صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب شبکهمتن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت


به گزارش خبرگزاری تقریب، متن و های رضا و که از سوی به شده، منتشر شد. را از ذیل بخوانید: رضا متولد 1345 متأهل و 4 فرزند سابقه ایثارگری: در بسیج، در جبهه و جانبازی (25%) تحصیلی و آموزشی: دکتری (DBA) و ارشد و استراتژیک- حقوق- عضو سهند عضو پژوهی (هیأت امناء) مطالعات و های و قائم و در طرح و و (برگزیده به برتر) و تبریز، آذرشهر و اسکو در ای هفتم، و نهم ملی مس و در با آثار ها و در ملی و رفع مجری طرح اصلی بر و های و و و در سفرهای استنانی عضو عضو عضو بازرگانی، و و و در های و کسب و کار عضو و و بازنشستگی کارکنان مس عضو گفتگوی و بخش نایب اول و (مجلس هشتم) (مجلس هفتم) در های و از و خودروسازی و و شمال غرب در فراکسیون های کارگری، و و مدیرکل و استانداری (تبریز) (عج) (بندرعباس) تشویقات و (دریافت لوح تقدیر) در جشنواره شهید رجایی (دریافت لوح تقدیر) (براساس ارزیابی (EFQM)) مجتمع (عج) متن های را از ذیل بخوانید: مقدمه و به و در به جهت بیشترین سهم در به اثرات پسین و پیشین ای با بخش های است. با داشتن های و با از و با از جهت و های جهت : بروشنی می تواند در مسیر شدن و با نموده و در ردیف گیرد. اهدافگذاری های شده عمدتاً بر اصل از و و بخش به و ، و با آرامش و و و و آسیب با از و صدیق و خدمتگزار می باشد. از منجر به بخش شده و موجب مقاوم تر در برابر تکانه های و و مقاومتی و تحق پیشرفت ایرانی- در بخش ، و است. در این راستا سهم و نقش، بر دوش بخش و بخش های و و را عهده دار است. به این هر بخش به مؤلفه های شامل وضع موجود، هدفگذاری کلی و کمی، و های در جداگانه گردیده است. | با به کنونی به و تنگناهای در تحریم، از این تحت "برنامه های خاص در بخش و تجارت" به ویژه، و تاکید شده است تا در اخذ رأی از در های با از تیم در زمانبندی سازماندهی و سریعاً با و علمی، و و نهادها و های بخش گردد. تقدیمی که از تکلیفی و بالادستی و با به و واقعیت ها و های پیش روی به دور از هرگونه اغراق و بزرگنمایی با زحمات تیم متخصص و متعهد و با در های و و بخش ها شده است. رجاء واثق با اتکال به خداوند متعال و با های های ، ها و بخش به درآمده و طی مدت باقیمانده از دوازدهم، گام های موثری در جهت و آبادانی میهن عزیزمان برداشته شود. رضا بخش و 1- بخش 1 - 1 - ها و 1 - 1 - 1 - اهم قوت: عزم و اراده ملی رفع حادث شده و و از ها و های کارگشا امکانات و زیر های و جذابیت نرخ بازگشت در و و اقلیمی و از و (رتبه پنجم در فارغ التحصیلان فنی و علوم) 1 - 1 - 2 - اهم ضعف : در از و و ضعف نگرش سیستمی ، و عدم بین به ملی وری ، نامتناسب صحیح و ضعف در بین (تولید و و (واردات و صادرات) عدم به در های شده در بخش 3 - 1 - 3 - اهم ها: ممتاز و از مادر و و در از های حرفه ای و رشد در پی نرخ ارز و جایگزینی و 1-1-4- اهم تهدیدها: وری و تعطیلی از و با در واحدها عدم بخش های محاسبه و سهم تأثیر بموقع و و با های در فروش نفت و در نقل و انتقالات ضعف در های با های و از غفلت از روزآمد و تکنولوژیک در بخش از غیر و انحصاری از 1 - 2 - کلی وری کل سهم از در و در سهم و نقش بخش در های بخش و تصدی گری سهم با و در و و به و در بخش جذب و پیوستن به با و پایداری های در به 1 - 4 - بخش به به ترسیم شده ، بخش به شرح زیر می گردد: ١- و کسب و کار 2- و های و ها 3- وری 4- و 5- از بصورت با اصل شدن 6- از به با و 7- در 8- و بین با های و 9- ها و های و بر 1-5- های جهت به به و فوق ، های به شرح ذیل تعریف شده اند: 1 - 5 - 1 - و کسب و کار و های تابعه به با در طرح و و بازدارنده و مراحل آن ها طرح های و روز آمد و بخش ذینفعان به ذیربط و درگاه های و راه و نرم افزاری در های از و راه 31 مرکز کسب و کار و ای فنی، و و های به بخش جهت در 1 - 5 - 2 - و بنگاهای و ها سند با و های و بازنگری، و متبوع در های و ای و فهرست موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره 26725/ت 48462ه مورخ 11/ 3/ 93 در عدم مشابه و های فیزیکی (شهرک ها و نواحی صنعتی) با ملی به های و با نرخ ترجیهی یا یارانه از و ها از و و های در هر رشته و با و از های بنیانی که در بر را در مکانیزم بهم رسائی (Matchmaking) می باشند. آ-5-3 - وری از وری ، و و های و داده های تلفیقی عمیق و جدی به و و تربیت متخصصین به مهم وری و اندازه 1-5-4- و از جذب به خطر از های از و طرح های با بخش از و از همایش های بین در معرفی های ، جذب در بخش و توانمندی های و و ملی به از سنجش و های خرد، و های های که بیش از 30 درصد یک (کالا یا در را هستند. آ-5-5- از و های ملی از و ستادهای متناظر از برندهای و بین شدن آن ها و در برگزاری های از و از ها و ها و اعطاء به و و از های 1 - 5 - 6 - از به با و از و های و از های ای ، و از شکل های بخش از و های و در و سهم و در های های های طرح های و کاربردی شدن و در جهت بخش و و از ها و پایانه های دانشگاهی و تحقیقاتی از طرح های و جهت و و ، مهارتی و و پیشنهاد به علوم، و و از های و و و های سهم طرح های و در اعطایی به ها و و با کشورها و های از های و در های 1 - 5 - 7 - در و کارآمدسازی ایمنی، بهداشت، و (HSEE) از و و بازیافت پسماندهای الکتریکی و های آب در بخش (با آب بر) و به بر از تصفیه های پساب های های در از طرح ناوگان خودرو سنگین از کم و پربازده طرح جایگزین فرسوده با پر بازده و کم 1 - 5 - 8 - و بین با های و تعمیق و با هدف بسترسازی و از ها با منطقه، مسلمان و آسیایی از های با هدف و سازنده از های در مناسبت ها و بین درخصوص ها و های ای و بین در و های با هدف و بخصوص و 1-5-9- ها و های و بر از از محل طرح کمک به و تجدید و بخش ها و اهم قوت: و غنی و غیرفلزی در از تحصیل و در و پتانسیل های در قطعات، تجهیزات، مصرفی و ای ارزآوری بخش و و کل در اهم ضعف: عدم یکپارچگی های و سهم در ثابت کل وری کل و عدم از ابزارهای در بخش توجیه و شکاف و فرسودگی و رفع تعارها با و اهم ها از در و به آب های و به روند صعودی و ارتباطات در جهت متوازن ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز کلی نقش های غیردولتی در های بخش جهت راه که با و محوریت شده است ارتقا سهم و های در ملی از های و و جهت از خام فروشی و وری بخش با هدف در پذیری، سهم و نقش بخش با هدف در جذب و صیانت از و موردنیاز آنده و و کار ایمن و خصوصاً منجمله آلومینیوم، مس و فولاد کمی و در سال 1396 و کمی آن تا افق 1400 ؟؟؟ جدول؟؟ بخش و بر و از جذب کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و در بخش و جهت های و های جهت بر و از جذب و در دار در طول ششم از و روز در های و ها های و مکانیزه ثبت محدوده های (تکمیل طرح کاداستر) از و و جهت جذب های بین با های صاحب و روز در های های مالیاتی، گمرکی، و عوارض و آ ها های های در بخش کانی های از دار و آوردن گران در طرح های از طرح پهنه های به سمت عمقی و تحت الارضی و کشف زیرزمینی در به سمت پروازهای ژئوفیزکی کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و و و تکلیف پروانه های و صادره با های و بخش به در با جدیت و های و آنلاین و مرحله از طرف ذینفع و با و جنگل ها و و های جبران و در ها با هدف نگاه به و در بخش با بالاتر و با و تبادل تفاهم های و و رینگ و ابزارها و بسترهای و بخش به فنی و و از های در و و های گمرکی محوصلاتی که در به حد دارد. بخش و با هدف با و به و جهت های و جذب و های و از تجارب حکشورهای در جذب در و و و جذب دهی و سهم بخش و در از ملی و ها و اخذ و های در بخش (معادن و کوچک) و گلوگاه های و تجهیزات و (اکتشاف، استخراج و آزمایشگاه) و رفع وری در آب و بازیابی آن در و از های کم آب بر و و با هدف و و حفظ با ملی و اهتمام جهت اهداف، میعار وری و و های با هدف خام و های بخش منطبق با فنی و تسریع فنی معدنکاران بخش ها و اهم قوت: نوزدهم در بین به بزرگی و اهمیت ژنو اکونومیک در ای با 450 میلیون نفر جمعیت و با 500 میلیارد دلار سالانه و های اقلیمی، تاریخی، و مذهبی و برخوردداری از های و در از حیث و پتروشیمی و های نفتی، و فنی های در مبادلات اهم ضعف: های بزرگانی (حمل و نقل، و...) سهم با و کم وری کل در رشد بخش سطح و فنی در و جذب ضعف بنیه اغلب های سهم غیررسمی و به های و و ضعف کارایی اهم ها: از در و از ترانزیت (صادرات خدمات)، و در پیرامونی با 15 و مجاور و کار در از فراوان نفت و گاز و به و به آب های های بالقوه و بالفعل به در (صنایع پتروشیمی، فنی و و...) اهم تهدیدها: ای نام کسب و کار و های یکجانبه ضعف جدی در کارگزاری با هدف شدید نرخ ارز و چند نرخی آن گرا و کم توجهی به ملی در و و تغییرات مدام جهت های و عدم و و راه در جهت عدم اجماع ملی و در در و و عدم فرماندهی در بخش و منفی بین های در هدف ضعف و عدم و پیوستگی های صادراتی، و و در و به علت ضعف های (جاده، ریل، بندر، کشتی، هواپیما، کامیون ، هتل و...) کلی وری در بخش و و سهم بخش و در و سهم و نقش بخش در و در بخش جذب در نهادینه در سهم از کل بخش از و با هدف به در و بین و در با غیر از به هدف و و به از مؤثرتر از های بخش و های های جهت از و و با هدف به در با هدف آن با جهاد و در نظر و فشار به و اصناف از ساختارهای و خدمات، و و ها های پخش و های صنفی ولجستیکی و از روان و های سند و راه در و و روزآمدسازی شیوه های بر و جهت و و و و و و های خرد شناسایی، و از های و فروشگاه های و آپ های و به های بخش و بین و در با غیر از از های سفارت های در خارج از و کمی و رایزن های در هدف به و های فرامرزی (کاهش زمان - های ترخیص- مجوزها) و با یاجاد های مشترک و از های و و های دوجانبه و چندجانبه و ای و نام و نشان - های های و از های و در و های از و جذب کمک به تبلیغات، بازاریابی، رسانی، آموزش، در های بین و های به هدف و ها و های مویرگی در هدف و ها و دو یا چند به از و های های و جهت همپیوندی و هلدینگ های از و (بسته شستشو و...) جهت با های صادرکننده به (ترغیب و سازندگان به با تولیدکنندگان داخلی) از ای از و از با از و به از های با های و ای از بخش و های در جهت فکر با هدف از دیدگاه های و های بخش های بخش های با بخش جهت و رفع و حذف مخل بخش و انحصارات در بخش و و در موارد خصوصی، ها و زدایی به شروع و کسب و کارهای در جهت حذف و غیر گر با خود بخش در جته کسب و کار از الکترونیکی فرآیندها و (تولید اتکا، رصد و برخط های تجاری) از و های و شتاب دهنده ها (استارت آپ ها) با به خاص و فشارهای و خارجی، به در جهت مردم، های در خاص با بخش و در که پیشتر شد، طرح شده است. این ها و به شرح زیر می باشند: و با هدف و عمومی: و و های و و های در و به طوریکه هر یک از های ذیربط، و های خود را به و دهند. با هدف آن سطح پاسخگویی تیم با اختیارات در و جهت با های ظالمانه و جدول و هدف خانوار با به و از بهنگام هدف هدف از قبیل کارگران، کارمندان وو... . حساس، و اولیه و ای سناریوهای با فوری سازوکار بورسی در های و پیش بازه های زمانی تقاضا و هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت از در مواقع پرمصرف و راه سازمانه و در رصد و و بهبود، و های و و و از در امر راهبری و های با و (انبارها، ثبت سفارش، حمل و نقل و...) به شناسه هدف با از ای پرهیز از های مخل به موقع اعتبارات و از از تعاونی های مرزنشین، ملوانان و های و از از منظم، به روزآوری وقواعد مربوط با روش های و روش های کسب و کارها و و بر مبنای اثربخشی و های در جهت غیرنفتی: (از و پردازش آن) از با به و از موقیعت در جهت با شرکای ای نمایندگی در و های به و های و به و هدف و به جای خام و ای و های و در جهت با به های (بسته از و ضمانت های صادراتی) خریدار و فروشنده بین از و و هاب های ای مالی، و های ای فقر و و مرزی: احتمام به در بخش و با هدف و این همسو با با مأموریت به های ای جهت و های و با های ای با هدف محرومیت و شدن طرح های در این های و در جهت بر از در و و به از و از های در بخش و تجارت: از طرح های زا به در کمتر برخوردار های های تعطیل شده و از مکانیسم های و ارزی، در گردش، معافیت ها، ها، های و هم صنف از آپ ها در بخش و کارخانجات از های - که بتوانند با مجوز بدون کارخانه از های بلااستفاده و به و نمایند و در جهت به های و های با هدف با فساد و و ها و بر حسن های و عادلانه و همزمان به و آحاد در های و نیز در های اقصتادی با مطبوعات و ها جهت همگانی به و از های جهت ارایه به طرح های فرآیندهای و خارجی: راه به گروه راه های کسب و کار راه و و بازمهندسی فرایندهای با ثبت سفارش و کارت راه و با هدف حداقل 3 برابری خرد (صنایع و و خانوادگی) در های بر کمی و آپ های و های و سربار در شده از راه در های راه تهاتر با به یوژه های و و معماری و در و و مدیریت، پروری و در غیرحاکمیتی به ها، ها و بخش تمرکززدایی و تفویض در تمامی سطوح اعم از ستادی و صفی با اصل توازن و جدی و از درون و گرایی، به بانوان و ترجیح از به تنها معیار انتخاب و تعراض در ها، ها و و های شفاف، و با کارشناسی، کارگروهی، خرد جمعی و اقناعی به جای فرد و دستوری و و تعهد و مدیران به های قانونی از ششم و و الزامات و ها وفاق ملی، و همه از های و قوه قضاییه و های ا جرایی به پول و اعتبار، و و ارزشمداری و به سمت به های پولی و و پیش شدن متغیرهای مهم بخش و و با بخش (نظیر روستایی، تبصره 18 و...) تضمین و در جهت بخش دهی و در گذاری، و ها و و و های بخش های نظر و های بخش های نظر و مخل و و و جاری بر در سطح و هوشمندانه در و در جهت و های بین در ها و وریه های و از تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های بعضاً موازی و متناقض در های پولی، و همراهی و نهادهای در های شده به رفع انحصارها و برقرار در تحت دادن و قاعده مند های انحصار و مرجع: سند چشم انداز در افق 1404 های معظم رهبری (سیاست های کلی های کلی بخش های کلی بخش معدن، های کلی اشتغال، های کلی اصل 44 و...) ششم و و تکالیف مندرج در سال 1397 با بخش دوازدهم و های جمهور راه بخش و سند و شده وقت در دوازدهم به با بخش و (قانون رفع و کشور، کسب و حداکثر از ت وان و در و توقیت در امر صادرات، صنفی، و...)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مامور سعودی با لباس خاشقچی از کنسولگری خارج شده بود

مامور سعودی با لباس خاشقچی از کنسولگری خارج شده بود


تهران- ایرنا- یک ای به سی ان ان است: یکی از تیم 15 به قتل «جمال خاشقچی» عرب، بعد از قتل او با پوشیدن لباس این و ظاهری مبدل از کنسولگری خارج شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فرهنگ عرصه اجبار نیست!/ سیاست‌گذاری فرهنگی چیست؟

فرهنگ عرصه اجبار نیست!/ سیاست‌گذاری فرهنگی چیست؟


به ایران(ایبنا)، پنجمین از های از به همت بین با و یکشنبه 29 مهر با علی کاراندیش، ویژه و در شهروندی، و در سالن اجتماعات و شد. بین در این توضیحاتی را های در کرد و گفت: یکی از ابتکاری در و تشکیل است که امسال نیز در نمایشگاه غرفه ای را به خود بود و با 5 شد. 200 به و هنر شد. وی با به طراحی سال گفت: این نیز است در سال 98 شود. کتابی که برگرفته از جلسات های از نیز تا سال منتشر شد. حیدری، مدیرکل دفتر و مالکیت و نیز در بخش از این در امر سخن گفت: از های و مهم در است و آن در شود. نیز تعاریف متعددی است اما که مد نظر این است که و است و با یا عدم نیز راه را می کند. وی با به سه مدل به افزود: مدل بر و است. مدل دوم بر عدم و مدل سوم نیز بر در است. به وی، پس از بخش های در پررنگی تر کرد. بعد از در است. در این ما نامتعادلی را داشتیم. در به شده است. در اصل دوم و نیز های شورای عالی سخن گفت و افزود: از مغفول بشر است و اگر را با همان ابزارهای دولتی ارتقا دهیم می پایه گذار باشد. وی با به و های مرتبط با در کرد: وزارتخانه ها، صدا و سیما، میراث و از در این می با این ما قوانین در های اجرایی نداریم. تبلیغات هم در این مدعی است که بیش از های می کند و ما می بینیم که چگونه می از و به طور در ها در این کند. عضو نیز در این با ما در است گفت: در که در آن کند و آن اعم از و... است و در این ها در هر که از است. وی داد: اما ای است که می در آن کرد. با به در این می را کرد: است در و از آن چون و در دست است و به ای است که نمی بر کند هم یک کنشگر کنشگران است اما تنها فروتنی باشد. این افزود: در این که فروتن است می مفید چون بزرگترین است و ای از امکانات و اختیارات را دارد. اما در دوم می شود که از چون در طبقه مسلط است و از آنجا که طبقاتی است امکان حکمرانی بر طبقات ایجاد می شود. گفت: منظور از نیز در اینجا و است. به تخصص داشتن کاری است. به طور از در کشورهای پول داری یا نمی خواهند دنبال پول مثلا در که دارای ثروت هم معتقدند 90 را مالیات بگیرد چون مابقی این کافی است. چون در خارج از اگر کسی بنویسد دار می شود هر چند در متاسفانه چنین چیزی و گاهی حتی ناشران 10 پشت جلد را هم فراموش می به مولف یا مترجم بدهند پس در اگرچه از دارند ولی پولدار نیستند. این افزود: نیز به ای از ارتباطات است که به درد فرد می خورد و می ای او محسوب شود. اما که می شود مربوط است به نهادهایی که می از کنش که در باشد. اگر این چهار را نداشته تحت تسلط هستند. وی در بخش از با به وقتی حرف می زنیم تکلیفمان را با مشخص کنیم کرد: مدل های به عدم آمریکاست. در مدل دوم که آن را پی گرفتند در دخالت کرد. اما در مدل سوم جمهوری رد و این است که می گوید چه بخوانیم و نخوانیم یا چه بشنویم و نشنویم. عضو در با به در سیاستگذاری های بین هم تاثیرگذارند گفت: به طور که آموزش و برنامه ریزی می کند کشورها نظرشان را می گویند و که بعد از اعلامیه ها کنوانسیونی شد که به آن می پیوندند به رعایت آن ما نیز به از کنوانسیون ها پیوستیم در که با متون دینی و... ما سازگاری و همین موجب بروز مشکلاتی در ما می شود. وی با تاکید بر می هر مدل را داشت اما اجرایش را کرد، گفت: اجبار بلکه است شما اگر می خواهید های را ببندید یا ها را سانسور را کنید. من چاپ خودم با مواجه شدم که اصل زیر سوال اما من به یکی از آن شوم. در بخش پایانی راهکارهایی داد و گفت: می که را در باشد. از سوی خود را به کارهایی کند که می دهد. علی کاراندیش مروستی و ارشاداسلامی در ضمن قدردانی از و همکاران برگزاری های از از و تابعه در خبر داد و افزود: پس از انتصاب اینجانب به وارشاداسلامی در در اولین از معاونت های و واحدهای تابعه، درخواست را که این و شد تا و با مفاد منشور در و هنر و رسانه تنظیم و شود که این در حال است. معاون مدیریت و منابع و داد: اهتمام و اعتقاد ما در برآن است که موظف است تا را فعال شدن بخش خصوصی و در ها فراهم کند و اگر در روزی را شاهد باشیم که در های و و از ظرفیت بهره ببریم روند پایدار نیز سرعت یافت. وی در گفت: سازی در و دیدن و نتایج آن در بین و پروسه ای مرور است. در پروژه های ها با جدول زمانبندی پیش بینی شده می شود و گاه زودتر از موعد هم می به ثمر بنشیند در که موضوعات ابتدا در ذهن و هدف تثبیت شود تا نمود عینی کند که این امر گذر است و امیدواریم در و برکات ماندگاری در پی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
بولتون پشت تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان موشکی با روسیه است

بولتون پشت تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان موشکی با روسیه است


«سی ان ان» در نوشت: جان ملی کاخ از خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) بوده و اکنون از قدرت به دست آمده برای تحقق رویکرد خود استفاده می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش

صداهایی از بیروت با بن‌مایه ایرانی؛ رام کردن هویت سرکش


به (ایبنا)، عرب و لبنانی است که می او را از خوش عرب در دانست چرا که مهم اش به شده اند. به برگرداندن این و روزنامه نگار ای است که وی به شرق و علی به در خود می دهد. و اسم اشخاص و نیستند و نمی به سادگی گفت که به خاص اشاره می کنند. این کلمات پیوندی با رگ وپی هر و پای در یک در چه ای می یک اگر به را تقسیم بندی کنیم، با دو تیپ رو می شویم. اول نویسندگانی که درمورد و جغرافیا و کشورشان به شان می نویسند و آن ها که اند و را اند. هم جزو دوم است. اما که با دوم این است که قلم در اش است. است که به جای گوش به و باغ ها، به و و گوش جان و از این ها خود آفریدند. جست ملت ها و شرق از های در است. و از که از به شده اند. است های که فر آن را با به کرد. از این نیک گهر است که های بی و جنگ های را نیز از تقدیم زبانان است. دو مهم و به ترتیب به دست هوشنگ و پور به شده اند. با نعیمی، بندرهای شرق با رضا دهقان و نمایشنامه آدریانا ماتر با سلیمانی نژاد از آثاری که از این به شده اند. هنر نزد است و بس از پراقبال این در است و آن هم مشخص سرسخت این با و کشورمان. در این دو صفحه از مان ورق می خورد، یکی حکومت سلجوقیان با تمرکز بر فعالیت های حسن و انقلاب مشروطه. در دست های رباعیات را با این دو بخش از می زند و خلق می کند که در سطربه سطر آن به به چشم می خورد. در تحلیل به این نکته که با فاصله و واسطه از می کند و در کل غیربومی گراست. خواننده در وهله اول با خواندن از با از ای می شود و در به ها از این می رسد. این در عرب هم از است تا که به نام رفت و در ماه سال 1395 از چند پخش شد. در که بر این آن را است. در این با به و و حسن از یک سو و از سوی جنگ طلب شده اند. به هر حال هیچ یک از این ها عشق این عرب به نمی شود. نقش در این اثر سبب شد تا در بار شود و که سال ها است با این شده اند. این در سال 1376 بار با سمرقند: سری با شد. و از این اند. این است که در سال 1390 از سوی شد. فتح قله های را رقم می به نام است که را به آورد. این شرح جان های پدر و است خود و در این اثر از به های نقب می زند. این اثر را از یک قتل یک که در قرن به به نام مألوف. نثر در این به به چشم می خورد. در از این می خوانیم: در ای که ها هر یک دارند. ای به نام ای به نام سر ای به نام به نام یکی هم به نام که های غول هم می شود. به ای به نام سنگ سربازان. این است که در به می نشستند. هیچ کجا بیش تر از این جا با و از نیست. با این حال که در چشم های ام را باز می بر من می شود. یک تخت که جای آن گود و شده با پشت و صاف که دست از هر طرف است. فکر می کنم این ای است که نام یک را بر خود دارد. در سال 1374 با پور از سوی نشر در شده است. در خود به درد و رنج ها را از می کند. این می به هر مرگ جنگ و ... اما که در به می کشد آن ها از روح و جان است. در ای که پس از در 23 2011 با در این است: اگر را به حکم از های بردارم... یک را اعلام نمی را حس می را حدس می زند؛ و شخص مجروح، داد و ستد دائمی تظاهر متقابل و اعترافات فریبنده است. را افشاء می تا آن را کنند، نیز آن را می تا افشا شود... است که گذر به را هموار می کند. مرکب خون از زخم بیرون می جهد. منظورم از زخمی احساس دردناک در خود نبودن، نه در که آن جا شده ای و نه در هیچ جای دیگر... من خاستگاه این جراحت، نخست به است که از ام چاره ناپذیر بودن، که باشم. و از آن جا منبع این خشم که دنیا سر به سر از بیگانگان و از اقلیت ها ساخته شده باشد. این را نیک گهر یکی از بار به است. از که به می آورد، است. در این به شرح جهانگردی ناشناخته از سده شانزدهم ملقب به می پردازد. این به های مختلفی از شده است. این اثر الله مهتدی است. اثری است که از از سوی نشر سروش در سال 1368 به و شده است. در سطرهای این می خوانیم: در رُم، تو پسر افریقایی بودی؛ در افریقا تو پسر رومی خواهی شد. که باشی، می خواهند پوست تنت و دعاهای قلبت را بکاوند، باش غریزه شان را پروار نکنی، باش سرتسلیم فرود نیاوری، مسلمان، یا مسیحی، تو را که هستی بپذیرند، یا از دست بدهند. آن گاه که به نظرت روح ها گنجایش به خودت بگو، زمین خدا دست ها و قلب خدا اند. تردید نکن که به دوردست ها بروی، به آن سوی همه دریاها، به آن سوی هم مرزها، به آن سوی هم وطن ها، به آن سوی هم باورها. در خودم، من به پایان سیاحت هایم رسیده ام، آرزوی جز ندارم، در محیط خانوادگی ام، روزهای طولانی در آرامش. و از آن که دوست شان کسی که عزیمت می به سوی آن منزل نهایی، آن جا که هیچ کس در برابر خالق نیست. پس از برنده نوبل می شود؛ ای که پیش از این به خوان رولفو، ماریو بارگاس یوسا، کامیلو خوزه سلا، گونتر گراس، دوریس لسینگ، آرتور میلر، پل آستر و اسماعیل کاداره اهدا شده است. او هنگام دریافت این گفت: این من معنا و اهمیت ای زیرا من با ای قدیمی است. ماجرای من به نام در آغاز می شود و در بشری ای دارد. است که های عربی، اسلامی، اسپانیایی، اروپایی، و با هم تلاقی پیدا می و من اکنون با این شرایطی که در احترام ای به در می گذارم. نه نه غربی، های از مهم این است که به شده. این را بار فر به و در سال 1382 از سوی ققنوس شده است. نشر نی از این را از نیک گهر در سال 1389 وارد کرد که تا به حال سه بار تجدیدچاپ شده است. های را مانیفست این اند. در این با شفاف و بیطرفانه مشکل را با مرور رخدادهای دهشتناک دهه های اخیر کشورهای لبنان، یوگسلاوی سابق و... و همه گیر شدن غرب به آمریکا را مطرح و راه های پیشگیری از آن را به چالش می کشد. حذف و طرد از خاستگاهش موضوعی است که در نگارش این اثر به آن دارد. به و سرگذشت خود می جدی او را از به روشنی درمی یابیم؛ عرب که بیش از سال در زیسته و و چند سال هم در فرانسه. شکل گیری های دینی و از است که در این به آن پرداخته شده است. در این چهره جدیدی را به می کشد که حاصل از و تلفیق است که یک در طول خود با آن ها رو می شود و به ناچار به هم شدن تن می دهد. در از این می نویسد: به موازات مبارزه عام گرایی ها، ضروری است که بر ضد فقیرکننده، بر ضد برتری جویی ایدئولوژیکی یا سیاسی یا اقتصادی یا رسانه ای بر ضد تحمیق کننده، بر ضد هر آن چه که کثرت زبانی، هنری، فکری را دهن بند می بر ضد هر آن چه که در راستای دنیایی تک صدایی بچگانه است. یک نبرد دفاع از رویه ها، سنت های فرهنگی، اما نبردی هوشمندانه، سخت گیر، گزینشی، بدون ترس مفرط و پیوسته باز به روی آینده.. یکی از مهم فصل های این رام پلنگ نام که سوگیری های را یک و میزان پذیرش او را از خرده های می دهد. است اگر به راحتی دربرابر تسلیم شود آن گاه است که دچار می شود که هیچ مفری از آن نیست. کتابی است که از به شده است. این را نشر روزنه با سیدحمیدرضا مهاجرانی است. در این خاص به و دارد. او با تصویری که از و نه در موطن خود می دهد به نوعی از تقدس این واژه آشنایی زدایی است. ماندن در این به پایداری و ترس است که باعث ماندگاری و تنزل آن قوم تا حد مترسک می شود. این مردمی فرومایه است که دیر پی می برند که قداستی در که درگیر آنند و در نهایت به دلال جنگ می شوند. در این می جنگند اما نمی خونخواهی شان چیست. جنگ های داخلی است. این مردمانی است که خود را سوخته می دانند. که در آتش سوخت که در زمان فروزش شعله آن را تقدیس می کردند؛ در حالی که مقدس نبود. در این آنانی که در جنگ در ماندند، نادارانِ ناتوانی شدند که به ستایش روی آوردند. ستایشی که ریشه در باور ضعف ابدی ایشان داشت. پرستشی که جلوه عمیق ترس بوده و هست. در ابتدای می خوانیم: دو روز پیش از آن حادثه اسف آلود و دردناک، آدم در دفتر یادداشتش عباراتی را می نوشت: نام من در برگیرنده ولادت بشریت است و شروع آدمیت. البته من به بشریتی نسب می برم که به کهنگی و کهنسالی می گراید. هرگز نتوانستم بفهمم که چرا این نام را بر من نهاد. در مادریم آدم اسمی است نادر و قبل از من هم هیچ یک از افراد خانواده ام اند. خوب به خاطر می آورم که یک روز از علت این اسم را پرسیدم. او در پاسخ فقط به یک کرد: آدم پدر همه ی ماست. می گفت شخصیت آدم کاراکتر در یک استعاره که در به شیوه ای که خاص ابراز می کند. در اصلی این آن است که به توصیفی که گاردین در نامه خود از این تحت پسر جاده می دهد کنیم: ای است که کاراکترهای اش روی پلی و قاره های در حرکت اند... های او از و جنگ می گویند، از که با هجوم ها و های مختلف مسموم شده اند و شده اند به مسافرانی سرگردان در ایستگاه های فرهنگ، دین و زبان. lrm;
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
«مدرسه حفظ»؛ الگویی در برنامه‌سازی قرآنی

«مدرسه حفظ»؛ الگویی در برنامه‌سازی قرآنی


گروه ــ تهیه‌کننده این را در در رسانه کشور دانست و گفت: مدرسه حفظ هرشب 20 از قرآن پخش و در 8:30 صبح نیز تکرار آن از همین پخش می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
گزارش آماری شبکه لرزه نگاری تهران

گزارش آماری شبکه لرزه نگاری تهران


بر شهر در ماه 97 10 در مجاورت پایتخت به ثبت رسیده است که یکی از آن‌ها با بزرگای 4/1 داخل محدوده شهر رخ داده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
طراحی 4 طرح استارت آپ برای بهبود فضای کسب و کار

طراحی 4 طرح استارت آپ برای بهبود فضای کسب و کار


شهرکرد- ایرنا- این روزها که در های و تر از از به 4 طرح فناورانه و کاربردی در حوزه آموزش، بهبود کسب و کار، اشتغال وکمک به افزایش فروش تولیدات ایرانی کرده اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : علمی
25 درصد سالمندان دچار پوکی استخوان هستند

25 درصد سالمندان دچار پوکی استخوان هستند


تهران- ایرنا- گفت: با و و درمان و افزایش آگاهی مردم، ابتلا به در بین سالمندان از حدود 40 به 25 کاهش یافته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
انتقاد صریح دادستان مرکز استان از شبکه بانکداری کشور/ نحوه کنونی پرداخت تسهیلات، تولید کنندگان را ورشکست می کند

انتقاد صریح دادستان مرکز استان از شبکه بانکداری کشور/ نحوه کنونی پرداخت تسهیلات، تولید کنندگان را ورشکست می کند


و با از کشور، گفت: نحوه کنونی پرداخت تسهیلات، تولید کنندگان را ورشکست می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
شبکه چهار به بررسی فراز و فرودهای تولید«این.ج.ا» می پردازد

شبکه چهار به بررسی فراز و فرودهای تولید«این.ج.ا» می پردازد


با فصل اول «این.ج.ا»، در یک مجموعه سه قسمتی به مرور فصل اول میپردازد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
سریال تازه شبکه یک کلید خورد/«خاک گرم» در کرمان ضبط می شود

سریال تازه شبکه یک کلید خورد/«خاک گرم» در کرمان ضبط می شود


چند از "خاک گرم" یک می و به کارگردانی جواد ارشاد سرابی در حال ضبط سکانس های آغازین این سریال در استان کرمان هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
برپایی غرفه در نخستین کنگره ملی خانواده

برپایی غرفه در نخستین کنگره ملی خانواده


کنگره ملی با هدف هم و سازی به منظور تعمیق فرهنگ طراز انقلاب اسلامی، برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : مقاومت
شماره 114/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»

شماره 114/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»


گروه ــ طرح ملی حفظ 1452» امروز یکشنبه، 29 مهرماه با محوریت سوره مبارکه عادیات منتشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
بررسی زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی در یک نشست

بررسی زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی در یک نشست


صالحی؛ دبیر و نویسی با اعلام این خبر به خبرگزاری (ایبنا)، گفت: این با هدف شناساندن های در فارسی، پیوند کسب و کار با و کسب و و از که اند و با می شود. وی افزود: این (ترنس نت) است که کسب و کار با 200هزار کاربر و 25هزار مترجم و به 27 دنیا را در انجام می دهد. صالحی با اشاره به میهمانان این برنامه، عنوان کرد: این با حضور و سخنرانی کارشناسان معاونت علم و بنیان گذار و... می شود. به گفته وی، و نویسی، ویراستاران، ستاد توسعه های هویت ساز انسانی، بردار و صنفی و... از حامیان این هستند. دومین کاران با موضوع و های دوشنبه 30 مهر از ساعت 16 تا 20 در انسانی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
وام های کم بهره عرضه شده در شبکه های اجتماعی کلاهبرداری است

وام های کم بهره عرضه شده در شبکه های اجتماعی کلاهبرداری است


ارومیه- ایرنا- و گفت: وام های کم شده در های که این بازار خوبی برای خود ایجاد کرده اند، در بسیاری موارد کلاهبرداری است که شهروندان باید در این خصوص هوشیار باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
نشست زبان‌کاران زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی

نشست زبان‌کاران زبان فارسی و فرصت‌های کارآفرینی


به کتاب ایران(ایبنا) این با و کارشناس معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و مهدی صالحی دره بیدی و دبیر ویرایش و درست نویسی می شود. این روز دوشنبه 30 مهر 1397، ساعت 16 تا 20، به نشانی خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
پویش بین‌المللی «تشکر» برای‌ مهمان‌نوازی مردم عراق در ایام اربعین به راه افتاد

پویش بین‌المللی «تشکر» برای‌ مهمان‌نوازی مردم عراق در ایام اربعین به راه افتاد


گروه ــ بین از به مهمان‌نوازی بی‌نظیرشان در ایام اربعین سال 97 برای سومین سال متوالی برگزار می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
156 نفر در بوکان از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره مند شدند

156 نفر در بوکان از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره مند شدند


مهاباد- ایرنا- و گفت: 156 نفر از محروم این شهرستان از خدمات رایگان کلینیک سیار دندانپزشکی بهره مند شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : علمی
حیوانات خانگی را تنها در مراکز دامپزشکی درمان کنید

حیوانات خانگی را تنها در مراکز دامپزشکی درمان کنید


- - شهرستان ، از و خود را در درمانگاه های اختصاصی دام کوچک دهند و از تهیه و این در فروشگاه های عرضه لوازم جانبی خودداری کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مراودات تسلیحاتی انگلیس وعربستان نیم میلیارد دلارافزایش یافت

مراودات تسلیحاتی انگلیس وعربستان نیم میلیارد دلارافزایش یافت


روز داد حجم تسلیحاتی انگلیس و عربستان در سال 2017 میلادی نسب به سال قبل از آن، 450 میلیون پوند افزایش داشته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
شماره 112/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»

شماره 112/ مسابقه پیامکی «بشارت 1452»


گروه ــ طرح ملی حفظ 1452» امروز جمعه، 27 مهرماه با محوریت سوره مبارکه عادیات منتشر شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
رسانه آمریکایی: پمپئو مدرک صوتی قتل خاشقچی را شنیده است

رسانه آمریکایی: پمپئو مدرک صوتی قتل خاشقچی را شنیده است


- - یک شد که در با مقام های ترکیه ای فایل صوتی ضبط شده از لحظه شکنجه و قتل روزنامه نگار مفقود شده سعودی را شنیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
توئیتر، ربات های حامی حکومت سعودی را متوقف کرد

توئیتر، ربات های حامی حکومت سعودی را متوقف کرد


- - ای از ها را که در از حکومت سعودی در موضوع پرونده خاشقچی منتشر می کردند، حذف کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
فردا برای حل مشکلات کودکان کار دیر است

فردا برای حل مشکلات کودکان کار دیر است


تهران- ایرنا-مدیرعامل کار و با به متعدد کار و ضرورت پیشگیری از آسیب های جدی، گفت: برای رسیدگی به این کودکان، فردا دیر است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
سلمان فارسی متعلق به همه‌ی ایران است

سلمان فارسی متعلق به همه‌ی ایران است


به گزارش به نقل ازKHAMENEI.IR، آیت الله ای در 12 1387 با از کردند. مشروح سخنان در این به شرح زیر است. سم ربّ العالمین. علی و ابی و علی اله فی الارضین. را که این را به این ی عطا که در جمع پر مؤمنِ انقلابىِ در این سفر بتوانم کنم. من در واقع به بدهکار بودم؛ در سفرهای قبلی در به این دست خدا را که و من از این که از ی از های یکی از کنم و در جمع شما کنم. این هم است از ذوق و و ی و و این یکی از به شما است که است شما در ی در در راه خدا. در به معاصر ما، یک شهر شاخص و به یادماندنی است. در تجاوز استعمارگر به کازرونیها جایگاه را در مبارزه به اختصاص دادند. در ملی شدنِ نفت، در تبعیت از مرحوم آیت کاشانی (رضوان علیه) این نقش آفریدند. در پانزدهم خرداد، جزو شهرهائی بودند که و روشنی را از خود دادند. در سال آخر مبارزات و هم و این در ی با آن آن از خود که در که در در شد، یکی شهر این دارد. در هم باز را کرد. در علم و ادب و هم ی پر بر - ی ی ی - این به این هم خود ی است. به همه ی همه ی همه ی همه ی که از به سلمانند. به به ملت ماست. او را در و در این نشو و او را در ی هم ندارد. بر بر و شهر و دشت که نام را به و حق هم و بر که بر نشو و این که در است و حق هم با همه ی - از دور و - به مثل سلمان. ابوالصّقر من شیبان قلت لهم کلاّ و لکن لعمری منه شیبانُ نباید گفت از یا از گفت و از است. ایمان، معرفت، در راه خدا، پیگیری به سرچشمه ی زلال حقیقت، آن یک را بالا می برد که پیغمبر بفرماید: منّا اهل البیت . او را جزو اهل بیت به بیاورد؛ و شخصیتهائی مثل ابیذر و عمار و مقداد و صحابیها در تقویم و در رتبه های بعد از بگیرند؛ این ما درس این الگوست؛ را جستن، یافتن و بر آن پای فشردن. این آن چیزی است که را که مجاهدت، صفا، پایبندی به عقیده ی حقی که آسان به دست نیامده را به یک نمونه ای تبدیل که یاد نام نام شهر در ذهن که علاقه مند به این همواره ثبت و حک میشود. شرافتهای است. در مشخص سلسله ی ارزشهای ما روی این ارزشها میکنیم. زن و مرد کازرونی، در منطق جزو به و شریف بشوند، روی این چیزها کنند: روی استقامت و ایستادگی و ثبات قدم بر آن سخن حقی که آن را شناخته اند و از آن پیروی اند و به آن دل بسته اند. این ی شرافت امّتی القرآن و اصحاب اللّیل . دیگران ثروت را، را، میدانند. معیارش تعیین شریف، معیار است. در راه خدا و تر به دل میبندد، صادقانه تر در این راه قدم پیش است. این شرح و ما به شما که که شما به و به این ی دل ما هم از شما و است. به ی کازرون. به هم و به یک از نظر یک یک به میآمد. به و را، را در آن ی طاغوت. این را با که یک یک مثل از و آبادانی. که در این و رشد این است. راه های آب راه در این است. در قلب و با این از راه های و جزو عقب نمیخواستند. به این و به طور کلی به در و به رفع نبود. با بود. شما آن که راه آهن به این که در ی اول به ذهن هر کسی این بود که را از راه این - و - به این بود که در این بود بگیرد. این کار را نکردند. آن ی که است - ی به به این - در که - که شده به - به نام و ی ، که راه آهن از از - از از - تا به اما این کار نگرفت. راه آهن را در در با ی که این - و آن روز - را هم راه آهن سراسری! ی آن جنگ - و روس - در دو طرف ما و از نفت از از آن هم با یک ای، راه به از هم به از روس و به و و و و نفت را که کنند. بر یک عمل در که است از خط آهن تحت و در میگرفت. آن وقت این که در قلب راه آهن ندارد. به فضل به در این از راه های در این خط آهن و راه های ی این به آب و به لطف به حول و قوه ی به دست این کار شد. این حقِ است و بگیرد. در همه ی ها، در در ی و غیره. و این ی کار این مثل ی که ی و حق به ی و به ان گرفت. ملت خود را، خود را در راه به این به آورد. در ملت در کرد. که این ملت اند و این است که از این ملت سلب کنند. یک تر زیر بار ی او را او را قدرتهای و ذاتی او را براحتی آن ملت را، آن را در مشت بگیرند. این بود که در ی فرهنگی، منحوس پهلوی، در این با شدت ادامه کرد و روز به روز در آن سالها تقویت شد. جهت را صد و هشتاد درجه تغییر داد. ملت که هم نشأت ی از است. که گمشده ای است که بایستی این ملت دوباره آن را به دست بیاورد و بر اساس او، آرمانهای خود را معین و ریزی کند و و خود را شکل دهد. این است که ملت ما بخوبی است و میدهد. من این آیه های یأسی را که پی در پی تکرار مطلقاً قبول ندارم و را میکنم. من با اطلاع از گوناگون و ملت الشّأنمان بالعیان میبینم که این ملت و این ملت با گذشت زمان و تقریباً سه دهه از آغاز انقلاب، به تر، پخته تر و تر شده اند. شور مثل یک ای است که بلند است این فرو بنشیند؛ اما آن هیزمهای محکمی که با این توانسته است آتش و خود را به سمت مشتعل شدن و برافروخته شدن و گداخته شدن پیش ببرد، تأثیرشان از آن است. فرو مینشیند، اما - که برکت هم از آن یک ملت به می آید - روز به روز میشود. ملت درمانده اند در این ملت؛ نمیدانند با این ملت چه کنند. من به شما و این و شما صمیمی که در اینجا جمع شده اید عرض کنم: نظام ی - نه فقط آن مجموعه ی سردمداران ظالمانه ی که را می آورند و میبرند؛ در کشورهائی که به نام دموکراسی معروف شده در خود و در از که با ی صهیونیستی پیوند استوار هستند. دولتهائی که با این ی پرنفوذ و پرقدرتِ مستکبر در ارتباطند، را در برابر و بیداری در خطر میبینند؛ این نامشروع را در میبینند. دشمن، آنهایند. این از همه ی وسائل مواجهه ی با این ملت است و در است. شما در این سی سال چه کار میتوانستند بکنند که نکردند. هر به این است که در زیان و سود، در و ضرر کردند، اند ندارد، ضرر بیشتری دارد. اگر به این است که اند مضر است اگر این کار را دهند. والّا هر که توانستند و مضر نبوده، محاصره ی ی کودتای در راه انداخته در بین افراد النّفسی را و با همراه تبلیغات با آنها، با نفَس با کمونیستها در این مملکت اند. که یک علنیاش در مارکسیزم و کمونیزم بود، ی با ملت گشتند گرایشهای چپ و کمونیستهای زهوار دررفته ی قدیمی را کردند؛ با هم ساختند! شاید به ملت صدمه ای بزنند؛ اما در همه ی این قضایا ماندند. ملت بر غلبه کرد. ما بدانیم این ی در ملت اش چیست. بیدار باشیم: العالم بزمانه لا تهجم اللّوابس . اگر را را را ی را بدانیم، غافلگیر نخواهیم شد. این را بداند ملت ایران. ملت ما، ملت هوشیاری آوران و سخنگویان و صاحبدلان و روشنفکران زیادی هم در دین، در دانشگاه که را ارشاد راهنمائی میکنند. پر ما هم در های رشد اند. در ما، بسیجىِ ما در در تجربه، در فناوریهای دشوار اند. یک است. بنابراین شناخت ملت ما نیست. من به شما عرض میکنم، یکی از که دشمنِ ما بر روی آن سرمایه گذاری مسئله ی است. اختلافِ بین این سیاسی، با آن سیاسی؛ بین این با آن استان؛ بین این سلیقه با آن سلیقه؛ بین این مذهب با آن مذهب؛ یکی از راه ها این است. در این را میکنند. اخیراً در یک گزارشی دیدم و خواندم پارلمان به کشورشان - مال چند هفته پیش است - سفارش که در اسلام، آن که فرقه های و در با هم توافق ندارند، را بر روی کند؛ اختلاف؛ جنگ بین اسلامی. در هم به یک شکل دیگری، طور که عرض کردیم، این را دارند میکنند. یکی از راه ها، است. من به چند سال قبل از این گفتم ی مال شماست، بروید نوآوری علمی. و دانشگاهىِ ما پاسخ مثبت دادند؛ اساتید ما در این با با جدیت کار را پیش بردند. که میکنیم، میبینیم به ده سال، پانزده سالِ قبل از بسیار چشم نواز و چشم گیر بعد از این هم بود. را مشغول به لهو و لعب، به چیزهائی که او را از مسیر اصلی ملت دور یکی از های آنهاست. دیانت ما، تقوا و پارسائی و پاکدامنىِ ما نامطلوب است. ما در خودمان مصونیت کنیم. ملت با و همبستگی با و با جدی گرفتن ملت به سوی قله های کمال، میتواند بر بیاید و به بر آمد. در طول این سی سال به ما کمک است. در برهه های کمک را، دست را پشت سر این آدم مشاهده و میبیند. یکیش است که دولتی که مظهر است - دچار فراوانی است. ناکامیهای چیز کوچکی نیست. به هفت، هشت سال کنید؛ در ی در زدودن فکر از ذهن ملتها خوردند؛ در بر ملت آن مطلقه ی یک جانبه ای که میخواستند در به بیاورند، ماندند. - دو سه روز قبل از این - است که ی به به نفت بود. یک غوغائی را در مطبوعات و در رسانه های حرف این درست کرده. خوب، این حرفی است که ما روز اول گفتیم. آن که ی به مقدمه سازی و آن که این را داد، ما و علناً شما که آزادسازی اید؛ نه، شما اسارت عراقید. چو دیدم، عاقبت گرگم تو بودی . صدام، گرگ ضعیفتری بود به نیروهای اشغالگر آمریکائی. آمدند، نفت نه فقط نفت نفت منطقه؛ یک پایگاهی در با زور و قدرت، نه با سیاست، به دست بیاورند. آمریکائیها به این نیت آمدند. حالا این آقای جمهورىِ حزب جمهوریخواه این را و من یک ای دارم که احتیاج به نفت که مجبور نباشد جوانهایش را به جنگ بفرستد. ملت از این حرکتی که سازماندهی از جنگ و از اشغال متنفرند و ناراحتند که یک آراء را جلب روی این نقطه میکند. این نیست؟ از این بالاتر؟ در در در بر افغانستانِ در پیاده های خود در لبنان شدند. زبانشان باز تهدیدشان همیشگی است. ابرقدرتها، بیش از با واقعیت حقیقىِ با طرف را کنند. ملت این راز را کشف کرد و در و ابرقدرتها و متجاوزین و قلدرها و یاوه گوها نشد و شد. ولی من به شما عرض بکنم: عزیزان من! و پرشورِ کازرونی! و همه ی در کشور! این نشدن صفت این شجاعت خصوصیت ممتازی این آگاهی و هشیارىِ بر توانائی امتیاز اما هیچکدام نیست؛ اما نیست. همه کنیم، و ملت این به عنوان یک الگوی شود. های اقتصادی، های فرهنگی به ی مسئولان، به ی به ی آحاد اهتمام گیرد؛ همه کنند. و اگر بخواهیم این در جواب دهد، و به کمک ایرانِ را که و نام است بسازند، راهش این است که ملت و - که هست - یک مستحکم و صمیمانه باقی بماند. هر کس ملت را به تفرقه دعوت هر کس سعی کند ملت و بیندازد، هر کس بر طبل بکوبد، بر خلاف مصلحت این و این ملت هر کی میخواهد باشد. را، اتفاق را، کلمه را، حسن ظن به یکدیگر را حفظ کرد. قرآن میگوید: لو لا اذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خیرا ؛ دلهاتان را با هم صاف کنید، دست در دست هم پیش بروید؛ شک باشید که این را، این صادقی را، این گامهای استواری را کمک و حمایت کرد. با ملت در همه جا هم هم ی خدمت رسانیاند و این ملت و این میتوانند بر همه ی و بر همه ی آمد. بدانید؛ میگویند عمرش از فلان قدر شد؛ من میگویم این همه در حسرت زوالِ مُرد. و ملت سربلند، سربلند و آبرومند در ایستاد و روز به روز رفعت مقامِ ملت شد. آن روز ما است نباشیم، اما شما جوانها هستید. یادتان راه، راه راه خداست. اگر میخواهید این کهن، این پر برکت، این مهد تمدن و به جای خود برسد و الگو شود، راه و تمسک به را هرگز از یاد نبرید. امیدواریم دعای (ارواحنا فداه) حال همه ی شما باشد. من تشکر از این محبتی که کردید، از این اجتماعی که دادید، از آن سرود دسته جمعىِ پرشور و باحالی که همه با هم اجرا کردید و امیدوارم ان خداوند الطاف و برکات و تفضلاتش را بر شما و بر بدارد و همه ی شما را مشمول لطف و رحمت خود دهد. پروردگارا! پاک این این این زن و مرد را با انوار هدایت خود و دستگیری خود نورانی بفرما؛ ملت را سرفراز کن؛ بر پیروز کن؛ را منکوب و مقهور و ذلیل بفرما. پروردگارا! قلب ولی عصر را از ما راضی و خشنود کن؛ ما را سربازان آن بده؛ روح مطهر شهیدان، روح امام شهیدان را روز به روز متعالیتر بگردان. علیکم و رحمهاللَّه و برکاته
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کمپین توئیتری توقف فروش قرآن خطی در حراجی لندن

کمپین توئیتری توقف فروش قرآن خطی در حراجی لندن


گروه ـ با در این فروش قرآن خطی متعلق به بیش از 500 سال پیش در حراجی «ساتبی» لندن را خواستار شدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
امیرعبداللهیان: ترور خاشقچی توسط سعودی دور از انتظار نیست

امیرعبداللهیان: ترور خاشقچی توسط سعودی دور از انتظار نیست


– ایرنا- در بین در با خبری «روسیا الیوم» روسیه، گفـت: ترور جمال خاشقچی روزنامه نگارعربستانی توسط سعودی دور از انتظار نیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​راه‌اندازی شبکه 24 ساعته مجازی برای پوشش راهپیمایی بزرگ اربعین

​راه‌اندازی شبکه 24 ساعته مجازی برای پوشش راهپیمایی بزرگ اربعین


به در هم های از یک 24 مجازی خبر داد و ملی را پرچمداران این خواند. بنا بر این در این که با و های های شد، خواستار آن شد تا با بهره گیری از این ظرفیت الهی قدرت محور در به استیصال کشیدن استعمار به تصویر درآید. وی کرد: و شده و در بود. را در زر و زور و و کرد: این و به سبب ملی و های تا را به کنند. از 20 تیم ساز در طول خبر داد و گفت: در و در می شود که ما این را به و های ما در به این کنند. وی در از های حسینی(ع) در ها خبر داد و گفت: از شنبه آینده های به 24 و همانند یک مجازی، تصاویر را روی آنتن می برند و ساختارهای در خدمت این واقعه قرار می گیرند. آرایش ای کامل را نتیجه تجربه خود در های و گفت: تهیه های جذاب، تولید مستندهای خوب از ضرورت های در طول این ایام است. رسالتی که با تأسی به آن می توان از گردنه های سخت امروز عبور کرد. در این جواد مدیر پنج و معاونت گزارشی از عملکرد و تجهیزات فنی و تیم های ساز ارائه کرد. الحسین یجمعنا را به سال در راه پیمایی معرفی کرد و از خواست با تاسی به آن را وی کرد: باید تلاش تا خط مشی اصلی های خود را در جهت حسین ما را گرد هم می آورد سوق و این را به جلوه گاه و عراق عرضه کنند. وی طرح جاماندگان را از فرصت های در زمینه شیعیان و عشق آنان به امام شهدا و افزود: فرصتی است تا و مستندسازان دوربین خود را به دست چرا که از زوار پاکستانی تا میزبانان عراقی و عشق به اهل بیت (ع) همه و همه لحظاتی ناب به وجود می آید. طرحی که در تهران و شهرستان ها در روز اجرا می شود و به نمادین در فواصلی از شهر اجتماعات می کنند. صداوسیما در با اشاره به مناطق واحدهای سیار در طول مسیر، حرمین شریفین و کربلای معلی از دعای کمیل، ندبه و زیارت از های خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
برنامه‌های خانواده محور تلویزیون 5 برابر رسانه‌های رقیب مخاطب دارند

برنامه‌های خانواده محور تلویزیون 5 برابر رسانه‌های رقیب مخاطب دارند


به از استودیوهای های که در کرد. بنا بر این وی در از این در نیز حضور یافت و در سخنانی عنوان داشت: یکی از پرسابقه های است و بر های از سوی که در ای شد با و سبد ای چه و چه ها. وی داد:خوشبختانه این که بیش از 70 ای از است. در این 10 از شده بود که یک بود که شده بود چه های به را می کدام و نسبت آن با های های پاسخ بود و نکته دوم این بود که اقبال در بحث بین و های یک به پنج است و بینندگان شما پنج برابر های است. کرد: این از طرف ما طبیعی است چون قوی نهاد اجتماعی و هرقدر ما سرمایه گذاری کنیم همه ارکان آن، صحیح است و ما نقطه کانونی است و از اهمیت بالایی برخوردار است. وی همچنین اشاره کرد که مسئولین معمولا افراد موفقی در شان نیستند، کرد: آمدن و رفتن من به شکلی است که هیچ وقت به ترافیک نمی خوریم. هایمان نیز حرفی گفتن ندارند. بچه ها و نزدیکان ما رصد کامل دارند و نظرشان را به ما اعلام می کنند. ضمن آموزی نیاز جدی و در مدرن، شرایط با گذشته تغییر کرده و متفاوت است و علت می بینیم طلاق در سنین پایین اتفاق می افتد، به دلیل نداشتن همین است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب دانلود اهنگ بارون از واریا ترجمه اهنگ gjithmone ترجمه فارسی اهنگ gjithmone