صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب سازیوزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، متخصص و توسعه گراست

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، متخصص و توسعه گراست


تهران- ایرنا- و کرد: را وزارت راه و پیشنهاد کرده است که سوابق ارزشمندی در زمینه اجرا و فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های سازندگی و توسعه‌ای کشور دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : 37 دقیقه پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
باشگاه های بدنسازی زنجان نظارت می شوند

باشگاه های بدنسازی زنجان نظارت می شوند


- - و گفت: این در راستای دستورالعمل های تعریف شده، بر فعالیت سالم باشگاه های و این نظارت جدی دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : ورزشی
متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت


به گزارش خبرگزاری تقریب، متن و های رضا و که از سوی به شده، منتشر شد. را از ذیل بخوانید: رضا متولد 1345 متأهل و 4 فرزند سابقه ایثارگری: در بسیج، در جبهه و جانبازی (25%) تحصیلی و آموزشی: دکتری (DBA) و ارشد و استراتژیک- حقوق- عضو سهند عضو پژوهی (هیأت امناء) مطالعات و های و قائم و در طرح و و (برگزیده به برتر) و تبریز، آذرشهر و اسکو در ای هفتم، و نهم ملی مس و در با آثار ها و در ملی و رفع مجری طرح اصلی بر و های و و و در سفرهای استنانی عضو عضو عضو بازرگانی، و و و در های و کسب و کار عضو و و بازنشستگی کارکنان مس عضو گفتگوی و بخش نایب اول و (مجلس هشتم) (مجلس هفتم) در های و از و خودروسازی و و شمال غرب در فراکسیون های کارگری، و و مدیرکل و استانداری (تبریز) (عج) (بندرعباس) تشویقات و (دریافت لوح تقدیر) در جشنواره شهید رجایی (دریافت لوح تقدیر) (براساس ارزیابی (EFQM)) مجتمع (عج) متن های را از ذیل بخوانید: مقدمه و به و در به جهت بیشترین سهم در به اثرات پسین و پیشین ای با بخش های است. با داشتن های و با از و با از جهت و های جهت : بروشنی می تواند در مسیر شدن و با نموده و در ردیف گیرد. اهدافگذاری های شده عمدتاً بر اصل از و و بخش به و ، و با آرامش و و و و آسیب با از و صدیق و خدمتگزار می باشد. از منجر به بخش شده و موجب مقاوم تر در برابر تکانه های و و مقاومتی و تحق پیشرفت ایرانی- در بخش ، و است. در این راستا سهم و نقش، بر دوش بخش و بخش های و و را عهده دار است. به این هر بخش به مؤلفه های شامل وضع موجود، هدفگذاری کلی و کمی، و های در جداگانه گردیده است. | با به کنونی به و تنگناهای در تحریم، از این تحت "برنامه های خاص در بخش و تجارت" به ویژه، و تاکید شده است تا در اخذ رأی از در های با از تیم در زمانبندی سازماندهی و سریعاً با و علمی، و و نهادها و های بخش گردد. تقدیمی که از تکلیفی و بالادستی و با به و واقعیت ها و های پیش روی به دور از هرگونه اغراق و بزرگنمایی با زحمات تیم متخصص و متعهد و با در های و و بخش ها شده است. رجاء واثق با اتکال به خداوند متعال و با های های ، ها و بخش به درآمده و طی مدت باقیمانده از دوازدهم، گام های موثری در جهت و آبادانی میهن عزیزمان برداشته شود. رضا بخش و 1- بخش 1 - 1 - ها و 1 - 1 - 1 - اهم قوت: عزم و اراده ملی رفع حادث شده و و از ها و های کارگشا امکانات و زیر های و جذابیت نرخ بازگشت در و و اقلیمی و از و (رتبه پنجم در فارغ التحصیلان فنی و علوم) 1 - 1 - 2 - اهم ضعف : در از و و ضعف نگرش سیستمی ، و عدم بین به ملی وری ، نامتناسب صحیح و ضعف در بین (تولید و و (واردات و صادرات) عدم به در های شده در بخش 3 - 1 - 3 - اهم ها: ممتاز و از مادر و و در از های حرفه ای و رشد در پی نرخ ارز و جایگزینی و 1-1-4- اهم تهدیدها: وری و تعطیلی از و با در واحدها عدم بخش های محاسبه و سهم تأثیر بموقع و و با های در فروش نفت و در نقل و انتقالات ضعف در های با های و از غفلت از روزآمد و تکنولوژیک در بخش از غیر و انحصاری از 1 - 2 - کلی وری کل سهم از در و در سهم و نقش بخش در های بخش و تصدی گری سهم با و در و و به و در بخش جذب و پیوستن به با و پایداری های در به 1 - 4 - بخش به به ترسیم شده ، بخش به شرح زیر می گردد: ١- و کسب و کار 2- و های و ها 3- وری 4- و 5- از بصورت با اصل شدن 6- از به با و 7- در 8- و بین با های و 9- ها و های و بر 1-5- های جهت به به و فوق ، های به شرح ذیل تعریف شده اند: 1 - 5 - 1 - و کسب و کار و های تابعه به با در طرح و و بازدارنده و مراحل آن ها طرح های و روز آمد و بخش ذینفعان به ذیربط و درگاه های و راه و نرم افزاری در های از و راه 31 مرکز کسب و کار و ای فنی، و و های به بخش جهت در 1 - 5 - 2 - و بنگاهای و ها سند با و های و بازنگری، و متبوع در های و ای و فهرست موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره 26725/ت 48462ه مورخ 11/ 3/ 93 در عدم مشابه و های فیزیکی (شهرک ها و نواحی صنعتی) با ملی به های و با نرخ ترجیهی یا یارانه از و ها از و و های در هر رشته و با و از های بنیانی که در بر را در مکانیزم بهم رسائی (Matchmaking) می باشند. آ-5-3 - وری از وری ، و و های و داده های تلفیقی عمیق و جدی به و و تربیت متخصصین به مهم وری و اندازه 1-5-4- و از جذب به خطر از های از و طرح های با بخش از و از همایش های بین در معرفی های ، جذب در بخش و توانمندی های و و ملی به از سنجش و های خرد، و های های که بیش از 30 درصد یک (کالا یا در را هستند. آ-5-5- از و های ملی از و ستادهای متناظر از برندهای و بین شدن آن ها و در برگزاری های از و از ها و ها و اعطاء به و و از های 1 - 5 - 6 - از به با و از و های و از های ای ، و از شکل های بخش از و های و در و سهم و در های های های طرح های و کاربردی شدن و در جهت بخش و و از ها و پایانه های دانشگاهی و تحقیقاتی از طرح های و جهت و و ، مهارتی و و پیشنهاد به علوم، و و از های و و و های سهم طرح های و در اعطایی به ها و و با کشورها و های از های و در های 1 - 5 - 7 - در و کارآمدسازی ایمنی، بهداشت، و (HSEE) از و و بازیافت پسماندهای الکتریکی و های آب در بخش (با آب بر) و به بر از تصفیه های پساب های های در از طرح ناوگان خودرو سنگین از کم و پربازده طرح جایگزین فرسوده با پر بازده و کم 1 - 5 - 8 - و بین با های و تعمیق و با هدف بسترسازی و از ها با منطقه، مسلمان و آسیایی از های با هدف و سازنده از های در مناسبت ها و بین درخصوص ها و های ای و بین در و های با هدف و بخصوص و 1-5-9- ها و های و بر از از محل طرح کمک به و تجدید و بخش ها و اهم قوت: و غنی و غیرفلزی در از تحصیل و در و پتانسیل های در قطعات، تجهیزات، مصرفی و ای ارزآوری بخش و و کل در اهم ضعف: عدم یکپارچگی های و سهم در ثابت کل وری کل و عدم از ابزارهای در بخش توجیه و شکاف و فرسودگی و رفع تعارها با و اهم ها از در و به آب های و به روند صعودی و ارتباطات در جهت متوازن ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز کلی نقش های غیردولتی در های بخش جهت راه که با و محوریت شده است ارتقا سهم و های در ملی از های و و جهت از خام فروشی و وری بخش با هدف در پذیری، سهم و نقش بخش با هدف در جذب و صیانت از و موردنیاز آنده و و کار ایمن و خصوصاً منجمله آلومینیوم، مس و فولاد کمی و در سال 1396 و کمی آن تا افق 1400 ؟؟؟ جدول؟؟ بخش و بر و از جذب کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و در بخش و جهت های و های جهت بر و از جذب و در دار در طول ششم از و روز در های و ها های و مکانیزه ثبت محدوده های (تکمیل طرح کاداستر) از و و جهت جذب های بین با های صاحب و روز در های های مالیاتی، گمرکی، و عوارض و آ ها های های در بخش کانی های از دار و آوردن گران در طرح های از طرح پهنه های به سمت عمقی و تحت الارضی و کشف زیرزمینی در به سمت پروازهای ژئوفیزکی کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و و و تکلیف پروانه های و صادره با های و بخش به در با جدیت و های و آنلاین و مرحله از طرف ذینفع و با و جنگل ها و و های جبران و در ها با هدف نگاه به و در بخش با بالاتر و با و تبادل تفاهم های و و رینگ و ابزارها و بسترهای و بخش به فنی و و از های در و و های گمرکی محوصلاتی که در به حد دارد. بخش و با هدف با و به و جهت های و جذب و های و از تجارب حکشورهای در جذب در و و و جذب دهی و سهم بخش و در از ملی و ها و اخذ و های در بخش (معادن و کوچک) و گلوگاه های و تجهیزات و (اکتشاف، استخراج و آزمایشگاه) و رفع وری در آب و بازیابی آن در و از های کم آب بر و و با هدف و و حفظ با ملی و اهتمام جهت اهداف، میعار وری و و های با هدف خام و های بخش منطبق با فنی و تسریع فنی معدنکاران بخش ها و اهم قوت: نوزدهم در بین به بزرگی و اهمیت ژنو اکونومیک در ای با 450 میلیون نفر جمعیت و با 500 میلیارد دلار سالانه و های اقلیمی، تاریخی، و مذهبی و برخوردداری از های و در از حیث و پتروشیمی و های نفتی، و فنی های در مبادلات اهم ضعف: های بزرگانی (حمل و نقل، و...) سهم با و کم وری کل در رشد بخش سطح و فنی در و جذب ضعف بنیه اغلب های سهم غیررسمی و به های و و ضعف کارایی اهم ها: از در و از ترانزیت (صادرات خدمات)، و در پیرامونی با 15 و مجاور و کار در از فراوان نفت و گاز و به و به آب های های بالقوه و بالفعل به در (صنایع پتروشیمی، فنی و و...) اهم تهدیدها: ای نام کسب و کار و های یکجانبه ضعف جدی در کارگزاری با هدف شدید نرخ ارز و چند نرخی آن گرا و کم توجهی به ملی در و و تغییرات مدام جهت های و عدم و و راه در جهت عدم اجماع ملی و در در و و عدم فرماندهی در بخش و منفی بین های در هدف ضعف و عدم و پیوستگی های صادراتی، و و در و به علت ضعف های (جاده، ریل، بندر، کشتی، هواپیما، کامیون ، هتل و...) کلی وری در بخش و و سهم بخش و در و سهم و نقش بخش در و در بخش جذب در نهادینه در سهم از کل بخش از و با هدف به در و بین و در با غیر از به هدف و و به از مؤثرتر از های بخش و های های جهت از و و با هدف به در با هدف آن با جهاد و در نظر و فشار به و اصناف از ساختارهای و خدمات، و و ها های پخش و های صنفی ولجستیکی و از روان و های سند و راه در و و روزآمدسازی شیوه های بر و جهت و و و و و و های خرد شناسایی، و از های و فروشگاه های و آپ های و به های بخش و بین و در با غیر از از های سفارت های در خارج از و کمی و رایزن های در هدف به و های فرامرزی (کاهش زمان - های ترخیص- مجوزها) و با یاجاد های مشترک و از های و و های دوجانبه و چندجانبه و ای و نام و نشان - های های و از های و در و های از و جذب کمک به تبلیغات، بازاریابی، رسانی، آموزش، در های بین و های به هدف و ها و های مویرگی در هدف و ها و دو یا چند به از و های های و جهت همپیوندی و هلدینگ های از و (بسته شستشو و...) جهت با های صادرکننده به (ترغیب و سازندگان به با تولیدکنندگان داخلی) از ای از و از با از و به از های با های و ای از بخش و های در جهت فکر با هدف از دیدگاه های و های بخش های بخش های با بخش جهت و رفع و حذف مخل بخش و انحصارات در بخش و و در موارد خصوصی، ها و زدایی به شروع و کسب و کارهای در جهت حذف و غیر گر با خود بخش در جته کسب و کار از الکترونیکی فرآیندها و (تولید اتکا، رصد و برخط های تجاری) از و های و شتاب دهنده ها (استارت آپ ها) با به خاص و فشارهای و خارجی، به در جهت مردم، های در خاص با بخش و در که پیشتر شد، طرح شده است. این ها و به شرح زیر می باشند: و با هدف و عمومی: و و های و و های در و به طوریکه هر یک از های ذیربط، و های خود را به و دهند. با هدف آن سطح پاسخگویی تیم با اختیارات در و جهت با های ظالمانه و جدول و هدف خانوار با به و از بهنگام هدف هدف از قبیل کارگران، کارمندان وو... . حساس، و اولیه و ای سناریوهای با فوری سازوکار بورسی در های و پیش بازه های زمانی تقاضا و هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت از در مواقع پرمصرف و راه سازمانه و در رصد و و بهبود، و های و و و از در امر راهبری و های با و (انبارها، ثبت سفارش، حمل و نقل و...) به شناسه هدف با از ای پرهیز از های مخل به موقع اعتبارات و از از تعاونی های مرزنشین، ملوانان و های و از از منظم، به روزآوری وقواعد مربوط با روش های و روش های کسب و کارها و و بر مبنای اثربخشی و های در جهت غیرنفتی: (از و پردازش آن) از با به و از موقیعت در جهت با شرکای ای نمایندگی در و های به و های و به و هدف و به جای خام و ای و های و در جهت با به های (بسته از و ضمانت های صادراتی) خریدار و فروشنده بین از و و هاب های ای مالی، و های ای فقر و و مرزی: احتمام به در بخش و با هدف و این همسو با با مأموریت به های ای جهت و های و با های ای با هدف محرومیت و شدن طرح های در این های و در جهت بر از در و و به از و از های در بخش و تجارت: از طرح های زا به در کمتر برخوردار های های تعطیل شده و از مکانیسم های و ارزی، در گردش، معافیت ها، ها، های و هم صنف از آپ ها در بخش و کارخانجات از های - که بتوانند با مجوز بدون کارخانه از های بلااستفاده و به و نمایند و در جهت به های و های با هدف با فساد و و ها و بر حسن های و عادلانه و همزمان به و آحاد در های و نیز در های اقصتادی با مطبوعات و ها جهت همگانی به و از های جهت ارایه به طرح های فرآیندهای و خارجی: راه به گروه راه های کسب و کار راه و و بازمهندسی فرایندهای با ثبت سفارش و کارت راه و با هدف حداقل 3 برابری خرد (صنایع و و خانوادگی) در های بر کمی و آپ های و های و سربار در شده از راه در های راه تهاتر با به یوژه های و و معماری و در و و مدیریت، پروری و در غیرحاکمیتی به ها، ها و بخش تمرکززدایی و تفویض در تمامی سطوح اعم از ستادی و صفی با اصل توازن و جدی و از درون و گرایی، به بانوان و ترجیح از به تنها معیار انتخاب و تعراض در ها، ها و و های شفاف، و با کارشناسی، کارگروهی، خرد جمعی و اقناعی به جای فرد و دستوری و و تعهد و مدیران به های قانونی از ششم و و الزامات و ها وفاق ملی، و همه از های و قوه قضاییه و های ا جرایی به پول و اعتبار، و و ارزشمداری و به سمت به های پولی و و پیش شدن متغیرهای مهم بخش و و با بخش (نظیر روستایی، تبصره 18 و...) تضمین و در جهت بخش دهی و در گذاری، و ها و و و های بخش های نظر و های بخش های نظر و مخل و و و جاری بر در سطح و هوشمندانه در و در جهت و های بین در ها و وریه های و از تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های بعضاً موازی و متناقض در های پولی، و همراهی و نهادهای در های شده به رفع انحصارها و برقرار در تحت دادن و قاعده مند های انحصار و مرجع: سند چشم انداز در افق 1404 های معظم رهبری (سیاست های کلی های کلی بخش های کلی بخش معدن، های کلی اشتغال، های کلی اصل 44 و...) ششم و و تکالیف مندرج در سال 1397 با بخش دوازدهم و های جمهور راه بخش و سند و شده وقت در دوازدهم به با بخش و (قانون رفع و کشور، کسب و حداکثر از ت وان و در و توقیت در امر صادرات، صنفی، و...)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​20 درصد شهرهای فارس از کتابخانه عمومی محرومند

​20 درصد شهرهای فارس از کتابخانه عمومی محرومند


به (ایبنا) از 20 شهر ندارد. این یکی از نقل قول های روح در های بود که اول اغلب رسانه های شد. او در این از این و این را هم بود که و جدی راه در این در حال است. با کسب جایگاه بالا از نظر تعداد های در کشور، 20 از شهرهایش از داشتنِ محروند! حالا پس از چهارماه از صحبت های های کل به دست است. در به می گوید: شهر در ماه سال با می شود و یکی از نیز در و با کل راه و به زده می شود. از این شهر به زنی کرد اما و گفت و از روی این در شهر دارد. های به در راه در نیز و می کند: و خان که با های شدن به در با این با و اسلامی فارس، با رفع این مشکلات، این 2شهر نیز به زودی صاحب شوند. این مدرس علم اطلاعات و دانش شناسی خواستار همراهی و همه مسئولان و خیران رفع مشکلات سخت های شده و می گوید: کافی است هر شخص حقیقی یا حقوقی، بنایی با استانداردهای را در ما قرار دهد تا با تجهیز آن و استخدام کتابدار، در کمترین ممکن به برسد. نهاد های در شرایط کنونی توان اجاره را راه اما در عین حال قصد های اهدایی را نیز تملک کند بلکه تنها با اخذ اجازه در مشخص، های را در فاقد می کند. در شهر یکی از دغدغه های اصلی این مدیر است. با به مشکلاتی که بر سر شهر متذکر می شود: 3 سال پیش در این شهر به زده شد اما با تغییرات مدیریتی و عدم رعایت ضوابط و اخذ در آن به نتیجه نرسید. با این حال در آینده های این شهر اتفاقات خوبی رقم بخورد. شورای شهر و شهرداری صدور چراغ سبز نشان داده است و در آتی بر آغاز شهر تمرکز بیشتری داشته باشیم. های بر بر بودنِ این در شهر تاکید و تصریح می کند: حیف است شهروندان شهری با بیش از 130 هزار نفر جمعیت چندین سال از محروم باشند و مردم، خیرین یا مسئولین با در گذاشتن یک ساختمان، تا پایان مرکزی، موقتاً شهر را به مجهز کنند. این سخنان های گرچه از تلاش رفع یک محرومیت در حوزه سخت در با این به نظر می رسد فقدان در 20 از و 200 روستای این وسیع با ظرفیت های کم نظیر فرهنگی، نیازمند عزم جدی، خرد جمعی و هم افزایی در کلیه سطوح سیاسی، و عمرانی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
خبر کناره‌گیری ظریف تکذیب شد

خبر کناره‌گیری ظریف تکذیب شد


به در به و که آرزوهای خام و سبکسرانه خود را برای کناره گیری وزیر به نام خبر منتشر می کنند، اعلام کرد که این های سراسر دروغ حتی ارزش پاسخگویی یا تکذیب ندارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
هدف طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان رفع هم پوشانی بیمه ای است

هدف طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان رفع هم پوشانی بیمه ای است


یاسوج- ایرنا- و از و طرح سنجی در این نهاد خبر داد و گفت: علاوه برسنجش نوع بسته های خدمتی برای شدگان، هدف و کارکرد اساسی آن رفع هم پوشانی در نظام ای است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : استانی
کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد

کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی» منتشر شد


به خبرگزاری و در های را به کاربردی و بحث و می دهد. در تعریفی از می به و به در یک است. مند است که و های سازمانی است و مستلزم توسعه و مند ها، شایستگی ها و تخصص های در حال و آینده است. در را بدین صرت می در عبارت است از افزایش توان کارکنان های در نظریه پردازی در امور اجرایی-سیاستی و خلق در های عمومی. در در می و در می شود. در به هرم و آن و می کند و می که از این را اند که که ها و در یک هرم است که به مدل هرم است. در این هرم های که به خود ندارند. در فصل به سه و مدل های می کند. فصل دوم این با ها و های به های از مثال هایی در های می پردازد. نکته مهم این است که و مدل ها را به مستقل نمی کند. بلکه به موردی را کرده است. فصل سوم به های فنی و اسناد فناوری می پردازد. معتقد است که فراتر از است، برچگونگی و طبقه ها و توجه دارد، در حالی که دانش،کار و ترکیب اطلاعات، تبدیل آن به و استنتاج و کاربرد آن را وجهه همت می دهد. رویکردی کاربردی، فرایندی، تحلیلی و معطوف به تصمیم گیری است. در این فصل به های در ها و همچنین استفاده از ها و خانه می کند. در فصل چهارم به و استراژی می و می گوید: مقصود ما از ریزی و به در یک است. پرسش اصلی این است که چگونه و شود و چه ای به کار گرفته شود؟ در واقع ای است که های را نموده، آن را به وظایف پیوند می زند و دسترسی آن را افرادی که به آن نیاز دارند فراهم می کند. فصل پنجم به می پردازد. در این زمینه با به اینکه روش این کار تلفیقی از مدل کشف، و با مدل ای سیاستگذاری است. در معرفی این فصل می نویسد: این فصل در پی روش شناسی های ضمی و در های عمومی، اعم از و غیردولتی، ترکیبی از مدل اکتشاف، و با مدل ای است. در فصل ششم یا آخر به نرم افزاری پیش می پردازد. در ذیل این بحث می چهار رکن که عبارتند از دهی، کاوش، و نامگذاری(برچسب زنی) و جستجو. و (مدل ها، ها و ها) تالیف کیومرث اشتریان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی علوم در 430 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه به قیمت 30000 تومان منتشر و روانه بازار نشر شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
نحوه مشارکت عمومی در پذیرائی از زائران اربعین

نحوه مشارکت عمومی در پذیرائی از زائران اربعین


به حسن های و با به ثبت گفت: های که به یا آن از داران اهل بیت (ع) که از کاروان جامانده و تمایل دارند بهره ای از ثواب آن ببرند، می توانند با شماره گیری کد دستوری #233*(ستاره و سی و سه مربع) به هر کمک های خود را کنند. وی های و را و افزود: این و 13 آن، است و در آن ندارد. به گفت: یکی از این است که کجا و و آن ها، کجا شود. با به و با و های و به ما شد. وی با و نشان کرد: وظیفه های و تغذیه، ساماندهی امور، ها و از ایران، جلوگیری از هدر رفت منابع و خیران است. جمعیت را بیش از 150 هزار نفر برشمرد و گفت: سازماندهی و اعزام آن ها برعهده های و است. این از محل های خود کمک های را جمع و با هماهنگی به منتقل انتقال کرده و به می کنند. اسکان، و کمک های داوطلبان خدمت اظهار داشت: شاید پیش بینی می شد با به اقتصادی کشور ضعیف باشیم؛ اما به قدری داوطلب داشتیم که شاهد افزایش 20 درصدی ها بودیم به طوری که به مسئولان گفتیم این کار را متوقف کنید، چون بیش از این اسراف می شود. وی نوع کمک های نیز گفت: هر موکبی نیازمندی های متفاوتی دارد. ها معمولا در محل خود اطلاع و کمک را جمع می کنند، اما بعضی ها را خودمان کنیم. متمرکز که از نظر و بهداشت قابل نگهداری باشد، مثال گوشت مصرفی را طی 10 یا 15 روز کنیم. ادامه داد: بیشتر، به پرداخت و کمک نقدی است تا خود برخی ها انجام دهد، اما اقلام غیرنقدی مثل پتو هم است که البته پتوی نو کنند. خود ما هم هر سال پتو های اهدایی را شسته و سال بعد می کنیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
هدف طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان رفع هم پوشانی بیمه ای است

هدف طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان رفع هم پوشانی بیمه ای است


یاسوج- ایرنا- و از و طرح سنجی در این نهاد خبر داد و گفت: علاوه برسنجش نوع بسته های خدمتی برای شدگان، هدف و کارکرد اساسی آن رفع هم پوشانی در نظام ای است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
تقاضای گاز طبیعی در منطقه آسیا افزایش می یابد

تقاضای گاز طبیعی در منطقه آسیا افزایش می یابد


تهران - - (Rystad Energy) کرد: احیای مجدد گاز در آسیا منجر به بالارفتن تقاضای گاز طبیعی در این تا سال 2030 خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تلاش امام موسی صدر برای تکمیل کار ناتمام سیدجمال با تشکل‌سازی

تلاش امام موسی صدر برای تکمیل کار ناتمام سیدجمال با تشکل‌سازی


گروه ــ شریف لک‌زایی در کرد: صدر و در کار اسدآبادی را تمام کند، تشکل است و به دلیل آن را واجب عینی معرفی می‌کند؛ امام، گفت‌وگو، تجمیع آرا و اجماع است و اینکه براساس هدف مطلوب، طی طریق کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
موکب خدمات رسانه‌ای همدان در عراق دایر شد

موکب خدمات رسانه‌ای همدان در عراق دایر شد


گروه و همدان گفت: صدا و سیمای این استان اقدام به راه اندازی ایستگاه خدمات رسانه ای در کربلا کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
بانک صادرات ایران مهیای پذیرایی از زائران اربعین

بانک صادرات ایران مهیای پذیرایی از زائران اربعین


​بانک با و و در کشور تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی بهتر و پذیرایی از زائران حسینی در ایام اربعین را فراهم کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
اربعین، حرکتی برای استجابت دعای فرج است

اربعین، حرکتی برای استجابت دعای فرج است


گروه معارف - یک استاد حوزه علمیه با به با عجل فرج نمی شود از سوی دعا کنندگان صورت گیرد، گفت: پیاده روی اربعین نیز سازی شرایط است چرا که طی حرکت در این مسیر با پشت سر گذاشتن سختی های راه به یک می رسیم که این ما را می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
وزارت راه و شهرسازی چشم به راه سکاندار

وزارت راه و شهرسازی چشم به راه سکاندار


تهران- ایرنا-عباس راه و پس از پنج سال در 28 در ای خود را کرد و روحانی نیز او را پذیرفت و وی از همراهی با دولت دوازدهم بازماند و محمد اسلامی به عنوان پیشنهادی راه و به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دو روی سکه‌ تصویرسازی

دو روی سکه‌ تصویرسازی


گروه ــ غلط و است که در آن سخن گفته‌اند. از این به و بخش آن به ایران است. آنچه در این عرصه‌ی جنگ رسانه‌ای دنبال می‌کند «اغوای افکار عمومی داخلی و خارجی» با هدف «اِلقای بنُ‌بست» و تثبیت گزاره‌ی «تسلیم در مقابل آمریکا به‌عنوان تنها راه‌حل مشکلات» است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
از سرگیری مرمت مسجد تاریخی قاهره

از سرگیری مرمت مسجد تاریخی قاهره


گروه – کار و «ظاهر بیبرس» در قاهره پس از هفت سال توقف از سر گرفته شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
متبرک‌شدن پوستر جشنواره فیلم مقاومت به دست خانواده شهدا برای ما افتخار است

متبرک‌شدن پوستر جشنواره فیلم مقاومت به دست خانواده شهدا برای ما افتخار است


به گزارش خبرگزاری تقریب، به نقل از بین از پانزدهمین بین مقاوت عصر روز گذشته (یکشنبه 29 مهر ماه) در عمارت با حرم و طه طه و شیروانیان، عامل و بین و از شد. در این فر، کل با در و هشت سال پیشگام و اول کرد: که بررسی در می یابیم سرمنشأ از حرکت های و از های خاص و اول در است. وی افزود: این به حق در شده است و این این شهر است و نیز در می شود. * شدن به دست ما افتخار است در دبیرجشنواره بین ضمن ابراز خشنودی از خود در بین حرم، های و به عنوان حرم و کوچک گفت: بین قدیمی در و است که از سال 62 آن در تهران آغاز به کار کرد و هم اکنون به صورت در و دوسالانه می شود. وی افزود: از پوسترهای این و سینمایی هر به زحمت می و این است ما که بین به دست این می شود. وی داد: بین هر چند اندک، ولی می کند حداقل یاد و را نگه دارد. و به خوش است که نگه یاد کم از نیست. بین کرد: ما چرا که این همه عزت و این و چتر در ها، لذت ها و ها و های گم ایم. به وی راه را اند و حال ، که اگر هنر را در و به سازیم. با و جنگ است گفت: این حرم و انتظار. وی داد: است که در و رنگ ها و و رنگ های گم گاه که از از از از و از هر که است. بین با به این از 5 تا 9 آذر ماه با و شد گفت: به دو بخش در این پیش شده که آن گاه نور است که آن با است و بخش از است که فراخوان آن به زودی اعلام می شود. در هفته های از کرد: در تا بتوانیم گلچینی از های را در دوکشور لبنان و سوریه نمایش که ریزی های جدی در این در حال انجام و پیگیری است. وی داد: بخش در در است که همواره شده در هایی به سازانی که بر علیه رژیم صهونیستی فعالیت می و نگرشی شبیه به ما دارند، داده شود ولی باتوجه به مشکلاتی که امسال به وجود آمده است محدودتری را این بخش شناسایی کردیم تا در کلاس های فشرده شرکت و جالب است بدانید به واسطه ها تا کنون 270 ساز در شده اند. در بخش نکوداشت کرد: یکی از جدی بخش های این از سال 2018 است که در سال 2014 آقای سید حسن نصرالله و در سال 2016 عبدالملک حوثی، حوثی های یمن شده اند و این نیز شورای راهبردی در این از بین های ملی و ای است. مدیرعامل و در این طی سخنان کوتاهی گفت: تمایل بر این بود که در منزل خدمت آنان برسیم و خوشحالیم که های مجلس ما را مزین اند. وی خبر داد: در نظر با همکاری و و دو در زندگی طه و تولید کنیم. * های آیندگان ثبت شود در این کل بنیاد حفظ آثار و های گفت: همان طور که فرمودند، حرم ره صد را یک شب طی کردند. آنها علی رغم این که و جنگ هشت و امام خمینی را ندیده بودند، که و های به آن ها داشت با بصیرتی که به برکت خون نصیب آن ها شده بود توانستند هیچ هیاهویی که بعضاً در یک اعزامی و مطرح بود، مظلومانه و غریبانه رفتند و از دین و حریم اهل بیت و قرآن و های واقعی و و فراتر از جغرافیای خود در های پیدا کردند. مجتبی داد: لذا این هنرمندی ها را به تصویر بکشند هرچند که نیازی به ندارند ولی این ها ثبت و ضبط بشود تا نسل های که نیازمند پی بردن به سیره در دسترس باشد. * در جهان است پدر حرم در طه خاطرنشان کرد: حق مطلب در و بالخص آخرین وطن که گویان در روز قبل از خود این که معنی آن را بداند، زود اباعبدالله الحسین(ع) مانند خریدار او شدند و تبدیل به مملکت ما و نظام ما و تمام آنهایی شده است که می گویند. سعدالله گفت: از بابت شنیدن خبر کار در از خوشحال شدم چرا که در کار عقب و آل سعود در این قوی عمل می کند به طوری که به روح و نفوذ و شاهد این که جوانانی با کامل در حالی که الله اکبر می گویند، و کودکان را می کشند و می خدایا از ما راضی باش! وی داد: که در مستندسازان ای است و اعتقاد در به و پرورش و داریم. پدر خردسال طه داد: در پیامی و بگویم و مقاوم و خسته نیستند. تا پیش از این هم گوش به فرمان بودیم ولی از که کودک خردسالم شد احساس می کنم و مقاومتم بیشتر شد. در انتهای از های بخش اصلی بین و بخش عماد مغنیه شد و از تجلیل به عمل آمد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​روابط هنری ایران و ایتالیا تقویت می‌شود

​روابط هنری ایران و ایتالیا تقویت می‌شود


به گزارش خبرگزاری به نقل از عمومی و در و و بر و دو کردند. کونچاتوری؛ در تهران، روز یکشنبه 29 مهرماه با در این و کرد. در در این با بر و دو و گفت: در پیش می رود و ما هیچ از و پیش برد و نداشته و نداریم و ما همواره و مداوم در حال حرکت است. و در می توانند های مشترکی باشند. تمایل را در راه و این می در و چون هم در این و که های با و و از های کنند. در گفت: شخصیت و که می و از آنان کرد. پرویز تناولی؛ ساز که با سازی دارد، بیژن بصیری، هنرمند که در کرده نوین افروز؛ نوازنده پیانوی و اثر او جاده ابریشم که تلفیق و غربی یک کار آوا های است و می از و باشد. در افزود: که یک بار در می مند می که در و یا های با باشند. در خود از های می کند و این با و هنر است. در گفت: ای بین و در شده که بر اساس آن های مشترک، های و مسترکلاس شده است. افزود: نیکلا پیووانی که چندماه پیش کنسرتی در تالار وحدت برگزاری به بیاید و با کند. دو سال قبل در سه میلان و ما این سه باشد. ما نزدیکی با های فجر و گرو از در های فجر می کند. و در این گفت: و به دلیل و تمدن کهن و چهره های درخشانی که در و فلسفه دارند، دارند. بهترین پایه گفتگو، گفت و گوی و در های تیاتر، موسیقی، هنر های تجسمی و مد و و آمادگی با در این حوزه ها خود را کند. های فجر نیز فرصتی این که و گروه های در های قبل های فجر اند و این روند و تداوم خواهد داشت. افزود: و می از رویداد ها به های و نیز یابد. چنانکه گفت: های دست مایه گرفته از هنر نیز در اروپا شده که این بخش های شده می منبع الهامی و به به نگاه حکمت آمیز کمک کند و و را کند. در گفت: بین و و در سال 1394 شد که بستر است و می مصادیق آن فکر و کرد. و نیز و و در آماده است. و داد: با شهرداد روحانی؛ رهبر و اجرای نیکولا پیووانی؛ با مذاکره خواهیم کرد که در است. افزود: یکی از طرح های ایجاد است که با و قویم و قدیم تا در این ها، جوان دو آثار تولید و فکر نو با کهن پیوند برقرار کند. به مناسبت نودمین سال دیپلماتیک و این است ابتدا بین و راه و انجام شود و به زودی این طرح را و نیز کنیم. و داد: از هشتمین بین المللی مد و فجر امسال در که منطقه ویژه و آزاد تجاری می شود و و دانشگاه برارا از این است. در و و و دوز متنوع است و زنان بسیاری در سیستان و بلوچستان در و دوز و می کنند. یک مدرسه عالی هنر در در راه شده است که می در این نیز با کرد. داد: سال عکس "مردم و سرزمین پشمینه پوش" از عکاس در خانه شد که یک توافق شد نمایشگاهی نیز از عکاسان در شود که مقدمات آن فراهم شده است و با این در شود. گفت: در و نقش موثری و نشان دهیم که فرهنگ، خواستنی تر و موثرتری است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
30 درصد آسانسورهای مسکن مهر لرستان استاندارد هستند

30 درصد آسانسورهای مسکن مهر لرستان استاندارد هستند


خرم - - با وضعیت مناسب تری نسبت به سایر شهرستان های استان دارد، گفت: درحال حاضر فقط 30 درصد مهر هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مشارکت گردان العباس(ع) در عملیات پاکسازی صحرای کربلا

مشارکت گردان العباس(ع) در عملیات پاکسازی صحرای کربلا


نیروهای العباس(ع) در غربی استان کربلا از لوث تروریست ها مشارکت دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
صادرات برنامه اصلی گروه خودروسازی سایپا / رشد 2/5 برابری صادرات قطعات خودرو به صورت SKD

صادرات برنامه اصلی گروه خودروسازی سایپا / رشد 2/5 برابری صادرات قطعات خودرو به صورت SKD


مدیرعامل گفت: ما در جزو ایم و در سال های به کسب برتر و ممتاز کشوری شده است و قطعا ادامه روند و کسب بازارهای جدید به عنوان یکی از برنامه های اصلی این دنبال خواهد شد. به گزارش [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
نهادینه سازی فرهنگ نماز نیازمند شیوه‌هایی جدید است

نهادینه سازی فرهنگ نماز نیازمند شیوه‌هایی جدید است


گروه قرآنی- شعب گفت: نماز نیازمند شیوه‌هایی نو است که برای این کار باید تمام نهادها فعالیت کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش

صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش


به (ایبنا)، عرب و لبنانی است که می او را از خوش عرب در دانست چرا که مهم اش به شده اند. به برگرداندن این و روزنامه نگار ای است که وی به شرق و علی به در خود می دهد. و اسم اشخاص و نیستند و نمی به سادگی گفت که به خاص اشاره می کنند. این کلمات پیوندی با رگ وپی هر و پای در یک در چه ای می یک اگر به را تقسیم بندی کنیم، با دو تیپ رو می شویم. اول نویسندگانی که درمورد و جغرافیا و کشورشان به شان می نویسند و آن ها که اند و را اند. هم جزو دوم است. اما که با دوم این است که قلم در اش است. است که به جای گوش به و باغ ها، به و و گوش جان و از این ها خود آفریدند. جست ملت ها و شرق از های در است. و از که از به شده اند. است های که فر آن را با به کرد. از این نیک گهر است که های بی و جنگ های را نیز از تقدیم زبانان است. دو مهم و به ترتیب به دست هوشنگ و پور به شده اند. با نعیمی، بندرهای شرق با رضا دهقان و نمایشنامه آدریانا ماتر با سلیمانی نژاد از آثاری که از این به شده اند. هنر نزد است و بس از پراقبال این در است و آن هم مشخص سرسخت این با و کشورمان. در این دو صفحه از مان ورق می خورد، یکی حکومت سلجوقیان با تمرکز بر فعالیت های حسن و انقلاب مشروطه. در دست های رباعیات را با این دو بخش از می زند و خلق می کند که در سطربه سطر آن به به چشم می خورد. در تحلیل به این نکته که با فاصله و واسطه از می کند و در کل غیربومی گراست. خواننده در وهله اول با خواندن از با از ای می شود و در به ها از این می رسد. این در عرب هم از است تا که به نام رفت و در ماه سال 1395 از چند پخش شد. در که بر این آن را است. در این با به و و حسن از یک سو و از سوی جنگ طلب شده اند. به هر حال هیچ یک از این ها عشق این عرب به نمی شود. نقش در این اثر سبب شد تا در بار شود و که سال ها است با این شده اند. این در سال 1376 بار با سمرقند: سری با شد. و از این اند. این است که در سال 1390 از سوی شد. فتح قله های را رقم می به نام است که را به آورد. این شرح جان های پدر و است خود و در این اثر از به های نقب می زند. این اثر را از یک قتل یک که در قرن به به نام مألوف. نثر در این به به چشم می خورد. در از این می خوانیم: در ای که ها هر یک دارند. ای به نام ای به نام سر ای به نام به نام یکی هم به نام که های غول هم می شود. به ای به نام سنگ سربازان. این است که در به می نشستند. هیچ کجا بیش تر از این جا با و از نیست. با این حال که در چشم های ام را باز می بر من می شود. یک تخت که جای آن گود و شده با پشت و صاف که دست از هر طرف است. فکر می کنم این ای است که نام یک را بر خود دارد. در سال 1374 با پور از سوی نشر در شده است. در خود به درد و رنج ها را از می کند. این می به هر مرگ جنگ و ... اما که در به می کشد آن ها از روح و جان است. در ای که پس از در 23 2011 با در این است: اگر را به حکم از های بردارم... یک را اعلام نمی را حس می را حدس می زند؛ و شخص مجروح، داد و ستد دائمی تظاهر متقابل و اعترافات فریبنده است. را افشاء می تا آن را کنند، نیز آن را می تا افشا شود... است که گذر به را هموار می کند. مرکب خون از زخم بیرون می جهد. منظورم از زخمی احساس دردناک در خود نبودن، نه در که آن جا شده ای و نه در هیچ جای دیگر... من خاستگاه این جراحت، نخست به است که از ام چاره ناپذیر بودن، که باشم. و از آن جا منبع این خشم که دنیا سر به سر از بیگانگان و از اقلیت ها ساخته شده باشد. این را نیک گهر یکی از بار به است. از که به می آورد، است. در این به شرح جهانگردی ناشناخته از سده شانزدهم ملقب به می پردازد. این به های مختلفی از شده است. این اثر الله مهتدی است. اثری است که از از سوی نشر سروش در سال 1368 به و شده است. در سطرهای این می خوانیم: در رُم، تو پسر افریقایی بودی؛ در افریقا تو پسر رومی خواهی شد. که باشی، می خواهند پوست تنت و دعاهای قلبت را بکاوند، باش غریزه شان را پروار نکنی، باش سرتسلیم فرود نیاوری، مسلمان، یا مسیحی، تو را که هستی بپذیرند، یا از دست بدهند. آن گاه که به نظرت روح ها گنجایش به خودت بگو، زمین خدا دست ها و قلب خدا اند. تردید نکن که به دوردست ها بروی، به آن سوی همه دریاها، به آن سوی هم مرزها، به آن سوی هم وطن ها، به آن سوی هم باورها. در خودم، من به پایان سیاحت هایم رسیده ام، آرزوی جز ندارم، در محیط خانوادگی ام، روزهای طولانی در آرامش. و از آن که دوست شان کسی که عزیمت می به سوی آن منزل نهایی، آن جا که هیچ کس در برابر خالق نیست. پس از برنده نوبل می شود؛ ای که پیش از این به خوان رولفو، ماریو بارگاس یوسا، کامیلو خوزه سلا، گونتر گراس، دوریس لسینگ، آرتور میلر، پل آستر و اسماعیل کاداره اهدا شده است. او هنگام دریافت این گفت: این من معنا و اهمیت ای زیرا من با ای قدیمی است. ماجرای من به نام در آغاز می شود و در بشری ای دارد. است که های عربی، اسلامی، اسپانیایی، اروپایی، و با هم تلاقی پیدا می و من اکنون با این شرایطی که در احترام ای به در می گذارم. نه نه غربی، های از مهم این است که به شده. این را بار فر به و در سال 1382 از سوی ققنوس شده است. نشر نی از این را از نیک گهر در سال 1389 وارد کرد که تا به حال سه بار تجدیدچاپ شده است. های را مانیفست این اند. در این با شفاف و بیطرفانه مشکل را با مرور رخدادهای دهشتناک دهه های اخیر کشورهای لبنان، یوگسلاوی سابق و... و همه گیر شدن غرب به آمریکا را مطرح و راه های پیشگیری از آن را به چالش می کشد. حذف و طرد از خاستگاهش موضوعی است که در نگارش این اثر به آن دارد. به و سرگذشت خود می جدی او را از به روشنی درمی یابیم؛ عرب که بیش از سال در زیسته و و چند سال هم در فرانسه. شکل گیری های دینی و از است که در این به آن پرداخته شده است. در این چهره جدیدی را به می کشد که حاصل از و تلفیق است که یک در طول خود با آن ها رو می شود و به ناچار به هم شدن تن می دهد. در از این می نویسد: به موازات مبارزه عام گرایی ها، ضروری است که بر ضد فقیرکننده، بر ضد برتری جویی ایدئولوژیکی یا سیاسی یا اقتصادی یا رسانه ای بر ضد تحمیق کننده، بر ضد هر آن چه که کثرت زبانی، هنری، فکری را دهن بند می بر ضد هر آن چه که در راستای دنیایی تک صدایی بچگانه است. یک نبرد دفاع از رویه ها، سنت های فرهنگی، اما نبردی هوشمندانه، سخت گیر، گزینشی، بدون ترس مفرط و پیوسته باز به روی آینده.. یکی از مهم فصل های این رام پلنگ نام که سوگیری های را یک و میزان پذیرش او را از خرده های می دهد. است اگر به راحتی دربرابر تسلیم شود آن گاه است که دچار می شود که هیچ مفری از آن نیست. کتابی است که از به شده است. این را نشر روزنه با سیدحمیدرضا مهاجرانی است. در این خاص به و دارد. او با تصویری که از و نه در موطن خود می دهد به نوعی از تقدس این واژه آشنایی زدایی است. ماندن در این به پایداری و ترس است که باعث ماندگاری و تنزل آن قوم تا حد مترسک می شود. این مردمی فرومایه است که دیر پی می برند که قداستی در که درگیر آنند و در نهایت به دلال جنگ می شوند. در این می جنگند اما نمی خونخواهی شان چیست. جنگ های داخلی است. این مردمانی است که خود را سوخته می دانند. که در آتش سوخت که در زمان فروزش شعله آن را تقدیس می کردند؛ در حالی که مقدس نبود. در این آنانی که در جنگ در ماندند، نادارانِ ناتوانی شدند که به ستایش روی آوردند. ستایشی که ریشه در باور ضعف ابدی ایشان داشت. پرستشی که جلوه عمیق ترس بوده و هست. در ابتدای می خوانیم: دو روز پیش از آن حادثه اسف آلود و دردناک، آدم در دفتر یادداشتش عباراتی را می نوشت: نام من در برگیرنده ولادت بشریت است و شروع آدمیت. البته من به بشریتی نسب می برم که به کهنگی و کهنسالی می گراید. هرگز نتوانستم بفهمم که چرا این نام را بر من نهاد. در مادریم آدم اسمی است نادر و قبل از من هم هیچ یک از افراد خانواده ام اند. خوب به خاطر می آورم که یک روز از علت این اسم را پرسیدم. او در پاسخ فقط به یک کرد: آدم پدر همه ی ماست. می گفت شخصیت آدم کاراکتر در یک استعاره که در به شیوه ای که خاص ابراز می کند. در اصلی این آن است که به توصیفی که گاردین در نامه خود از این تحت پسر جاده می دهد کنیم: ای است که کاراکترهای اش روی پلی و قاره های در حرکت اند... های او از و جنگ می گویند، از که با هجوم ها و های مختلف مسموم شده اند و شده اند به مسافرانی سرگردان در ایستگاه های فرهنگ، دین و زبان. lrm;
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
اشتراک عاشورا و انقلاب در زمینه سازی برای حکومت عدل

اشتراک عاشورا و انقلاب در زمینه سازی برای حکومت عدل


با اشاره به وجوه اشتراک و و گفت: هدف حسین(ع) با ظلم، اقامه حق و جهانی توحیدی بود چنان که هم کوشید تا عدل در داخل و ظهور زمان(عج) را رقم بزند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
«مدرسه حفظ»؛ الگویی در برنامه‌سازی قرآنی

«مدرسه حفظ»؛ الگویی در برنامه‌سازی قرآنی


گروه ــ تهیه‌کننده این را در در رسانه کشور دانست و گفت: مدرسه حفظ هرشب 20 از قرآن پخش و در 8:30 صبح نیز تکرار آن از همین پخش می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
عباسلو: عدم انتقال هیجان به مخاطب، مشکل عمده داستان ایرانی است/ زائری: موذنی زندگی مسلمانِ ایرانی امروز را نشان می‌دهد

عباسلو: عدم انتقال هیجان به مخاطب، مشکل عمده داستان ایرانی است/ زائری: موذنی زندگی مسلمانِ ایرانی امروز را نشان می‌دهد


خبرگزاری (ایبنا) - حقانی: علی تر از سبز ، نه آبی نه ، در شب آفتابی ، ، ظهور ، دوازدهم و کشتی به طوفان است که به تازگی از سوی نشر اسم نشر شده است. در این از کربلا و روی را به تصویر می کشد. با به این میزگردی با حجت الاسلام والمسلمین و و ابراهیم دیزگاه؛ و در شد. حاضران در این نشست ضمن بر به در و با دیدگاه های موافق و مخالف خود، به قوت و ضعف پرداختند. کلی شما به و که از سوی عباسلو: نقد من در این است و به مفاهیم و صحت و سقم منابع و مراجع ندارم. از های ما، در این اثر نیز کهن سفر را داریم. در کهن سفر، اول و آن سفر را به برساند تا شود. این با است. های این سبک را در انگلستان هم داریم. سلحشوران و شوالیه ها جزو افراد اعتماد و نزدیک شاه آرتور را می در یک سفر یک سری ها از خود می تا به برسند. و روی سبک کار و خلق کردند. کهن سفر در ما هم که و از آن است. زیر هیچ یا حتی ای را طی و دچار و اعتقادی شده و در نهایت به می شود. در ، با از کهن سفر ولی به نظر من هیچ شکل نمی و یا و موضعی که این خود را در آنجا نمی یا نیست. به آن پرداخته شده که فکر می کنم این از ضعف های است. از تا است؛ آیا می امروزی را به خود جذب کند؟ عباسلو: 50 است. در تمام هیچ و اوجی در ندارد. با یک کندِ و در آن با یک غیر ادبی، پیش می رود. مشخصا هر طبق تقسیم ارسطویی، یک گشایش، یک بدنه و یک که از مهم چون آن است که را جذب می کند. نقش در مهم است و حتی پژوهش های دانشگاهی روی های شاخص شده است. این به هیچ وجه را ندارد. با می شود و در های است. نیز یکی از ضعف است. 50 کسل در نیز رخ نمی دهد. عدم به است که به این نیز شده است. در به دو و لذت که در قرن 6 پیش از به آن در از ها به های بر می در که لذت است. من 95 لذت و پنج و پنج هم است شود. های ما این و را ندارند. که یک سری ها در به کار می و در هم می به کار برد این است که از قبل می یک سری ها را از بیاورند. در از فیلم های سینمایی، می چون می دانند را در فلان ببیند. به برخی ها می و زیبایی داد. بعضی ما با جلو می و می گویند ما این ها را در دل خلق می ولی یک این را نمی دهد و پیش می رود که نمی آن ای را که خلق کند. این هم از مشکلات این است. در به یک مقاله شده بود و و را مرور می کردیم. است از یک خود این را فهمیده و از آن فرار می کند. در 185 این را از سردبیر اعتراف که بجای نویسی، را دوباره شرح می دهد. حتی ای جذب در این اثر نمی شود. این است که تمرکز ندارد. پراکنده از مشهد می بعد مادر و می رود و ... . این خوب است که حواس را پرت کنیم. این تکنیکی است که سفارش می شود و که نگذاریم قدم را حدس بزند. اگر بعد چه پیش می آید، این ضعف است. در این این و است که قلم نظم ندارد. هیچ جا نمی به یک حس واحد برسیم. این یک است و و خود را می طلبد. این هیچ جا این گیر را به نمی دهد. از زبانی خشک و غیرداستانی شده که را فراری می دهد. این نوع اصلا نیست. یکی از این نبودن ها بود. خود من قبول نبود که یک و می به این با کنند. در مقالات این جملات را می خوانیم. باورناپذیری ها و جنس در چشم می زد. آیا در این اثر صرفا می حرف دل خود را بزند؟ عباسلو: بود می حرف خود را که می هم قوت و هم ضعف شود. اما در این هیچ می بشنود، است. به نظر من یک تعهد و اعتقادی، گرفتن این را که به اثر ضربه زده است. یک که به می نویسد و اگر حرفی هم می از جانب خود بزند، کند که را جذب کند. همه جای جای پای علی می شود. لحن ها نیز در یکدست و فنی نیز به من حاج از کجا آب را می در که و از این داشتند! نیز و های که علی کمک نمی کرد. های اند و با از های نمی کنیم. تا می به یک به می رود و و از آن ها می کند. که با او گره می ولی به نظر من این هم عمق و از او شده است. هم و شده است. خود را هم چون پشت آن من شدن را می پسندیدم. و طرح روی جلد هم به آن را است. جنس آن با این که روی جلد است. آن یک حس و و است ولی این نوع روی جلد حس می کند. در این از به است در که به من این اثر به روی و چیز از نمی بینیم. به من و سیر است. در که می شود در این پیش از این پیش از هم در این ایم و حتی اگر آن را هم 40 سال از و نمی ، پس علی خوب است چون در اول راه هستیم! به وی یک خوب را و هم که خوب از علی است. در خود فی این قلم که را می کند. یک علی لذت را از او است. در یکی از های مهم است تا دست به کشف و و از حل لذت ببرد. و و سفر به از (ع) و (س) و سفر به کربلاست که با دشواری های است. می داد که به این و مستقیما آن را ولی او در 49 مستقیم به این می کند. از یک که کشندگی و در لذا عشق را به اضافه کرد؛ دیر، ولی تاثیرگذار بود. را به زور به افزود، خود آن را بطلبد. در شما از یک که عشقی به ولی به نظر من کمی دیر است. یک فکر می کنم و خود که در این ها بروز می کنند. این مباحث را از های روان شناختی می داد. آن بخش از هم که را می کند اگر می بخش کافی بود. حال که ضعف را کردیم، خوب است که به قوت آن نیز ای باشیم. سفر و در بسیارخوبی به این که با یک نمی شود. در که به و و کربلاست، (س) و می به گره و می دهد. ایده ها و و خوب اما در موضوعات که خوب است. این استعداد را که از دل آن یک خوب بیاید. ها در فیلمی و سینمایی می کند. می کنم علی ذهنیتی از یک که از دل آن این آمده است. و همایش روی میلیونی در چندساله و شده است. این در ما کجاست؟ آیا به موضوع، به خوبی از عهده خلق اثری در این برآید؟ دیزگاه: بر این که در دهه یک جریانی را می کند که پیش از آن نمی کرد و آن هم روی است که برخلاف که آن به محلی و ای اجرا می پدیده ای جهان شمول و خاص است. در این 10 سال عزاداری از کشوری و حتی ای و به ای بین المللی شده است. نفس به این با هر قلم و زبانی، شخص من در نوع و تدوین اثر چندوچون باشد. و روی خوانده ام، در سفرنامه و و یک بود. به این مهم که و تقدیر است. این آنقدر ابهت و محکم و غنی است که فکر می کنم جای کار تا از آن را در مان ثبت کنیم. به نظر من اگر این ما خاص که می ما و ما را از این یکنواختی و تُنُک مایگی نجات دهد. از این رهگذر این من است. می خواهم چند تحلیلی که می به ما کمک کند را کنم که اگر از این را ببینیم، از آن بهره ببریم. به زن از منظر را در مان، من به طور جدی در 100 سال ام. مادر، دختر، پدر و را ولی این را که و برادری به هم بخورد، ایم یا کم ایم یا من ام. معمولا روابط زن و مرد که در دو یا سه دهه در ها می معشوقگی و زن و شوهری است. اما یک و که به حس مادری هم به و گره زدن این به اسطوره ای و خواهری (ع) و (س)، با در این به نظر من از خوب و مثبت این است که می روی آن مانور داد و کار کرد. که در داده، تامل است. اما مثلا پیراهنی که (س) به (س) می دهد که به (ع) با پیراهن شده در این و مانده است. انتظارم این بود که به روزنامه نگار و های در اگر شهید هم نشد شاهد که یک ارتباط معنایی با آن قصه ولی این رخ نداد. یکی از مهم این است که به اشتباهی را اثر و در سنگین و ثقیل و به قرن های اولیه است. آن قسمت از به دل می نشیند که احساسات می شود. متن است تا دیالوگ. و های خاص خود را دارد. 90 است و سه که به بدهد، را معرفی کند و لحن او را نمی شود. لحن مسعود، حاج و حتی (ع) در این هیچ فرقی با هم ندارد. و که قبلا افتاده حرف می زند و این فرم را دو را پیش می برد. بارز این فرم در مرشد و مارگاریتا است که دو در آن به هم پهلو می زنند و را قطع می کنند. در ما هم این فرم، اسفار کاتبان ابوتراب خسروی است که یک از قرن و از را می کند. یقینا نیز در این تولید شده است. در این ها نه حجم دارند، نه دارند و نه گذشته. از یک عالمی به وسط این پرت شده اند. که اینهمه در دُرافشانی می این را از کجا آورده و تحصیلاتش چیست که اظهارنظر می کند. هم یک زن خانه دار است که تحلیل می کند. حاج کیست که عارفانه حرف می زند یا هاشم کیست؟ جز یک اسم، چه از این آدم ها می بینیم؛ این جماعت بی و بی سابقه هستند. هیچ و خصیصه ای از اینها به دست ما نمی آید. برداشت شخصی من این است که حتی به هم بی توجهی و یک قرائت دم دستی و از ما می کند. که از کاملا سنجاق شده که تکه های آن در و هماهنگ نیست. به نظر من، این فضاسازی، و مشخصی ندارد. و با هم همخوانی و از یک جا شده و به ختم می شود. ساختمان جدا از هویت، ساخت معرفت است. یک واقعیت که هویت است را در با هدف سازگاری ندارد. از این به چه مواردی می توانید کنید؟ دیزگاه: از نویسندگانی است که های و این مبارک است. به اگر ما بخواهیم ارزیابی او در های خود از فنی و فرم است. تشرف، یکی از غنی تحربیات از زمانی که پیامبر (ص) مبعوث شد و در از تا غیبت (عج) در طول است. یکی از مهم ترین، مهیج و های به در دوران که ها و گونه از شیعیان به (عج) دارد. جالبی است که یکی از تفاوت های با مذاهب در و به آخرالزمانی در این تشرفات باشد. در این هم ما را که این را بین خواب و بیداری و را که این را است. تجربیاتی در امروز، یک توفیق است و از این حیث هم بود. که در یک سوم آخر می و آن هم جان هاست، جان و است و با خوب این را درنیاورده، اصل کار خوب است. کشیدن آدم ها به این سو و آن سو و تردیدهای و این خاص است که در ما و خوب به با می خورد. در سبک و یک وجه آن و تجربیات است. فرق با این است که به و نه به است ائمه (ع) را حی و می بیند، بنابراین و مداوم با این اندیشه کردن، یکی از های این نوع زیست است. به این نوع آدم ها می پردازد، آدم که از شان این که پابوس رضا (ع) بروند و هم این را که وصل شدن ماه ها را در رضا (ع) به روی و زیارت سیدالشهداء (ع) می و با گروهی با عقاید اینچنین آشنا می شوند. دادن این سبک در که در ما کم از این است. ما در قبل از سبک عاشورایی هیاتی را داریم، اما در ما از هیأتی به عروج می که در مقام مقایسه با هم هستند. در این را می بینیم، های هیأتی، شده اند. حال و دو در با هم هستند؛ اول از حال و را اند و این است که دوم تجلی کرامت خداست. دقیقا صفتی که (ع) مبنی بر ایثار کرد تا انسانیت بماند و کنند. این را در در بین مردم عراق می که همه مال و اموالشان را می تا زائران به دهند. این اثر عام و مخاطبی که سواد را ولی حرفه ای را هیچگاه و راضی نخواهد کرد. قدم که در برداشته می است و من است. مهم های علی کدام است و او تا چه اندازه در آن ها باشد؟ زائری: این به یک را دهیم، علی فضایی شده که در این نداریم و ای در این سال ها این و اگر یک چهارچوب یا مدل شده یا یک سبک و مدل رایج و مرسوم را اثر جدید خود می کرد، در مظان بحث های شده می گرفت. فکر می کنم به این دارد. ما در دو داریم؛ یکی است که به اتفاقات بین و و که است در آن رخ دهد. فکر می کنم اتفاقی که بود در این سفر رخ و از این در خوب درآمده و باشد. که رغبتی به آن نداشت و آن تلاش نکرد و برعکس خود شده است. یک هم به بود و به در یک بحث که می آن بگوید، طرح می شود. رفت و برگشت بین این دو زمان، هرکدام یک به محتوایی است که از مسلمانِ است. این دارای است که از این خوب ایم. حتی از این محدوده جغرافیایی هم، است که و در جای نمی آن را بخواند و ما است که این را به آن دسته از ما موردنظر ما باشد. به من پذیرش این عموم و یا باورپذیری آن سخت باشد. به نشود حاج چطور از آب خبر دارد! می به را غافلگیر و برایش ایهام و شگفتی کند. من در این ما ظرفیت تا از خصوصیت های شیخ رجبعلی خیاط، های و و پیوندهای آن ها را کنیم. این دنیا، فضا و این ها و این نوع جذاب و درست که شود و آزمون و خطایی در این گیرد. کسی که بار با این مواجه می ممکن است با نقد و بازخوانی تر به کامل تری برسد. اما به نظر من از این هم مهم تر و حیاطی تر است. ما در طول این قرن ها، ما به معنای در این ایم و در سال های و به نیز عمدتا را داریم. به دلایل مشخص، کسی جرأت به این را که آیا می و قرائن و تخیلات جاهای خالی را پر کرد یا نه؟ می از در کنیم؟ زائری: سال 73 نشستی مذهبی که آیا می از رفت یا نه؟ اینجا نه های که به آن ها تکیه کند و نه راهکارهای دقیقی که در یک به تخیل خود مجال و و یا اگر قرینه ای بر صدور از (ع) آن را تصور کند و در از آن کند. در این ها ایم و با یک تاریک و مبهم و کشف ای روبه رو است. به بزرگترین این است که سعی راه را باز کند و این دارد. ما به یک راه پرفراز و نشیب و سخت رسیده ایم که از هر طرف در محذور و ملاحظات است. چند روز پیش یکی از نقدهایی که دیدم این است که چرا در یکی از های (س) با امیرالمومنین (ع)، لحن بی ادبانه است؟ یعنی اگر خودمانی بنویسد، از آن را برنمی تابند و می تعرضی به مقدسات چون عادت یک رسمی و تشریفاتی از آن باشد. از آن طرف اگر از این فضا دور عده ای می نیست. انتظار پرده را و چشم ما را به دنیاهایی باز کند و افق را بگشاید. این از سختی های کار علی یا هر ای است که در این ها قلم می زند. تا حدی سید شجاعی در این داشته، بازهم سبقه آن کارها تر است. از این جهت کار علی از است و پیشرفت جدی محسوب می شود. از این جهت فکر می کنم این اثر یک قدم به جلو و باز است که می جدی تر راجع به آن بحث کرد. به این مهم به این که بحث فقط به یک نیست، سخت گیرانه تر، تر، تر و با جدیت بیشتری این آن جدی تر باز می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
توسعه گردشگری در سایه جاذبه سازی

توسعه گردشگری در سایه جاذبه سازی


سمنان - - و و از صنعت گردشگری است که در سایه تعریف رویداد، تجاری داشته ها و تکنیک جاذبه محقق می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : فرهنگی
طرح بهسازی و ساماندهی معابر شهری آبادان آغاز شد

طرح بهسازی و ساماندهی معابر شهری آبادان آغاز شد


- - گفت: طرح و کوی علوانیه با اعتبار 94 میلیارد ریال از امروز آغاز شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 24 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
بازسازی بقیع از نگاه پژوهشگر آمریکایی+عکس

بازسازی بقیع از نگاه پژوهشگر آمریکایی+عکس


گروه ـ و معتقد است می‌توان شاخصه‌ها و نشانه‌های معماری مدرن را در بناهایی همچون به کار برد و شکلی نو به این گونه اماکن بخشید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب دانلود اهنگ بارون از واریا ترجمه اهنگ gjithmone ترجمه فارسی اهنگ gjithmone