صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب نمایندهمتن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت


به گزارش خبرگزاری تقریب، متن و های رضا و که از سوی به شده، منتشر شد. را از ذیل بخوانید: رضا متولد 1345 متأهل و 4 فرزند سابقه ایثارگری: در بسیج، در جبهه و جانبازی (25%) تحصیلی و آموزشی: دکتری (DBA) و ارشد و استراتژیک- حقوق- عضو سهند عضو پژوهی (هیأت امناء) مطالعات و های و قائم و در طرح و و (برگزیده به برتر) و تبریز، آذرشهر و اسکو در ای هفتم، و نهم ملی مس و در با آثار ها و در ملی و رفع مجری طرح اصلی بر و های و و و در سفرهای استنانی عضو عضو عضو بازرگانی، و و و در های و کسب و کار عضو و و بازنشستگی کارکنان مس عضو گفتگوی و بخش نایب اول و (مجلس هشتم) (مجلس هفتم) در های و از و خودروسازی و و شمال غرب در فراکسیون های کارگری، و و مدیرکل و استانداری (تبریز) (عج) (بندرعباس) تشویقات و (دریافت لوح تقدیر) در جشنواره شهید رجایی (دریافت لوح تقدیر) (براساس ارزیابی (EFQM)) مجتمع (عج) متن های را از ذیل بخوانید: مقدمه و به و در به جهت بیشترین سهم در به اثرات پسین و پیشین ای با بخش های است. با داشتن های و با از و با از جهت و های جهت : بروشنی می تواند در مسیر شدن و با نموده و در ردیف گیرد. اهدافگذاری های شده عمدتاً بر اصل از و و بخش به و ، و با آرامش و و و و آسیب با از و صدیق و خدمتگزار می باشد. از منجر به بخش شده و موجب مقاوم تر در برابر تکانه های و و مقاومتی و تحق پیشرفت ایرانی- در بخش ، و است. در این راستا سهم و نقش، بر دوش بخش و بخش های و و را عهده دار است. به این هر بخش به مؤلفه های شامل وضع موجود، هدفگذاری کلی و کمی، و های در جداگانه گردیده است. | با به کنونی به و تنگناهای در تحریم، از این تحت "برنامه های خاص در بخش و تجارت" به ویژه، و تاکید شده است تا در اخذ رأی از در های با از تیم در زمانبندی سازماندهی و سریعاً با و علمی، و و نهادها و های بخش گردد. تقدیمی که از تکلیفی و بالادستی و با به و واقعیت ها و های پیش روی به دور از هرگونه اغراق و بزرگنمایی با زحمات تیم متخصص و متعهد و با در های و و بخش ها شده است. رجاء واثق با اتکال به خداوند متعال و با های های ، ها و بخش به درآمده و طی مدت باقیمانده از دوازدهم، گام های موثری در جهت و آبادانی میهن عزیزمان برداشته شود. رضا بخش و 1- بخش 1 - 1 - ها و 1 - 1 - 1 - اهم قوت: عزم و اراده ملی رفع حادث شده و و از ها و های کارگشا امکانات و زیر های و جذابیت نرخ بازگشت در و و اقلیمی و از و (رتبه پنجم در فارغ التحصیلان فنی و علوم) 1 - 1 - 2 - اهم ضعف : در از و و ضعف نگرش سیستمی ، و عدم بین به ملی وری ، نامتناسب صحیح و ضعف در بین (تولید و و (واردات و صادرات) عدم به در های شده در بخش 3 - 1 - 3 - اهم ها: ممتاز و از مادر و و در از های حرفه ای و رشد در پی نرخ ارز و جایگزینی و 1-1-4- اهم تهدیدها: وری و تعطیلی از و با در واحدها عدم بخش های محاسبه و سهم تأثیر بموقع و و با های در فروش نفت و در نقل و انتقالات ضعف در های با های و از غفلت از روزآمد و تکنولوژیک در بخش از غیر و انحصاری از 1 - 2 - کلی وری کل سهم از در و در سهم و نقش بخش در های بخش و تصدی گری سهم با و در و و به و در بخش جذب و پیوستن به با و پایداری های در به 1 - 4 - بخش به به ترسیم شده ، بخش به شرح زیر می گردد: ١- و کسب و کار 2- و های و ها 3- وری 4- و 5- از بصورت با اصل شدن 6- از به با و 7- در 8- و بین با های و 9- ها و های و بر 1-5- های جهت به به و فوق ، های به شرح ذیل تعریف شده اند: 1 - 5 - 1 - و کسب و کار و های تابعه به با در طرح و و بازدارنده و مراحل آن ها طرح های و روز آمد و بخش ذینفعان به ذیربط و درگاه های و راه و نرم افزاری در های از و راه 31 مرکز کسب و کار و ای فنی، و و های به بخش جهت در 1 - 5 - 2 - و بنگاهای و ها سند با و های و بازنگری، و متبوع در های و ای و فهرست موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره 26725/ت 48462ه مورخ 11/ 3/ 93 در عدم مشابه و های فیزیکی (شهرک ها و نواحی صنعتی) با ملی به های و با نرخ ترجیهی یا یارانه از و ها از و و های در هر رشته و با و از های بنیانی که در بر را در مکانیزم بهم رسائی (Matchmaking) می باشند. آ-5-3 - وری از وری ، و و های و داده های تلفیقی عمیق و جدی به و و تربیت متخصصین به مهم وری و اندازه 1-5-4- و از جذب به خطر از های از و طرح های با بخش از و از همایش های بین در معرفی های ، جذب در بخش و توانمندی های و و ملی به از سنجش و های خرد، و های های که بیش از 30 درصد یک (کالا یا در را هستند. آ-5-5- از و های ملی از و ستادهای متناظر از برندهای و بین شدن آن ها و در برگزاری های از و از ها و ها و اعطاء به و و از های 1 - 5 - 6 - از به با و از و های و از های ای ، و از شکل های بخش از و های و در و سهم و در های های های طرح های و کاربردی شدن و در جهت بخش و و از ها و پایانه های دانشگاهی و تحقیقاتی از طرح های و جهت و و ، مهارتی و و پیشنهاد به علوم، و و از های و و و های سهم طرح های و در اعطایی به ها و و با کشورها و های از های و در های 1 - 5 - 7 - در و کارآمدسازی ایمنی، بهداشت، و (HSEE) از و و بازیافت پسماندهای الکتریکی و های آب در بخش (با آب بر) و به بر از تصفیه های پساب های های در از طرح ناوگان خودرو سنگین از کم و پربازده طرح جایگزین فرسوده با پر بازده و کم 1 - 5 - 8 - و بین با های و تعمیق و با هدف بسترسازی و از ها با منطقه، مسلمان و آسیایی از های با هدف و سازنده از های در مناسبت ها و بین درخصوص ها و های ای و بین در و های با هدف و بخصوص و 1-5-9- ها و های و بر از از محل طرح کمک به و تجدید و بخش ها و اهم قوت: و غنی و غیرفلزی در از تحصیل و در و پتانسیل های در قطعات، تجهیزات، مصرفی و ای ارزآوری بخش و و کل در اهم ضعف: عدم یکپارچگی های و سهم در ثابت کل وری کل و عدم از ابزارهای در بخش توجیه و شکاف و فرسودگی و رفع تعارها با و اهم ها از در و به آب های و به روند صعودی و ارتباطات در جهت متوازن ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز کلی نقش های غیردولتی در های بخش جهت راه که با و محوریت شده است ارتقا سهم و های در ملی از های و و جهت از خام فروشی و وری بخش با هدف در پذیری، سهم و نقش بخش با هدف در جذب و صیانت از و موردنیاز آنده و و کار ایمن و خصوصاً منجمله آلومینیوم، مس و فولاد کمی و در سال 1396 و کمی آن تا افق 1400 ؟؟؟ جدول؟؟ بخش و بر و از جذب کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و در بخش و جهت های و های جهت بر و از جذب و در دار در طول ششم از و روز در های و ها های و مکانیزه ثبت محدوده های (تکمیل طرح کاداستر) از و و جهت جذب های بین با های صاحب و روز در های های مالیاتی، گمرکی، و عوارض و آ ها های های در بخش کانی های از دار و آوردن گران در طرح های از طرح پهنه های به سمت عمقی و تحت الارضی و کشف زیرزمینی در به سمت پروازهای ژئوفیزکی کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و و و تکلیف پروانه های و صادره با های و بخش به در با جدیت و های و آنلاین و مرحله از طرف ذینفع و با و جنگل ها و و های جبران و در ها با هدف نگاه به و در بخش با بالاتر و با و تبادل تفاهم های و و رینگ و ابزارها و بسترهای و بخش به فنی و و از های در و و های گمرکی محوصلاتی که در به حد دارد. بخش و با هدف با و به و جهت های و جذب و های و از تجارب حکشورهای در جذب در و و و جذب دهی و سهم بخش و در از ملی و ها و اخذ و های در بخش (معادن و کوچک) و گلوگاه های و تجهیزات و (اکتشاف، استخراج و آزمایشگاه) و رفع وری در آب و بازیابی آن در و از های کم آب بر و و با هدف و و حفظ با ملی و اهتمام جهت اهداف، میعار وری و و های با هدف خام و های بخش منطبق با فنی و تسریع فنی معدنکاران بخش ها و اهم قوت: نوزدهم در بین به بزرگی و اهمیت ژنو اکونومیک در ای با 450 میلیون نفر جمعیت و با 500 میلیارد دلار سالانه و های اقلیمی، تاریخی، و مذهبی و برخوردداری از های و در از حیث و پتروشیمی و های نفتی، و فنی های در مبادلات اهم ضعف: های بزرگانی (حمل و نقل، و...) سهم با و کم وری کل در رشد بخش سطح و فنی در و جذب ضعف بنیه اغلب های سهم غیررسمی و به های و و ضعف کارایی اهم ها: از در و از ترانزیت (صادرات خدمات)، و در پیرامونی با 15 و مجاور و کار در از فراوان نفت و گاز و به و به آب های های بالقوه و بالفعل به در (صنایع پتروشیمی، فنی و و...) اهم تهدیدها: ای نام کسب و کار و های یکجانبه ضعف جدی در کارگزاری با هدف شدید نرخ ارز و چند نرخی آن گرا و کم توجهی به ملی در و و تغییرات مدام جهت های و عدم و و راه در جهت عدم اجماع ملی و در در و و عدم فرماندهی در بخش و منفی بین های در هدف ضعف و عدم و پیوستگی های صادراتی، و و در و به علت ضعف های (جاده، ریل، بندر، کشتی، هواپیما، کامیون ، هتل و...) کلی وری در بخش و و سهم بخش و در و سهم و نقش بخش در و در بخش جذب در نهادینه در سهم از کل بخش از و با هدف به در و بین و در با غیر از به هدف و و به از مؤثرتر از های بخش و های های جهت از و و با هدف به در با هدف آن با جهاد و در نظر و فشار به و اصناف از ساختارهای و خدمات، و و ها های پخش و های صنفی ولجستیکی و از روان و های سند و راه در و و روزآمدسازی شیوه های بر و جهت و و و و و و های خرد شناسایی، و از های و فروشگاه های و آپ های و به های بخش و بین و در با غیر از از های سفارت های در خارج از و کمی و رایزن های در هدف به و های فرامرزی (کاهش زمان - های ترخیص- مجوزها) و با یاجاد های مشترک و از های و و های دوجانبه و چندجانبه و ای و نام و نشان - های های و از های و در و های از و جذب کمک به تبلیغات، بازاریابی، رسانی، آموزش، در های بین و های به هدف و ها و های مویرگی در هدف و ها و دو یا چند به از و های های و جهت همپیوندی و هلدینگ های از و (بسته شستشو و...) جهت با های صادرکننده به (ترغیب و سازندگان به با تولیدکنندگان داخلی) از ای از و از با از و به از های با های و ای از بخش و های در جهت فکر با هدف از دیدگاه های و های بخش های بخش های با بخش جهت و رفع و حذف مخل بخش و انحصارات در بخش و و در موارد خصوصی، ها و زدایی به شروع و کسب و کارهای در جهت حذف و غیر گر با خود بخش در جته کسب و کار از الکترونیکی فرآیندها و (تولید اتکا، رصد و برخط های تجاری) از و های و شتاب دهنده ها (استارت آپ ها) با به خاص و فشارهای و خارجی، به در جهت مردم، های در خاص با بخش و در که پیشتر شد، طرح شده است. این ها و به شرح زیر می باشند: و با هدف و عمومی: و و های و و های در و به طوریکه هر یک از های ذیربط، و های خود را به و دهند. با هدف آن سطح پاسخگویی تیم با اختیارات در و جهت با های ظالمانه و جدول و هدف خانوار با به و از بهنگام هدف هدف از قبیل کارگران، کارمندان وو... . حساس، و اولیه و ای سناریوهای با فوری سازوکار بورسی در های و پیش بازه های زمانی تقاضا و هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت از در مواقع پرمصرف و راه سازمانه و در رصد و و بهبود، و های و و و از در امر راهبری و های با و (انبارها، ثبت سفارش، حمل و نقل و...) به شناسه هدف با از ای پرهیز از های مخل به موقع اعتبارات و از از تعاونی های مرزنشین، ملوانان و های و از از منظم، به روزآوری وقواعد مربوط با روش های و روش های کسب و کارها و و بر مبنای اثربخشی و های در جهت غیرنفتی: (از و پردازش آن) از با به و از موقیعت در جهت با شرکای ای نمایندگی در و های به و های و به و هدف و به جای خام و ای و های و در جهت با به های (بسته از و ضمانت های صادراتی) خریدار و فروشنده بین از و و هاب های ای مالی، و های ای فقر و و مرزی: احتمام به در بخش و با هدف و این همسو با با مأموریت به های ای جهت و های و با های ای با هدف محرومیت و شدن طرح های در این های و در جهت بر از در و و به از و از های در بخش و تجارت: از طرح های زا به در کمتر برخوردار های های تعطیل شده و از مکانیسم های و ارزی، در گردش، معافیت ها، ها، های و هم صنف از آپ ها در بخش و کارخانجات از های - که بتوانند با مجوز بدون کارخانه از های بلااستفاده و به و نمایند و در جهت به های و های با هدف با فساد و و ها و بر حسن های و عادلانه و همزمان به و آحاد در های و نیز در های اقصتادی با مطبوعات و ها جهت همگانی به و از های جهت ارایه به طرح های فرآیندهای و خارجی: راه به گروه راه های کسب و کار راه و و بازمهندسی فرایندهای با ثبت سفارش و کارت راه و با هدف حداقل 3 برابری خرد (صنایع و و خانوادگی) در های بر کمی و آپ های و های و سربار در شده از راه در های راه تهاتر با به یوژه های و و معماری و در و و مدیریت، پروری و در غیرحاکمیتی به ها، ها و بخش تمرکززدایی و تفویض در تمامی سطوح اعم از ستادی و صفی با اصل توازن و جدی و از درون و گرایی، به بانوان و ترجیح از به تنها معیار انتخاب و تعراض در ها، ها و و های شفاف، و با کارشناسی، کارگروهی، خرد جمعی و اقناعی به جای فرد و دستوری و و تعهد و مدیران به های قانونی از ششم و و الزامات و ها وفاق ملی، و همه از های و قوه قضاییه و های ا جرایی به پول و اعتبار، و و ارزشمداری و به سمت به های پولی و و پیش شدن متغیرهای مهم بخش و و با بخش (نظیر روستایی، تبصره 18 و...) تضمین و در جهت بخش دهی و در گذاری، و ها و و و های بخش های نظر و های بخش های نظر و مخل و و و جاری بر در سطح و هوشمندانه در و در جهت و های بین در ها و وریه های و از تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های بعضاً موازی و متناقض در های پولی، و همراهی و نهادهای در های شده به رفع انحصارها و برقرار در تحت دادن و قاعده مند های انحصار و مرجع: سند چشم انداز در افق 1404 های معظم رهبری (سیاست های کلی های کلی بخش های کلی بخش معدن، های کلی اشتغال، های کلی اصل 44 و...) ششم و و تکالیف مندرج در سال 1397 با بخش دوازدهم و های جمهور راه بخش و سند و شده وقت در دوازدهم به با بخش و (قانون رفع و کشور، کسب و حداکثر از ت وان و در و توقیت در امر صادرات، صنفی، و...)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
دشمنان اسلام؛ از مراسم باشکوه اربعین وحشت دارند

دشمنان اسلام؛ از مراسم باشکوه اربعین وحشت دارند


به و ولی مقاومت بسیج روح الله یزد در جمع پایوران ناحیه اقدام به سخنرانی نمود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
جهانگیری به احتمال زیاد از دولت می‌رود

جهانگیری به احتمال زیاد از دولت می‌رود


به در شورای و حزب ملی ظهر امروز(30 مهر) از کرد. در این در به روز که بود "تا این خود را هم پیدا نکردم، گفت: بنظرم آهنگ، آهنگ رفتن است. وی افزود: من مجموع اخبار و تحلیلم این است که ایشان از دولت خواهد رفت. حزب ملی در به این سوال که آیا قرار است نوبخت جایگزین شود یا خیر، گفت: من چنین چیزی نشیندم ولی روحانی احتمالا تصمیم گرفته دولتش را هماهنگ تر کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهری در سده‌های میانه بررسی می‌شود

تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهری در سده‌های میانه بررسی می‌شود


به گزارش خبرگزاری کتاب (ایبنا) در تداوم در سده های ، مورخ و حمید احمدی دانشکده حقوق و و و به یک و 16 در می شود. بین هزاره طوسی سی ام آبان ماه با همکاری و گروهی از های و در می شود. افراز در توضیح این است: در که در آن به سر می ... سال شدن است که به و با قلم برگ را بر کهن سال افزود. در که به باد بی به و سخن از در کین و که در پی ترک جز از و از نمی حسن بن علی بن به در طوس چشم به گشود. با راه به که و روش نمی که روح شده و را از دست می را در و داد و را کرد. را از چین به زد. تحت او در که رگ بود و مدت ها به سبب و جنگ به شده بود از شد و و هنر و در بطن آن به افتاد. نو که از هند و و و روم را و به بین بدل و هر چه بیشتر آن فراهم شد. قومی که از شهری گری و بهره ای نداشتند و و کشتار را افتخار می به عموزاده خود آلپ ارسلان ، پشت و به اتهام روی آوردن وی به سبک زندگی متمدنانه و منع خوی غارتگری با او به برخواستند. خیزشی که خیلی زود با و شجاعت در حمایت از جوان به شکست انجامید و به بزرگترین حامی و تبدیل شد. که بر تکیه زده دیوان و را باری دیگر پس از سقوط ساسانیان کرد و به منظورتداوم آن، بزرگ آموزش و مدارس نظامیه را بنیاد گذارد. بدین ترتیب خرد و دگربار به جریان افتاده و و قلم که بر تیغ پیروز بود به نماد وزارت در بدل گشت. rlm;سیرالملوک، که راه و روش ورزی مُلک و ملوک عجم یا همان و به ویژه بود به قلم نگارش یافت. اگر هر کشوری یک هویت ای در باب مملکت داری و مندی ارائه که قابلیت تدریس و تفسیر در سطح بین الملل را (برای مثال اگر لویاتان هابز انگلستان، شهریار ماکیاولی ایتالیا، روح القوانین منتسکیو فرانسه و هنر جنگ سان تزو چین باشد) سیرالملوک خواهد بود. رساله ای به که خواننده امروزی پس از گذشت هزار سال به راحتی توانایی خوانش و فهم آن را داراست. در به پیام که در عمر در پی توهم خودبزرگ بینی خطاب به وی گفته بود اگر می خواهی بفرمایم از پیش تو برگیرند می نویسد: آن تاج به این بسته است، هرگاه این برداری، آن تاج بردارند. و چه زود راستی سخن با مرگ مشکوک تنها یک ماه پس از ترور روشن شد. پس از آن در مدتی کوتاه اقتدار و یکسره از و در پی دهه هایی طولانی از و کشمکش شاهزادگان در نهایت گردباد مغول قرون وسطای و خاموشی نوزایی و رنسانس آن را رقم زد. rlm;هرچند مرگ راه خردورزی و دوران زوال و انحطاط زمانی بس دراز بود اما گران بهای او در کنار سایر ستارگان سپهر و همچون همچنان زنده و زاینده است و چراغی راه بازگشت به مسیر خرد و را به ما بازمی نماید.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : سیاسی
فائو یکماه آینده نتیجه ثبت جهانی انگور ملایر را اعلام می کند

فائو یکماه آینده نتیجه ثبت جهانی انگور ملایر را اعلام می کند


همدان- ایرنا- و گفت: و ملل متحد (فائو) از نظام تولید انگور دره جوزان برای ثبت جهانی این محصول، تا یکماه آینده اعلام می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
خدمت به مردم مهمترین هدف انقلاب اسلامی است

خدمت به مردم مهمترین هدف انقلاب اسلامی است


حوزه/ ولی در با به هدف امام(ره) از شدن احکام الهی و توجه بیشتر به قشر محروم و مستضعف بود، گفت: خدمت رسانی به مردم،خصوصا اقشار ضعیف مهمترین هدف است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
استقامت فکری و عملی راهبرد پیروزی بر آمریکا است

استقامت فکری و عملی راهبرد پیروزی بر آمریکا است


گروه ــ ولی در فکری و عملی را راهبرد اصلی پیروزی بر آمریکا دانست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 7 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
پرسپولیس شبیه هیچ تیم دیگری نیست

پرسپولیس شبیه هیچ تیم دیگری نیست


تهران- ایرنا- گفت: که دو در به هم تا یک شهرآورد آسیایی را شاهد بودیم که متاسفانه اینگونه نشد، اما السدی‌ها بدانند شبیه هیچ تیم دیگری نیست.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
کشور برای حرکت صحیح به الگوی اسلامی ایرانی نیاز دارد

کشور برای حرکت صحیح به الگوی اسلامی ایرانی نیاز دارد


- - و در گفت: ما منحط غرب نمی توانیم پیشرفت کنیم و برای حرکت صحیح به سند ایرانی نیاز داریم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 8 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
بازدید نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) از فعالیت‌های ستاد اربعین شهرستان بندرلنگه

بازدید نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع) از فعالیت‌های ستاد اربعین شهرستان بندرلنگه


نماینده ولی در سجاد(ع) از ستاد اربعین شهرستان بندرلنگه بازدید کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
سند مدرسه امام خمینی (ره) یزد پس از سال‌ها اخذ شد

سند مدرسه امام خمینی (ره) یزد پس از سال‌ها اخذ شد


/ یزد از اخذ سند مدرسه امام خمینی (ره) یزد پس از سال‌ها خبر داد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
سهم شرکت‌های خارجی در درآمدهای زنجان 40 درصد است

سهم شرکت‌های خارجی در درآمدهای زنجان 40 درصد است


گروه و اقتصاد- در گفت: سهم خارجی در درآمدهای 40 درصد است و با 700 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی، 4877 شغل در ایجاد شده است. 
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
مزد کارگران افزایش می‎یابد؟

مزد کارگران افزایش می‎یابد؟


نماینده در کار گفت:ترمیم وزارت کار شده است. امیدواریم با تعیین وزیر به زودی وضعیت مشکلات معیشتی بررسی شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
سطح علمی حوزه های علمیه آذربایجان غربی باید ارتقا یابد

سطح علمی حوزه های علمیه آذربایجان غربی باید ارتقا یابد


ارومیه- ایرنا- ولی در و گفت: سطح های علمیه در استان به ویژه شهر ارتقا یافته و طلاب با درجه بالاتری تربیت شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
13 آبان؛ شکوه حضور دشمن‌شکن

13 آبان؛ شکوه حضور دشمن‌شکن


گروه - ولی در گفت: 13 روز ملی با به راحل انقلاب دوم ملت ایران است و شکوه حضور مردم در راهپیمایی این روز بزرگ دشمن‌شکن خواهد بود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
تجلیل از مداحان اهل بیت تجلیل از حماسه حسینی است

تجلیل از مداحان اهل بیت تجلیل از حماسه حسینی است


نماینده ولی در گفت: از از ما است و حاج خان و و نهضت اباعبدالله الحسین علیه السلام را ترویج داده است و امروز از مادحین اهل بیت علیهم السلام، از حماسه حسینی است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری بسیج
موضوع : کل اخبار
سفری امن برای زوار اربعین/ تبلیغاتی که راه به جایی نمی‌برد

سفری امن برای زوار اربعین/ تبلیغاتی که راه به جایی نمی‌برد


تقریب - از هر مرز که به سمت شوی فرقی نمی همه امن و اند این است که این نقل می شود. ای است که در هر باید لحاظ در هم که جمعیتی میلیونی را در محلی واحد گرد هم می آورد این موضوع اهمیتی چند برابر پیدا می کند. همه که در سال های در این در شده اند به در این می کنند. 30 در از مرز بین علاوه بر گیت های گذر که هویت اشخاص بررسی می در طول مسیر موقعیت های خدمات رسان تا نقطه صفر در فواصل مامورهای و مستقر و یا در حال گشت زنی هستند. ولی فقیه در جمهوری اسلامی در مرز از گماردن 30 ماموری انتطامی در خبر می دهد و می گوید: در 30 پلیس در شلمچه، و را داشت. حجت با با های می کند: این را که در با به خود عمل کند و رفت و آمد به یکی از های این است. وی می دهد: با از با در است و های خود را به نحو داد و این از را اند تا این ملی و که است در شود. این ها و بنا به سید میر به این شده است که در های نشود. در مرز و را خوب می و می کند: روی تحت است و هیچ ندارد و هر مشکوک یا غیر با روی از چشم و دور نمی ماند. سرهنگ نقیب فاطمی، را خط قرمز می که به کسی عبور از آن نمی شود و به نیز این اطمینان را می دهد که نمی دهند خدشه ای به جهانی وارد شود. وی اما در از می تا به نکات و ایمنی اعلام شده از سوی دستگاه ها دقت و به آنها پایبند باشند. خیالتان در سفر اخیر به ایلام و در حاشیه اخیرش از مرز در 25 مهر، بر می کند و از زوار می با و خیال به زیارت بروند. استاندار نیز یک روز بعد این سفر از در و خبر می دهد و به رادیو می که مناطق و منتهی به و تحت است. غلامرضا شریعتی در این گفت و گوی رادیویی می کند: با های شده از سال قبل و برگزاری جلسات متعدد تاکنون، مشخص و اقدامت و با اشراف در این به صورت اجرا می شود. وی در بازدیدی که 28 مهر از مرز باز هم به می کند و می گوید: در حوزه به طور از ورودی تا پایانه های برنامه ریزی شده است و تیم های و کارهای موثری را اند. نا فرجام دشمن در نیز در جریان از بین به دشمنان کم رنگ کردن می کند اما این اقدامات را بی می داند. آیت الله محسن حیدری می گوید: به طور قطع شیعیان چه در و چه در و افغانستان و پاکستان و کشورهای عربی و دیگر کشورها با توطئه ها، تحریم ها و گوناگون که در مخالفت با این الهی شده است، اقبال بی نظیر و شور و شوق هر چه به خاص شیعه می بخشند. وی می دهد: پیشاپیش ملت را می بینیم که روز به روز استقبالشان از مانور می شود و به طور قطع در های آینده و در آستانه که سرنوشت سازی است جهان شاهد حضور هر چه بود که به سوی می شوند. این در این را مشت محکمی بر دهان گویان و سرایان می و می کند که برخلاف میل دشمنان، های به یاد ماندنی شد. تا کنون هزاران زائر از اند و خود را به عالیات به منظور شرکت در بزرگ رسانده اند. این افراد گذری بدون مشکل را تجربه اند و ها ثبت باشکوه دیگری همچنان دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​حاشیه های داروهای بیماران مبتلا به سرطان/ایرانی بهتر است یا خارجی

​حاشیه های داروهای بیماران مبتلا به سرطان/ایرانی بهتر است یا خارجی


به گزارش به می بدون هیچ و استرسی، را تهیه و کنند. زیرا، هر استرس و می را کند و با به خاص خودش را از رو هیچ اضطراب و نگرانی در این نفوذ کند. این روزها، مهم ترین به داروهایی است که می کنند. با به ها و و که بر سر راه به از بیش از پیش می کند. در این عده ای یا نمی به دست برسد. حذف سمیرم در گفت: حذف از سیاست نامناسبی است که معالج صلاح می داند از استفاه شود بیمار را کرد از کند. وی با این که به و افزود: اگر قصد و و به ؛ یه را از حذف کنیم. کرد: بر اگر از است از کرد و است. در در فصل به هیچ وجه با حذف از به این نوع که بیش از هر ای به شود. وی داد: حذف از های ، را سخت می کند . افزود: و را با و اگر از است به ای را کرد که کنند. پشت در و از ابهاماتی پشت اقدامات تشویقی های به خبر داد و گفت: در موضوعاتی که محل اختلاف به نظر کارشناسان برگردیم که در این مهم بر متخصصان است که به تولیدکنندگان مجوز بدهند که از اثربخشی محصولاتشان اطمینان حاصل کنند. وی داد: ما در به نظر سازمان غذا و استناد می و چنانچه بر تولیدشده در صحه بگذارند، و قابل پذیرش است. کرد: البته های ضد در هم را اینگونه تشویق می که اگر میزانی که مشخص کرده اند به یک سفر فرستاده می معنای یا یک کننده پیشنهاد می کند که در ازای خرید سه قلم یک قلم از آن را رایگان دریافت می پیام به همراه ندارد. و تاکید کرد: این نوع اقداماتی که از سوی برخی های صورت می نشان می دهد که بحث نبوده بلکه فسادهایی در این شکل گرفته است که به سیستم دارویی خدشه می کند. تدوین راهنمای 12 از سوی دیگر، مهدی رئیس مرکز مدیریت پیوند و های وزارت بهداشت، با این که 12 و پرهزینه در توسط کمیته تخصصی متشکل از صاحبنظران و با تجربه این نوشته و شده گفت: هم اکنون در سطح بر اساس این ها های را تعریف می کنند. وی افزود: در خصوص 15 شایع که حدود 80 درصد از های را در تشکیل می دهند، در قالب ها یا در حال آماده سازی است که چهار از این شامل های پستان، معده، روده بزرگ و ریه در یک ماه آینده شد و 11 دیگر نیز به مرور زمان تکمیل و می شود. داد: با انتشار این ها و کارهای زیرساختی انجام شده و سند جامع در کشور، از شناسایی و پیشگیری تا های پیشرفته و مراقبت های تسکینی زنجیره کاملی ایجاد شده که از نظر هزینه و بخشی به زندگی موثر بود به نحوی که به واسطه آن سختی که در گذشته به منظور پیگیری و سردرگمی های احتمالی بود ساماندهی می شود و از خدمات با تری برخوردار می شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تصمیم‌گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان تبعات ملی دارد

تصمیم‌گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان تبعات ملی دارد


به گزارش رضا به حسن این که چرا شرق به غارت رفته و این که چرا در سال شرق در رودخانه رود نمی در - - حضور یافت. در به این اظهارداشت: آمار در 50 سال هر 10 سال در های می دهد که از 250 متر به کمتر از 200 متر است. داد: دما در به ای است که در 50 سال به طور متوسط هر 10 سال با چهار دهم دما در با دو دما شده ایم. وی شد: با به نرخ رشد ، و سطح آب است از 35 سال پیش از 62 متر سالیانه به 100 متر ایم. وی گفت: فشار سنگینی به مخازن آمده است و روند تجمعی آب از 20 در 25 سال پیش به 126 در دو سال است. داد: کم در حاکم است و ما با در آب به سابق هستیم ها بحث و است و آن داریم. وی کرد: در سال آبی 97-1396 به در 52 سال و حجم آب به سد رود به 547 شده این کم در سال های به سال آبی این بود که در بخش های داشتیم. وی گفت: در هر 10 سال سهم آب شرب از سد رود و سهم نیز است. داد: کم در سال های به سال در بخش های شد و سهم آب شرب و آب از سد رود یافت. گفت: سهم نیز در این کم شده اما با از ها، آب، سهم شد ولی سهم نیز است. وی کرد: در ها کار ای در سال های در شده و اثر بر آن، های و و را دادیم. وی داد: مصارف در های آبریز به دلیل طرح های و سرمایه دولت در طرح های آب، گذاری، آب و های اجرایی را به این جمع رساند که سیاستگذاری دقیقی در این داشته باشیم. شد: در نشست 12 آبان رود های منطقه مشخص می شود. گفت: طبق 19 توزیع عادلانه آب، آب بخش های شده است و های دقیق حقوقی شده تا حقوق به نحو مقتضی استیفا شود. وی داد: طبق 10 تشکیل جهادکشاورزی، تصمیمات آب با تایید هیات وزیران یا کمیسیون مندرج در اصل 138 اساسی، های ذیربط لازم الاجراست. وی کرد: در سال های 93 تا 95 آب آب مورد نیاز بود اما در سال 96 چنین امکانی وجودنداشت اما در سال 1397 با بهتر آب کشت پاییزه می شود. کرد: این وزارتخانه حل مشکل ها در سطح ملی تلاش می کند، هرگونه تصمیم پراکنده بدون به حاکمیت ملی تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی دارد. گفت: امیدواریم سال در بهتری بتوانیم آب در فصل پاییز، ها را به نتیجه برسانیم. **نمایندگان از های حسن نیز با طرح خود از گفت: قوانین مجاز ندانسته که را و مصوبات آب و هم بر این موضوع دارند، اما متاسفانه اینها تبدیل به گفتار درمانی شده است. وی داد: آب همه اما هست به تناسب تقسیم که ما شاهدیم این امسال در اردیبهشت ماه خدا به داد ما رسید وگرنه که مدیریت ما کارساز نیست. در کرد: حق الناس حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد. حتی می گوید حق نداریم آب شرب را به بدهیم و اگر اضطرار بود قیمت آب معلوم است و به نرخ روز محاسبه شود. پس از های گفت که از های نشده و آن را به رای گذاشت، نیز با 114 رای موافق، 96 رای مخالف و دو رای ممتنع از 238 حاضر در کردند که از های وزیرنییرو نشدند. پس از رای مسعود پزشکیان نایب رییس اول کرد که از های شدند ولی پس از دقایقی گفت: بر اساس ها از های نشدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع آمریکا کذب است

درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع آمریکا کذب است


به به نقل از در است: در به طی یک ادعا است که از در سفر به قم و در با از اند در با آقا را به با و این امر را از بر اند. و خود به کذب هر این به و و های از این امر ولی به جهت در آن می گردد: ملت می که در رابطه با کذب مورد اشاره، هیچ ای از سوی به قم سفر نکرده و دیداری با عظام تقلید نداشته است؛ ضمن اینکه مواضع در این مشخص و شفاف و همانطور که ریاست جمهوری بارها تاکید اند، با توجه به غیر قابل اعتماد آمریکا، هرگونه در شرایط موجود بی فایده و تنها راه چاره برای گذر از پیچ تاریخی کنونی، ایستادگی و ملت در برابر فشارهای اقتصادی و جار و جنجال های تبلیغاتی آن علیه ملت است و بر این باوریم که غیر عقلانی و بی مبنا اظهارات و شده توسط قدوسی، بر همگان عیان و آن را ناشی از تخیلات کذب گوینده آن تلقی خواهند نمود. علی ایحال جناب باید پاسخگوی بی اساس شده خود درباره که مصداق بارز نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی است در محاکم قضایی باشد. انتهای پیام
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
رهبری با سند الگوی 50 ساله پیشرفت اقتدار نظام را نشان دادند

رهبری با سند الگوی 50 ساله پیشرفت اقتدار نظام را نشان دادند


- - ولی در و گفت: با صدور پیام سند الگوی 50 ساله ایرانی پیشرفت، اقتدار نظام را به دنیا نشان دادند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 18

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ورزش جایگاه ویژه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد

ورزش جایگاه ویژه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد


گروه و ــ در گفت: در سلامت جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جایگاه بالایی برخوردار است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
توسعه ورزش، بستری مناسب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

توسعه ورزش، بستری مناسب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی


گروه و اقتصاد- در گفت: در سلامت جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جایگاه بالایی برخوردار است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
​نخستین زنان مسلمان در آستانه ورود به کنگره آمریکا

​نخستین زنان مسلمان در آستانه ورود به کنگره آمریکا


به گزارش خبرگزاری به نقل از آتلانتیک؛ بار در دو زن در آستانه به این هستند. زن ـ است که به در ماه نوامبر به می شود. وی که 42 سال و از شده می گوید: به ام در های ام؛ اما هوا و است که به آن دارم. او که در ها در با یک از هم خود به به زن کار در پیش نخواهد داشت و به همراه با عمر کاندیدای حزب دموکرات از مینه سوتا به نمایندگان راه می یابد. عمر 36 ساله به زن سومالیایی در سال 2016 به ایالتی شد. درباره خودش و عمر می گوید: ما هر دو در منطقه سکونت خود ریشه داریم. هر دوی ما به مادر، زنان رنگین پوست و زن بر که در با آن مواجه بوده ایم، تمرکز ایم. وی می افزاید: من به یک مهاجر و یک فرد و نیز من به یک فرد سیاهپوست با که همه مردم را تهدید می کند ارتباط مستقیم دارد. من معتقدم که با کمک هم می توانیم سیاست امید را بنیان بگذاریم و مطمئن باشیم که نه تنها به که به آن باور داشتیم، خواهیم رسید بلکه این را آنگونه که شایسته ماست می سازیم.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
عالمانه و دقیق درباره مسائل صحبت کنیم/ لزوم حضور مشاوران عالم در کنار ائمه جمعه

عالمانه و دقیق درباره مسائل صحبت کنیم/ لزوم حضور مشاوران عالم در کنار ائمه جمعه


گروه ـ ولی در به گفت: اگر ناظر به مسائل شهر خود و کشور بخواهیم حرف بزنیم، باید عالمانه و دقیق باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 8

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
 فرهنگ کتاب و کتابخوانی در تبریز توسعه یابد

فرهنگ کتاب و کتابخوانی در تبریز توسعه یابد


حوزه/ ولی در با و در جایگاه ویژه ای دارد، گفت: اهمیت در دین مبین به قدری است که معجزه پیامبر گرامی اسلام، قرآن است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری حوزه
موضوع : کل اخبار
​

​"قاسم سلیمانی" جایگزین احتمالی "آخوندی"


به تقریب؛حسین در با به و و به گفت: این اسامی به می شوند. وی با راه و نیز از سمت خود داد: با این از سوی راه و نیز به شود. در کرد: طبق اطلاعاتی که بنده کسب ام با قاسم سلیمانی استاندار ایلام برای تصدی راه و صحبت های را انجام و وی از سوی به عنوان به خواهد شد. آخوندی، راه و ترابری دقایقی قبل نامه استعفای خود که در تاریخ 10 شهریور ماه خطاب به نوشته شده است را در کانال تلگرامی اش منتشر کرد. طبق توافق و مجلس، به هیئت رئیسه خواهند شد و بر همین اساس امروز اسعفای خود را بصورت رسمی اعلام است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : فرهنگی
عضو مجلس نمایندگان خواستار فراخوان کاردار آمریکا از عربستان شد

عضو مجلس نمایندگان خواستار فراخوان کاردار آمریکا از عربستان شد


- - در به قتل سعودی، از «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده خواست کاردار موقت در عربستان را فراخواند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
نماینده رامهرمز: ادارات خوزستان 60 هزار پست خالی دارند

نماینده رامهرمز: ادارات خوزستان 60 هزار پست خالی دارند


- - در گفت: هم اکنون 60 هزار پست خالی در ادارات استان خوزستان وجود دارد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : سیاسی
نماینده مجلس: طرح توسعه نهبندان موفق نبود

نماینده مجلس: طرح توسعه نهبندان موفق نبود


ـ ـ های و در گفت: طرح برای نخستین بار سال 83 ابلاغ شد اما به دلیل تزریق قطره چکانی تحول چندانی در ایجاد نشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 19

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب دانلود اهنگ بارون از واریا ترجمه اهنگ gjithmone ترجمه فارسی اهنگ gjithmone