صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب ماننداخوان المسلمین و وحدت اسلامی

اخوان المسلمین و وحدت اسلامی


یکی از در جهت از با های و از است. در بر شخصیتshy; حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. بحران و فروپاشی در سال 1924 اتفاقی در ترکیۀ به نام جدایی از رخ داد و در سال 1926 به آخرین رخت و روی این سه شکل یکی است که به نام است و در میshy;گیرد. که از قبل و آن را بود. جریانی اسست که به سکولاریسم خاورمیانه مشهور است و امتداد یک نوع تجددshy;گرایی غربی در آن دارد. و سومی جریان اخوانی است که از سال 1926 در ذهنshy; ها بود اما رسماً از دو سال بعد (1928) در مصر شد و مشابه آن هم دو سال بعد (1930) در سوریه شد و به مرور در اغلب و حتی ایالات متحده و شکل گرفت. در ده سال اول و به می تا که حسن به خود گوید: به به در مصر می و هیچ به یا آن و یا یا ... زیرا تهییج و باعث میshy;شود و است و هم آتش و دوزخ . اما در 1931 این با بر و از اعراب به یک شد (مسعودنیا و 1387، 147). بعد از مسئلۀ ، ایدئولوژی خود را مرحلۀ بعد به شیوهshy;ای ارائه کرد که بر توانایی در به ایدئولوژیی شود، داشت، همین است که کردند برنامۀshy;شان بر سه اصل است: الف) نظامی جامع و متکامل بالذات است، و واپسین در همۀ آن ب) از دل دو منبع برآمده و بر است: [قرآن] و سنت نبوی؛ پ) انطباق با همۀ زمانshy; ها و مکانshy; هاست . بناء سپس خود را وارث و دگرگونshy;ساز پوینده در تفکر سنتshy;گرایانه و اصلاح سنی و کرد: یک یک یک یک یک یک و یک و یک . از دو بخش شده بود: یکی که بر نه همۀ وطن از داشت. آن و در این وطن بود که به عمل و اخذ و کند و در . و سپس بود که این همه در که در آن shy;اند. این عجز به در نه فقط کل است (عنایت، 1392: 156). این است که: فی ...؛ هدف ما، ما، ما، در راه خدا ما و در راه خدا ما است (جنتی، 8). خود را است. در های را در زیر است: الف) علمی: یک از و از آن در ب) عملی: مصر و دول در جهت و نقش و بر این به ای با نحو و فرستاد. در این و شده پ) اقتصادی: است از و از سطح و ت) و خیرخواهانه: های با و ث) و ملیshy;گرایی: های در جهت درۀ سپس و در همۀ ج) و جهانی: های در صلح و و بر و (مسعودنیا و 148-147). در از گرفت. و به دو و و و عدم آن به سوی شرق یا یکی از و بود که در دهه 40 شد. یکی از در جهت از با های و از است. در بر حسن بود که در آن و را در دست داشتند. از نظر حسن است و از و و امت نیست. از حسن از است که در عالیه است. وی به یک اندیشمند اهل سنت و و مرشد از دیرباز، روابط خود را با علمای و حوزهshy; های علمیه آنshy;ها، و گامshy;هایی به سوی برداشت. حسن یکی از بین بود که با قمی، در آن کرد و پس از او نیز و مرشدان به تأسی از وی و در او، گام های مثبتی برداشتند. تلمسانی در این باره می shy;گوید: شهید رضوان [حسن البناء] توجه خاصی و در گذشته و امروز، و در آینده نیز در راه این خواهند کوشید؛ ولو در این هدف بزرگ، مشکلاتی بشوند. طبق نص صریح امت واحدی هستند: و ان هذه امتکم، امه (میرعلی،1385: 41). از نظر مرزهای و تفاوتshy;های قومی و نژادی را به رسمیت نمیshy;شناسد. وطن یک فرد مسلمان، به منطقه خاص محدود مناطق سرزمین اوست. به امت ایمان داشته و کلیه و کردن برادری نموده و میshy;کنند که وطن همه جا و در جایی است که یک دارد. به اعتقاد، ولی در عین حال باور که و آن هنوز فراهم نشده است و رسیدن به این امر مهم نیازمند یکshy;سری مقدماتی، از جمله ملت در گوناگون و است تا این مهم اجرا گردد. قبل از مجدد خلافت، لازم است جدی مابین خلقshy; های از و و گردد. آنshy;چنان همکاریshy;ای که به پیمان بین بینجامد . محمد غزالی، از اعضای نیز همانند بنا، هیچ نمیshy;بیند و را یکی از آرمانshy;های خود داند. او در من هنا نعلم نویسد: مجموعه است از عام، تمایز نژاد و رنگ و ملیت و قبول همه. این هدیهshy;ای است از طرف خدا انسانshy; ها و است از یک نظم که در آن، خدا پادشاه از قلمرو آن است که عرب و غیر عرب ... تجسم آرمانی است (همان: 42). سید قطب نیز اندیشد که دین است: یعنی بخشنده همۀ نیروهای هستی، پس ناچار دین است: توحد اله، ادیان در دین خدا [=دین اسلام]، و رسولان در بشارت به این دین از فجر حیات: انّ هذه اُمّتکم امّه و اناربّکُم فاعبدون (انبیاء/92). پس دین بخش عبادات و معامله، عقیده و سلوک، روحیات و مادیات، ارزشshy;های معنوی، دنیا و آخرت، و زمین و آسمان است. و از این همه تشریعات و فرائض آن، و توجیهات و حدود آن و آرای خداوندانِ آن در باب و و مال و توزیع غنیمتshy; ها و غرامتshy; ها، و و واجبات صادر میshy;گردد، و در این اصل اجزاء و تفصیلات آن نیز مندرج است (حلبی، 1384: 248). عمر تلمسانی، از معتقد بود با هرگونه فرقهshy; گرایی و اختلافات مخالف بوده و هدف اصلی بین دستshy;یابی به بزرگshy;تری میshy;باشد. از وی، در راه و آنshy;چه همه را دربر گرفت، از اهمّ وظایف و سپس اتحادی که هدف غایی است. بر این shy;السلمین اولین بود که بعد از تأیید و از پناه شاه توسط رژیم مصر انتقاد کرد. این در سال 57 اعلامیه کرد و را الگویی مبارزات خود وابسته و ضد مصر دانست و از تمام نیز خواست تا از سرمشق بگیرند. که بلافاصله پس از پیـروزی عرض تبریک به آمدند و خـدمت رسیدند. اخـوان بعد از کتابی تحت عنـوان آلترناتیو به قلم فتحی عبـدالعزیز کرد که در آن آمده بود: خمینی، یک فرقهshy;ای نیست، مرکز ثقل ارزشshy;ها و اعتقادات مشترکی است که همۀ را به خواند؛ چیزی که آن به وقوع پیوست (فوزی و 1390: 92). نتیجه یکی از و مهم در بود که متأسفانه در طول سالیان دراز، های جدی شده بود. در راه این مهم، از هیچ فروگذار نکردند. و این جمعیت، از ابتدای تأسیس، این است. ها، ها، ها و این می دهد که به دنبال و امت در سطح هستند. در این راستا است از: 1. حسن یکی از بین نیز بود. او افزون بر راسخ به دارالتقریب، با قمی دار التقریب در أن کرد. این گامی بود که او برداشت. 2. های - شکل حاکی از آن است که ایشان در راه حل و غلبه بر استکبار و بیگانه و بیگانگان از وطنشان، راه حل را بازگشت به آموزه های اصیل می دانستند. ٣. و اصولی که در اساسنامه و قسم نامه درج شده و های ها و های آن است که مهم ترین هدف به منظور امت است و جز از این راه نمی توان بر چیره شد. 4. گرفته از سوی در در سوریه، لبنان، یمن و...، ارتباط و با حرکت های در کشورها، این با نواب صفوی در خود بر و التزام به است. 5. همه جانبه بازپس اراضی و اشغالگران از آن فعالیت گسترده و های فراوان در و به راه حل نجات آن باز بر این مسئله می تواند باشد. 6. عمق تنشها و تنازعات داخلی با ملی و ناسیونالیست مصر که به انحلال و اعدام انجامید، بر این دلالت که با بر و خواهان امت به رهبری خلیفه واحد مسلمین و در این راه از هیچ دریغ نورزیدند (میرعلی، همان: 52-53). منابع فوزی، یحیی و بهروز (1390)، مقایسه تطبیقی اشتراکات و افتراقات سنی در مصر و در ایران، شناسی، 36. مسعودنیا، حسین و نجف پور، سارا (1388)، مصر: از بنیادگرایی تا مشارکت دموکراتیک، های و بین المللی، 19. حمید (1392)، در ترجمه بهادءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی. علیshy;اصغر (1384)، تاریخ نهضتshy; های دینی-سیاسی تهران: زوّار. محمدعلی (1385)، از المسین، مطالعات 6-7. هاشمی فرا، مجید (1395)، جنبشshy;های شمال آفریقا بر ایران: مطالعه موردی؛ کارشناسی ارشد دانشگاه جنوب.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
مقایسه دانشمندان با انبیاء و معصومین (ع) اشتباه است

مقایسه دانشمندان با انبیاء و معصومین (ع) اشتباه است


حوزه/ بین گفت: و این را با انبیا و معصومین(ع) بسیار اشتباه دانست و آیت الله جوادی آملی نیز بار ها تأکید کردند آن ها شاگردی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
چگونه در تابستان کمتر عرق کنیم

چگونه در تابستان کمتر عرق کنیم


تهران-ایرنا- های های سبک و انگور و خربزه و کاهش کافیین از تعرق زیاد بدن در فصل گرما جلوگیری می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
عادت‌های نوشتن فریدون عموزاده خلیلی/ عاشق کتابفروشی و عطرفروشی هستم

عادت‌های نوشتن فریدون عموزاده خلیلی/ عاشق کتابفروشی و عطرفروشی هستم


خبرگزاری (ایبنا)_ملیسا معمار: یا صحبت با افراد، را به کار و می کند. که رسیدن به خواسته بی وقفه اند و اند. یکی از این نویسنده، پژوهشگر، نگار و فعال سیاسی است. او که از چهره های مطرح و بعد از به شمار می آید سال ها در و است. عصر یکی از گرم 1397 بود که بالاخره شدم با این مرد 58 پرتلاش ای در که درسال 1381 کرد و با مدیریت او می شود. هوا گرم بود و من از گرما کلافه شده اما و در شدم و او با اش به من خوش آمد گفت و با آب خنک به را و را در که این مرد چهارشانه بلند قد سمنانی که حالا گرد سپیدی روی موها و محاسنش نشسته با ذوق و شوق خدمت به کودکانی من، سال ها پیش، با سکونت در تهران، از کار را کرد و بخش و را راه کرد و در سال های 1362 تا 1366 های و و... را در و هنر و ادب و را در سال 1365 به کرد. با خود که در سال 1367 را به پور و آیا فکر می کرد که این پرمخاطب می شود؟ در این فکرها که روی میز کارش توجهم را جلب کرد و به یاد بیش از 30 اثری افتادم که و خلق آثاری دو ، سفر به شهر ، خدای بارانی و زرد که هرچند سال ها از انتشارشان می گذرد اما هم و در های متعدد داخلی و خارجی برگزیده سال از جانب مونیخ و یونیسف به ارمغان آورده اند. موسس به نام ، هم قلبش و این مرزوبوم می تپد. از همه چیز به شده و حتی به هم می گویند، دلش شکسته است. اشک می به و شده و کسی فکر نمی کند کار بچه ها و همه ها ای و شده است. در گفت با از و و را می که سال از هم می کند. های از چه سنی و در شما شکل من به به ام در دهه 40. در این دهه من هم شد با های و نوجوانان. ما را از مان در به در می بردند. در این با به شکلی در هاله ای از رویا و شکل گرفت. قبل از به من از ورق بود که رویشان شده بود و های که از سوی می شد و تصویرگری به در آن ها را می داد، من و باورنکردنی بود و فکر می در خواب این ها را می و با می مگر می شود زیبا رنگی بو و ... همه ها نو و من که از می در راه تا به می رسیدم، بو می کردم. بوی رنگ و حسی رویایی به من می داد. در راه ها را ورق می زدم و از عکس لذت می بردم. ما در بود و در سمنان. راه از تا منزلمان بود و فکر می ما در آخر است. حسی که ها به من می به قدری لذت بخش بود که وصف نکردنی است. به منتظر نمی ماندم که از سوی ما را به ببرند. به محض از می شدم به می چون ما بین و بود. لباس را عوض می های درسی ام را در می و به سوی می تا بردارم. در آن هر روز به می رفتم. در آن چه می خواندید؟ های می خواندم. پوش که بود و یا سیاه کوچولو یا حقیقت و مرد دانا بهرام بیضایی های ای و من فهمشان تر بود. های هم که می نمی من که فقط شما بچه ها باور می اثر احمدرضا احمدی اما نفهمیدنش بود. تا به رسیدم. تا پیش از این در مهران داشت. ساختمان های را در باغ ساختند که به ما نزدیک بود و سه دقیقه داشت. من که در این از قبل به می رفتم، شدم های هم در مثل پخش و ... را بار دیدم. را نمی ولی پخش شدن روی لذت بخش بود. که چه نمی بود. کلا را که در دهه 40 بود ام و بودند. بعد از در ما ، عمو و ها ، پوش و قصه های خوب بچه های خوب که ام بود. به چه در شما شکل در سال ها که 12 ndash; 13 به کردم. با که در می و که در می کردیم. با که می کردم. در آن من در راه آهن کار می کرد. آن ها و از آن را من می آورد. این بود. را می و روی هم می و لای آن ها را می و در سه یا می نوشتم. یک که می و سه هم که با چاپ می شد و آخری کمرنگ بود. هم می کشیدم، پشت جلد می و اسم می گذاشتم، از اسم که است قهرمان . و بعد این ها را بین بچه های هم سن و سال در فامیل یا پخش می و به آن ها می بیایید این ها حرف بزنیم. درواقع غیررسمی من از با این های کپی شده شد. در بچه ها فرستادم چند خط آن را چاپ به نام 12 از سمنان. که در آن مهم بود. به درس من به سه چیز داشتم. یکی و نوشتن، دوم درس که شاگرد اول و سوم که از بچگی در تیم و تیم محله و هم در تیم بودم. تا چند سال پیش هم با و پسرانم می تا تاندون پاهایم آسیب دید. حتی به نظریه ای رسیده ام و در های ام نیز آن را تشریح ام را با فوتبال. به نظر من و نزدیکی و عناصر مشترک دارند. که است در هم است. حتی در تکنیک، بین و اشتراک دارد. های معتقدند مثل یا است و که با تا که آشپز نمی یا تا که راننده نمی شوید، تا هم که ننویسید نویس نمی شوید. ولی به نظر من این معنا ندارد. شبیه است. در به بازیکنانی که می و روش خاص داشت. است که های یکسانی می اما مثل هم دریپ نمی کنند. در هم ها را و مثل هم نیستند. بین یک خوب و خوب را می نمی دانم چه جوابی بدهم. سخت است که یکی را کنم. من به است و تر است. ازچه گزیده و به چه موضوعات و بطورکلی سه خوانش من و هرسه هم با هم داشتند. اول تامرز بود تا که به یک هنر و شدم. تا آن بر بود و بر توصیه. این می توانست یا یا که ها می خواندم. یادم است که در هستی مرتضی رضوانی شده بود و آن را و خواندم. هم پیش می آمد در کتابخانه، از ای که بود می و می خواندم. در آن همه های و غلامحسین ساعدی را خواندم. این اول من بود که در آن هم عمدتا می هم شعر و هم داستان. و به شاملو، اخوان ثالث، سهراب سپهری و فرخ زاد داشتم. و با شعر نمی اما شعرهایشان را می و حفظ می و می این شعرها در است. اما از ای که شدم کرد. در آن ما های 21 ndash; 22 که فکر می همه چیز از جمله را دهیم و کنیم. که ما از قبل بدانیم و بخوانیم. در این خواندنم و ذوق و نبود، بود. می آمریکای لاتین که در دهه 60 در می شد، هیچ چیزی نمی دانیم و یکدفعه بود را از و جاهای جمع می و می خواندیم. در عرض سه ماه 50 تا می از هر و شاعر که شعر یا رمانی داشت. یا در ای بحث سر نو بود و ما هر نو بود های یا مایا گریپه و ناتالی ساروت را می خواندیم. یا در ای فکر در کنم و بود یا هانس کریستین اندرسون یا نیوبری گرفته بود را می و می خواندم. در سه ماه سعی می همه انباشت را جمع کنم و بخوانم. در آن من و به ضرورت بود که حس می تا شوم و را متحول کنم. در آن مداومی با حسن حسینی، سلیمانی و باهم بحث می کردیم. از این جهت ای بود که ما را به عوض کرد و مدل شدن و ماندن ما در را کرد و یک را بار در داشتیم. سوم من نه و بود نه بر حسب نیاز. در این تک شده چون که که می شود را بخوانم. که فکر می است یا که در است را می خواندم. در تان به چه که 8 فوت کرد و و از پدر نداشتم. هم زن بی بود ولی به شدت ما درس و باشیم. و ترم هم مرا به می کردند. در هم که مرا به می و به من می یا مرا به شان می و می که بخوان. این ها در شدن من و به سمت بود. چه و سال 1359 به هنر و رفتم. قبل از آن و می و در که می را با می کردیم. در آن من به داشتم. هم در به می ولی و شده بود با و نبود. در یک که در حال از هنر و و حر که در می شد را دیدم. به و که می و مرا به فرج و کردند. به من گفت تو اول کنی بعد از به سوی بروی. به من گفت بیا و با تست بده. چون را بروم. از من ای را کنم. هم مثل کشن و .. هم و من کشیدم. و و از که گردم. بود که من با کردم. ولی و شدم که در هنر و بخش هم دارد. یک بعد و که و می با باشم. مرا به کردند. اما آن روز به جای آمد و را و گفت ما آن را می کنیم. دو روز بعد بیا اش را بگیر. بعد که به من گفت بود و تو می با ما کنی. هم گفت یکی از به نام بر شما است. از بود و با آبی بود از راه می رسد این نام را به یاد و از او به کنید. که من هیچ وقت نمی کنم. بعد از آن گفت که سه در این کن و را بخوان. در آن اکبر فراست، حسن فردی، نقی حسن علی پورمند و ... حضور داشتند. اول را فراست خواند و نقد شد. من هم را که نامش تلاطم بود و نقد تندی بر آن شد. بعد از آن هم دو سه که در به نام شدند. اما من میل درونی ام به سوی و بود. بعد از چهار-پنج که در هنر و دل به دریازدم و در و به نام سفر . را که به سایر در تا بخوانند. همه متعجب شده و به من گفت که چرا در مانده ای، است در و و بر سفر نوشت. بعد از آن ها من در طول شش ماه سه و به من که بخش و هنر و شوم. از آن که سال 59 بود بر و متمرکز شدم و به تفننی می نوشتم. به که و با آن و بهای چندانی به آن نمی شود و می دست گرمی و تمرینی است تا کم کم شود و فکر می که توانایی را و می شوند، هیچ وقت نشدید که سال های عمرتان را در این صرف این است که به کار در این مند شدم و فکر کار درستی این شدم. صرف نظر از شعارهایی که می شود پاک و معصوم کودکان، فکر می کنم راهی ارتباطی است. ای که از خیزد و گیرنده آن را می گیرد. مهم است که بدانید این را چه کسی می فرستید و روی چه کسی می گذارد و می توانید این را با به تراز کنید. من با حرف زدن تر نه از نمی کار کند می شود. به نظر من برعکس است و اطمینان از که در شاهکار می نویسند، نمی بچه ها بنویسند. اما اگر بخواهد است تر باشد. چون را بچه ها می فهمند هم می شوند. لذا رنج آور است که شما و عموم بر این است که سخت تر است و ردی های به روی می آورند. هم بلد با بچه ها حرف بزنی هم بلد بنویسی. یک حتی اگر 50 هم همه لوازم را باشد. همانطوری که پیرمرد و دریا یا کلیدر شده و مسیری که طی شده تا این ها شده، تعلیقی که در حفظ شده پردازی، و ... یک 50 ای همه این راه ها طی شود و همه آن سختی ها شود. سازی لحن و ... اتفاقا سخت تر است. چون به نظام علی و معلولی که می شود را با به دانشی که از قبل درک می کند اما در کودک، که به که را درک کند. اما در ما به انگاری که که از راه می رسد و بلد می برو بچه ها بنویس. درحالی که اشتباه است او نه روش را بلد است نه را می شناسد نه با بچه ها آشناست. و می نویسد که است دوغ و دوشاب با هم قاطی می شود و کسانی صدمه می که و عرق ریزان روح می تا 50کلمه ای بچه ها بنویسند. تا به حال چه از شما شده بیش از 30 که بجز یک که در در و اند. از این به و به با آن نوستالژی یا و به مخاطبی که تا به حال از را نخوانده، آن را می من با دو از است که و هم آن را به که می خواهند من یا آثارم را بشناسند، نمی کنم. چون های من است با های سه ماه تعطیلی و آقاجان . چرا این ها را نمی می کنم به لحاظ قوی و از سویی ماجراهای ولی من انگیز است. پس از را می که فکر می کنم است و مرارت چاپ آن ها ام را می دو . با این یک کوتاه است اما ذهن مرا بود و 8 ماه نوشتنش طول کشید. سفر به شهر هم است که سال را و می آن را کنم. در این ابتدا لحن آمد و بعد شاعرانه ای شکل گرفت. دو هم هست که یکی از آن ها بنویسیم. و های من در های است و مثل های نیست. اما که این را خوانده، می کمک به او تا بنویسد و کاربردی است. زرد هم که از سوی شد و من را در این امتحان را نیز می کنم. اشاره های را کردید، که در بودید، از بین این نویسندگان، برایتان و به او را پیشکسوت خود می دانید و در از او اید؟ چند که در یک من اهمیت اند و هستند، ارنست در دیالوگ من است در رئال یا در فانتزی از تالکین می کنم. یا در نثر و دو یا سه مترجم که برمن اند نثر هوشنگ گلشیری، نوآوری شاملو و سادگی فرخزاد. نجف دریابندری در که و لحنش در هاکلبری فین یا ناتور دشت که فوق العاده است. در لحن شوخی و طنز بر مارک تواین که بوده، مانولیتو در لحن شوخ طبعانه من است. ایده ها و سوژه که خلق می به ذهنتان می رسد؟ از واقعی، برخوردهایی که می کنم و می بینم. دو در که دهه 60 به سیستان و بلوچستان ها و ماجراهایی شنیدم که من خلق این شد. هم یک من و آدمی را می کند ونمی را از او رها کنم. اسامی که می یا واقعی؟ که در ها می از سوی شوند. است ظاهرش را از یک برداشت کنم و هر از ویژگی هایش را نیز از و همه این ها را در یک جمع کنم. اما اصل این از می آید نه خیالی. شما بر نویسندگی، هم در اید و در متعددی سردبیر، تحریریه یا اید همشهری، راه به در ایران، آفتاب در های صبح یاس نو، نشاط، و هم اکنون هم را دارید. این شما چه در تان دو نکته جدا از هم که هردو آن ها می هم اثر بر و هم اثر منفی. و نگاری. هرنویسنده ای است ای دهد به شرطی که از آن کند. اگر شودکاملا حساب شده و در متن و خبرنگاری و شود کمک می کند که ها پایشان روی زمین بگیرد و دقیق تر ببینند و بتوانند ابعاد را داستانشان کنند. این های هم است همینگوی، فاکنر و آندره مالرو مدتی را اند و این کار کمک می کند که شما در توصیف و مستند بتوانید از این توانتان و آدم ها را تر ببینید. اما که من درگیرش شده ام ضربه می زند و نمی شود. از هم اثر مثبتی بر دارد. که از شده اند، نگاران عمیق تری و می تحلیل و تمایز و شان دارد. بود که در اوج نگاری، دهه 50 و 40 که می شد و اگر یادداشتی را می حتی اگر نام هم بود می توانستید اثر چه کسی است. این کار می موجب شود های به بیایند. این ها پرنویس و است نتوانند هر روز اما ای یک قوی بدهند. لذا آمدن به هم می خوب و دیدشان را تر کند و کمک کند با عینیت و به شان هم کمک می کند. از آن طرف هم می سطح ما را افزایش دهند. شما نقش موثری هم در شکل گیری نهادهای هنر و ادب و و و ... اید. شد که در این ها و این نهادها چه در داشتند؟ در و ای است که در من است. از و که می این میل در حد افراط به در من است. را بخش و هنری، بچه های مسجد سوره، هنر و و با رحماندوست و سرشار و مهدی حجوانی و ...، که طرحش را و در آن طرح راه انداختم که من مسئولش و از 100 خبرنگار را سال 1367 به و را کردیم. سال 1372 که رونامه به بود را و به مدت سه- سال روزانه یک بچه ها می 8 معمولی و 16 پنجشنبه. در جشن سبز راه انداخیتم و 15 تا از بچه های طرفدار محیطزیست از سرتاسر ما فرستادند که 500 تای آن ها را و به و در سال 1374 اردویی کردیم. در روزنامه، را در منظریه کردیم. از 5 نفره ای از را کنفرانس جهانی ایسپورت و بچه های در پروژه های زیستی که درخشیدند. بعد در موسسه گفت ها بخش و نوجوانش را راه انداختیم و این کار تا سال 1377 که و به اختلاف نظرهایی که با رهگذر منحل شد و و را در سال 1377 که 20 سال از آن است. های من در های من که در با کمک نمود یافته و یکسری هم های جمعی مثل یا گفت ها. سپس طرح را در سال 1382 به مدیرعامل عطریان فر و به ضمیمه راه افتاد. در بار از سوی بچه ها را به نام و هم یک می دادیم. تا قبل از آن ها و منتقدان سال می و ما بار در این طرح بچه های را از تا به این مسابقه کنند. 7 نفر از کردند. از بین آن ها 100 را بر ضوابطی که داشتیم، مشخص و آن ها که آن سال چاپ شده بود را فرستادیم. سپس در تالار وحدت باحضور و ارشاد وقت و و وقت آقایان حاجی و مهاجرانی، را کردیم. سال بعد هم شد ولی سال های بعد که من نشد. این ها یا به قول دردسرهایی که من در وجودم تا دیده شدن دهم. اگر چه فایده ای آن هم در کشوری که ها تداوم و استمرار و بنیانی را می اعم از یا جایزه... موقعی که می کنی توجیهاتی را می کنی و همه تشویقت می اما به محض رفتی نمی یابد و این یک غصه است. کسی را به یاد ندارد.{و اشک می ریزد....} فکر می کنم این همه اندوه و اشک ریختن شما به است که در این رخ می دهد و بی توجهی به رشد کودک. مهم مهم است که از سوی یک سری آدم دلسوز می شود. همه چیز به شده است حتی به هم می گویند. کسی نمی دست این و های و و آیندگان چه سودی از این می برند؟ نمی بچه ها کار می می کنیم. چرا همه بیشترین شان در و است و اگر هم می افتد، ای و است. به این 10 سال چه ای می دهد، فکر نمی کند. هیچ کس به و ای آن فکر نمی کند. که رسما و شده است. کسی از سر دلسوزی می دهد نمی شود و می آخرش چقدر سود دارد. ضمن من می ثابت کرد از های که نه نمایشی، تردیدی که مادی آن را هم بر معنوی اش می بیند. شما هم در به مندان اید، از های تان بگویید. من دو داشتم. یک در دهه 70 و که در و توضیحاتی طرح چیست، و می کردم. تا از ای این ها خیانت به است و از عده ای که مند هم شکل می سازیم که همه عین هم می نویسند و اوج پروازشان این است که به من برسند و به این کار را گذاشتم. تا در سال 1389 علی اصغر که در یکی از نشرها کار می کرد از من خواست که کنم که من نپذیرفتم و من ضد است و اعتقادی به این کار ندارم چون سبب می شود خلاقیت و فردیت از بین می رود. به من گفت پس تو خلاف این کار را بده و من و کارگاهی تشکیل می دهم که در آن و نمی اطلاعات آن ها را نمی منتقد فقط می بلد بنویسند. ای که از جوانان مریم محمدخانی، معصومه یزدانی، نسترن فتحی، شادی خوشکار و از امروز در آن و از آن 6 آمد و از آن ها جایره گرفتند، هیچ از این ها مثل هم نبودند. بعد از آن شدم و شدم می کنم که در آن ها نقش تسهیل گر و جرات بچه ها را کنم نه قلم به دست آن ها بدهم. بعد از موفقیت اول های هم گذاشتیم و از هر 5-6 آمد چاپ شد و جوایزی گرفتند. یک بار هم در کنفرانسی در ترکیه این را و گرفت. در چکه بود و بعد از آن هم در و آن را دادم. شما که از و به داشتید چرا در و را من بر به و هم و این با من هست و هم اگر کنم حل مسائل می شوم و به علم و علم دارم. در سن علایق اجتماعی و غالب است. به یاد آن به در یا نامه داشتم. در آن با یکی از استادها مشورت که به من گفت تو با در نمی شوی، می در کنی و در کنارش بنویسی. از هم نداریم، داریم. اگر به می می که در افتاد. این شد که راضی شدم در درس و بعد شوم. به ندارد، آیا از به کار دررشته تحصیلی تان ندادید و به سوی رفتید نشدید؟ خب از و های من به تحصیلاتشان در و و همه در های سطح بالای دارای هستند. اما از جهت به نیستم. اما سوال است من که می شود کسی که درسش از تو تر وضعیت و درآمدش از تو است. این است که بی رحم است و را به تو می دهد و که تو به دلت رفته ای. اگر یک را به بکشید، را می گذرانید؟ من با هم فرق می کند. قدیم ترها، که آلوده اجرایی و مجله و صبح ها 6 می شدم و به می تا ظهر. ظهر هم که در هنر و به می و که در به می و تا غروب و کار می کردم. اما این مربوط به بود که فراغت ولی نهادهایی که در هست و چلچراغ، مشاوره های نردبان، و و سیاست که همه وقت مرا می گیرد. و اداره مستقلی که وابسته به هیچ دولتی سخت است و نشر، توزیع، آگهی ها و گرانی و ... چاپ چلچراغ. های من داستانی، بود ولی من این است که شماره را کنم. به از صبح که می شوم تا شب همه وقتم و فکرم صرف این کارها می شود. در این شرایط اگر را به چه را می مثل دونده ای که در دوی ماراتن است و به سایه ای است تا یک لحظه استراحت کند، کنم را به دست بیاورم. اگر صبح ها و ای باشم، 9 تا 12 بهترین است. یا شب که به می روم 10 شب به بعد به می کنم. عادت خاصی دارید، آیا هر که می نویسید گردید و بازخوانی، اصلاح و ویرایش می یا این کار را به موکول می که مشغول یا یادداشت توقف می نویسم. حتی و مناسب می گذارم که مجبور نشوم به برداشتن یا قلم از بیایم چون است از خارج شود. تند تند می نویسم. به گونه ای که تایپ کلمات دچار مشکل می شوم. بعد از و بازخوانی می کنم و اصلاحات را می دهم. اگر یک روز را به خودتان فارغ از همه ها و های روزمره، ترجیح می دهید چه لذت بخش کار من است. ام که و این کار هستم. به جز چه کار در این روز می ورزش را هم دارم. که می توانستم کنم این کار را می دادم. با از غلامی، حسن مهرداد غفارزاده و تیم و می کردیم. به هم می روید؟ بله به هم می روم. اما اعتراف کنم که من به دو چیز و می روم یا سفر می روم، نمی بی از جلوی های و بگذرم. حتی اگر وقت هم از این دو بازدید کنم. در که دوسال پیش به فرانکفورت در این را به یکی از دوستانم گفته بودم. روز آخر قبل از بازگشت گرفتیم در شهر بگردیم و خرید کنیم. وسط راه مرا گم و هم گشتند مرا نکردند. دوستمان می اگر یا هست می توانیم را می و نهایتا مرا در کردند. اگر نمی چکاره می می شدم. چون قبل از شوم هم و ام با ام شد. سال 1357 که یکی از های ما گفت که ای در شهر هست که بچه های سال آخر که پول را در درس می خوانند. و از من پرسید که آیا می به آن ها درس بدهم. من هم به گرایشاتی که حمایت از محروم و کم و حسن دوستی و به و دخترانه ای شدم که درس می خواندند. بعد از آن هم از سال 1359 هم در مقطع و هم در و هندسه و جبر و مثلثات می کردم؛ در در نازی آباد، راه آهن و هدف در ولیعصر. تا که شدم و نداشتم. اهل و هم هستید؟ کمتر می کنم ببینم یا بشنوم. اما که هم و پول را جمع می و هر دو یکبار به می رفتم. هم همینطور. اهل کنسرت و اما و در داشتند. چه سالی آیا و در شما با همسرتان سال 1364 کردم. همسرم هم در آن در بود و در می کرد و آشنا شدیم. آیا در های و شما گذاشت؟ تا به نوع ازدواجمان که هر دو اهل و تقویت کرد ولی از که شلوغ شد و بچه دار شدم و شد و به آمد کمتری داشتم. آیا فرزندانتان هم به دارند؟ من سه پسر دارم. که اهل هستند. همه اما های شان لزوما نیست. یکی به یکی به و و پسر کوچکم هم که دانش آموز است و به دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
تفکر دگم ایرانی‌ها و اشتباه در فهم فوکو

تفکر دگم ایرانی‌ها و اشتباه در فهم فوکو


(ایبنا)- تک تالیفی از سوی به نام فوکو: و ضمیران است که بار در سال 1377 از سوی نشر شد. در آن به جز یکی دو ای شده هیچ در این و نیز به بودند. به باور پیش از انتشار این و خود در به نام او را و اش می کردند. تا ای نیز در از بود. در خود در نیز روی های و بر در یک نیز است. با های و ها از بر ایرانیان، با به گفت وگو نشستیم که در ادامه آن را خواهید کرد. تک فوکو: و به قلم شماست. این با چه هدفی و شد؟ پس از بازگشت به شدم در همه به و در ها و او می نویسند. که می دانند، اما پس از اینکه با طیف های مند به طرف شدم به خود پی بردم. حتی به منابع هم دسترسی نداشتند و حتی یک از هم در دست شان نبود. مهمی برایم ایجاد شد است که عده ای به اما هیچ آن اند. به این که این به بر گردد. ما آدم و همه چیز را به گوشی می شویم. من در های این و نانویسا حرف زده ام. ما به این خو ایم که به ها بشنویم و او یاد بگیریم. یکی از چهره که اش و می کنند، است. به خاطر دارم که در حتی یک هم از او به اما همه اش بحث می کردند. من حیرت آورد بود که این همه اطلاعات را از کجا آورده اند؟ بعد شدم که کسی مثل احمد فردید و تعدادی شمه ای از بحث های کلی را و دیگران هم آن بحث ها را به و به نقالی یاد و عاشق شده بودند. هم به بود. من چند سالی در روی کار و بعد هم یک با و دکتری که تصویب شد و من به سه سال این مبحث را کردم. به طبع برداشته بودم. بر آن ها، که که بر های و و کند که چه را و اش بر چه است. هدف این بود که و همه آن را کند تا اگر کسی مند شد به های و برود. به فوکو: و شد و آن چند ماه پیش چاپ نهم آن را نیز ها کرد. و در در هم شده بود و هم می شد. در که من در اما پس از شد. می که و نشر در با دارد. مخاطبان به و مند شدند، مترجم هم که را و ناشرانی که این ها را با شمارگان میلیونی کنند. طیفی از مترجمان نیز الاصل با مادری و این طیف را به راحتی به کردند. در کار به رسید که که در شد، از های فرانسویان است. و گسترش در با به هیچ نیست. این محکمی هم دارد. در بین سه تا مجتمع فعالیت اما اگر مجموع دانشگاه های را بشمارید، از عدد هشتاد تجاوز نمی کند. اگر در هر کدام از آن دانشگاه، حتی یک استاد و هم خود را وقف و روی کند، 4 و مفسر خواهیم داشت. به هم در و توسط ها شد و کرد. فراسوی ساخت و هرمنوتیک هوبرت دریفوس و پل رابینو، در بود که و در نیز با حسین بشیریه شد. خود این را دید، گفت که اگر خودم می به ام به این زیبایی نمی شد. در و پویاست. مشابهت را بین و در نظر اند. از در نیز از های او در بر گرفت؟ بله بر بود. به هر حال بحث و را کرد و این عموم فعالان در نوشتن و است. می خواستند درک که چه رابطه ای بین با دارد؟ با طرح های خود شده در را زیر در معمول طرح از یک هرم فرضی می شود که در راس آن دارد. عکس این را می کند و می که در ذیل این هرم است. زیر است که با هم و فعل و دارند. این همه را زده کرد. در قدم می که است و نیست. همه که در و در در راس است. را به ذیل می که در نیز و تر می شود. راس نیز در از ذیل می گیرد. به طلب ها در از این در بله. به طیف طلب ها در نیز بود. به آن از این طیف که در راس نبودند. که می با از را در خود بگیرند. درک ما در های از و و لغت و را به کار اند. رنه با de la در روش دارد. یکی از که لغت در را بود. ای را کرد. نیز چون و وجه به جا می و هم یکی از آن اما من شدم این را از به کار می برند. را گفت و... نیز در نظر می اما در از بود که اگر در هم شکل می و می شود. یکی از این است. در با می شود و با که این و را کند و در به نام که و را با هم کند. این در هم می کنند. این با که در ها به کار می رود دارد. را یک عام می که در همه و همه اما یک با یک از آن دارد. روش را در درک ای که به کار است که ترکیبی از دو یونان و است. چند که مهمترین به فرمانروا، قدرتمند و زمامدار است. دوم آن آغاز، مبدا، بنیاد، یا پی. از به انگلیسی، و آلمانی شد. به شناخت، و... عقل هم معنا می دهد. پس آخرئولوگوس به راس، بنیاد و و گذشته هم هست. این ترکیب های ارائه اند. مثلا آن را به باستان اند که نیست. من این را در به که نمی دانم تا چه حد به که مدنظر فوکوست می شود؟ به چه را به کار برد؟ قصد رسمی را که در غرب تداوم واژگون کند. به نظرش آن ما و ابزار جدیدتری را به دست بیاوریم، چرا که پشت عقلانیتی خوابیده که می شود تجربه های منحصر به فرد در آن جای نگیرند. که هگل از آن یاد می کند اساسش نوعی عمیق است و با این به هیچ موافق و آن را زیر می چرا که به زعم او ریشه این در است و کارش رهایی و محورزدایی از این است. به جز آرکیالوژی، از Geacute;neacute;alogie نیز کرد. ای است که نیز آن را به کار بود و ما در آن را به می شناسیم. به تعبیری تطور از شده و آن طور که خود در گفته رفته از آن عبور و به می رسد. من در لغت دست و آن را به کردم. در دارتر است و من به این آن را به کار که از در شجره نامه دور شود. یکی از معانی اش رفتن به درخت نسب است. جینی در اصل و نسب، دودمان. که روش شناسیِ را می کرد دغدغه اش و اما از که به تامل روی شده از جانب روی در بحث در اولویت را به تغییر داد و یا به من را به کار برد. در طرح هم تحت به بود. ای معروف به نام نیچه، (تبارشناسی) و که به شده و که می خواهند را بفهمند، کلیدی است. این در 17 است. من روی این در کار و در 400 از آن درآمد. در این ها را کنم، اما دیدم کسی خریدارش نیست. اگر کسی می خواهد در با های آشنا شود، در های جنسیت ، جنون و تمدن و مراقبت و تنبیه: زایش زندان و... این را نیز بخواند. تا نکردم این نکته را هم که Punish را در Discipline and Punish به اند. به به محدودی و به اگر به جای از کیفر می بود. که در از فرانسه، شرح و شده است. از نیز شده ها دو و اگر باشم و یا و اسم این دو است. در به گمانم صرفا یا پنج و شده است که یکی از به قلم ژیل دلوز است که به هم شده، اما در بیش از 400 شده است. از این مفسران از تخصص خود را بررسی اند. به در کیفرشناسان های و کاربردش در کار اند. پزشکان، روانپزشکان، شناسان و فیلسوفان هنر نیز از دید خود به پرداخته اند. که اصطلاح و را در این در وضع شده است. در نیز با بود. این در از به راه بی ارتباط هم نیستند، اما مهم این است که خود هم فهمید او را پست می خوانند، مخالفت کرد و چنین عنوانی را خود نپذیرفت. پست هم در و دارد. پست در مد بود و سوتفاهم را موجب شد و من سعی در برطرف کردن آن داشتم. ها به طرز عجیبی درگیر این دگم که چون انحصاری پست هستند. در صورتی که انسان شوریده حال و بود که خود را در دل هیچ چارچوبی نمی دید. طور که گفتم هم از دل برآمد. روش مهم است و حتما اسمی آن می ساختند. این نیست. در هم های زیادی شده است. عمر قد نداد که این ها را ببیند، اما به هر حال که یک است و کسی که در این می شود در اصل دورش حصاری کشیده می شود که بیرون آمدن از آن سخت است. اقبال به پسامدرنیسم و مد شدن آن از ای شد که از هم مد بود و به قول شما آن بودند. نیز در آن در اصل به یک متفکرپسامدرن شد که این طرز تلقی بنا به شما از ها به راه است. شما از به پست چیست؟ به پست به ما از باز می گردد. به طور کلی به یک یا غیر شد. یک چکش در مغز خورد، که سپاه در جنگ های قفقاز از روسیه شکست سختی خورد و توان گذاشت، اما دید که روس، این دشمن کافر نمی شود و هم در آن و علما دعا کردند، اما نتوانستند این سرسخت را مهار کنند. ما با دقیقا زمان جنگ های با روس هاست. ما از متنفر نیستیم، بلکه بیزاریم. عینی این نداشتن، در مکتوبات با های شده به های پست در است. شما به یک کار پژوهشی می توانید این را انجام دهید. پست مُدی بود که در دهه 80 در اروپا و بعد در و بلافاصله هم اش شد و خود غربی ها آن را به گذاشتند، اما ما فکر می کنیم که یک بخش عمده با پست آغاز شده و ما هم در آن شرکت داریم و هستیم، چرا که با انقلابمان ما پست شده ایم. 500 سال دستاورد بزرگ بشریت است که به همه جا هم سرایت کرد و در همه ها شد. همه آحاد بشر از ضروریات است. اگر ما ابعاد را در اقتصاد، شناسی، سیاست، زیباشناسی، هنر و... نبینیم، هیچ ارتباطی با وضع کنونی دنیا نخواهیم و تقدیر ماست که به آن بپردازیم. اما متاسفانه ما را به و به پست ایم و علل گرایش ما به پست هم به گردد. چون ما از بیزاریم، پست را می بینیم که نقدی است به مدرنیته. اینجاست که این نقد هم از دل سربرآورده و ما در این نقد نبوده و نسبتی با آن نداریم. نقدهای پست بر اصولا و غرب است و به ما ربطی ندارد. از که به زعم اسلامی به می به پست اند. متکثر و دموکراسی ای که در آن هم طیف و هم بر فرض اقلیت ها در آن تامین می شود و... دانشجویانی که او از می کردند. با تعاریف آن ها را دید و شد که و را ببیند. این را هم که بن مایه ای مارکسیسیتی هم شاه را حکومتی می دید که به متصل است. دانشجویان برایش از که طیف های به صحنه مبارزه آمده شد که از را ببیند. آنکه با و شریکش به آمد و در منزل احسان ساکن شد، همسر به این گرفت. بله و تازه و همسرش از روشنفکران و دیدگاه های مذهبی نداشتند، اما به این و داشتنش گرفتند. که به این حساب طیف سنتی و که معلوم است. پس از با و تغییری در به ها معمولا را که خود از و را پروبال می دهند و به باقی او کاری ندارند. سه تفنگدار در معاصر و هستند. هیچ این سه در نبود. پس از با که او در مراحل متاخرتر های از دوباره به روی آوردند. هرچند که از سال ها پیش از ورود به نیز داشت. به طور کل در مفصلی دارد. از که باقر هوشیار بخش از به را ها از آمد. چرا چون لحنی شاعرانه و پوئتیک و یکی از ناخودآگاه فرهنگی نیز شعر است. در همه شاعرند و نیز در زمره معدود ای است که زبانش با شعر آکنده است. خودی است. پس شعر یکی از عوامل ما با است. طرح از سوی نیز شد تا در با او کنند. من دیده ام آدم که یک زندگی ای خودشان به یا یک شده و خودمانی. در پایان که انواع در هست و یک قشر از هم تحت و از دید به نگاه می کنند. در این باره بخوانید: 12 تیر 1397 15:21 از سیاست در های مبتذلی از فوکویی 2 تیر 1397 11:42 های آکادمیک را به یک تقلیل اند
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
شعر شاملو ضربه بزرگی به مهدی حمیدی‌ زد

شعر شاملو ضربه بزرگی به مهدی حمیدی‌ زد


کتاب (ایبنا)- مطهره میرشکاری: مرگ قو است. که کسی از نسل جوان او و شعرهایش را می شناسد، یا اگر شعر زیبای او مرگ قو هر از چند می کسی نام آن را می داند. 23 او است و این موضوع بهانه ای شد تا به این بپردازیم. که یکی از سرسخت شعر نیمایی بود و در این راه سرزنش های بسیاری را از طرفداران آن شعر شنید. و ادبی که همشهری هم هست، در این باره به گفت: تر چون در او جفا شده و این که با او شود. یک هم با آن شعر که یک بار هم را در چند سال پیش بر دار شعر ام در این نقش داشت. این کار ضربه بزرگی به زد که این او و در ما از این اتفاقات زیاد است. قزوینی؛ او از دو مطلب رنج می کشید، یکی کشته شدن کلنل محمدخان پسیان در خراسان و یکی هم نامه که علیه نوشته بود و او را سکه یک پول و تا آخر عمر از این ماجرا رنج می برد. اتفاقی هم باشد. در با شعر نو و و شکی وی می گوید: در با شعر نو و شعر و شکی ولی در کسی با یک هنری باشد، حق او بود. از طرفی هم تند می رفت و بی ادبانه و بی رحمانه قضاوت می کرد و هر جا که می نشست انگار او بود که را محکوم کند، این است که با ضوابط شعر بی طرف و با نمی به هم و شعر او به آن که نشد. را در سال 1321 با از یاد کرد که در غزل بود. او بود که در و و در سال 1321 را به نام به دست چاپ سپرد. سال 1324 با را کرد که در و او را در صف اول داد. بعد از 20 با rlm;وار و و در به و خاص و عام شد و به او لقب ملى بودند. در سال به نام ها را داد و عده ای از شعر با این را دادند. پس از آن در و و که در اشک است از این یافت. خود در هم می گوید: این است که در نوع هم نبود. اگر در غزل و دیگر های شعر هم کنیم، و که از این از بالاتر هستند. شهریار، هوشنگ ابتهاج و ... هم دوره ای های که نتوانست در حد آن ها بشود. حتی مرگ قو که شعر است و به آن شد، به این شد که نرسیا نسل های در دهه چهل آن را خواند، مرگ قو هم به آن شد، نه به خود شعر. این و در شعر این چندین بار که شعر یا نه به خود شعر که به متنی که به آن ها کمک شدند. شعر آمی جان به قربانت ولی حالا چرا از که به آهنگی که مرتضی محجوبی بر آن ساخت و محمود بیان آن را شد. شعر آن یک غزل پیش پا و معمولی بود که به آن به شدت شد. گفته می شود که از میان کهن به سبک متمایل است؛ با این فرق که شعر از مشکلات و پیچیدگی های آن دور است. زبان شعر این شاعر، ساده تر و لطیف تر و نیز مضمون شعر او با شعر ناصر خسرو تفاوت دارد. از شعرای سبک موسوم به سبک عراقی از جمله نظامی گنجه ای نیز تاثیر پذیرفته است اما در کل او را غنایی و بعد از آن موضوعات شعر او را سیاسی، اجتماعی و وطنی دانست. معتقد است : نزدیک به سبک و شعر می گفته، عجیبی چرا که در هنر این طور و این بازتاب نوع است. در یک هم طور است که گروهی به و سنت ها گرایش و نگر هستند. مخصوصا در این آدم هایی در این جوامع که معتدل ترند و تعداد اندکی هم که به قول امروزی ها آوانگارد و هستند. این یک چیز طبیعی است و این مکانیزم در هنر هم می افتد بین عصر مشروطیت هم این قابل مشاهده است. بهار تر از میرزا، قزوینی و است و کاملا به سنت سرایی سبک خراسانی نظر ولی و جدیدتر و فرم مدرن تری دارند. گرا و است این و بر این باور است که: گرا و است. چون مطالعات او در زمینه بوده، دکترای و در شیراز هم تدریس می این دیدگاه را است. چون از تا به حال شاهد این هستیم که در دانشگا ه های ما و بخش های آکادمیک ایران، هم اساتید معطوف به و است و به کندی وارد های ما شده و هم طور است. به آن شکل که در غرب به و در ها جدی در هم و با آدم های مثل شفیعی کدکنی و شمیسا که با آشنایی کافی دارند، در این هستند، ولی متاسفانه این دارد. بتوان را از این کرد که چرا به نظر است. نسل نه شعر که شعر هیچ را نمی می گوید: این است که شعر شعر نیست. در هنر یک جبری و بی رحم نوع فعالیت فکری بشر در هنر متجلی می شود و آن هم این است که هنر آنقدر بی رحم است که فقط غول ها در می مانند. جایی برای نیست. حتی تر از او هم وضعیت را و غزل زیادی از او در نمانده است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که نسل اصلا تمایلی به هنر و و به کلی به امر ندارد. باز هم انتقادی به این نسل چرا که دید چه چیزی نسل را به رسانده است. در مجموع می توان گفت این است که نسل نه شعر که شعر هیچ کس را نمی خوانند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
توجه به نقش ناشران استانی در اتحادیه سراسری نشر

توجه به نقش ناشران استانی در اتحادیه سراسری نشر


حمید و قم در گفت وگو با ایران (ایبنا)، با به گفت: نشر می به بازوی کمکی نشر در و در اجرای بحث واسپاری های این به و نشر نقش به سزایی باشد. وی ادامه داد: این می های (آشنا) و و به کمک این و که در سال های اخیر در بین المللی و های از کمک آن ها گرفتند از های این شود. با بیان اینکه از همه ها در کار این گفت: این با و از و های شکل و در ها، ها و صنف را کند. وی شد: پس از نیز پیش شود که از همه که با به و پیشینه افراد، نشر از ها و شهرهای در هیات مدیره و به صورت و کشوری کارها را جلو ببرند. و قم اثرات این بر بسیاری از مثل قم خارج از پایتخت اما در این است بیشتری با و برقرار کند و خود را اما این ها ما ها به سختی داریم. تاکید کرد: دراین با سراسری، در و مطالبات خود می از این با نماینده خود در جلسه ها و ریزی ها مند شویم ما نیز به یک عضو از حق رای و می خواسته های خود را در این و در با دستگاه های مطرح کنیم. وی افزایش مشارکت را یکی از ثمرات شکل معرفی کرد و گفت: با این ها نیز در رویدادهایی که در فرهنگی در حال رخ دادن است خواهند شد در حالی که الان بیشتر و است خود را به درستی کند؛ ها نمی توانند ارتباط زیادی با مرکز و به دلیل بعد مسافت این کار تقریبا سخت است. اما با ما نیز از همه اتفاقات و رخدادهایی که در رخ می دهد خواهیم بود. همچنین پیش قدم شدن نشر شکل این نیز گفت: من پیش از این بارها با و صحبت کردم و در جریانم که او پیگیر کار است اما در ها هم افرادی این کار بروند و به یک درخواست و گروهی این را مطالبه تا به نتیجه برسد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
زبان دومی که بلدیم ما را مترجم نمی‌کند

زبان دومی که بلدیم ما را مترجم نمی‌کند


به خبرگزاری (ایبنا) علی است که از به . وی از و ... و یکی از فعال و برجسته است. به بهانه تقدیر از با علی های این اثر و سبک گفت ایم که در ادامه می خوانید. در بخش بهترین سال 1395 برگزیده شد. به این اثر کمی فضای روایت این اثر و سبک های دهید. است که 20 دارد. این اثر و سال 1862 است و را در سال های 1910 تا 1920 نگاشته. سه که هر سه آن ها است اما های که آن ها به 50 تا 60 می رسد. این های هم و قبل از من او را کنم در او را به نویس می شناختند. ای است که جنبه روانکاوانه دارد. او در به روانکاوی اهمیت می دهد. هم زیگموند فروید و نظریات مشابه او را در عرصه پیاده می کند. شما هستید که از اید. دورنمات، ریکله، فریش و ... سبک را به یک از که تا به حال از او آثاری شبیه می سبک نمی توان نکته ویژه ای را گفت. تفاوتی که او با باقی در است که انتخاب می کند. در او به نظیر فقر و مختلف می اما به و می کرد. بین که را به به سبک و یک اید و شما یک از آن ها که از یک ام به است. تا به حال هم از هیچ ای به ام و ای که او را به و به ام. با به شما به نظر می رسد که شما از و به است. چه و آیا در و ای تان نیز بله طور که من و روی است. اما اگر به اثر کنم و پیش این کار را می دهم. در حال که آن در قید است. من قبل از این هم از در قید ام. به از یکی از آن هاست. به طور کلی اگر ای که را بپسندم و اثر باارزشی از او خواهم کرد. از و ای می که از او به منتشر نشده باشد. شما و اگر به و ای مند باشید و ای از آن در باشد، باز هم آن اثر می روید یا خیر؟ بله این کار را می کنم.برخی از قبل از من هم شده بود و من بعدها به آن ها رفتم. اگر ای از اثری و آن از مناسبی برخوردار طوری که من نتوانم آن را از آنی که هست ، کنم، به آن نخواهم رفت. اما اگر که آن را دوست باشم و هم از آن در نباشد، آن را می کنم به خصوص اگر و آن ام باشند. در شرایط فعلی با ورود سیل از و کم تجربه به روبه رو و از که در موجودند حاصل کار این هستند. به که سال ها فعالیت کار این وارد را در چه حدی می متاسفانه خوب نیست. مترجمانی که کار خوب ارائه می دهند تعدادشان زیاد نیست. عدم کار باعث شده که از ها به روی بیاورند و فکر می کنم اگر امکانات اقتصادی مملکت شود، دنبال کار می و از کارشان هم پیداست که آنچنان ذوق و شوق هم ندارند. اما خوب به این معنا که و وارد، وجود ندارد. طور که هم اشاره کردید از به کمبود اشتغال و به آشنایی با دوم به روی آورده اند. شما به چه توانایی را به جز بر دوم این کار می به مادری. دومی که بلدیم ما را نمی کند. فن است و آموزش خود را می خواهد. اول آن شخص در تبحر باشد. وقتی دوم را می خوانیم منفعل اما برگرداندن به ما می و به باشیم تا جملات قابل قبولی کنیم. دانستن دوم شرط است اما کافی نیست. عشق و هم این مهم است. از بین تر که در قید نیستند به یک مندید؟ من در دوران نوجوانی و هنگامی که حدودا 16 یا 17 ساله بودم، ژان کریستف را با به .آذین خواندم و لذت بردم. اگر بخواهم از ام نام ببرم قطعا یکی از آن ها به .آذین بود وهمچنین های محمد قاضی. از مترجمین ذبیح الله منصوری که به متن و به گفته عدم به متن انتقاد دیگر قرار گرفته اند. نظر شما در این باره و در است، محض یا آن؟ من به متن وفادارم. قدمت را در اگر 70 تا 80 سال بدانیم، می بینیم که این اواخر شده است. از قبل به متن وفادارند و به نظرم نه به متن بلکه به سبک و لحن هم وفادار و خوشبختانه این مساله به جا افتاده و کمتر در متن دست می برد. چه اثر ای در دست دارید؟ است از یک که زنده است و با هم اثرش تعاملاتی هم داریم. این را در دست دارم و هنوز به پایان نرسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
کتابی که هر دانش‌آموز المپیادی باید بخواند

کتابی که هر دانش‌آموز المپیادی باید بخواند


سعید و عضو هیات در گفت وگو با خبرگزاری ایران(ایبنا) یک گفت: این اثر دو سال پیش به پیشنهاد کلید خورد. در این با حل آن ها از های و شده است. از این حیث این اثر را نمی در های دانست. وی ضمن به هدف خود از استاندارد ترین از های برتر و گفت: هدف کلی من در های این است که حداقل یک هر شاخه شود. علت این که اولین در این است که در ها به جز در ها می شود و این اثر می از در های شود. نحوه داد: همانطور که پیش تر کردم این دو سال به طول انجامید و فرآیندی دشواری را طی کرد. این بر های اول از های اول کشور ایالات متحده هاروارد؛ MIT؛ برکلی؛ UCLA؛ واشنگتن؛ شیکاگو و های درجه یک شد. وی افزود: سوالاتی که این می شد دارای های قابل توجهی و راه حل آن ها در شده است. زمان زیادی صرف آن شد که علت آن حل از حل نشده در آرشیو ها بود. در نهایت تعداد این به 400 با راه حل رسید. به این از این به است. به این ها داشته. که در این است و به همه را می دهد. این داد: بر در های های و که در این ها به و یا به گرفت. وی بخش های گفت: در بخش اول ها و ها و ها که یک و یا حل در سطح شده است و این بخش به است. در می گفت این فصل است که اگر در هر جای این علم را در سطح وسیعی بداند، این را فراگیرد. افزود: از آسان به مشکل و بر اساس موضوعی دسته بندی شده اند. یک بخش به بخشی به و بخش های به موضوعات گوناگون داده شده است. این مولف کرد: که در این باب تاکنون شده اند به دار بودن های نکردند. دغدغه ذهنی من این بود که هر و یا هر دانشجویی که به حل می پردازد ای را در آن و بیابد و یا برایش تکرار شود؛ به همین دلیل در یک همه دار هستند. می گفت این المپیاد و سمپاد گرفت. وی از این در راه کند ابزار خرسندی کرد و گفت: این در اول توزیع شود و در اختیار گیرد اتفاق است. لازم به ذکر است که دار خیلی از های یک را در سال های در اند. گفتنی است این است در شهریور ماه سال جاری شود. و در حال حاضر در مرحله جلد است. وی های گفت: در کل در و ها ترجمه که این ها هم دانشگاهی ها می شود. اما همکاران در این سال های اخیر را کرده اند که به پیوند ادبیات و علم را به راحتی می در این پی برد. همه طبیعت است اما نمی دید وی داد: در کل نیستند؛ اگر شود که با ادبیاتی همه فهم را بازگو نمی دانم چه اتفاقی آن می افتد آیا می فروش یا خیر. بر این موضوع در است؛ اساسا ایجاد شهود در علم است. فیزیک است. اکثر می دانند که جاذبه به چه چیزی می گویند و یا می توانند چرخش به دور خورشید صحبت کنند؛ می نمونه آن را درطبیعت یافت اما در علم این گونه نیست. چگونه می شود و یا را که هیچ ذهنیتی از آن ها ندارد داد؟ به عقیده من های همه فهم در های علم شود تا جذابیت کنند. کرد: با های سر و کار اما با خود این علم به طور محض اطلاعات چندانی ندارند. در همه جا وی که در آینده ای نزدیک از سوی این شد گفت: با به در همه جا و در همه اشیای اطراف دارد. دیگری در زمینه جبری با عنوان و آن ام که آن در های است. تصور کنید کاربران های هر کدام علاقه مندی های خود را دارند. هر الگوریتم کامپیوتری که شود هر چقدر هم که سریع این میزان کاربر های کند عمل می اما تکنیک است که با از روش های این کندی بر طرف می شود. این اثر است از سوی شود و این هم است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
قدرت حقیقی در نفوذ در دل‌ها و قلب‌هاست

قدرت حقیقی در نفوذ در دل‌ها و قلب‌هاست


ایران(ایبنا)_ جامعی: در به صادق(ع) علیه السلام از و شد. در این از امام(ع) بنی و آل محمد(ص) در روش است که مشخصه بنی شمشیر، زور و ستم است اما آل کوشش مدارا، همدلی، وقار، خویشتنداری، نیک رفتاری، پاکدامنی، کار و است. در این از است. امام(ع) با این ها می که ما هم در و پس از این هم به این در جمع نصب و عزل و در در دل ها و قلب های است. به سبب است که بنی و قرن که زیر خاک شده و در را ولی آل محمد(ص) بر دل ها و و به بحث و و می شود. به سیدالشهدا(ع) به ولی او بر دل ها و جان ها و است. این به امیرالمومنین(ع) است که صرف را از بی کفش و بز کم بها تر می و حتی به آن و به کار و از انبوه مردم خواست که سراغ بروند. امام(ع) در تشکیل شورای 6 نفره، پس از خلیفه دوم، حتی با پاسخ نه از خلافتی که پایه اش دروغ به راحتی گذشت؛ درحالی که برخی می گویند بود امام(ع) در آن شرایط آری می گفت تا پس از کسب به اهدافی که برسد. اما در فهم قدرت، از نگاه خلافت و آن حضرت ماهوی وجود داشت. به هدف از های آل محمد(ص) در خلاف عادات ذهنی حتی نسبت به و نوع بود. از که حتی وقتی که با شعار خونخواهی واقعه کربلا و در زمان صادق(ع) برخاستند توجه را برنینگیخت و بعدها هم که به رسیدند مبانی آن ها در حفظ حکومت، اگر بدتر از پیشینیان نبود، از آن ها هم نبود؛ چنان که این تکرار می شد که قدر بنی عباس برافتد و ظلم بنی برگردد. از این که شاهد هستیم، بنابر مأخذ صادق(ع) دقیقا آن گروهی از را از کنار خود طرد می کرد و دعوت آن ها را نمی پذیرفت که دریافتی جاه طلبانه از تعالیم اسلامی داشتند و نهایت آن ها در به خلاصه می شد. این نه امام(ع) درست هم با آن نه است. به هدف صادق(ع) حفظ محاسنی بوده که خود در پیش فرمودند. البته این امر، مانع از آن نیست که در معصوم به باشد. تمام های آکنده از روایاتی است به حدود و ثغور شرع، ولی اگر صادق(ع) اجرای آن در هر شکل و صورتی بر خود وظیفه می دانستند بایستی در سیره ایشان، رفتار دیگری را جست وجومی کردیم. منبع: روزنامه همشهری
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
مایکل اونداتیه: «بیمار انگلیسی» به من آزادی بخشید

مایکل اونداتیه: «بیمار انگلیسی» به من آزادی بخشید


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) به نقل از گاردین، شب بر روی قدم گذاشت. پشت از جیب کتش و گفت: از جایی شد که گفت گویی بین یک کاملاً سوخته و پرستار شکل گرفت. در نمی دانستم چه در این دو رخ می دهد یا چه دارند. فکر می در این قصه به می شود و های پر از بود. در با این حرف خندیدند. کار به رمان شد؛ 300 صفحه ای نفر که در ویلایی دورافتاده در ایتالیا و در اواخر جنگ جهانی دوم می کنند. نفری که در انزوا با هم سخن می گویند، به هم عشق می ورزند و ارتباطشان دستاویز تأمل و تفکر جنگ، گرایی، و تعصبات انسانی می گیرد. در سال 1992 به مشترک با گرسنگی مقدس بری آنث شد، به 38 و در سال 1996 به و 9 شد. تا روز فقط یکی از بود که با هدف اثر در 50 سال شکل بود اما در با وی. اس. پنه و شد و را به دست آورد. در هم است: و و ریش سفید. خوب می که در شدن در در او تا با هم جشن بگیرند. با به دست ای پس از مرگ به دست آورد. است با این پس از مرگ را است. که را و بار شده است. از همه از که از است ترین هدیه یِ ممکن را که است به من بخشید. تا آن می کرم. سال های متمادی بودم و همزمان می پیچیده بنویسم. انجام این کار بود. احساس می موفق نمی شوم. شغلم را رها و تصمیم گرفتم کتابم را به برسانم. به رسید و چه ای بهتر از این که همان سال معتبر شود. در اعلام پنه لایولی هم حضور و تفاوت های در سن 85 با 50 سخن گفت. اما یِ فعلی در هنگام چه نظری دارد؟ او در می گوید: هنوز خودم را در آن سن دارم. و اینجاست که است آثاری که نگاشته است کپسول و در هر دوره ای درک است. وقتی بین سال های 1985 تا 1992 بود بحث در داغ بود. در آن کانادایی ها نداشتند پلیس که به آیین سیک گرایش عمامه به سر کنند. این ایده رواج داشت. ایجاست که های معاصر ملموس است. چون رهایی از تعصب و و کشف فردیت که در زمانه کمی دور از ذهن به نظر می رسد. ای از جان برجر، و نقاش را دارد. هیچ وقت خلق نمی شود که یک زاویه دید داشته باشد. این برجر در G ، کتابی که در سال 1972 را برایش ارمغان اورد، آمده است و منظورش این است که هر های مختلفی و اگر جنگ سرد را دو از دو جبهه متفاوت در جنگ بنویسند نظریات و متضادی به خواننده منتقل می شود. ای که است در شرایط صادق است سیاست غرب می کند تا تنوع ها و در سراسر را از بین ببرد یا حداقل می کند را نادیده بگیرد. این جذاب است بیانیه ای سیاسی و حتی هنری به حساب می آید. با این آیا پایان که سیکِ پس از شنیدن خبر بمباران هیروشیما و ناکازاکی به شکست و تحمیل ملت در که کامیلا شمسی است در آن تخیل مرزی را جهان قائل ؟ در به این پرسش می گوید: آدم ها و کیپ در که است هیچ وقت مردمش این بلا را بر سر سفیدپوستان نمی آورند درک این موضوع است. در حال در می کند، آثارش ناشران گمنام و کوچک بازار می شود و پس از 30 سال به و مردم به عنوان طی 50 سال برگزیده می شود. نام بار بر سر ها افتاده است و ماندگاری را تضمین کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 17

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : فرهنگی
بسیاری از بودجه‌ کشورهای سرمایه‌دار صرف ساختن سلاح‌های آدم‌کشی است

بسیاری از بودجه‌ کشورهای سرمایه‌دار صرف ساختن سلاح‌های آدم‌کشی است


به خبرگزاری تقریب(تنا)، آیت در خود به بین المللی مسلمانان با هدف به و با دین داشت: کسی اهل است که خود را و را خود را را بفهمد. خود و را در و به نام خدا بداند. وی افزود: کسی که قدّ فکر و او این است که مثل یک ای است که بعد از یک مدت می و در بین خاک دفن می شود! نه و نه آرزویی. کسی که می مرگ راه است و با می و بعد از مرگ او هر چه نه امید. کسی که به فکر و کسی که نمی به او مرگ را می نه بین و فرق نمی گذارد. متن این شرح است: الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمrlm; الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَrlm; وَ صَلَّی rlm;جَمِیعِ وَ الْمُرْسَلِین rlm;وَ وَ وَ rlm;وَ أَعْدَائِهِمrlm; . شما و و غرب همه شما را می و از این و به نام دین حق می و از همه که با یا بر وزن این و می و از ذات می توفیق علم صائب و عمل ادراک و و عمل صالحِ امیدبخش اسلامی را به همه ما مرحمت کند! مجموعه مکتبی است که الهی، انبیای آوردند و تکمیل آن به و عترت است که ﴿إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ الْإِسْلامُ﴾،[1] چون ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ثابت و زوال ناپذیر است: ﴿مَا عِندَکُمْ یَنفَدُ وَ مَا عِندَ بَاقٍ﴾،[2] این مسئله اول. در سخنی چون کلامِ ﴿نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾[3] یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی ؛rlm;[4] از راه وحی را، را، و را معرفی کرد، ره آورد پُر و دارد. عمده است. یک فضیلت اخلاقی انسانی در برابر رذیلتی بیش نیست. ما بین و فرق بگذارد. با یک مَثل ساده، این فرق می تحلیل این فرق در اثنای گفتگو واضح خواهد شد. مثل آن است که یک کشاورز و را یا همه را است که غیر پیش شده ای از راه و او به این باغ و خود برسد. آن است کسی و گواراست. کسی رنج گنج خام است. کسی با و است. بین و بین و فرق است. این فرق و و غیر و غیر که بفهمند. اما آن کسی اهل است که خود را و را خود را را بفهمد. خود و را در و به نام خدا بداند. کسی که قدّ فکر و او این است که مثل یک ای است که بعد از یک مدت می و در بین خاک دفن می شود. نه و نه آرزویی. کسی که می مرگ راه است و با می و بعد از مرگ او هر چه نه امید. کسی که به فکر و کسی که نمی به او مرگ را می نه بین و فرق نمی گذارد. آیا ما می یا مرگ را می آیا ما با می یا از به آن که می می عقل او چه؟ هیچ ای می من عقل تو که بعد از چند روز می پوسی! تو چه با تو چه با چه با تو در راه می ابن نه سالک. پس این است که ما می یا از به ما می یا مرگ را می می مرگ را می میراند: الْمَوْتِ﴾؛[5] نه کل نفس ! آن که ما و و این دو ضلع را را مرگ می مرگ را می است که هر خود را هضم می کند. ما که مرگ را می میرانیم. ما که أبد بود. اگر را ما و این عقل را در تحت وحی که طبق علی بن ابی طالب(صَلَوَاتُ وَ عَلَیْهrlm;) که عقل را کنند: وَ ؛[6] را به درآوردیم، ما بین و فرق می اولاً؛ بین و وامانده در راه فرق می ثانیاً؛ می اندیشیم، ثالثاً؛ نه بی می رویم و نه راه کسی را می بندیم، رابعاً. الآن از بودجه ها کشورهای سرمایه دار در شب و روز صرف ساختن سلاح ها آدم کشی این به کدام تمدّن منتهی می شود؟ این کشتار بلاواسطه یا مع الواسطه یا جنگ های یا با در اثر آن است که فکر می کند همین چند روز زنده است و بس! که می من می پوسم، این نمی عقل باشد. آن که می من از به در می آیم، یک و حقایق دارد، دو؛ من محتاج معلم هستم که به من بیاموزد، سه؛ نیازمند که آموخته ها را چگونه به اندوخته های روحانی دربیاوریم، چهار؛ این عقل در تحت وحی می این می شود وحیانی. این از رهایی می یابد و به می رسد. در کریم از انسانِ آگاه سخن می گوید، می فرماید: ﴿یَرْجُونَ تِجَارَهً لَن تَبُورَ﴾،[7] به سوداگری به سر می برند. عده ای که با زندگی می کنند، نه با فرمود: ﴿فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ﴾[8] داد و ستد نبود، عمری را دادند، بعد پوسیدند به زعم چیزی را به دست نیاوردند. شما که در غرب این به سر می برید، سعی کنید که پیدا کنید؛ بدانید مرگ را می و موجودی است أبدی، یک و أبد ره توشه می خواهد، دو؛ آنچه به بی رفتن یا راه بستن زاد راه بلکه خار راه این سه؛ آن کسی که نه را حل می کند و نه در صدد حل خود او راهزن است نه ابن است نه این چهار و پنج؛ اگر این معارف شد، می شود. آن گاه عقل، نشود، یک؛ به حوزه بار یابد، دو؛ این عقل چند کار می دهد. اصولاً عقل را طبق رسول گرامی(عَلَیْهِ وَ آلِه rlm;آلَافُ وَ الثَّنَاء) عقل را عقل گفتند، در بخش اندیشه، پای وهم و را عِقال می کند.[9] در بخش به عقل که مَا عُبِدَ الرَّحْمَان وَ اکْتُسِبَ الْجنان ،[10] پای و غضب را می کند. آن شتر و را با زانوبند می کردند که نکند. مثل وهم مثل ولی اگر عقل را بکند. غضب در و اگر عقل را کند. مرز عقل کاملاً، مرز عقل کاملاً از هم جداست. است عمل صالح و نداشته باشد. خیلی ها که عالم بی عمل هستند؛ رازش این است که آن عقل اما این عقل نیست. این دو بخش را ذات در درون ما نهاد که ما تنظیم این دو بخش، به این دو بخش در وهم و در بخش نظر و به عقل عمل در بخش عمل و و غضب، زانوی شتر و شد، بار را خوب می برد و سواری خوب می دهد. وهم و در عقل نظر گرفتند، یک نیروی پُر هستند. از پایه را وهم و تأمین می کنند. در وهم و سهم ای دارند. در امور و تجریدی به نام مسایل ریاضی، وهم و سهم ای دارند، البته در فلسفه نظری، در هر چه وهم و و عقل پیروزی آن فیلسوف است و همچنین در بخش هر چه و غضب کارآیی و کارآمدی عقل در شکوفایی آن شهود است. بنابراین ما می توانیم بین و فرق بگذاریم که بیندیشیم و عمل یک و به هر دو بخش برنامه وسیعی کرده دو و مربّیان بودند ما، سه و به ما فرمودند اگر بخواهید به والا بار یابید، راه را به نمی هدف را نمی کند. این از بیانات سالار شهیدان حسین بن علی بن ابی طالب(عَلَیْهِ وَ عَلیrlm; آبَائِهِ وَ أَبْنَائِه أَفْضَلُrlm;َََُُُُُُُِِّّ صَلَوَاتِ الْمُصَلِّین) است که اگر کسی به مقصدی از راه راه او را به نمی رساند. کسی که به هدف از راه از به دام می افتد. هدف را نمی کند. راه بد به نمی رسد. راه ستم، راه تبعیض، راه اجحاف، راه راه بدحجابی و بی حجابی، راه بی عفتی، راه گویی و خوری، راه اختلاس و نجومی و مانند آن، را به نمی رساند. با عملِ طالح به مقصدِ هیچ نیست. سید الشهدا این است که کَانَ أَفْوَتَ لِمَا یَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِیrlm;ءِ مَا یَحْذَرُ ،[11] اگر کسی خواست از راه به از به دام می و از به کام خطر می شود. راه ربا، اختلاس، رشا، ظلم، بدخویی، بداخلاقی، را به نمی او را نمی به سرگرم می کند که بین و فرق های است. این گوشه ای از است که امیدواریم به اصل بار یابیم و به آن عمل و آن را به منتشر کنیم! من مجدداً شما حضار گرانقدر را أرج می نهم، از برگزار کنندگان این و سپاسگزاری می کنم و از همه کسانی که در بزرگداشت این سعی بلیغ داشتند، حق می کنیم! غَفَرَ لَنَا وَ لَکُمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهُ وَ بَرَکَاتُه [1]. آل عمران, آیه19. [2]. نحل, آیه96. [3]. نور، آیه35. [4]. من لا یحضره الفقیه، ج4، ص334. [5]. آل عمران، آیه185؛ انبیا، آیه35؛ عنکبوت، آیه57. [6]. نهج البلاغه, خطبه1. [7]. فاطر، آیه29. [8]. بقره، آیه16. [9]. تحف العقول، ص15؛ فَقَالَ رَسُولُ ص: إِنَّ الْعَقْلَrlm; عِقَالٌrlm; الْجَهْل . [10]. الکافی(ط ـ الاسلامیه)، ج1، ص11. [11]. الکافی(ط ـ الإسلامیه)، ج2، ص373.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
فلسلفه وجودی مقاومت، نابودی اشغالگران صهیونیست است

فلسلفه وجودی مقاومت، نابودی اشغالگران صهیونیست است


"خالد در در با تقریب، با این مسئله که دادن به دودستگی و اختلافات و ملی این طرح جدی می به این گفت: طرح ملی از مبارزه است و ما خواهان صحبت مجدانه و بدور از احساسات . وی گفت: به مثال، شخصیتی که در سطح و حتی خارج از این خاک بشدت است و این را من نظر های آن را اند. این بود در با به این که با که بین ها پیش روی ملی از پست می دهد تا را از طرف داشت: ولی بر غزه سعی خود را این میکند. شما که غزه در طول روز فقط برق دارند. وی در مسائل نیز از تماس مسئولان مصری با و فتح و دعوت از آنها حضور در و اجرایی کردن صلح های خبر داد و گفت: ما مثل همیشه تلاش خود را به ملی می دهیم و این ملت ما پذیرفتنی که از صفر شروع کنیم. قرن باید دوسویه باشد القدومی با این که"عزام الاحمد"، عضو مرکزی فتح نسبت به توطئه ای تشکیل دولت در غزه هشدار بود و وی که نایب در عربی است و در نشست این در گفت بود که قرن را با شکست مواجه خواهند کرد، گفت: متاسفانه اضهارات وی نشان می دهد که عزام الاحمد تلاشی به ملی نمی دهد و این پذیرفتی که دوباره مذاکرات از سر گرفته شود و جدید دیگری را امضا نخواهند کرد و ما همچنان منتظر ببینیم که نتیجه به کجا ختم می شود. در با به این موضوع که در ابتدای تاسیس ملل ده ها علیه تصویب شده اما به مرحله اجرا نرسیده است و دلیل عدم اجرای این ها نیز جانبداری ملل و آن یعنی از است، گفت: اعتماد خود را به های بین المللی و از دست اند و ما در ملی خود را داریم و به هیچ به طرف خود اتکا نمی کنیم. و تنظیم: ف . گلشن
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
واکاوی اهداف رژیم صهیونیستی از حمله دوباره به تی4

واکاوی اهداف رژیم صهیونیستی از حمله دوباره به تی4


به خبرگزاری 18 1397 رسانه های از به تی فور خبر دادند. یک منبع آگاه در وزارت کرد: در چند و یک نیز توسط سامانه های ضدهوایی هدف است. محل احتمالی سقوط مذکور هنوز مشخص نیست، اما سایر هواپیماهای به شدند . شبکه الاخباریه داد: این فقط های است. تا 6 به تی فور شده که شده است. (T4) در حمص در غرب شهر و 100 شرق شهر حمص قراردارد. این 54 ها و و دو است که طول یکی از آن ها به سه کیلومتر می رسد. این در 25 شاعر و در نوامبر سال 2014 پس از اشغال های نفتی و شاعر، جحار، جزل و المهر به محاصره داعش درآمد ولی تروریست ها برغم با چند خودرو بمب گذاری شده به آن کردند ولی موفق به تسلط بر آن نشدند. این پیشتر نیز های است. این در شد که تل در در یا به شده اند یا اند و شده انداین در شد که تل در در یا به شده اند یا اند و شده اند. این گروهها دست به تشکیل جیش که به به به این به است و نمی جنگ در را دهد. این است که بر جیش شده است و و از به دست است. به کار و تل و را در شده دانست. این سبب شد که که به شدت از و زده شده است قبل دست به در از این بزند. کما جفا به در این گفت: به ای در می شود. اگر ما را به تی فور دید که بر که از سمت رخ می داد از رخ است اما چرا به نظر من بین شده است و در است. نقش در در سرو سامان دادن به و روابط بین الملل دارد. به نظر من، ما در جدیدی پس از این در شیوه داریم. و سخت است. پیروزی بسیار در به نفع رقم خورده است و با این قصد که خودی در تحولات دهد. این دو روز قبل از سفر به که سفر وی ظرف مدت است رخ می دهد.این دو روز قبل از سفر به که سفر وی ظرف مدت است رخ می دهد. هدف و حزب است. با تفاهمات شده با که پوتین نقش تعیین کننده در آن و با این بر شود موافقت و همچنین به اینک ادوات و مزدورانش که مدت هفت سال از از بین بروند، تن است. هدف دور و حزب که همانند کابوسی این هستند، از است. تل پس از ناتوانی از نابودی نظام و فروپاشی به بن بست رسیده است. می که حزب به آن نزدیک نشود. تل نمی که سرانجام خوبی پیدا کند. به دنبال تضمین از است اما در ای که هیچ تضمینی به و متحدانش نمی دهد و نمی دهد که احدی شروطش را بر تحمیل کند. هدف یک نیز گفت که در در های تاخیر می شود و به محض وقوع حادثه رسمی و صادر می شود و مخفی نمی شود. تعدادی از موشکهای و هدف یکی از های آن اگر این هدف نمی نمی شد. روسی به طور با در ارتباطند. هدف حتمی است و چاره ای جز اذعان به آن و کند که اش هدف است . اما اخیر به سوریه؛ قدر آن است که هر گاه دستاورد میدانی به دست می آورد و بر مناطق می شود، که احساس ناامیدی و سرخوردگی می کند به هایش دستور می دهد که دست به موشکی یا به در عمق بزنند تا به افکار عمومی اینگونه القا کند، که تل دست بالا را و قوی است. به مرزهای و و پایین کشیده شدن معارضان که بر بالای معبر نصیب نصب شده بود و اهتزاز بر آن خیلی کُشنده بود و این در درد است که تل می کشد و ترس آن از استاین در درد است که تل می کشد و ترس آن از است. همه محاسبات و سیاسی تل در به هم ریخته است. های بار در کمتر از سه ماه به تی فور در حمص می کنند؛ ناکامی و تحقق این را به نداده است. متعدد به که با مدرنترین های ساخت آمریکا هم صورت است تاثیری بر نداشته و نتوانسته به تضعیف منجر شود و روحیه نظامیان را از بین ببرد. وقعی به موضع گیری های و حرکت و پیشروی در و نیز دست به دامان شدن گواهی این مدعاست. قدر آن است که آخرین به تی فور نیز آن با شکست روبرو شد و موشکها را کرد و یک را نیز هدف داد. واقعیت این است که علت ازسویی به ترس این از نیروهای و به عبارتی به نزدیکی بلندی های جولان می شود و از سوی تحرکی از سوی تل این است که وانمود کند هر رخدادی در آماده است. "فرزاد فرهادی"
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : سیاسی
مردم درباره زلزله اطلاعات سایه روشنی دارند

مردم درباره زلزله اطلاعات سایه روشنی دارند


خبرگزاری ایران(ایبنا)- مهتاب دمیرچی: ای 6.6 ریشتری در سال 82 بم را ویران کرد. این نزدیک به 27 و سی گذاشت. کودکی ده ساله در در و به وی نرسید. در یکی از مکان های امن در است. این ای بود که در بود و زیر در و جدی ندید. از از عملکرد اشتباه است که اگر تصحیح شود فوت و و می کند. در کجا و چه می شود. از است که پس از به شدت ترس و می این ترس ها از نادرست است که توهمی بیش نیست. یک است که در بروز و مالی تبدیل به می شود. در از کشورها این یک است و جدی نمی کند. بی شک و از های و نقش این امر هر چند در سهل در و که از هر ای اما یکی از از و از و از آن است. این پرسشی است که از آمادگی قبل و بعد از این از دارند. ما نتوانیم که این اواخر بر اقتصاد و اجتماع شده است را کنترل کنیم. که اختلاس های میلیاردی و بی توجهی دستگاه های مختلف به جریان معضلات اجتماعی است. اکنون که گسل ها فرصتی بر ما قائل شده اند و تا و جبران ناپذیر را متحمل نشده ایم، خوب است از این و در اصل سودمند کاملی کسب کنیم. با این کمی از و شده را بکاهیم. زارع، و مدیر مهندسی بین در گفت وگو با به طور به نقش در این کرد . شده در که گفت: در حال که با آن ها و از این به دست اما این است که ما و کسب اول نیست. وی افزود: که نشر و ها ندارند. پیش یکی از که با از سوی به چاپ که از آن نشد. با آیا که از سوی شد که این هم به چاپ دوم نرسید. زارع با به در این گفت: بخش نشر هم نمی کند. مهم در های به این است که از این نمی و به و اصل را و برود عادت اند. ما دوست تا یک لایه ای از را و که با آن می به علت کم در این هراس و یا باورهای غلط می شوند. این افزود: البته این های مثبتی هم و من آن ها را نفی نمی کنم؛ اما با این مقیاس کوچک نمی توان به همه پرداخت. از هم حوصله ای که فرد در خرج دهد را ندارد. وی افزود: فضای مجازی تلگرام و پیام رسان ها نتوانسته اند را حفظ کنند و به اندازه استناد شده اند؛ حال این اعتماد به این فضاها صحیح است امری بحث است. یکی از عوامل باز شدن های علمی-عمومی در را دانست و گفت: بدون نمی در جا باز کند و باشد. های در به فصلی هستند اگر یک بحثی در رخ دهد تالیفات به آن بازار که این معمولا به ندرت رخ می دهد. وی تاکید کرد: مولفان های ببیند سلیقه و جدب چه موضوعاتی می و بعد با بیانی همه فهم به توضیح آن در ها بپردازند. با این است که شکاف و می یابد. در این است که هر نمی غلط را باب کند و از که نمی داند سخن بگوید. واسطه و پل محکمی دانشمندان یک با شود. آیا اید خاطرنشان کرد: از ولی این نه و نه مبتنی بر علم چراکه دانش به دست شنیده است که از سوی خود گرفته است که بر مبنای مشاهدات و تجربیات آن ها است. این حتی هم مصداق می کند از این حوزه هم صد در صد ندارند. گفت: در مواردی بخش خصوص می با برگزاری کنفرانس های ndash; درست و را در دهد که در این ها می در گیرد. در واقع اگر را به دست برسانیم است چون انتظار خرید به ویژه از سوی انتظاری تقریبا بیهوده است. های شده در نشوند اما در هم می شوند. وی ادامه داد: حالت فوق بسیار از زمانی است که در ها باقی بماند من به معتقدم اگر در کتابخانه خاک بخورد از آن است که در زیرزمین و یا انبار یک بپوسد. این گفت: در کل در این ها بستر را فراهم کنیم. اگر چنین بیفتد می توانیم شاهد اتفاقات باشیم. حداقل اگر افتاد کمک به مدیریت بحران می کند. وی در پاسخ به این سوال که چه ارجحیت که در ها آورده شود، گفت: به دارد. چه را می از به تحصیلات و سطح سواد دارند. ها در این و های خاص می شود نمونه یک نفت می بداند که در چه به منابع زیرزمینی می رساند و یا چه به پالایشگاه های می زند. در این فرد می مورد علاقه اش را دنبال کند. افزود: از به شود تا با ادبیات آشنا شوند. که اصولا گسل و یا می گوییم گسلی در پوسته فعال است این به چه معنا با دو دسته هستیم. یکی می شود و که علاوه بر شناختی از های آن متناسب با ساختارها می دهد. وی گفت: در به این موضوع توجه که در و پس از آن تعداد افرادی که می بینند از هر واقعه می در تدوین های به کمک فراوانی کند. آمارها حاکی از آن است که دو تا ده جمعیت بعد از می شوند. از سوالات از دیده است به همین دلیل فرد بکوشد تا خود را درمان کند و ربطی به وی ندارد. آیا گفت: این اثر کانادایی نوشته شده است. اما مستقیمی از متن آن نگرفته با حفظ کلی آن به ایرانی برگردانده شد و تمامی هم در آن از است که در رخ است. ساختار و مبانی را کردیم اما ایرانیزه شده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
کاهش 10 درصدی شمارگان متوسط کتاب در سال 96

کاهش 10 درصدی شمارگان متوسط کتاب در سال 96


خبرگزاری ایران(ایبنا): نشر با گردآوری و نشر در های می شود. آنچه در این پیش روی مخاطب، نشر در سال های 95 و 96 به شکل تفکیکی و مبتنی بر های است. 11 رشد های چاپ اطلاعات به دست آمده از آن است که به جز های کمک درسی، نشر در سال 96 به سال 95؛ چه در بخش و چه در بخش ترجمه، با رشد است که در این رشد به های زبان، هنر، و می شود. رشد های زبان: رشد سواد یا رشد های از 1814 در سال 95 با رشد 40 به 2542 در سال 96 اتفاق است و از به های دارد. این به دارد. رشد های را به پای یا عوامل ای همچون به مهاجرت، در های ارزیابی گیرد. اما نکته این است که بخش اعظم این رشد به های می شوند؛ بخشی که در آن رشد 44 ایم. رشد های چاپ در سال 96 برابر با 27 و این درحالی است که تجدد های در با سال 95، 79 رشد است. هنر در 3374 در سال 96 از حد به نظر می آید اما به رقم 2703 در سال 95 و رشد 25 های این است. رشد 32 های ای به رشد 21 های در این نیز با به هنر و های را ها و می است. ضمن در هنر نیز به نظر می رسد. در این کار است و های در آن نشده. در هنر های چاپ در سال 96 رشد 28 و ها رشد 19 اند. ها گرم است میل به آن هم در که های آن با شعر و ادب در نشر نیز در رشد در سال 96 به سال 95 به می شود و از 12086 به 14874 است. در این رشد 20 در و رشد 31 در که این دو با می و می دهد هم شدن از سوی های ای بود. از رشد 23 هم در بخش چاپ و هم در بخش های را می دهد. و رشد های در های و ای اند با آن نقل نقش بود. نیز با و در کم در روند روبه رشدی است. می دهد های از 13027 در سال 95 به 15910 در سال 96 است. اما رشد 35 های ای به رشد 14 در این حوزه، تفاوت چشمگیری را روایت می کند که ناشی از ناشران به و انتشار ها و مجموعه های مشهور رویه ای که از سوی منتقدان و انتقاد گرفته و به آن هشدار داده اند. این هشدارها نیز گردد به همان و ای که های می توانند در تربیت و پرورش باشند. های چاپ در سال 96 به سال 95، 8 رشد و رشد های در این 37 است. جزئیات و های در سال 96 و آن با سال 96 را در زیر می بینید: های سربه زیر بخش دوم این اما به شاخصه مهم نشر؛ یعنی اختصاص که به نوعی می مبین در و میل مردم به وکتاب خوانی باشد. متاسفانه نتایج؛ به معنای کامل کلمه اند زیرا در های دوازده گانه، رشد های ایم. 95-96 خود گویای واقعیت است: در در بین های اند که شان رشد 2 است که این نیز می تواند در صحت یا سقم گمانه زنی میل به گیرد. اما باقی ها، تماماً اند و بدترین شرایط نیز می شود به های که آن ها در سال 96 نسبه به 95، 16 است. و چنانچه مشهود جمیع در های را می در ردیف آخر فوق دید: در این -10 را می دهد! با این اوصاف؛ اگرچه در اول تازه و تجدیدچاپ های در سال 96 بودیم اما ها از تضعیف ارکان نشر و در خبر می دهد. به عبارت در مقابل شمارگان، درعین حال که تناسب وارونه و تامل دارد، نگرانی را در انگیزد. های صعودی اگر و دو مهم در زنجیره نشر باشد، قطعِ یقین سومین است که با دو اول در ارتباط است. مضاف برآنکه در بحث و گذاری، همواره مساله قدرت و مالی و مشتریان و پارامتری حساسیت برانگیز آن هم در شرایطی که ها روندی را طی کرده اند. با به جز کلیات و طبیعی و ریاضیات، در ها رشد مثبتی است. این رشد از 5 در هنر آغاز می شود و به 30 در و نوجوان می انجامد. در های 12گانه دیویی، احتمالا به نوع کاغذ مصرفی و چاپ یا حق التالیف و حق الترجمه(یا حق تصویرگری در های کودک) بستگی اما نیازمند های دقیق تری است. در مجموع اما فوق به ما می گوید که در سال 96 با 14 رشد، به 17 هزار و 597 تومان است که تبعا این بر که معمولا از طبقات رو به پایین اقتصادی در اند، تاثیر خواهد گذاشت. و... امید است با کنار هم دادن سه عناوین، و که در این در مجزا گرفت، نشر و مدیران فرهنگی با های کارشناسانه خود تصمیمات بهتری را برای رشد و تعالی نشر در سال جاری و آینده اتخاذ کنند. * فایل باکیفیت به کاررفته در این
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
روایتی از طب‌الرضا در نمایشگاه «سلطان دل»

روایتی از طب‌الرضا در نمایشگاه «سلطان دل»


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا)، به نقل از موسسه و ملی قدس دل (روایتی از طب الرضا) ، گزیده های خطی (به عربی)، (به فارسی) و بدن و حفظ صحت (به فارسی) را به ای کاربردی با درون از طب در های ها و و آن ها بر ها، درمان ها و داروها، اقلیم بدن، طبایع و بدن انسان، استحمام، غذا خوردن، حجامت، خوابیدن و دربرمی گیرد. های خطی به به سده های 11، 12، 13 و 14 های خطی (ترجمه به فارسی) به سده های 11، 12 و 13 خطی بدن و حفظ صحت (ترجمه به فارسی) به سده 14 هجری در این به نمایش درآمده اند. طب (رساله ذهبیه) ای منتسب به سریر علی بن (ع) است که سال 201 به حفظ به شده است. این که از بن حسن بن بصری- یکی از و امام- در یاد است: که در بود داد و از رضا و از و از بن و قدر و از بیت و اثر در چشم به بن و و بن بَهله/ و که در و کرد و در بحث سخن به طب و صحت کشید. در این میانه نظر را که ساکت بودند جویا شد و ایشان فرمودند: نزد من نیز تجربیات و اطلاعاتی هست که به مرور زمان به درستی یقین پیدا کرده ام به اضافه آنچه از گذشتگان بر آن توفیق یافته ام که همه را برای تو جمع آوری خواهم کرد . سپس به بلخ رفت و در ای از خواست تا به وعده اش وفا کند و نیز ای در پاسخ نوشتند و در آن موارد درخواستی وی را تشریح نمودند که بسیار مورد توجه گردید و داد تا آن را با آب طلا بنویسند و بدین سبب به ذَهبیه مشهور شد . در این بدن به کشوری تشبیه شده که آن در دل است و هر یک از اعضاء و جوارح به اعوان و انصار آن شده اند، سپس غذا در فصول و ماه های سال به جداگانه به یادآوری مطالبی پرداخته اند و پس از آن به مسائلی و طبیعت، خواب، و دندان، حالات طبیعی در عمر، اوقات حجامت و فصد و آن ها، علت های برخی از ها، حمام و شرایط آن، پیشگیری از بعضی ها، بهداشت مسافر، بهترین آب های نوشیدنی و دیگر مسایل طب مطرح شده است. دل (روایتی از طب الرضا) عصر شنبه 23 تیر 1397 با معصومه (س) گشایش و از یکشنبه 24 تیر با دهه و برگزاری فرهنگی- ماه تا یک ماه میزبان دوستداران و تمدن اسلامی- بود. این در منظومه های دهمین فرهنگی- ماه در این قدس رضوی جای دارد. این که به مناسبت فرارسیدن دهه از 24 تیر تا 3 مرداد 1397 در و ملی ملک در این گنجینه برگزار می شود، با های گوناگون و تخصصی در های کتابداری و داری و و هنر ایرانی- به ویژه در با رضا (ع) پایان یافت. و ملی نخستین وقفی- خصوصی و یکی از شش کشور در های خطی به شمار می آید که در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی میدان خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : مذهبی
سبک تقوایی به روش داستان‌گویی همینگوی نزدیک است

سبک تقوایی به روش داستان‌گویی همینگوی نزدیک است


به خبرگزاری (ایبنا) در قابل تحسینی که است. هرچه میزان رغبت به باشد شان هم به طبعا می شود. یکی از سینماگرانی که تمایل وافری به است. در نیز و از وی را از و بسیار تر از می که هاوارد هاکس آمریکایی است. از اهل قلم است و دارای یک به نام سال نیز هست. امروز 19 این است. به با و و گفت ایم که در می خوانید. از است که را خوب می و به قول است. شده در بیش از به دهد. در است از غلامحسین ساعدی. این و نقاط که آن را می توضیح دهید. در از این بابت که از موضوع های نظرِ را و مؤثر تر از متن است . در های ، و آتشی ظرایف بیش تری در قیاس با دارند. مثل ، ِ ، و ، ، به به در و در ، که از به بی می ندارد. او چرا تا قبل از مه و او را اما پس از مرگ مه لقا به بی و حتی به ِ پست تری این که و مه لقا چه که پس از مرگ او و را از کند در بی می ماند. خود در سال ها، ای به های قوت و ضعف داشت. او بود آرامش... از نظر می و تری اما در عین حال در آن هست که در های اول به چشم می و اگر در هست ، که این عیب است ؛ او ، اگر چه در از کار است. و دهه چهل و های و از قوت آرامش... است. و در پشت در هم از و