صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب زمینهاخوان المسلمین و وحدت اسلامی

اخوان المسلمین و وحدت اسلامی


یکی از در جهت از با های و از است. در بر شخصیتshy; حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. بحران و فروپاشی در سال 1924 اتفاقی در ترکیۀ به نام جدایی از رخ داد و در سال 1926 به آخرین رخت و روی این سه شکل یکی است که به نام است و در میshy;گیرد. که از قبل و آن را بود. جریانی اسست که به سکولاریسم خاورمیانه مشهور است و امتداد یک نوع تجددshy;گرایی غربی در آن دارد. و سومی جریان اخوانی است که از سال 1926 در ذهنshy; ها بود اما رسماً از دو سال بعد (1928) در مصر شد و مشابه آن هم دو سال بعد (1930) در سوریه شد و به مرور در اغلب و حتی ایالات متحده و شکل گرفت. در ده سال اول و به می تا که حسن به خود گوید: به به در مصر می و هیچ به یا آن و یا یا ... زیرا تهییج و باعث میshy;شود و است و هم آتش و دوزخ . اما در 1931 این با بر و از اعراب به یک شد (مسعودنیا و 1387، 147). بعد از مسئلۀ ، ایدئولوژی خود را مرحلۀ بعد به شیوهshy;ای ارائه کرد که بر توانایی در به ایدئولوژیی شود، داشت، همین است که کردند برنامۀshy;شان بر سه اصل است: الف) نظامی جامع و متکامل بالذات است، و واپسین در همۀ آن ب) از دل دو منبع برآمده و بر است: [قرآن] و سنت نبوی؛ پ) انطباق با همۀ زمانshy; ها و مکانshy; هاست . بناء سپس خود را وارث و دگرگونshy;ساز پوینده در تفکر سنتshy;گرایانه و اصلاح سنی و کرد: یک یک یک یک یک یک و یک و یک . از دو بخش شده بود: یکی که بر نه همۀ وطن از داشت. آن و در این وطن بود که به عمل و اخذ و کند و در . و سپس بود که این همه در که در آن shy;اند. این عجز به در نه فقط کل است (عنایت، 1392: 156). این است که: فی ...؛ هدف ما، ما، ما، در راه خدا ما و در راه خدا ما است (جنتی، 8). خود را است. در های را در زیر است: الف) علمی: یک از و از آن در ب) عملی: مصر و دول در جهت و نقش و بر این به ای با نحو و فرستاد. در این و شده پ) اقتصادی: است از و از سطح و ت) و خیرخواهانه: های با و ث) و ملیshy;گرایی: های در جهت درۀ سپس و در همۀ ج) و جهانی: های در صلح و و بر و (مسعودنیا و 148-147). در از گرفت. و به دو و و و عدم آن به سوی شرق یا یکی از و بود که در دهه 40 شد. یکی از در جهت از با های و از است. در بر حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. از حسن از است که در عالیه است. وی به یک اندیشمند اهل سنت و و مرشد از دیرباز، روابط خود را با علمای و حوزهshy; های علمیه آنshy;ها، و گامshy;هایی به سوی برداشت. حسن یکی از بین بود که با قمی، در آن کرد و پس از او نیز و مرشدان به تأسی از وی و در او، گام های مثبتی برداشتند. تلمسانی در این باره می shy;گوید: شهید رضوان [حسن البناء] توجه خاصی و در گذشته و امروز، و در آینده نیز در راه این خواهند کوشید؛ ولو در این هدف بزرگ، مشکلاتی بشوند. طبق نص صریح امت واحدی هستند: و ان هذه امتکم، امه (میرعلی،1385: 41). از نظر مرزهای و تفاوتshy;های قومی و نژادی را به رسمیت نمیshy;شناسد. وطن یک فرد مسلمان، به منطقه خاص محدود مناطق سرزمین اوست. به امت ایمان داشته و کلیه و کردن برادری نموده و میshy;کنند که وطن همه جا و در جایی است که یک دارد. به اعتقاد، ولی در عین حال باور که و آن هنوز فراهم نشده است و رسیدن به این امر مهم نیازمند یکshy;سری مقدماتی، از جمله ملت در گوناگون و است تا این مهم اجرا گردد. قبل از مجدد خلافت، لازم است جدی مابین خلقshy; های از و و گردد. آنshy;چنان همکاریshy;ای که به پیمان بین بینجامد . محمد غزالی، از اعضای نیز همانند بنا، هیچ نمیshy;بیند و را یکی از آرمانshy;های خود داند. او در من هنا نعلم نویسد: مجموعه است از عام، تمایز نژاد و رنگ و ملیت و قبول همه. این هدیهshy;ای است از طرف خدا انسانshy; ها و است از یک نظم که در آن، خدا پادشاه از قلمرو آن است که عرب و غیر عرب ... تجسم آرمانی است (همان: 42). سید قطب نیز اندیشد که دین است: یعنی بخشنده همۀ نیروهای هستی، پس ناچار دین است: توحد اله، ادیان در دین خدا [=دین اسلام]، و رسولان در بشارت به این دین از فجر حیات: انّ هذه اُمّتکم امّه و اناربّکُم فاعبدون (انبیاء/92). پس دین بخش عبادات و معامله، عقیده و سلوک، روحیات و مادیات، ارزشshy;های معنوی، دنیا و آخرت، و زمین و آسمان است. و از این همه تشریعات و فرائض آن، و توجیهات و حدود آن و آرای خداوندانِ آن در باب و و مال و توزیع غنیمتshy; ها و غرامتshy; ها، و و واجبات صادر میshy;گردد، و در این اصل اجزاء و تفصیلات آن نیز مندرج است (حلبی، 1384: 248). عمر تلمسانی، از معتقد بود با هرگونه فرقهshy; گرایی و اختلافات مخالف بوده و هدف اصلی بین دستshy;یابی به بزرگshy;تری میshy;باشد. از وی، در راه و آنshy;چه همه را دربر گرفت، از اهمّ وظایف و سپس اتحادی که هدف غایی است. بر این shy;السلمین اولین بود که بعد از تأیید و از پناه شاه توسط رژیم مصر انتقاد کرد. این در سال 57 اعلامیه کرد و را الگویی مبارزات خود وابسته و ضد مصر دانست و از تمام نیز خواست تا از سرمشق بگیرند. که بلافاصله پس از پیـروزی عرض تبریک به آمدند و خـدمت رسیدند. اخـوان بعد از کتابی تحت عنـوان آلترناتیو به قلم فتحی عبـدالعزیز کرد که در آن آمده بود: خمینی، یک فرقهshy;ای نیست، مرکز ثقل ارزشshy;ها و اعتقادات مشترکی است که همۀ را به خواند؛ چیزی که آن به وقوع پیوست (فوزی و 1390: 92). نتیجه یکی از و مهم در بود که متأسفانه در طول سالیان دراز، های جدی شده بود. در راه این مهم، از هیچ فروگذار نکردند. و این جمعیت، از ابتدای تأسیس، این است. ها، ها، ها و این می دهد که به دنبال و امت در سطح هستند. در این راستا است از: 1. حسن یکی از بین نیز بود. او افزون بر راسخ به دارالتقریب، با قمی دار التقریب در أن کرد. این گامی بود که او برداشت. 2. های - شکل حاکی از آن است که ایشان در راه حل و غلبه بر استکبار و بیگانه و بیگانگان از وطنشان، راه حل را بازگشت به آموزه های اصیل می دانستند. ٣. و اصولی که در اساسنامه و قسم نامه درج شده و های ها و های آن است که مهم ترین هدف به منظور امت است و جز از این راه نمی توان بر چیره شد. 4. گرفته از سوی در در سوریه، لبنان، یمن و...، ارتباط و با حرکت های در کشورها، این با نواب صفوی در خود بر و التزام به است. 5. همه جانبه بازپس اراضی و اشغالگران از آن فعالیت گسترده و های فراوان در و به راه حل نجات آن باز بر این مسئله می تواند باشد. 6. عمق تنشها و تنازعات داخلی با ملی و ناسیونالیست مصر که به انحلال و اعدام انجامید، بر این دلالت که با بر و خواهان امت به رهبری خلیفه واحد مسلمین و در این راه از هیچ دریغ نورزیدند (میرعلی، همان: 52-53). منابع فوزی، یحیی و بهروز (1390)، مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات سنی در مصر و در ایران، شناسی، 36. مسعودنیا، حسین و نجف پور، سارا (1388)، مصر: از بنیادگرایی تا مشارکت دموکراتیک، های و بین المللی، 19. حمید (1392)، در ترجمه بهادءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی. علیshy;اصغر (1384)، تاریخ نهضتshy; های دینی-سیاسی تهران: زوّار. محمدعلی (1385)، از المسین، مطالعات 6-7. هاشمی فرا، مجید (1395)، جنبشshy;های شمال آفریقا بر ایران: مطالعه موردی؛ کارشناسی ارشد دانشگاه جنوب.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
سرکوب تروریسم در سوریه دستیابی به نتایج سیاسی را فراهم کرد

سرکوب تروریسم در سوریه دستیابی به نتایج سیاسی را فراهم کرد


دمشق- ایرنا- اسد گفت: در این مناسبی را برای دستیابی به نتایج بهتر سیاسی فراهم کرده است که می تواند به پایان جنگ منجر شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
کمبود منابع درزمینه زندگانی حضرت معصومه (س)نکته ای که مغفول مانده است

کمبود منابع درزمینه زندگانی حضرت معصومه (س)نکته ای که مغفول مانده است


شبستان:کسانی را که معصومه (س) مطالعه می کنند با کمبود منابع دست اول رو به رو هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
مدیران متخلف مدارس به هیات رسیدگی تخلفات اداری معرفی می‌شوند

مدیران متخلف مدارس به هیات رسیدگی تخلفات اداری معرفی می‌شوند


شیراز- ایرنا- کل گفت: با از و در ثبت نام برخورد لازم صورت می‌گیرد و افراد خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
شیوه جذب و کلاس‌داری قرآن باید تغییر کند

شیوه جذب و کلاس‌داری قرآن باید تغییر کند


گروه - گفت: در ایحاد کنیم. شیوه جذب و کلاس‌‌داری باید تغییر پیدا کند تا جذب قرآن‌آموزان را به دنبال داشته باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
بررسی ظرفیت های همکاریهای مشترک در دیدار مسوولان دانشکده اصول دین با ریاست و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی

بررسی ظرفیت های همکاریهای مشترک در دیدار مسوولان دانشکده اصول دین با ریاست و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی


به تقریب(تنا)، در این در های پژوهشی های در ها و ها به اسلامی، چاپ مقاله و کتاب به گرفت. در های مدت و از و از دین جهت از جهت های در بین های شده با ها و مراکز کشورهای مختلف، در خصوص هیئت های خارجی،استفاده از بین دین با توجه به واحدی که این در عراق دارد و... های در و فرهنگی المپیادهای ورزشی، ایجاد اجتماع میان و به ویژه در موضوع پیاده روی اربعین، از پتانسیل دانش آموختگان و دو طرف جهت در برنامه های از واحدهای استانی جهت اردوهای و... به عنوان محورهای مطرح گردید. در این دیدار طرفین بر اجرایی شدن هرچه سریعتر این تعامل با رویکرد تقریبی و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، بین و و برداشتن گام های عملیاتی در راستای تحقق آن تاکید کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عادت‌های نوشتن فریدون عموزاده خلیلی/ عاشق کتابفروشی و عطرفروشی هستم

عادت‌های نوشتن فریدون عموزاده خلیلی/ عاشق کتابفروشی و عطرفروشی هستم


خبرگزاری (ایبنا)_ملیسا معمار: یا صحبت با افراد، را به کار و می کند. که رسیدن به خواسته بی وقفه اند و اند. یکی از این نویسنده، پژوهشگر، نگار و فعال سیاسی است. او که از چهره های مطرح و بعد از به شمار می آید سال ها در و است. عصر یکی از گرم 1397 بود که بالاخره شدم با این مرد 58 پرتلاش ای در که درسال 1381 کرد و با مدیریت او می شود. هوا گرم بود و من از گرما کلافه شده اما و در شدم و او با اش به من خوش آمد گفت و با آب خنک به را و را در که این مرد چهارشانه بلند قد سمنانی که حالا گرد سپیدی روی موها و محاسنش نشسته با ذوق و شوق خدمت به کودکانی من، سال ها پیش، با سکونت در تهران، از کار را کرد و بخش و را راه کرد و در سال های 1362 تا 1366 های و و... را در و هنر و ادب و را در سال 1365 به کرد. با خود که در سال 1367 را به پور و آیا فکر می کرد که این پرمخاطب می شود؟ در این فکرها که روی میز کارش توجهم را جلب کرد و به یاد بیش از 30 اثری افتادم که و خلق آثاری دو ، سفر به شهر ، خدای بارانی و زرد که هرچند سال ها از انتشارشان می گذرد اما هم و در های متعدد داخلی و خارجی برگزیده سال از جانب مونیخ و یونیسف به ارمغان آورده اند. موسس به نام ، هم قلبش و این مرزوبوم می تپد. از همه چیز به شده و حتی به هم می گویند، دلش شکسته است. اشک می به و شده و کسی فکر نمی کند کار بچه ها و همه ها ای و شده است. در گفت با از و و را می که سال از هم می کند. های از چه سنی و در شما شکل من به به ام در دهه 40. در این دهه من هم شد با های و نوجوانان. ما را از مان در به در می بردند. در این با به شکلی در هاله ای از رویا و شکل گرفت. قبل از به من از ورق بود که رویشان شده بود و های که از سوی می شد و تصویرگری به در آن ها را می داد، من و باورنکردنی بود و فکر می در خواب این ها را می و با می مگر می شود زیبا رنگی بو و ... همه ها نو و من که از می در راه تا به می رسیدم، بو می کردم. بوی رنگ و حسی رویایی به من می داد. در راه ها را ورق می زدم و از عکس لذت می بردم. ما در بود و در سمنان. راه از تا منزلمان بود و فکر می ما در آخر است. حسی که ها به من می به قدری لذت بخش بود که وصف نکردنی است. به منتظر نمی ماندم که از سوی ما را به ببرند. به محض از می شدم به می چون ما بین و بود. لباس را عوض می های درسی ام را در می و به سوی می تا بردارم. در آن هر روز به می رفتم. در آن چه می خواندید؟ های می خواندم. پوش که بود و یا سیاه کوچولو یا حقیقت و مرد دانا بهرام بیضایی های ای و من فهمشان تر بود. های هم که می نمی من که فقط شما بچه ها باور می اثر احمدرضا احمدی اما نفهمیدنش بود. تا به رسیدم. تا پیش از این در مهران داشت. ساختمان های را در باغ ساختند که به ما نزدیک بود و سه دقیقه داشت. من که در این از قبل به می رفتم، شدم های هم در مثل پخش و ... را بار دیدم. را نمی ولی پخش شدن روی لذت بخش بود. که چه نمی بود. کلا را که در دهه 40 بود ام و بودند. بعد از در ما ، عمو و ها ، پوش و قصه های خوب بچه های خوب که ام بود. به چه در شما شکل در سال ها که 12 ndash; 13 به کردم. با که در می و که در می کردیم. با که می کردم. در آن من در راه آهن کار می کرد. آن ها و از آن را من می آورد. این بود. را می و روی هم می و لای آن ها را می و در سه یا می نوشتم. یک که می و سه هم که با چاپ می شد و آخری کمرنگ بود. هم می کشیدم، پشت جلد می و اسم می گذاشتم، از اسم که است قهرمان . و بعد این ها را بین بچه های هم سن و سال در فامیل یا پخش می و به آن ها می بیایید این ها حرف بزنیم. درواقع غیررسمی من از با این های کپی شده شد. در بچه ها فرستادم چند خط آن را چاپ به نام 12 از سمنان. که در آن مهم بود. به درس من به سه چیز داشتم. یکی و نوشتن، دوم درس که شاگرد اول و سوم که از بچگی در تیم و تیم محله و هم در تیم بودم. تا چند سال پیش هم با و پسرانم می تا تاندون پاهایم آسیب دید. حتی به نظریه ای رسیده ام و در های ام نیز آن را تشریح ام را با فوتبال. به نظر من و نزدیکی و عناصر مشترک دارند. که است در هم است. حتی در تکنیک، بین و اشتراک دارد. های معتقدند مثل یا است و که با تا که آشپز نمی یا تا که راننده نمی شوید، تا هم که ننویسید نویس نمی شوید. ولی به نظر من این معنا ندارد. شبیه است. در به بازیکنانی که می و روش خاص داشت. است که های یکسانی می اما مثل هم دریپ نمی کنند. در هم ها را و مثل هم نیستند. بین یک خوب و خوب را می نمی دانم چه جوابی بدهم. سخت است که یکی را کنم. من به است و تر است. ازچه گزیده و به چه موضوعات و بطورکلی سه خوانش من و هرسه هم با هم داشتند. اول تامرز بود تا که به یک هنر و شدم. تا آن بر بود و بر توصیه. این می توانست یا یا که ها می خواندم. یادم است که در هستی مرتضی رضوانی شده بود و آن را و خواندم. هم پیش می آمد در کتابخانه، از ای که بود می و می خواندم. در آن همه های و غلامحسین ساعدی را خواندم. این اول من بود که در آن هم عمدتا می هم شعر و هم داستان. و به شاملو، اخوان ثالث، سهراب سپهری و فرخ زاد داشتم. و با شعر نمی اما شعرهایشان را می و حفظ می و می این شعرها در است. اما از ای که شدم کرد. در آن ما های 21 ndash; 22 که فکر می همه چیز از جمله را دهیم و کنیم. که ما از قبل بدانیم و بخوانیم. در این خواندنم و ذوق و نبود، بود. می آمریکای لاتین که در دهه 60 در می شد، هیچ چیزی نمی دانیم و یکدفعه بود را از و جاهای جمع می و می خواندیم. در عرض سه ماه 50 تا می از هر و شاعر که شعر یا رمانی داشت. یا در ای بحث سر نو بود و ما هر نو بود های یا مایا گریپه و ناتالی ساروت را می خواندیم. یا در ای فکر در کنم و بود یا هانس کریستین اندرسون یا نیوبری گرفته بود را می و می خواندم. در سه ماه سعی می همه انباشت را جمع کنم و بخوانم. در آن من و به ضرورت بود که حس می تا شوم و را متحول کنم. در آن مداومی با حسن حسینی، سلیمانی و باهم بحث می کردیم. از این جهت ای بود که ما را به عوض کرد و مدل شدن و ماندن ما در را کرد و یک را بار در داشتیم. سوم من نه و بود نه بر حسب نیاز. در این تک شده چون که که می شود را بخوانم. که فکر می است یا که در است را می خواندم. در تان به چه که 8 فوت کرد و و از پدر نداشتم. هم زن بی بود ولی به شدت ما درس و باشیم. و ترم هم مرا به می کردند. در هم که مرا به می و به من می یا مرا به شان می و می که بخوان. این ها در شدن من و به سمت بود. چه و سال 1359 به هنر و رفتم. قبل از آن و می و در که می را با می کردیم. در آن من به داشتم. هم در به می ولی و شده بود با و نبود. در یک که در حال از هنر و و حر که در می شد را دیدم. به و که می و مرا به فرج و کردند. به من گفت تو اول کنی بعد از به سوی بروی. به من گفت بیا و با تست بده. چون را بروم. از من ای را کنم. هم مثل کشن و .. هم و من کشیدم. و و از که گردم. بود که من با کردم. ولی و شدم که در هنر و بخش هم دارد. یک بعد و که و می با باشم. مرا به کردند. اما آن روز به جای آمد و را و گفت ما آن را می کنیم. دو روز بعد بیا اش را بگیر. بعد که به من گفت بود و تو می با ما کنی. هم گفت یکی از به نام بر شما است. از بود و با آبی بود از راه می رسد این نام را به یاد و از او به کنید. که من هیچ وقت نمی کنم. بعد از آن گفت که سه در این کن و را بخوان. در آن اکبر فراست، حسن فردی، نقی حسن علی پورمند و ... حضور داشتند. اول را فراست خواند و نقد شد. من هم را که نامش تلاطم بود و نقد تندی بر آن شد. بعد از آن هم دو سه که در به نام شدند. اما من میل درونی ام به سوی و بود. بعد از چهار-پنج که در هنر و دل به دریازدم و در و به نام سفر . را که به سایر در تا بخوانند. همه متعجب شده و به من گفت که چرا در مانده ای، است در و و بر سفر نوشت. بعد از آن ها من در طول شش ماه سه و به من که بخش و هنر و شوم. از آن که سال 59 بود بر و متمرکز شدم و به تفننی می نوشتم. به که و با آن و بهای چندانی به آن نمی شود و می دست گرمی و تمرینی است تا کم کم شود و فکر می که توانایی را و می شوند، هیچ وقت نشدید که سال های عمرتان را در این صرف این است که به کار در این مند شدم و فکر کار درستی این شدم. صرف نظر از شعارهایی که می شود پاک و معصوم کودکان، فکر می کنم راهی ارتباطی است. ای که از خیزد و گیرنده آن را می گیرد. مهم است که بدانید این را چه کسی می فرستید و روی چه کسی می گذارد و می توانید این را با به تراز کنید. من با حرف زدن تر نه از نمی کار کند می شود. به نظر من برعکس است و اطمینان از که در شاهکار می نویسند، نمی بچه ها بنویسند. اما اگر بخواهد است تر باشد. چون را بچه ها می فهمند هم می شوند. لذا رنج آور است که شما و عموم بر این است که سخت تر است و ردی های به روی می آورند. هم بلد با بچه ها حرف بزنی هم بلد بنویسی. یک حتی اگر 50 هم همه لوازم را باشد. همانطوری که پیرمرد و دریا یا کلیدر شده و مسیری که طی شده تا این ها شده، تعلیقی که در حفظ شده پردازی، و ... یک 50 ای همه این راه ها طی شود و همه آن سختی ها شود. سازی لحن و ... اتفاقا سخت تر است. چون به نظام علی و معلولی که می شود را با به دانشی که از قبل درک می کند اما در کودک، که به که را درک کند. اما در ما به انگاری که که از راه می رسد و بلد می برو بچه ها بنویس. درحالی که اشتباه است او نه روش را بلد است نه را می شناسد نه با بچه ها آشناست. و می نویسد که است دوغ و دوشاب با هم قاطی می شود و کسانی صدمه می که و عرق ریزان روح می تا 50کلمه ای بچه ها بنویسند. تا به حال چه از شما شده بیش از 30 که بجز یک که در در و اند. از این به و به با آن نوستالژی یا و به مخاطبی که تا به حال از را نخوانده، آن را می من با دو از است که و هم آن را به که می خواهند من یا آثارم را بشناسند، نمی کنم. چون های من است با های سه ماه تعطیلی و آقاجان . چرا این ها را نمی می کنم به لحاظ قوی و از سویی ماجراهای ولی من انگیز است. پس از را می که فکر می کنم است و مرارت چاپ آن ها ام را می دو . با این یک کوتاه است اما ذهن مرا بود و 8 ماه نوشتنش طول کشید. سفر به شهر هم است که سال را و می آن را کنم. در این ابتدا لحن آمد و بعد شاعرانه ای شکل گرفت. دو هم هست که یکی از آن ها بنویسیم. و های من در های است و مثل های نیست. اما که این را خوانده، می کمک به او تا بنویسد و کاربردی است. زرد هم که از سوی شد و من را در این امتحان را نیز می کنم. اشاره های را کردید، که در بودید، از بین این نویسندگان، برایتان و به او را پیشکسوت خود می دانید و در از او اید؟ چند که در یک من اهمیت اند و هستند، ارنست در دیالوگ من است در رئال یا در فانتزی از تالکین می کنم. یا در نثر و دو یا سه مترجم که برمن اند نثر هوشنگ گلشیری، نوآوری شاملو و سادگی فرخزاد. نجف دریابندری در که و لحنش در هاکلبری فین یا ناتور دشت که فوق العاده است. در لحن شوخی و طنز بر مارک تواین که بوده، مانولیتو در لحن شوخ طبعانه من است. ایده ها و سوژه که خلق می به ذهنتان می رسد؟ از واقعی، برخوردهایی که می کنم و می بینم. دو در که دهه 60 به سیستان و بلوچستان ها و ماجراهایی شنیدم که من خلق این شد. هم یک من و آدمی را می کند ونمی را از او رها کنم. اسامی که می یا واقعی؟ که در ها می از سوی شوند. است ظاهرش را از یک برداشت کنم و هر از ویژگی هایش را نیز از و همه این ها را در یک جمع کنم. اما اصل این از می آید نه خیالی. شما بر نویسندگی، هم در اید و در متعددی سردبیر، تحریریه یا اید همشهری، راه به در ایران، آفتاب در های صبح یاس نو، نشاط، و هم اکنون هم را دارید. این شما چه در تان دو نکته جدا از هم که هردو آن ها می هم اثر بر و هم اثر منفی. و نگاری. هرنویسنده ای است ای دهد به شرطی که از آن کند. اگر شودکاملا حساب شده و در متن و خبرنگاری و شود کمک می کند که ها پایشان روی زمین بگیرد و دقیق تر ببینند و بتوانند ابعاد را داستانشان کنند. این های هم است همینگوی، فاکنر و آندره مالرو مدتی را اند و این کار کمک می کند که شما در توصیف و مستند بتوانید از این توانتان و آدم ها را تر ببینید. اما که من درگیرش شده ام ضربه می زند و نمی شود. از هم اثر مثبتی بر دارد. که از شده اند، نگاران عمیق تری و می تحلیل و تمایز و شان دارد. بود که در اوج نگاری، دهه 50 و 40 که می شد و اگر یادداشتی را می حتی اگر نام هم بود می توانستید اثر چه کسی است. این کار می موجب شود های به بیایند. این ها پرنویس و است نتوانند هر روز اما ای یک قوی بدهند. لذا آمدن به هم می خوب و دیدشان را تر کند و کمک کند با عینیت و به شان هم کمک می کند. از آن طرف هم می سطح ما را افزایش دهند. شما نقش موثری هم در شکل گیری نهادهای هنر و ادب و و و ... اید. شد که در این ها و این نهادها چه در داشتند؟ در و ای است که در من است. از و که می این میل در حد افراط به در من است. را بخش و هنری، بچه های مسجد سوره، هنر و و با رحماندوست و سرشار و مهدی حجوانی و ...، که طرحش را و در آن طرح راه انداختم که من مسئولش و از 100 خبرنگار را سال 1367 به و را کردیم. سال 1372 که رونامه به بود را و به مدت سه- سال روزانه یک بچه ها می 8 معمولی و 16 پنجشنبه. در جشن سبز راه انداخیتم و 15 تا از بچه های طرفدار محیطزیست از سرتاسر ما فرستادند که 500 تای آن ها را و به و در سال 1374 اردویی کردیم. در روزنامه، را در منظریه کردیم. از 5 نفره ای از را کنفرانس جهانی ایسپورت و بچه های در پروژه های زیستی که درخشیدند. بعد در موسسه گفت ها بخش و نوجوانش را راه انداختیم و این کار تا سال 1377 که و به اختلاف نظرهایی که با رهگذر منحل شد و و را در سال 1377 که 20 سال از آن است. های من در های من که در با کمک نمود یافته و یکسری هم های جمعی مثل یا گفت ها. سپس طرح را در سال 1382 به مدیرعامل عطریان فر و به ضمیمه راه افتاد. در بار از سوی بچه ها را به نام و هم یک می دادیم. تا قبل از آن ها و منتقدان سال می و ما بار در این طرح بچه های را از تا به این مسابقه کنند. 7 نفر از کردند. از بین آن ها 100 را بر ضوابطی که داشتیم، مشخص و آن ها که آن سال چاپ شده بود را فرستادیم. سپس در تالار وحدت باحضور و ارشاد وقت و و وقت آقایان حاجی و مهاجرانی، را کردیم. سال بعد هم شد ولی سال های بعد که من نشد. این ها یا به قول دردسرهایی که من در وجودم تا دیده شدن دهم. اگر چه فایده ای آن هم در کشوری که ها تداوم و استمرار و بنیانی را می اعم از یا جایزه... موقعی که می کنی توجیهاتی را می کنی و همه تشویقت می اما به محض رفتی نمی یابد و این یک غصه است. کسی را به یاد ندارد.{و اشک می ریزد....} فکر می کنم این همه اندوه و اشک ریختن شما به است که در این رخ می دهد و بی توجهی به رشد کودک. مهم مهم است که از سوی یک سری آدم دلسوز می شود. همه چیز به شده است حتی به هم می گویند. کسی نمی دست این و های و و آیندگان چه سودی از این می برند؟ نمی بچه ها کار می می کنیم. چرا همه بیشترین شان در و است و اگر هم می افتد، ای و است. به این 10 سال چه ای می دهد، فکر نمی کند. هیچ کس به و ای آن فکر نمی کند. که رسما و شده است. کسی از سر دلسوزی می دهد نمی شود و می آخرش چقدر سود دارد. ضمن من می ثابت کرد از های که نه نمایشی، تردیدی که مادی آن را هم بر معنوی اش می بیند. شما هم در به مندان اید، از های تان بگویید. من دو داشتم. یک در دهه 70 و که در و توضیحاتی طرح چیست، و می کردم. تا از ای این ها خیانت به است و از عده ای که مند هم شکل می سازیم که همه عین هم می نویسند و اوج پروازشان این است که به من برسند و به این کار را گذاشتم. تا در سال 1389 علی اصغر که در یکی از نشرها کار می کرد از من خواست که کنم که من نپذیرفتم و من ضد است و اعتقادی به این کار ندارم چون سبب می شود خلاقیت و فردیت از بین می رود. به من گفت پس تو خلاف این کار را بده و من و کارگاهی تشکیل می دهم که در آن و نمی اطلاعات آن ها را نمی منتقد فقط می بلد بنویسند. ای که از جوانان مریم محمدخانی، معصومه یزدانی، نسترن فتحی، شادی خوشکار و از امروز در آن و از آن 6 آمد و از آن ها جایره گرفتند، هیچ از این ها مثل هم نبودند. بعد از آن شدم و شدم می کنم که در آن ها نقش تسهیل گر و جرات بچه ها را کنم نه قلم به دست آن ها بدهم. بعد از موفقیت اول های هم گذاشتیم و از هر 5-6 آمد چاپ شد و جوایزی گرفتند. یک بار هم در کنفرانسی در ترکیه این را و گرفت. در چکه بود و بعد از آن هم در و آن را دادم. شما که از و به داشتید چرا در و را من بر به و هم و این با من هست و هم اگر کنم حل مسائل می شوم و به علم و علم دارم. در سن علایق اجتماعی و غالب است. به یاد آن به در یا نامه داشتم. در آن با یکی از استادها مشورت که به من گفت تو با در نمی شوی، می در کنی و در کنارش بنویسی. از هم نداریم، داریم. اگر به می می که در افتاد. این شد که راضی شدم در درس و بعد شوم. به ندارد، آیا از به کار دررشته تحصیلی تان ندادید و به سوی رفتید نشدید؟ خب از و های من به تحصیلاتشان در و و همه در های سطح بالای دارای هستند. اما از جهت به نیستم. اما سوال است من که می شود کسی که درسش از تو تر وضعیت و درآمدش از تو است. این است که بی رحم است و را به تو می دهد و که تو به دلت رفته ای. اگر یک را به بکشید، را می گذرانید؟ من با هم فرق می کند. قدیم ترها، که آلوده اجرایی و مجله و صبح ها 6 می شدم و به می تا ظهر. ظهر هم که در هنر و به می و که در به می و تا غروب و کار می کردم. اما این مربوط به بود که فراغت ولی نهادهایی که در هست و چلچراغ، مشاوره های نردبان، و و سیاست که همه وقت مرا می گیرد. و اداره مستقلی که وابسته به هیچ دولتی سخت است و نشر، توزیع، آگهی ها و گرانی و ... چاپ چلچراغ. های من داستانی، بود ولی من این است که شماره را کنم. به از صبح که می شوم تا شب همه وقتم و فکرم صرف این کارها می شود. در این شرایط اگر را به چه را می مثل دونده ای که در دوی ماراتن است و به سایه ای است تا یک لحظه استراحت کند، کنم را به دست بیاورم. اگر صبح ها و ای باشم، 9 تا 12 بهترین است. یا شب که به می روم 10 شب به بعد به می کنم. عادت خاصی دارید، آیا هر که می نویسید گردید و بازخوانی، اصلاح و ویرایش می یا این کار را به موکول می که مشغول یا یادداشت توقف می نویسم. حتی و مناسب می گذارم که مجبور نشوم به برداشتن یا قلم از بیایم چون است از خارج شود. تند تند می نویسم. به گونه ای که تایپ کلمات دچار مشکل می شوم. بعد از و بازخوانی می کنم و اصلاحات را می دهم. اگر یک روز را به خودتان فارغ از همه ها و های روزمره، ترجیح می دهید چه لذت بخش کار من است. ام که و این کار هستم. به جز چه کار در این روز می ورزش را هم دارم. که می توانستم کنم این کار را می دادم. با از غلامی، حسن مهرداد غفارزاده و تیم و می کردیم. به هم می روید؟ بله به هم می روم. اما اعتراف کنم که من به دو چیز و می روم یا سفر می روم، نمی بی از جلوی های و بگذرم. حتی اگر وقت هم از این دو بازدید کنم. در که دوسال پیش به فرانکفورت در این را به یکی از دوستانم گفته بودم. روز آخر قبل از بازگشت گرفتیم در شهر بگردیم و خرید کنیم. وسط راه مرا گم و هم گشتند مرا نکردند. دوستمان می اگر یا هست می توانیم را می و نهایتا مرا در کردند. اگر نمی چکاره می می شدم. چون قبل از شوم هم و ام با ام شد. سال 1357 که یکی از های ما گفت که ای در شهر هست که بچه های سال آخر که پول را در درس می خوانند. و از من پرسید که آیا می به آن ها درس بدهم. من هم به گرایشاتی که حمایت از محروم و کم و حسن دوستی و به و دخترانه ای شدم که درس می خواندند. بعد از آن هم از سال 1359 هم در مقطع و هم در و هندسه و جبر و مثلثات می کردم؛ در در نازی آباد، راه آهن و هدف در ولیعصر. تا که شدم و نداشتم. اهل و هم هستید؟ کمتر می کنم ببینم یا بشنوم. اما که هم و پول را جمع می و هر دو یکبار به می رفتم. هم همینطور. اهل کنسرت و اما و در داشتند. چه سالی آیا و در شما با همسرتان سال 1364 کردم. همسرم هم در آن در بود و در می کرد و آشنا شدیم. آیا در های و شما گذاشت؟ تا به نوع ازدواجمان که هر دو اهل و تقویت کرد ولی از که شلوغ شد و بچه دار شدم و شد و به آمد کمتری داشتم. آیا فرزندانتان هم به دارند؟ من سه پسر دارم. که اهل هستند. همه اما های شان لزوما نیست. یکی به یکی به و و پسر کوچکم هم که دانش آموز است و به دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
درویش: محیط زیست نیازمند روزنامه نگاری تخصصی است

درویش: محیط زیست نیازمند روزنامه نگاری تخصصی است


تهران- ایرنا- و با به بخش های در های این اظهار داشت نیاز امروز ما روزنامه نگاران حرفه ای است که آشنایی آنان با تخصصی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ساماندهی ترافیک شهری از اولویت های شورای شهر مراغه است

ساماندهی ترافیک شهری از اولویت های شورای شهر مراغه است


- - با به این در و شهر گفت: بهبود و ساماندهی ترافیک شهری از اولویت ها و برنامه های شهر بوده و در این راستا طرح ویژه ای اجرا خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
شعری در حال فعل شدن

شعری در حال فعل شدن


ایران(ایبنا)_ ونوس جلالوند:محمد آزرم، امسال شعر را با انتشارات مروارید است. او پیش از این "عکس های (گزیده 72 تا 7٥)؛ است آزرم" (گزیده 76 تا 81)؛ "هوم" (گزیده 84 تا 88) ، "عطر از نام" (شعرهای بداهه نویسی مشترک با ایولیلیث) و را در حوزه شعر کرده. از او متعددی در 15 سال در به چاپ و ای از این را در با نام راز" است. از دهه 30 با تحلیلی/انتقادی او با نام "جیغ شده است. در به قول شعر الف در 30 : "آن جمع در ماه و / آتش از آن مایع/ که برازندگی می در عکس/ به گوهر خود می روند برعکس" ، برخلاف که در ست، به این چه نظری به جالب توجهی در خود کردید. صداهایی است که به هم ساییده می شوند، دفرمه می شوند و کنار هم می نشینند و در این همنشینی به هم معناهای تازه و بی می دهند. به از ، می آورد. با های است که دارد. در این ها و فرم های از شعر می سازد. ای از را باز می در شعر "یا" در 95 می خوانیم: " و رخ می دهد از بر می رخ می دهد و تبر می حد و رد می زند به در خود و ای از را باز کنم. در شعر در 125 می " بد و زیر عطر می برد/ تا این آن/ برنده آن ست/ که جا با چتر عوض کند/ هوا با سطر/ بحر/ زهر/ همه چیز فهرستی از او شده است" این دو شعر ضمن این که خود را می کنند، هر دو به ای و فراتر از خود ارجاع می و به می کنند. همه "آن جمع در ماه و / آتش از آن مایع" اند. در مقایسه با که در آن و آوای شعر از به می آمد، درکتاب این از به با قانون خودش، به جهات از خود می شود. هرچند به قول شعر "یا" در 110 : "البته فصلی ابراز و/ لبی فرعی باشد/ که بی دست نگه دارد/ عصب از بگیرد/ به راز عطا کند که ندارد"، این چه فرم با باعث مورد شماست. مجموعه ست که مکمل هم اما به تنهایی هم و اند. شعر درحال ساخته شدن است. کولاژ صداها اما های و متنوعی که در همنشین شده اند و در این را به ماورای به سمت و می فرستند. مثل شعر در 146 "آور الواحی ست که فرصت پیش می می و می می و می کند." خلق و است گوش های بی وقت و ذهن که و بعد از خود و خود را می کنند. رو به و شعر به شما از خود عصب از می و به راز عطا می کند که ندارد. و در به وجد اند و را می این وجد چه در "وجد ، چه و که و در است. و ای از فرم ست و هر در این این را به که می می دهد. به 7 تا 14 و 82، 83 و از کتاب. شعر با و رسا ست حتی در تا از وجد و خود را از گوش ها به هوش مثل شعر 114 . این خود را به می و می کنند. پس برای آن ها و که و می را با و رسا خواند. مثل شعر "یا" 138 کتاب. این از فرم شعر درک می و می گیرد. با هر آن را که از شعر می با خود و به گوش خود می شنود. که را و در بی می کند. که یک بار و می آن از بود و به وجد بود و کرد. این و شعر روی بی صدا می ماند. در از شعر هم اما آوا و آن ها بر یک شعر ست و این صدا و آوا را به می شنید. مثل 15، 19، 31، 78، چه بین شعر و شعر 15 یک ست که در خاص شده تا و باشند. این شعر هم شعر قبل از خود است و هم یک نقطه در "آیا". شعر نوشتاری/ 19 شعر الف 18 است و چندجهتی آن این نحو را ایجاب است. شعر ص 31 آوایی/ ست که وجه هم دارد. شعر 78 هم نوشتاری/ ست که با حذف جهت در هزارتوی بی پایانی می سازد. اگر بین شعر و شعر در نظر بگیریم، در میانه این طیف به می رسیم که هر دو قابلیت هستند. همان طور که می از نظر سه بین شعر دیداری، شعر و شعر در نظر گرفت و در مرکز آن به با وجوه سه دست یافت. در قسمت از فرم شعر متناوبا به چشم می خورد ولی که شده نیست. هدف خاصی از این بصری کلمات چه جالبی، این شعر با که از متن اید، مفهومی ست که با تناوبی به نام های و "یا" در دارد. بی پایان، بی که سراسر است. و آن در صرفا یک است. ای که بنیان آن بر اتفاق بنا شده است و سرشار از تضادها و متناقض نمایی های بسیار است. با بینامتنی و در عین حال کاملا است و حتی می به ها و کند. می هر متنی را و کند و جای همه ها بنشیند. حتی بالقوه می هر رسانه را شود و شما از آن، ای فراهم می کند که بگویم این شعر می در یک اجرا، تاریخ شعر فارسی را کند که این کار را خواهم کرد. در این در حال فعل شدن است و به جای حرف زدن از چیزی، را خلق می و این وجه شعر شما با شعر مرسوم هم هست، این از خود می کنند. از خود در به خودی خود در بردارنده ی اندیشه ای است و حتی می گفت بر آن بنا می چرا که نوشتن/ ساختن هر شعر و پذیرفتن مهارناپذیر ها و تمایزهای آن، انتقاد از مکانیسم رمزگشایی و در با خواست گراست. یا به عملی است نقادانه که می ی و را نقد کند. آن چه در خود می و آن چه در خود می این که از آن سخنی بگویند، متن شعر است. حال هر قدر بیش تری بین و باشد، بارزتر است. هنگامی که شعر از خود نیز می در ادعاهای خود را به ی و از خود نقد می کند. بین و ناممکن نوشتاری، ، یا ترکیبی ژانر شعر هم تاثیری در تحقق آن ندارد. شعر با در جایگاه از خود آگاه است و ابژه ی سخن هم هست و با از این از را نمایان می کند که در آن قادر است به ناآگاهی های متن خود و در به نیندیشیده های بیندیشد و حتی با از این هم به سطح از برسد، به که ناخوداندیشی متن به آن چه که نمی بداند، می اندیشد. (می اندیشد؟) این جاست که ای که باشد. خلق چنین فضاهای ای ست که رفتارهای و بسیارمعنایی را خواننده ممکن می کند یا به قول شما را در حال فعل شدن نگه می دارد. به نظر می رسد در"آیا" بی وقفه و لایزال است و بین این به تبع آن مکانی بین آغازو هم محو شده و فرقی بین و نیست. در ابتدای هم به این شده در این چه ی آوانگاردیسم، پیشرفت است و به جهت. را اعلام می کند تا کننده کاملاً جدید باشد. را پشت سر می گذارد تا به ی پیش رو برسد. اما در چشم انداز ناممکنی است که جای در و مکان مثل تقدم و تاخر و سطرها یا تکمیل روایت ندارد. متغیر است و در تغییرات از هر ی و غیرآوانگاردی در رد می شود و رد را محو می کند. ست که از خود و در های بی می یا به قولی، هزارتوهایی خلق می کند که فقط راه و و ندارند؛ درست زمانی که در و به و ایم و بالعکس؛ به تعبیری روی که در حال محو شدن است به همه سو در حرکتیم. آغازها و ها آنقدر زیاد شده اند که در متوجه آن ها می و شک می که از اند یا فقط در وانموده ای از آن ها سرگردان شده ایم. حتی می به تعامل شعر شک وقتی در هزارتویی که و نمی از آن خارج چون وارد آن ایم، در حالی که داریم واردش می و راه خروج را پیدا نمی کنیم. ست که رویکردی "پست آوانگارد" که متمایز از آوانگارد، و دستاوردهای آن را و نمی کند با آن ها به حال و از راه تغییر؛ فرم سازی و زدن، هرچه را بخواهد از آن خود می کند. پس در جابه جایی حد و هنر لزوما خط شکن و طلایه دار بیشتر و است و می حدود، ها و گفتمان را که هیچ تلقی ای ندارند با زنی و تمهیدسازی، به نام خود کند و از این منظر آن با تجربه زیسته هنر متفاوت است. مثل دادائیست ها، فتوریست ها و کانستراکتیویست ها می خواستند مرز بین هنر و زندگی را بردارند و به علت با گذشته، سنت و ساختارهای حاکم بر فرهنگ، جامعه و سیاست، خودشان را می نامیدند و خواهان نابودی معاصری که بود. پست ، هم آن و هم این خنثی شده را با ترکیب، التقاط و به حال، مصادره و می کند و همه چیز را می و با تغییر قواعد هر را محو می کند. اگر با و کردن های پیش از خود به دنبال خلق امر نو در عوض پست را در التقاط، ترکیب و می بیند. نگاهشان معطوف به بود درحالی که پست فقط حال را می شناسد و های مطلوب و خود را در می سازد. اگر با هنر یا ساختگی و مکانیکی در تضاد پست با تاکید بر هنر و افراط در آن و دستمایه مکانیکی، از های آن به سود خود بهره برداری می کند. می دانیم ضد سرمایه داری و گرایی اما عاقبت در اواخر دهه 70 میلادی با جنبش پاپ آرت و اندی وارهول افسانه ای جذب و شدند؛ پست در هر از جمله به جای با یا خاصی، از های آن به نفع خود استفاده می کند. منبع: هنرآنلاین
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
سهم 40 درصدی زامیاد از خودروهای تجاری کشور

سهم 40 درصدی زامیاد از خودروهای تجاری کشور


مدیر عامل در جمع این کرد: است با خود در و سبک و سنگین در سال گذشته، سهم 40 درصدی بازار کار و کشور را کسب کند. محمد زارع پور اشکذری در مجمع عمومی سالیانه این ضمن [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
تبلور عفاف و حجاب در جامعه؛ زمینه ساز حفظ هویت و شخصیت زنان

تبلور عفاف و حجاب در جامعه؛ زمینه ساز حفظ هویت و شخصیت زنان


حوزه/ گفت: و در ساز حفظ هویت و شخصیت انسانی آحاد جامعه به ویژه زنان است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
پیتر ینی به زبان فلسفی هنرش آشناست/رهایی نقاشی از حصار آکادمیک

پیتر ینی به زبان فلسفی هنرش آشناست/رهایی نقاشی از حصار آکادمیک


به گزارش خبرگزاری ایران (ایبنا) و اثر پیترینی، از چهارجلدی است که شده است. ینی در این قصد را به محیط و خود دهد تا طور به آن ها بنگرد. این هنر و را به می دهد. این دو های ساده روزانه است تا هنر و درونی هر فرد را برانگیزد و تعالی بخشد و تلاش می کند فرد با هربار به دیدگاهی جدید به آن برسد. ینی در گفت وگو با کرد: او معلم هنر در سوییس و پس از در های شده و درس داشت. در این به را و هر را به طرح می کند و ها را به ای می کند که می دهد به آشناست. وی این کرد: ای که در این می کند این است که را از آن و سخت که از تا به شده رها کند. آن را می کند به یک امر که می به به ای از ها و روش ها و ها تا فرد از دل آن یک خلق کند. این در کرد: در نیز سعی تا این را شرح که هدف است. ها و های آن نیز به ای که حتی است به نظر برسد. این ها هر سن، هر فرد و هر است به که افراد در های از این های استفاده می که رابطه بین خلق و خلق و پیدا کنند. این کرد: اگر این را از دور خیلی تفاوت های ماهوی ندارند. هر جلد آن حول محور بیدارشدن می چرخد ولی که در هرکدام از این جلد تدوین شده یک مشخص را در هدف گرفته است. به عنوان مثال یکی از این جلدها به نام سعی فیگوراتیو را اینکه باید کشید؟ توضیح داد: در این به آن است که نگرش به را واسازی کند. از ابتدا تک به تک که هر کدام از اجزایی که در است است و بعد خود را بازخوانی و ببینیم قبلا با پیش فرض، ها یا تصویری را می کردیم و می توانیم از آن بگذریم و به ای برسیم. ینی در قسمتی از می گوید: ذهن اوست و چشمانش چراغ های کارگاه. او می خواهد چشم را به محل کار کند و برایش امری است و شرح می دهد که از این درس بگیریم. غرب جلد دوم این گفت: همان طور که از اسم این پیداست به جزئیاتی می پردازد که در های و نزد استادان تدریس می شود، تا با همین ساختار زدایانه ای به نقاش و وادارش کند از جای شروع کند. غرب گفت: این جلد ارتباط اما ضرورتی ندارد که حتما خوانده شوند. پیشنهادم به این است که و نوآموختن که درحال انتشار است را با هم بخوانند، این دو جلد دو امر پی درپی هستند که هم دیگر را تجدید می و به اصطلاح هم افزایی دارند. تردید ندارم هرکس که یکی از این جلد را بخواند به خواندن بقیه نیز مشتاق می شود. امیدوارم این تأثیر مثبتی بگذارد و ارزش های جدی آن بیدار کشف شود. و شگردهای به قلم ینی و در 1100نسخه با قیمت های 14500 و 13000تومان از سوی انتشارات چتر فیروزه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
مردم برای تبلیغ فرهنگ حجاب به امید مسئولان نباشند

مردم برای تبلیغ فرهنگ حجاب به امید مسئولان نباشند


گروه ــ یک شده به در و را ناچیز خواند و گفت: در این اگر به امید باشیم راه به جایی نمی‌بریم؛ تشکل‌های مردم نهاد باید همچون همیشه پای کار بمانند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
حضور روسیه و چین در نمایشگاه تخصصی کاغذ و مقوا

حضور روسیه و چین در نمایشگاه تخصصی کاغذ و مقوا


رضا و های و در گفت وگو با خبرگزاری کتاب (ایبنا)، با به این گفت: این با هدف بستر و های و بهره مندی از این ها و در این شد. وی افزود: سال اول با به که را به نام از کالای نام کردند، اصلی از کالا و در و و های است. با همه این را در این کرد: صفر تا صد دست و و به آن را در این این ها به می شود پتانسیل در این را شناسایی کنیم. وی یادآور شد: در گام بعدی می توانیم در نیاز داخلی، افزایش در و سپس در بحث هدف بالاتر از آن یعنی به منطقه را در بین کنیم. ای ها با دو سال در نظر افزود: در 2500 متر در های 35 و 37 پیش شده است که است و در این 35 به طور با ثبت نام ها پر شده است. وی داد: این است که در روز این فقط این در محل ها می شود و به این فضا به ای به و تا به این باشیم. و با و ای به این کمک می کرد: های تا ای در این و در محیطی با خبره و دست نمایندگی ها و رشد و فعالیت در را ارتقا دهیم. بازاری وی در بخش سخنان خود از میهمانان و کنندگان در این هم خبر داد و گفت: کنندگانی نیز از روسیه، ترکیه، هند و چین در این ثبت نام اند و در غرفه خواهند داشت. افزود: در این از آنجایی که بحث تامین مواد شیمیایی مهمی ما به شمار می آید است های معتبری از مختلف در این باشد. وی با ما بر گذار و خریدار در نماشگاه کرد: های فقط محصولات خود را می و ماغیر از این رنامه فروش، خود را بر روی ها داده ایم تا بازار کنیم. به گفته امیدی، ما در این بیشتر بین است و بحث و را به جدی می تا به خود دست پیدا که خوشبختانه بازخوردهای مثبتی در بین ایم. وی افزود: تولیدکندگان نیز باید برنامه ریزی تا در این توانمندی های خود را به به بازدیدکنندگان و به نمایش بگذارند این موجب می شود جایگاه ما تغییر کند و بگوییم که در حرف های زیادی گفتن داریم. با به های در نیز گفت: از نیز های به نام و مشهور و در بخش خصوصی، نیمه خصوصی ثبت نام اند و به زودی دوم هم تکیمل شود و با عزم جدی و در و برویم. وی تاکید کرد: در این در اهمیت دارد علاوه بر توانمندسازی ها بستری مشترک با های تا بتواند به های به منجر شود، اتفاقی که قطعا در سایه این رخ می دهد. ها و های از های در این خبر داد و گفت: در این مجموعه های فعال در و مانند واردکنندگان و تعاونی مدیران کارتن و ورق، اتحادیه صنف فروشندگان و سندیکای و مقوای و سازمان کوچک و های صنعتی های آن ها پیش شده است. وی داد: ارتباط رودررو و تعامل دست و و فراهم می کند تا مسایل این با هم بحث و تبادل نظر باشند. وی های نیز توضیح داد: در حاشیه روزانه های با استادان دانشگاه و نوآور این دعوت ایم تا مباحث در این را در قالب موضوعات کنند. افزود: نشست های و ای با و دست این در روزهای پیش شده است تا را تجربه کنند. و های و دهم تا سیزدهم مرداد سال 97 در محل های بین تهران شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
توجه به نقش ناشران استانی در اتحادیه سراسری نشر

توجه به نقش ناشران استانی در اتحادیه سراسری نشر


حمید و قم در گفت وگو با ایران (ایبنا)، با به گفت: نشر می به بازوی کمکی نشر در و در اجرای بحث واسپاری های این به و نشر نقش به سزایی باشد. وی ادامه داد: این می های (آشنا) و و به کمک این و که در سال های اخیر در بین المللی و های از کمک آن ها گرفتند از های این شود. با بیان اینکه از همه ها در کار این گفت: این با و از و های شکل و در ها، ها و صنف را کند. وی شد: پس از نیز پیش شود که از همه که با به و پیشینه افراد، نشر از ها و شهرهای در هیات مدیره و به صورت و کشوری کارها را جلو ببرند. و قم اثرات این بر بسیاری از مثل قم خارج از پایتخت اما در این است بیشتری با و برقرار کند و خود را اما این ها ما ها به سختی داریم. تاکید کرد: دراین با سراسری، در و مطالبات خود می از این با نماینده خود در جلسه ها و ریزی ها مند شویم ما نیز به یک عضو از حق رای و می خواسته های خود را در این و در با دستگاه های مطرح کنیم. وی افزایش مشارکت را یکی از ثمرات شکل معرفی کرد و گفت: با این ها نیز در رویدادهایی که در فرهنگی در حال رخ دادن است خواهند شد در حالی که الان بیشتر و است خود را به درستی کند؛ ها نمی توانند ارتباط زیادی با مرکز و به دلیل بعد مسافت این کار تقریبا سخت است. اما با ما نیز از همه اتفاقات و رخدادهایی که در رخ می دهد خواهیم بود. همچنین پیش قدم شدن نشر شکل این نیز گفت: من پیش از این بارها با و صحبت کردم و در جریانم که او پیگیر کار است اما در ها هم افرادی این کار بروند و به یک درخواست و گروهی این را مطالبه تا به نتیجه برسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تغذیه کودکان در فصل تابستان

تغذیه کودکان در فصل تابستان


تابستان را به که با کم آب بدن گرمازدگی را در او افزایش دهد. برای پیشگیری از بیماری‌های تابستانی در کودکان این مقاله را بخوانید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
تاکنون اقدامی برای سهمیه‌بندی بنزین انجام نشده است

تاکنون اقدامی برای سهمیه‌بندی بنزین انجام نشده است


یک عضو گفت: و نیز در این جلسه‌ای برگزار نکرده است اما این امکان وجود دارد تا در آینده مدیریت این بخش این اتفاق افتد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
اختلاف در کادر رهبری حزب جمهوری خواه خلق ترکیه شدت گرفت

اختلاف در کادر رهبری حزب جمهوری خواه خلق ترکیه شدت گرفت


آنکاراـ ایرناـ شکست حزب خلق در در رهبری این را فراهم کرد تا جایی که دو عضو این و مشاور رهبر حزب نیز به نشانه اعتراض استعفاء کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
دغدغه دیرین رهبری درباره نقش و جایگاه زن

دغدغه دیرین رهبری درباره نقش و جایگاه زن


به (ایبنا)، به دنبال اجباری شدن و و های در در 1314، آیت سید حسین طباطبایی قمی به پیشنهاد علمای با در این ها شد. قمی در در حصر و شد (تغییر و کشف به 1378، سند 2، ص 11 10). در 21 1314 در به این در کردند. با این به شدت و بیش از یک و 600 نفر و شدند. پس از روحانیان سرشناس دستگیر و تبعید و به دستور برخی از روسای ادارات کردند. شورای عمومی کشور، این روز را به روز و است. به دلیل و در های و و نقش و آن در و و و به در دهه های در شده و در این های نیز در این از سوی و و و به است. (ره) بر این مهم و در راه در دهه های در در و و زن اند. پور و در به و این در های که از آن می به زن و و در سبک - کرد. به 21 تیر به روز و و به این وی در گفت وگو با در از این کرد: سال 78 یا 79 با زن که های و زن بود. چند سال بعد، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ای، با من تماس گرفته و خواستند که این اثر را به روزرسانی و کامل تر کنم. در پی این درخواست و مجدد، با بیش از صفحه مطلب در این مواجه شدم که ماحصل آن پس از تنظیم و تدوین، مجموعه ای پنج جلدی با کلی نقش و رسالت زن شد که جلد نخست آن و در سبک - است. این اثر در چندسالی که از چاپ آن می گذرد، با استقبال مخاطبان روبه رو و نوبت شده است. وی داد: نکته جالب در این این است که با و تحقیق دقیق متوجه شدم بین ادیان و سیاسی دنیا، هیچکدام تا این اندازه نقش و زن نداشته و ارائه نکرده اند. به خود رهبری، ایشان از قدیم در این دغدغه داشته و نسبت به این حساس اند. این و پژوهشگر گفت: مواردی مانند عفاف، رابطه دختر و پسر منطبق بر و دستورات دینی در در آیت ای رهبر دیده می شود که در سال های و بسته به و اقتضائات روز نحوه و متفاوت است. پور افزود: این موضوع، دیگری با حیا که کلیدواژه و ریشه اصلی بحث و در کلام اهل بیت (ع)، ام. در این از اهل بیت (ع) شده و روی این شده که حیا یک امر کاملا است و هیچ زن و اصوا هیچ انسانی نیست که به طور و از آن بیزار باشدو دوری کند. به اعتقاد من کار و در و باید از نقطه و تمرکز بر خصلت شروع کنیم. این و سبک که باتوجه به کنونی نیز کاربردی هستند، از سوی حدیث راه عشق اصفهان بازار نشر شده اند. وی در پایان با به ، اظهار کرد: در 14 فصل با استفاده از سبک داستان مقاله به و نقد و رد و اثبات مؤلفه ها و مباحث و شبهات حوزه زن و خانواده و جامعه می پردازد. این مخاطب عام را هم درگیر می کند، چراکه بحث های کتاب، جواب گفت وگوهای تربیتی و نقدهای اجتماعی و شوخی جمع های خانوادگی و محفل های مختلط زنانه و مردانه است. این را با همکاری مشترک بهزاد دانشگر و محمدرضا رضایتمند کردم و از سوی سروش منتشر و بارها شده است. نیز بر آن تقریظ اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی
ترجمه آثار قدسی مانند نهج‌البلاغه را یک کار هنری می‌دانم

ترجمه آثار قدسی مانند نهج‌البلاغه را یک کار هنری می‌دانم


به خبرگزاری (ایبنا)، نهج اثر سید علی در سی و دوره سال در دین و به اثر شد. این اثر در 1328 با دو و 200 به 75 در سال 1394 از سوی قدیانی راهی بازار نشر شده است. سید علی در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، بیان کرد: سجادیه، نهج و و را یک کار می دانم. که خلق یک اثر یا شعر یک نمی شعر اگر یک نفر خلق و در آن هنر ای دهند. از که به طور کلی را اثر می می به که هنر را در ها و های کار کرد. وی داد: پیش از نهج را نیز ام. در که سال شد یا که چاپ آن نیز شده و نهج چون این سعی رسم را بجا و سپس با ای دهم. این و با اشاره به اینکه پنج سال و نیز یک سال زمان برد ولی نهج هفت سال به طول انجامید، افزود: چون این متعلق به ده ها قرن گذشته در کنار اندکی باستان گرایی هم در آن ها بکار بردم تا این هم متخصصان و هم عموم قابل استفاده و کاربرد باشد. در ویژگی های این اثر نیز گفت: حاضر را با رجوع به نهج با تصحیح صبحی صالح به فارسی برگردانده شده است. یکی از ویژ گی های بارز این اثر، به صورت است. هنر سجع در خاندان پیغمبر (ص) امری طبیعی بوده است. ما می دانیم پیش از اسلام، سخن به سجع گفتن در مکه رواج داشت. نخستین دسته از آیات مکی کریم، فراوان از این صنعت برخوردار است. دختر پیامبر (ص) و همسرش علی (ع) و فرزندان او، به حکم وراثت و تحت تاثیر آیه های به سجع خو گرفته بودند. در بخشی از پیشگفتار اثر به قلم سید علی آمده است: معجزه علی (ع)، این است که در سخن او، معناست نه معنا یعنی (ع) بدون قربانی کردن معنا، کلامشان است و در نهج حتی یک نمی یافت که (ع)، به خاطر رعایت مفهوم کلام خود را تغییر داده باشند. به عبارت در عبارات (ع) حتی یک نمی توان، به جای امام، ای گذارد که منظور (ع) را بهتر ادا کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
خواندنی هایی درباره حجاب؛ از آثار اجتماعی تا نگاه چاپلین و تولستوی

خواندنی هایی درباره حجاب؛ از آثار اجتماعی تا نگاه چاپلین و تولستوی


و - در است و به - به آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
روابط ایران و اتریش مبنای فرهنگی دارد

روابط ایران و اتریش مبنای فرهنگی دارد


به خبرگزاری کتاب (ایبنا) به نقل از عمومی و اطلاع رسانی و در پیش از ظهر خود با با به این داد: دو بیش از ١٦٠ سال دیپلماتیک با دارند و سفر به سطح دو است. وی افزود: از سفر خود به و از این سفر رضایت و مند به موضوعات مطرح شده در این سفر بودند. خطاب به گفت: خوشحالم سفر شما به در دو با فاصله کمی از سفر جمهور به شده است و های متنوعی های در بخش های و دو دارد. وی داد: در دهه های در و در های در با اند و مند به و این دو ملت را و می کند و و های در این است. در عین حال افزود: دو تاکنون در های و ازجمله تئاتر و سینما های با اند. در هر سه از جایگاه برخوردار است و در ادبیات و شعر نیز شهرت جهانی و قرار گرفتن فارسی به عنوان یک اختیاری در سرفصل های برخی دانشگاه های اقدام در جهت این است. وی در خود بر دو در های سینما، تئاتر، گفت و گوهای مذهبی و با هدف معرفی چهره واقعی اسلام و اندیشه های اعتدالی و عقلانی در سطح کرد. عضو شورای عالی انقلاب با به های دو افزود: مبادلات دو مسیر های را مشخص تر می کند و ما از آن استقبال می کنیم. در این نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به گفت: سفر من به در پی سفر آقای به و پیگیری و این سفر است. وی در بخشی از خود از های در های داد. در بر دو در های موزه ای کرد و گفت: در در های بسیار فعال است و سالانه قریب به ٦ تا ٧ هزار در سطح با دارد. افزود: همواره در های خود با می بر متمرکز شویم و در گفتمان با نیز می توانیم با باشیم. وی با به جلسه صبح خود با مسئولان سازمان و ارتباطات اسلامی داد: طرفین بر دولت ها و ملت ها و یادداشت در این می تواند های دو را ریزی و سازماندهی کند. در بر های دو در گفت و گوی ادیان کرد و افزود: با اتحادیه اروپا به صورت های با می دهد و مندیم این ها را با نیز باشیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری در اجرای طرح قرآنی 1452/ تربیت 30 هزار حافظ جزء سی‌ام قرآن

مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری در اجرای طرح قرآنی 1452/ تربیت 30 هزار حافظ جزء سی‌ام قرآن


کانون‌های در دو در تربیت حافظان قرآن برگزار که دست‌کم 15 نفر در هر یک از این کلاس‌ها شرکت می‌کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
ماجرای بلشویک‌ها پس از لنین در یک نمایشنامه

ماجرای بلشویک‌ها پس از لنین در یک نمایشنامه


به ایران(ایبنا) احمد و ای از به نام ها را است. ها یکی از موفق ترین آثار می شود و بار در و روی رفت. این در دو و هفت می شود 29 دارد. این با ای از های خلق می شود و تیر خلق را می کند. این در پی حل ها در هستند. 1932 در است و است. با و و های زنده و هیجان انگیزی در پدید می آورد. در بخشی از این می خوانیم: کرستینسکی: ما به عقوبتی که مستوجب آن بودیم دچار شده ایم. حق با بود وقتی که می گفت: پس کجاست پرولتاریایی ما؟ نشانش دهید. ما به جای یک آشغال حسابی داریم. همه اش حرف و شل گرفتن! استوچکا: نکنیم ما کارها ایم. پوکروفسکی: وقت ها طرف دیگر صورتمان را برگردانده ایم تا سیلی بزنند. استوچکا: از ویژگی های یک شاعر است نه سیاستمدار. پوکروفسکی: مبالغه؟ ما بلافاصله پس از لغو انقلاب اکتبر لایحه ای برای لغو مجازات اعدام از تصویب گذراندیم. (صفحه86) انتشارات مانیا هنر ها اثر شاتروف، احمدپوری را با تیراژ 1000نسخه و در 125 صفحه و 16000تومان منتشر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
«بررسی زمینه ها و عوامل سیاسی – اجتماعی ناکامی بیداری اسلامی در مصر و راهبردهای جمهوری اسلامی »

«بررسی زمینه ها و عوامل سیاسی – اجتماعی ناکامی بیداری اسلامی در مصر و راهبردهای جمهوری اسلامی »


حوزه/ ها و در مصر و راهبردهای جمهوری ایران در مواجهه با آن در دانشگاه باقرالعلوم(ع) دفاع شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
بسیاری از بودجه‌ کشورهای سرمایه‌دار صرف ساختن سلاح‌های آدم‌کشی است

بسیاری از بودجه‌ کشورهای سرمایه‌دار صرف ساختن سلاح‌های آدم‌کشی است


به خبرگزاری تقریب(تنا)، آیت در خود به بین المللی مسلمانان با هدف به و با دین داشت: کسی اهل است که خود را و را خود را را بفهمد. خود و را در و به نام خدا بداند. وی افزود: کسی که قدّ فکر و او این است که مثل یک ای است که بعد از یک مدت می و در بین خاک دفن می شود! نه و نه آرزویی. کسی که می مرگ راه است و با می و بعد از مرگ او هر چه نه امید. کسی که به فکر و کسی که نمی به او مرگ را می نه بین و فرق نمی گذارد. متن این شرح است: الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمrlm; الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَrlm; وَ صَلَّی rlm;جَمِیعِ وَ الْمُرْسَلِین rlm;وَ وَ وَ rlm;وَ أَعْدَائِهِمrlm; . شما و و غرب همه شما را می و از این و به نام دین حق می و از همه که با یا بر وزن این و می و از ذات می توفیق علم صائب و عمل ادراک و و عمل صالحِ امیدبخش اسلامی را به همه ما مرحمت کند! مجموعه مکتبی است که الهی، انبیای آوردند و تکمیل آن به و عترت است که ﴿إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ الْإِسْلامُ﴾،[1] چون ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ثابت و زوال ناپذیر است: ﴿مَا عِندَکُمْ یَنفَدُ وَ مَا عِندَ بَاقٍ﴾،[2] این مسئله اول. در سخنی چون کلامِ ﴿نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾[3] یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی ؛rlm;[4] از راه وحی را، را، و را معرفی کرد، ره آورد پُر و دارد. عمده است. یک فضیلت اخلاقی انسانی در برابر رذیلتی بیش نیست. ما بین و فرق بگذارد. با یک مَثل ساده، این فرق می تحلیل این فرق در اثنای گفتگو واضح خواهد شد. مثل آن است که یک کشاورز و را یا همه را است که غیر پیش شده ای از راه و او به این باغ و خود برسد. آن است کسی و گواراست. کسی رنج گنج خام است. کسی با و است. بین و بین و فرق است. این فرق و و غیر و غیر که بفهمند. اما آن کسی اهل است که خود را و را خود را را بفهمد. خود و را در و به نام خدا بداند. کسی که قدّ فکر و او این است که مثل یک ای است که بعد از یک مدت می و در بین خاک دفن می شود. نه و نه آرزویی. کسی که می مرگ راه است و با می و بعد از مرگ او هر چه نه امید. کسی که به فکر و کسی که نمی به او مرگ را می نه بین و فرق نمی گذارد. آیا ما می یا مرگ را می آیا ما با می یا از به آن که می می عقل او چه؟ هیچ ای می من عقل تو که بعد از چند روز می پوسی! تو چه با تو چه با چه با تو در راه می ابن نه سالک. پس این است که ما می یا از به ما می یا مرگ را می می مرگ را می میراند: الْمَوْتِ﴾؛[5] نه کل نفس ! آن که ما و و این دو ضلع را را مرگ می مرگ را می است که هر خود را هضم می کند. ما که مرگ را می میرانیم. ما که أبد بود. اگر را ما و این عقل را در تحت وحی که طبق علی بن ابی طالب(صَلَوَاتُ وَ عَلَیْهrlm;) که عقل را کنند: وَ ؛[6] را به درآوردیم، ما بین و فرق می اولاً؛ بین و وامانده در راه فرق می ثانیاً؛ می اندیشیم، ثالثاً؛ نه بی می رویم و نه راه کسی را می بندیم، رابعاً. الآن از بودجه ها کشورهای سرمایه دار در شب و روز صرف ساختن سلاح ها آدم کشی این به کدام تمدّن منتهی می شود؟ این کشتار بلاواسطه یا مع الواسطه یا جنگ های یا با در اثر آن است که فکر می کند همین چند روز زنده است و بس! که می من می پوسم، این نمی عقل باشد. آن که می من از به در می آیم، یک و حقایق دارد، دو؛ من محتاج معلم هستم که به من بیاموزد، سه؛ نیازمند که آموخته ها را چگونه به اندوخته های روحانی دربیاوریم، چهار؛ این عقل در تحت وحی می این می شود وحیانی. این از رهایی می یابد و به می رسد. در کریم از انسانِ آگاه سخن می گوید، می فرماید: ﴿یَرْجُونَ تِجَارَهً لَن تَبُورَ﴾،[7] به سوداگری به سر می برند. عده ای که با زندگی می کنند، نه با فرمود: ﴿فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ﴾[8] داد و ستد نبود، عمری را دادند، بعد پوسیدند به زعم چیزی را به دست نیاوردند. شما که در غرب این به سر می برید، سعی کنید که پیدا کنید؛ بدانید مرگ را می و موجودی است أبدی، یک و أبد ره توشه می خواهد، دو؛ آنچه به بی رفتن یا راه بستن زاد راه بلکه خار راه این سه؛ آن کسی که نه را حل می کند و نه در صدد حل خود او راهزن است نه ابن است نه این چهار و پنج؛ اگر این معارف شد، می شود. آن گاه عقل، نشود، یک؛ به حوزه بار یابد، دو؛ این عقل چند کار می دهد. اصولاً عقل را طبق رسول گرامی(عَلَیْهِ وَ آلِه rlm;آلَافُ وَ الثَّنَاء) عقل را عقل گفتند، در بخش اندیشه، پای وهم و را عِقال می کند.[9] در بخش به عقل که مَا عُبِدَ الرَّحْمَان وَ اکْتُسِبَ الْجنان ،[10] پای و غضب را می کند. آن شتر و را با زانوبند می کردند که نکند. مثل وهم مثل ولی اگر عقل را بکند. غضب در و اگر عقل را کند. مرز عقل کاملاً، مرز عقل کاملاً از هم جداست. است عمل صالح و نداشته باشد. خیلی ها که عالم بی عمل هستند؛ رازش این است که آن عقل اما این عقل نیست. این دو بخش را ذات در درون ما نهاد که ما تنظیم این دو بخش، به این دو بخش در وهم و در بخش نظر و به عقل عمل در بخش عمل و و غضب، زانوی شتر و شد، بار را خوب می برد و سواری خوب می دهد. وهم و در عقل نظر گرفتند، یک نیروی پُر هستند. از پایه را وهم و تأمین می کنند. در وهم و سهم ای دارند. در امور و تجریدی به نام مسایل ریاضی، وهم و سهم ای دارند، البته در فلسفه نظری، در هر چه وهم و و عقل پیروزی آن فیلسوف است و همچنین در بخش هر چه و غضب کارآیی و کارآمدی عقل در شکوفایی آن شهود است. بنابراین ما می توانیم بین و فرق بگذاریم که بیندیشیم و عمل یک و به هر دو بخش برنامه وسیعی کرده دو و مربّیان بودند ما، سه و به ما فرمودند اگر بخواهید به والا بار یابید، راه را به نمی هدف را نمی کند. این از بیانات سالار شهیدان حسین بن علی بن ابی طالب(عَلَیْهِ وَ عَلیrlm; آبَائِهِ وَ أَبْنَائِه أَفْضَلُrlm;َََُُُُُُُِِّّ صَلَوَاتِ الْمُصَلِّین) است که اگر کسی به مقصدی از راه راه او را به نمی رساند. کسی که به هدف از راه از به دام می افتد. هدف را نمی کند. راه بد به نمی رسد. راه ستم، راه تبعیض، راه اجحاف، راه راه بدحجابی و بی حجابی، راه بی عفتی، راه گویی و خوری، راه اختلاس و نجومی و مانند آن، را به نمی رساند. با عملِ طالح به مقصدِ هیچ نیست. سید الشهدا این است که کَانَ أَفْوَتَ لِمَا یَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِیrlm;ءِ مَا یَحْذَرُ ،[11] اگر کسی خواست از راه به از به دام می و از به کام خطر می شود. راه ربا، اختلاس، رشا، ظلم، بدخویی، بداخلاقی، را به نمی او را نمی به سرگرم می کند که بین و فرق های است. این گوشه ای از است که امیدواریم به اصل بار یابیم و به آن عمل و آن را به منتشر کنیم! من مجدداً شما حضار گرانقدر را أرج می نهم، از برگزار کنندگان این و سپاسگزاری می کنم و از همه کسانی که در بزرگداشت این سعی بلیغ داشتند، حق می کنیم! غَفَرَ لَنَا وَ لَکُمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهُ وَ بَرَکَاتُه [1]. آل عمران, آیه19. [2]. نحل, آیه96. [3]. نور، آیه35. [4]. من لا یحضره الفقیه، ج4، ص334. [5]. آل عمران، آیه185؛ انبیا، آیه35؛ عنکبوت، آیه57. [6]. نهج البلاغه, خطبه1. [7]. فاطر، آیه29. [8]. بقره، آیه16. [9]. تحف العقول، ص15؛ فَقَالَ رَسُولُ ص: إِنَّ الْعَقْلَrlm; عِقَالٌrlm; الْجَهْل . [10]. الکافی(ط ـ الاسلامیه)، ج1، ص11. [11]. الکافی(ط ـ الإسلامیه)، ج2، ص373.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ناشران دانشگاهی برگزار می‌شود

هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ناشران دانشگاهی برگزار می‌شود


در گفت وگو با خبرگزاری ایران (ایبنا)، کرد: 25 تیر ماه به دو سال خود پایان می دهد و می شود. وی با به این از سال 83 افزود: به یکی از مهم و زیر های در دو دهه با تحولات مهم اجتماعی و جامعه ما همراه شده و این خود باعث گشوده شدن افق های سیاست گذاری شده است. پور با به 132 در این گفت: شدن و ای نشر و و از یک سو و هم و هم و و از آن ها های و ملی و بین شد تا از در این را کنند. وی و های این نیز داد: سطح و های با هدف سطح به و و آن، و و مربوط به تولید، چاپ و نشر های با استفاده از نظر استادان، اندیشمندان و صاحب نظران و ارائه پیشنهاد به دست اندرکاران از جمله ما به می آید. یادآور شد: از سوی یگر تشویق به تولید و انتشار های مناسب و و سطح ها و فرهنگ نشر و خوانی و در توزیع مطلوب این گونه ها در همه نقاط کشور و و های نیز از دیگر کلی به می آید که در سال های مختلف کردیم به آن نزدیک شویم. پور با بیان اینکه 25 تیر ابتدا عمومی شد، ادامه داد: در این صورت های و سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند سال 1396 و گزارشی از دو سال به ارایه و سپس پس از کاندیدا در این انجام شد. به گفته وی، در این هفت نفر به اعضای شد که پس از داخلی در در سمت های مدیرمسئول، دار و منشی منصوب شد. اکنون محمدرضا ناجیان؛ مدیر مسئول، مدیره، عباس غمگسار؛ مجتبی طالقانی اصفهانی؛ دار، جلال صابری شکیب؛ منشی، حسن قربانی؛ بازرس و مهدی صادقی و مرتضی زینعلی عضو هستند. هشتمین دوره 25 تیر ماه در دفتر این واقع در خیابان انقلاب، روبه روی سینما سیپده، ساختمان فروردین، طبقه 4، واحد 5 می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
پرداختن به شیعه‌شناسان اسرائیلی در پژوهش‌ها/ پرهیز از پخته‌خواری علمی

پرداختن به شیعه‌شناسان اسرائیلی در پژوهش‌ها/ پرهیز از پخته‌خواری علمی


گروه حوزه‌های ــ با در به و وضعیت تحقیقی شیعه‌شناسان اسرائیلی نیز باید در دستور کار باشد گفت: یکی از کارهای لازم در امامت، تطبیقی الغدیر با سایر آثار در این است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
سیستان‌وبلوچستان در جذب اعتبار تسهیلات اشتغال ناموفق بوده است

سیستان‌وبلوچستان در جذب اعتبار تسهیلات اشتغال ناموفق بوده است


گروه - کار و گفت: 650 وام با نرخ 4 تا 6 در روستاییان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته، اما متاسفانه این استان تاکنون در جذب اعتبار تسهیلات موفق عمل نکرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان