صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب قانوناجرای بی کم و کاست قانون، مطالبه اصلی معلولان

اجرای بی کم و کاست قانون، مطالبه اصلی معلولان


- - بی کم و از قانونی که اکنون با تصویب مجلس و ابلاغ رئیس جمهوری ضمانت اجرایی یافته و انتظار می رود برخلاف گذشته، بیشتر جدی گرفته شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
اخوان المسلمین و وحدت اسلامی

اخوان المسلمین و وحدت اسلامی


یکی از در جهت از با های و از است. در بر شخصیتshy; حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. بحران و فروپاشی در سال 1924 اتفاقی در ترکیۀ به نام جدایی از رخ داد و در سال 1926 به آخرین رخت و روی این سه شکل یکی است که به نام است و در میshy;گیرد. که از قبل و آن را بود. جریانی اسست که به سکولاریسم خاورمیانه مشهور است و امتداد یک نوع تجددshy;گرایی غربی در آن دارد. و سومی جریان اخوانی است که از سال 1926 در ذهنshy; ها بود اما رسماً از دو سال بعد (1928) در مصر شد و مشابه آن هم دو سال بعد (1930) در سوریه شد و به مرور در اغلب و حتی ایالات متحده و شکل گرفت. در ده سال اول و به می تا که حسن به خود گوید: به به در مصر می و هیچ به یا آن و یا یا ... زیرا تهییج و باعث میshy;شود و است و هم آتش و دوزخ . اما در 1931 این با بر و از اعراب به یک شد (مسعودنیا و 1387، 147). بعد از مسئلۀ ، ایدئولوژی خود را مرحلۀ بعد به شیوهshy;ای ارائه کرد که بر توانایی در به ایدئولوژیی شود، داشت، همین است که کردند برنامۀshy;شان بر سه اصل است: الف) نظامی جامع و متکامل بالذات است، و واپسین در همۀ آن ب) از دل دو منبع برآمده و بر است: [قرآن] و سنت نبوی؛ پ) انطباق با همۀ زمانshy; ها و مکانshy; هاست . بناء سپس خود را وارث و دگرگونshy;ساز پوینده در تفکر سنتshy;گرایانه و اصلاح سنی و کرد: یک یک یک یک یک یک و یک و یک . از دو بخش شده بود: یکی که بر نه همۀ وطن از داشت. آن و در این وطن بود که به عمل و اخذ و کند و در . و سپس بود که این همه در که در آن shy;اند. این عجز به در نه فقط کل است (عنایت، 1392: 156). این است که: فی ...؛ هدف ما، ما، ما، در راه خدا ما و در راه خدا ما است (جنتی، 8). خود را است. در های را در زیر است: الف) علمی: یک از و از آن در ب) عملی: مصر و دول در جهت و نقش و بر این به ای با نحو و فرستاد. در این و شده پ) اقتصادی: است از و از سطح و ت) و خیرخواهانه: های با و ث) و ملیshy;گرایی: های در جهت درۀ سپس و در همۀ ج) و جهانی: های در صلح و و بر و (مسعودنیا و 148-147). در از گرفت. و به دو و و و عدم آن به سوی شرق یا یکی از و بود که در دهه 40 شد. یکی از در جهت از با های و از است. در بر حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. از حسن از است که در عالیه است. وی به یک اندیشمند اهل سنت و و مرشد از دیرباز، روابط خود را با علمای و حوزهshy; های علمیه آنshy;ها، و گامshy;هایی به سوی برداشت. حسن یکی از بین بود که با قمی، در آن کرد و پس از او نیز و مرشدان به تأسی از وی و در او، گام های مثبتی برداشتند. تلمسانی در این باره می shy;گوید: شهید رضوان [حسن البناء] توجه خاصی و در گذشته و امروز، و در آینده نیز در راه این خواهند کوشید؛ ولو در این هدف بزرگ، مشکلاتی بشوند. طبق نص صریح امت واحدی هستند: و ان هذه امتکم، امه (میرعلی،1385: 41). از نظر مرزهای و تفاوتshy;های قومی و نژادی را به رسمیت نمیshy;شناسد. وطن یک فرد مسلمان، به منطقه خاص محدود مناطق سرزمین اوست. به امت ایمان داشته و کلیه و کردن برادری نموده و میshy;کنند که وطن همه جا و در جایی است که یک دارد. به اعتقاد، ولی در عین حال باور که و آن هنوز فراهم نشده است و رسیدن به این امر مهم نیازمند یکshy;سری مقدماتی، از جمله ملت در گوناگون و است تا این مهم اجرا گردد. قبل از مجدد خلافت، لازم است جدی مابین خلقshy; های از و و گردد. آنshy;چنان همکاریshy;ای که به پیمان بین بینجامد . محمد غزالی، از اعضای نیز همانند بنا، هیچ نمیshy;بیند و را یکی از آرمانshy;های خود داند. او در من هنا نعلم نویسد: مجموعه است از عام، تمایز نژاد و رنگ و ملیت و قبول همه. این هدیهshy;ای است از طرف خدا انسانshy; ها و است از یک نظم که در آن، خدا پادشاه از قلمرو آن است که عرب و غیر عرب ... تجسم آرمانی است (همان: 42). سید قطب نیز اندیشد که دین است: یعنی بخشنده همۀ نیروهای هستی، پس ناچار دین است: توحد اله، ادیان در دین خدا [=دین اسلام]، و رسولان در بشارت به این دین از فجر حیات: انّ هذه اُمّتکم امّه و اناربّکُم فاعبدون (انبیاء/92). پس دین بخش عبادات و معامله، عقیده و سلوک، روحیات و مادیات، ارزشshy;های معنوی، دنیا و آخرت، و زمین و آسمان است. و از این همه تشریعات و فرائض آن، و توجیهات و حدود آن و آرای خداوندانِ آن در باب و و مال و توزیع غنیمتshy; ها و غرامتshy; ها، و و واجبات صادر میshy;گردد، و در این اصل اجزاء و تفصیلات آن نیز مندرج است (حلبی، 1384: 248). عمر تلمسانی، از معتقد بود با هرگونه فرقهshy; گرایی و اختلافات مخالف بوده و هدف اصلی بین دستshy;یابی به بزرگshy;تری میshy;باشد. از وی، در راه و آنshy;چه همه را دربر گرفت، از اهمّ وظایف و سپس اتحادی که هدف غایی است. بر این shy;السلمین اولین بود که بعد از تأیید و از پناه شاه توسط رژیم مصر انتقاد کرد. این در سال 57 اعلامیه کرد و را الگویی مبارزات خود وابسته و ضد مصر دانست و از تمام نیز خواست تا از سرمشق بگیرند. که بلافاصله پس از پیـروزی عرض تبریک به آمدند و خـدمت رسیدند. اخـوان بعد از کتابی تحت عنـوان آلترناتیو به قلم فتحی عبـدالعزیز کرد که در آن آمده بود: خمینی، یک فرقهshy;ای نیست، مرکز ثقل ارزشshy;ها و اعتقادات مشترکی است که همۀ را به خواند؛ چیزی که آن به وقوع پیوست (فوزی و 1390: 92). نتیجه یکی از و مهم در بود که متأسفانه در طول سالیان دراز، های جدی شده بود. در راه این مهم، از هیچ فروگذار نکردند. و این جمعیت، از ابتدای تأسیس، این است. ها، ها، ها و این می دهد که به دنبال و امت در سطح هستند. در این راستا است از: 1. حسن یکی از بین نیز بود. او افزون بر راسخ به دارالتقریب، با قمی دار التقریب در أن کرد. این گامی بود که او برداشت. 2. های - شکل حاکی از آن است که ایشان در راه حل و غلبه بر استکبار و بیگانه و بیگانگان از وطنشان، راه حل را بازگشت به آموزه های اصیل می دانستند. ٣. و اصولی که در اساسنامه و قسم نامه درج شده و های ها و های آن است که مهم ترین هدف به منظور امت است و جز از این راه نمی توان بر چیره شد. 4. گرفته از سوی در در سوریه، لبنان، یمن و...، ارتباط و با حرکت های در کشورها، این با نواب صفوی در خود بر و التزام به است. 5. همه جانبه بازپس اراضی و اشغالگران از آن فعالیت گسترده و های فراوان در و به راه حل نجات آن باز بر این مسئله می تواند باشد. 6. عمق تنشها و تنازعات داخلی با ملی و ناسیونالیست مصر که به انحلال و اعدام انجامید، بر این دلالت که با بر و خواهان امت به رهبری خلیفه واحد مسلمین و در این راه از هیچ دریغ نورزیدند (میرعلی، همان: 52-53). منابع فوزی، یحیی و بهروز (1390)، مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات سنی در مصر و در ایران، شناسی، 36. مسعودنیا، حسین و نجف پور، سارا (1388)، مصر: از بنیادگرایی تا مشارکت دموکراتیک، های و بین المللی، 19. حمید (1392)، در ترجمه بهادءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی. علیshy;اصغر (1384)، تاریخ نهضتshy; های دینی-سیاسی تهران: زوّار. محمدعلی (1385)، از المسین، مطالعات 6-7. هاشمی فرا، مجید (1395)، جنبشshy;های شمال آفریقا بر ایران: مطالعه موردی؛ کارشناسی ارشد دانشگاه جنوب.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
فرماندار نوشهر نسبت به افزایش خودسرانه کرایه خودرو هشدار داد

فرماندار نوشهر نسبت به افزایش خودسرانه کرایه خودرو هشدار داد


نوشهر- - هرگونه را و خلاف دانست و گفت که با رانندگانی که خودسرانه مسیرها را دهند ، برابر برخورد می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
با کسانی که به تأسیسات دولتی عراق حمله کنند برخورد قانونی می‌شود

با کسانی که به تأسیسات دولتی عراق حمله کنند برخورد قانونی می‌شود


به خبرگزاری تقریب(تنا)، داد که به یا به بر شد. در پی که در چند شهر شکل است به همراه شماری از به میدان التحریر در بغداد تأکید کرد که مسئولیت وزارت حفظ امنیت همه عراقی ها و در عین حال گوش دادن به دیگران است. وی همچنین از معترضانی که با روش های مسالمت آمیز و متمدنانه خود را مطرح می استقبال کرد و گفت این افراد نماد فرهنگ این هستند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
اصناف کشور از ضعف قوانین رنج می برند

اصناف کشور از ضعف قوانین رنج می برند


ـ ـ گفت: که نمایندگان مجلس تدوین شده است، کارا نیست و مشکلات زیادی را برای ایجاد کرده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
لایحه قانون جامع انتخابات به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود

لایحه قانون جامع انتخابات به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود


رئیس بر گفت: جامع تا دو هفته آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
قانون مبارزه با پولشویی مغایر قانون اساسی بود/نظر کدخدایی درباره رد صلاحیت

قانون مبارزه با پولشویی مغایر قانون اساسی بود/نظر کدخدایی درباره رد صلاحیت "روحانی" در انتخابات


سخنگوی گفت: مبارزه با پولشویی مغایر اساسی بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
اعلام نتایج آزمایشات تعیین هویت اجساد تصادف اتوبوس در ترمینال سنندج

اعلام نتایج آزمایشات تعیین هویت اجساد تصادف اتوبوس در ترمینال سنندج


گروه اجتماعی- از 10 جسد آتش در بامداد چهارشنبه به خانواده‍ هایشان خبر داد و گفت: نمونه برداری اجساد با نتایج آزمایشات DNA مطابقت داشته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پاسخ دبیر هیئت دولت به اظهارات محمود صادقی

پاسخ دبیر هیئت دولت به اظهارات محمود صادقی


در پی و و مطرح کردن انتقاداتی نسبت به دولت، محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت به این پاسخ داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : سیاسی
شورای نگهبان

شورای نگهبان "FATF" را رد کرد


سخنگوی است که این پولشویی که جزو مصوبات 4 گانه موسوم به FATF است را مغایر اساسی دانسته‌ است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل قضایی بودن آن است

ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به دلیل قضایی بودن آن است


با به به مبارزه با پولشویی گفت: این یک قضایی است که باید نظر قوه قضاییه نیز در مورد آن پرسیده می شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
سخنگوی شورای نگهبان امشب به تلویزیون می‌رود

سخنگوی شورای نگهبان امشب به تلویزیون می‌رود


در سی و عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی این شورا، امشب به برنامه «نگاه یک» می‌آید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : سیاسی
فتوای آیت الله سیستانی و اراده ملت عراق، موصل را آزاد کرد

فتوای آیت الله سیستانی و اراده ملت عراق، موصل را آزاد کرد


به گزارش خبرگزاری شیخ نجف در های گفت: با موصل، به تمامی جهان تاکید می که موصل با آیت و ملت و بین این جنگ نبود. وی افزود: نقش را که در های نقش نمی کنیم. شیخ در گفت: این حق است که کند و نیز به آن دارد. نیز از کند. نجف کرد: در 17 1968، حزب بعث بر شد و هدفش جنگ دین و نابودی علما، بستن دهان ها و غرق کردن کشور در جنگ هایی بود که سی و پنج سال طول کشید. شیخ سکوت جامعه بین المللی را در برابر بحران بحرین و رنج و سختی ملت بحرین، به ویژه بعد از وخامت سلامتی آیت عیسی قاسم و انتقال وی به بیمارستان های لندن، محکوم کرد. وی افزود: ما نباید جنایت های بعث و نقش آن را در حذف علما و تعقیب آنان و جنگ و فرهنگی کنیم. نجف در خود به میلاد مبارک فاطمه (سلام علیها) و فضیلت این بانوی در تبدیل شهر مقدس قم به دومین شهر علمی حوزوی بعد از نجف اشرف، کرد و گفت: (س) نقش بزرگی در دادن به عراقی ها در دوران صدام داشت و مردم به خاطر ظلم و ستم و آزار بعثی ها به آن جا می بردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
قوه‌قضائیه: انتشار احکام قطعی بالای 100 میلیون تومان الزامی است

قوه‌قضائیه: انتشار احکام قطعی بالای 100 میلیون تومان الزامی است


انتشار در در ذیل 36 در صورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا رسانه ملی الزامی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
ارز خارج شده از کشور صرف خرید کالاهای ضروری شود

ارز خارج شده از کشور صرف خرید کالاهای ضروری شود


نماینده در گفت: با و همچنین برای واردات کالاهای ضروری و حساس از قبیل دارو و تجهیزات پزشکی توزیع شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
آیت الله اراکی: آنچه که بر ملت ما تحمیل شده بی حجابی است نه حجاب + فیلم

آیت الله اراکی: آنچه که بر ملت ما تحمیل شده بی حجابی است نه حجاب + فیلم


به آیت پیش به و و آن و برخی هنجارشکنی ها در این عرصه را مورد کنکاش قرار دادند. اکنون و به مناسبت هفته عفاف و فیلم بیانات آیت تقدیم علاقمندان می گردد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : صوت و تصویر
جسد امیر انتظام به پزشکی قانونی منتقل نشده است

جسد امیر انتظام به پزشکی قانونی منتقل نشده است


- - اعلام کرد: تا زمان حاضر جسد امیر انتظام به منتقل نشده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تاکید استاندار لرستان برضرورت ساماندهی جذب نیرو در ادارات و نهادها

تاکید استاندار لرستان برضرورت ساماندهی جذب نیرو در ادارات و نهادها


با به از های اشتغال، گفت: باید ضابطه ای برای جذب نیروهای شرکتی اتخاذ شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
مسئولان محترم، بازی با کلمات دختران ایران را عفیف نمی‌کند

مسئولان محترم، بازی با کلمات دختران ایران را عفیف نمی‌کند


گروه ــ خشن اما انتظامی مقتدر با قانون‌شکنان مقابله می‌کند، نتیجه این نوع برخوردها می‌شود تابلوهای بی‌اثر «رعایت در این محل الزامی است».
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
ایرلند پیش نویس قانون تحریم کالاهای صهیونیستی را تصویب می‎کند

ایرلند پیش نویس قانون تحریم کالاهای صهیونیستی را تصویب می‎کند


مجلس به از ملت پیش تحریم کالاهای تولید شده در شهرک های یهودی کرانه باختری را به تصویب می رساند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
تصویب آیین‌نامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه

تصویب آیین‌نامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه


هیأت به حسن یکی از سال 1397 کل مطالبات و بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد خزانه پرداخت را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
رونمایی قانون حمایت از افراد دارای معلولیت همزمان با هفته بهزیستی / افزایش مهارت های زندگی یک استراتژی راهبردی برای بهزیستی است

رونمایی قانون حمایت از افراد دارای معلولیت همزمان با هفته بهزیستی / افزایش مهارت های زندگی یک استراتژی راهبردی برای بهزیستی است


و گفت: از دارای معلولیت همزمان با هفته با حضور جمهور رونمایی خواهد شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
شورای نگهبان؛ نماینده مردم در حفظ و حراست از قانون اساسی

شورای نگهبان؛ نماینده مردم در حفظ و حراست از قانون اساسی


گروه – مسئول و را در حفظ و از اساسی دانست و گفت: اعضای نگهبان، یک وظیفه دینی و ملی بر داشته و نمایندگی تمامی هویت ایران عزیز را بر دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
خودروهای هیبریدی از رزرو روزانه طرح ترافیک معاف شدند

خودروهای هیبریدی از رزرو روزانه طرح ترافیک معاف شدند


براساس همه قبل از به طرح به و بودند. این کار در من» در خدمات طرح درخواست انتخاب روز انجام می‌شود.خودروهای هیبریدی و برقی که بر اساس قانون به علت آلاینده نبودن از تخفیف 90 درصدی عوارض طرح برخوردارند. [#8230;]
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری جوان خودرو
موضوع : کل اخبار
اصلاح قانون نظام مهندسی به صحن علنی مجلس می رود

اصلاح قانون نظام مهندسی به صحن علنی مجلس می رود


تهران- ایرنا- مرکزی گفت: با همراهی با فنی و اجرایی در دستور کار کمیسیون عمران اسلامی قرار گرفته تا پس از جمع بندی به صحن علنی برود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مرگ ناشی از مصرف موادمخدر در زنجان حدود 3 برابر افزایش دارد

مرگ ناشی از مصرف موادمخدر در زنجان حدود 3 برابر افزایش دارد


- - گفت: مرگ های از و انواع مواد مخدر در طی فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
سبک تقوایی به روش داستان‌گویی همینگوی نزدیک است

سبک تقوایی به روش داستان‌گویی همینگوی نزدیک است


به خبرگزاری (ایبنا) در قابل تحسینی که است. هرچه میزان رغبت به باشد شان هم به طبعا می شود. یکی از سینماگرانی که تمایل وافری به است. در نیز و از وی را از و بسیار تر از می که هاوارد هاکس آمریکایی است. از اهل قلم است و دارای یک به نام سال نیز هست. امروز 19 این است. به با و و گفت ایم که در می خوانید. از است که را خوب می و به قول است. شده در بیش از به دهد. در است از غلامحسین ساعدی. این و نقاط که آن را می توضیح دهید. در از این بابت که از موضوع های نظرِ را و مؤثر تر از متن است . در های ، و آتشی ظرایف بیش تری در قیاس با دارند. مثل ، ِ ، و ، ، به به در و در ، که از به بی می ندارد. او چرا تا قبل از مه و او را اما پس از مرگ مه لقا به بی و حتی به ِ پست تری این که و مه لقا چه که پس از مرگ او و را از کند در بی می ماند. خود در سال ها، ای به های قوت و ضعف داشت. او بود آرامش... از نظر می و تری اما در عین حال در آن هست که در های اول به چشم می و اگر در هست ، که این عیب است ؛ او ، اگر چه در از کار است. و دهه چهل و های و از قوت آرامش... است. و در پشت در هم از و است. چه در این است که آن را به یکی از بدل است که است از سال ها پیش می آن را بسازد. های در این او در دست است : یکی و در سال 1345 به همت ؛ دوم سال ، که یکی از های آن با سوم که در ، از آدم های و به آن سوی آبی حتی از نوع یک دست آن هری اما بود که یک دهه پس از که پشت را که سال ها در ذهن خود و بود به درآورد. اگر در آن سال ها، در دهه ، پس از می شد به از کار با ای از و که می سر در راه و خلف ـ ِ ـ که در می را به آن دست آب ببرد. جا یادآور شد که خلف را و تلخ کام ِ بین دو دور (قصه دوم سال )، که خود گَرده ای از هری را بر چهره بازسازی بود. دست کم یک متصور است . اگر را آدم های ، مأموران اداره گمرک و ماجد، که هم دست آن ها است ، از راهش منحرف می کنند، در دهه ناباب ، از جنس راننده ای که همسرِ را به قتل می رساند، لازم بود تا را به راهی که ظاهراً از آن پرهیز بود بکشاند. این هر چند می نماید، فرض است . این را گفتم که موقعی که رودرروی می گیرد، یا روبه روی قرارش می دهند، یا به عبارت دیگر، مجریان مقابل او می ایستند فاقد مضمون است ؛ واکنش او ابتدایی و غریزی است ، و در سیرکردنِ شکم زن و بچه اش؛ آن جا که می گوید : تا وقتی زن و بچه نان می خورند زن و بچه من هم نان بخورند. این بدیهی و در عین حال محکم استدلالی است که می تواند اقامه و بایستی آن را تجلی بالاترین مرحله کرد که با غرور و غریزه می کند و در دفاع از خود می میرد. می توان گفت که یک منفی است . او فقط حفظ جان و موقعیت خود با ها هم دست می شود و در سرقت مرواریدهای و دادن ها مشارکت می کند. او در پی سرنوشت خود به ماجرایی شوم و بدفرجام پا می گذارد که پایانش مرگ است . با در پرداخت یک دست در کجاست؟ ، برخلاف همینگوی، تحول آن یک دست را در هنگامه مرگ نمی دهد. هری آخرِ سر به این نتیجه می رسد که دستِ تنها فایده ای ، اما خورشید، با نگاهی مغرور، فقط به تیغه خون آلود خنجری که از عمق سینه اش بیرون می کشد خیره می که همیشه به دنبال آن می گشته است ؛ آن که قاتل خود را بشناسد. آدم های های به هم سال هم از سنخ اند. حالا که حرف به سال کشید، توضیحاتی حال و هوا و سبک و در این بدهید. در سال تقریباً از هیچ یک از نویس های جنوبی مثل چوبک ، احمد محمود و معاصران خود: عدنان غریفی ، نسیم خاکسار و مؤذن متأثر نیست . تأثیرپذیری او را از وی و در لابه لای های کوتاه و رمان های او دید . سبک و نه فقط در سال بلکه در های ، نفرین و هم به روش ، پردازی و گفت وگونویسی وی نزدیک است . های سال ، که جزو نخستین های کارگری ـ صنعتی محسوب می شود، وصف آدم های سرگردان و بی پناهی است؛ در روزهای گرم ِ کار و بی ِ ِ بی ، باده نوشی و عشق ورزی و حماقت و کله شقی ؛ مثل تصویرهایی که وی در هم می دمد از فساد و قهر و وحشت و سرگشتگی ِ نسل ِ جوان بعد از جنگ ارایه است ؛ آن که متعرض موجبات ِ بی و بی عاری آن ها عنصری که در سخت رسوب کرد و در هایش نیز نمود چشم گیری دارد. های سال جملگی به صیغه اول شخص مفرد نوشته شده و هر کدام از زاویه دید یک راوی و با یک زبان ، اما با نام های مختلف : عاشور، اسی ، داود و چند تای که بی نام و مثل آدم های عاصی و سرگشته ای که وصف شان در ها آمده است . این آدم های آشفته و پریشان احوال ، طور که اشاره شد، با انتشار های وی و فاکنر و تا حدی اشتین بک به راه باز کردند؛ گیرم مشابه آن ها در بندری که وصف ـ و می دانیم که آبادان است ـ داشته اند. های سال به ضدقهرمان های وی بینی و انگیزه متعارف دست به عمل می زنند؛ زیرا از لحاظ آن ها آدم هستند که بعد از سرکوبِ دهه 1330 به خود قبولانده اند که همه چیز تمام شد؛ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود، چرا که حرفش را هم نمی شد زد ، و اوضاعی بودند که عادت شان بود چیزهای را کوچک ببینند . عده ای انبوه ناتمام را نقطه در سینمایی او و از کمال گرایی اش می نظر شما در این خصوص چیست؟ این را به معترضه و ختم کلام و بگذرم: خوش بختیِ هنرمند این است که مطابق میل اثر هنری اش را بیافریند. آن که می توانسته بکند، به در سه چهار دهه اخیر، آن نبوده که است. استعداد او با کار نشین او، معطل مانده است. کار نساختن، از کار بد است. نباید بنا به گردش فصول و مضنه ساخت. به انتظاری که از ساز تن نداده، یعنی وانداده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
خشم مسلمانان از نصب دوربین در مسجد «یافا»

خشم مسلمانان از نصب دوربین در مسجد «یافا»


به خبرگزاری تقریب(تنا)، در شهر با ای به غیر یهودی نقض در این از طریق نصب دوربینlrm;های نظارتی در را کرد. در این که پس از بخش به نصب هشت در شد، است: در با این و به این است که این ها بخش نصب شده و هیچ در این اند. نصب این را دخالت در امور خوانده و کرد: این موجب خشم نمازگزاران و این شهر شده و نقض حق عبادت به شمار می رود که احساسات همه جامعه را تحریک است. در این با به شکایت های متعدد از سوی نمازگزارانی که خواستار جمع فوری این ها بودند، شده است: مصداق یکی از موقوفهlrm;های است که به هیچ یک از ادارات این وابسته نیست و شما در با آن صلاحیت ندارید. در پایان این نامه، ضمن به غیر بودن نصب ها در این بدون موافقت یا اجازه یافا، است: به شما هفت روز فرصت می دهد تا این ها را جمع کنید، در غیر این صورت این بر اساس مشروعیتی که از سوی شهر دارد، اقدامات مناسب در این را انجام می دهد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
کتاب آینده من درباره اجتهاد و اصلاحات در اسلام شیعی است

کتاب آینده من درباره اجتهاد و اصلاحات در اسلام شیعی است


ایران (ایبنا)-جلال حیران نیا: بالاترین درجه علمی در دانش فقه و به توانایی استنباط از است. مجتهد و فقیه نیز کسی است که می کوشد تا را از اسلام، قرآن، سنت، عقل و بیاموزد. های از و مثل رجال و درایه، نظریه های فقهای متقدم و تفسیر است. پروفسور تکیم در گفت وگو با خبرنگار به ضرورت به روز که در اش است که در ادامه آن را می خوانیم. تکیم، استاد شناسی دانشگاه های دنور و مک مستر کانادا است. هایی از فقه ، شیعیان در و راهنمای زوار از جمله او به شمار می روند. شما به چه اختصاص داشت و آن را به چاپ من و در ولی من در چاپ ام. شما در این من این در این این بود که می با و در رو شود و کند. مهم این است که می بین اسلامی(شریعت) و را حل و فصل کرد. در موارد میان و دارد و یا به می آید. در این تضادها و به که تضادی را نزد و می کند شود. شما در این و در پاسخ به تان من این است که یک خدای عادل نمی باشد. این بدان که هیچ قانونی در هر برهه تاریخی باشد. من همچنین در این به این می پردازم که بر و و در طول تاریخ شکل گرفته است. بر این زمینه پرورده هستند. این مبتنی بر و هستند. حال اگر شاهد تغییراتی در و باشیم و وجدان دچار شد در این نیز متناسب با آن تغییرات کند. چرا که این متأثر از و و خرد بر آن است. به این زمانی احساس می شود که از آن ها کار خود را در از دست بدهند و اعمال بی عدالتی را سازد. در این به آن داریم. شما در قبلی نیز و به زمان را در آن مطرح کرده بودید. چه ضرورتی باعث شده تا این علاوه بر مجددا های این بحث را نیز کنید؟ اهمیت این و به آن به بر و به باز می گردد. در واقع به این که در نیز و را بر طرف کند است که عصر ماست. بر همین بود تا و این از منظری و نو و این به بازبینی گیرد. در بتواند پاسخگوی روز باشد. این مهم غفلت گیرد. البته این به بی توجهی به گذشته نیست. بلکه به این که با لحاظ کردن آن و به بنایی کرد و به نیازها و های پرداخت. این وظیفه دین است که هر و پرسشی پاسخی تا پیروان خود را از بلاتکلیفی درآورد. آیا هدف از دیدگاه نیز است؟ بله هدف از در نیز است. آنچه در از بر آن مؤکد شده است است که را در بر گیرد. این در تصریح شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تکذیب توافق بر سر ریاست جمهوری

تکذیب توافق بر سر ریاست جمهوری "بارزانی"


به گزارش خبرگزاری تقریب، المالکی ائتلاف و به به را کرد. وی با این افزود: و در است بزرگتر در پارلمان است فراکسیونی که آینده را تشکیل خواهد داد. پیشتر تصاویری جعلی از حزب و احزاب کردی در های و میان شهروندان عراقی منتشر شد که در آن امضای حسن السنید عضو حزب به همراه فاضل میران عضو حزب و شخص دیگری به نام محمود الهاشمی دیده می شد. این که به صورت غیر رسمی در های رد و بدل شد، بندهایی داشت که یکی از آنها، بر سر نامزدی منطقه برای ریاست بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان