات عقلی است و از طریق وجدان، قابل درک است. آن نیز است و آن نیازمند نیست. ما در این فصل بر آنیم که از های بحث و جستجو به عمل آوریم& (طباطبائی، 1432ق.، ج 2: 153). 1ـ و علم با به اینکه به نمی علم ارایه کرد، آن را است: & فالعِلمُ حُصُولُ أَمرٍ مُجَرَّدٍ مِنَ المَادَّه لِأَمرِ مُجَرَّدٍ، وَ إِن شِئتَ قُلتَ: حُضُورُ شَیءٍ لِشَیءٍ: علم عبارت است از حصول از از و نیز می گفت: چیزی& (همان: 158). چگونگی به آمدن و علم می نویسد: & مشاهده و تجربه به ما اند که هنگام به کار بردن حواس، در نتیجه تأثیری که در سلسله اعصاب و مغز ما می عکس العملی در ما می شود که با به کار انداختن شده است و با بازداشتن از کار، از می رود. مقارن این را به نام & ادراک& می (طباطبائی، 1374، ج2: 96ـ95). 2ـ علم علم و آن، از مهم در است و جایگاه ای در و با آن دارد. از این رو، این و خاص گرفت. مکاتب در نیز به علم و آن کامل اند و هر یک به نوبه خود در تبیین، تنظیم و تحکیم آن کوشیده اند. و متعالیّه جدیدی را اند. نیز آن را پذیرفته است و در سیر تکاملی آن، نقش جدّی است. ایشان علم را به و می کند و در و است: & از اینجاست که فلسفه... علم را به دو قسم می نماید: 1ـ علم حصولی. 2ـ علم حضوری. به زبان فلسفه، علم است پیش و علم است پیش عالِم& (همان، ج1: 129). او علم را علم به و علم را علم به هرگاه به علم و باشد، قطعاً نزد خواهد بود. نزد عقلاً از دو حال بیرون نیست: اوّل نزد یابد. این علم است. دوم نزد گردد که این علم است (ر.ک؛ 1432ق.، ج2: 154). وی نیز علم را که با خود نزد است: & علم حضوری... که آن با خود نه به و عکس، پیش با خود را یافته است& (همان، 1374، ج 2: 47). به سخن دیگر، علم است که عین پیش است و کننده خود را می علم نفس به ذات خود و وجدانی و خود. نیز علم را که در آن واقعیّات را در قالب صورهایی می یابیم؛ علم است که نزد نیست، بلکه فقط و تصویری از پیش علم نفس به موجودات خارجی، مثل زمین و آسمان... (ر.ک؛ همان: 44ـ43 و 1390: 90). 3ـ های علم و های علم و در فهم های ضروری است: 1ـ علم بدون ولی علم با و صور است. 2ـ علم علم به علم علم به و در علم شئ و وجودش نزد است و در علم که از و شیء می گردد، نه خود و شیء. این یا است یا ماهیّت؛ یا از سنخ جزئی است یا کلّی. در یا از سنخ ماهوی است یا از سنخ و منطقی. 3ـ علم به ذهن ولی در علم ذهن و صور دخالت دارند. 4ـ در علم علم عین ولی در علم علم غیر از است. 5ـ در علم خطا ولی در علم خطا دارد. 6ـ علم اصل ولی علم فرع؛ اگر علم نبود، علم نیز نخواهد بود، چراکه علم به & من& ، & من& و احساسات & من& مقدّم بر هر هم از نظر سیر پیدایش علوم و هم به و شناختی (ر.ک؛ 1390: 92). 4ـ و مصادیق علم نظر اقسام و علم علم هر جوهر به علم به کارهایی که در دایره وجودیش اتّفاق می افتد، علم نفس به قوا و ابزارهایی که به وسیله کارهای خود را انجام می دهد، علم به آنچه در قوای احساسی ما منطبع می شود، ع
تاریخ باز نشر :
زمان : 5 ماه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری فارس
موضوع : سایر موضوعات

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی