صفرنت
صفرنت
خبرخوان »

خبر با برچسب نمایندگانمتن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت

متن کامل سوابق و برنامه‌های «رضا رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت


به گزارش خبرگزاری تقریب، متن و های رضا و که از سوی به شده، منتشر شد. را از ذیل بخوانید: رضا متولد 1345 متأهل و 4 فرزند سابقه ایثارگری: در بسیج، در جبهه و جانبازی (25%) تحصیلی و آموزشی: دکتری (DBA) و ارشد و استراتژیک- حقوق- عضو سهند عضو پژوهی (هیأت امناء) مطالعات و های و قائم و در طرح و و (برگزیده به برتر) و تبریز، آذرشهر و اسکو در ای هفتم، و نهم ملی مس و در با آثار ها و در ملی و رفع مجری طرح اصلی بر و های و و و در سفرهای استنانی عضو عضو عضو بازرگانی، و و و در های و کسب و کار عضو و و بازنشستگی کارکنان مس عضو گفتگوی و بخش نایب اول و (مجلس هشتم) (مجلس هفتم) در های و از و خودروسازی و و شمال غرب در فراکسیون های کارگری، و و مدیرکل و استانداری (تبریز) (عج) (بندرعباس) تشویقات و (دریافت لوح تقدیر) در جشنواره شهید رجایی (دریافت لوح تقدیر) (براساس ارزیابی (EFQM)) مجتمع (عج) متن های را از ذیل بخوانید: مقدمه و به و در به جهت بیشترین سهم در به اثرات پسین و پیشین ای با بخش های است. با داشتن های و با از و با از جهت و های جهت : بروشنی می تواند در مسیر شدن و با نموده و در ردیف گیرد. اهدافگذاری های شده عمدتاً بر اصل از و و بخش به و ، و با آرامش و و و و آسیب با از و صدیق و خدمتگزار می باشد. از منجر به بخش شده و موجب مقاوم تر در برابر تکانه های و و مقاومتی و تحق پیشرفت ایرانی- در بخش ، و است. در این راستا سهم و نقش، بر دوش بخش و بخش های و و را عهده دار است. به این هر بخش به مؤلفه های شامل وضع موجود، هدفگذاری کلی و کمی، و های در جداگانه گردیده است. | با به کنونی به و تنگناهای در تحریم، از این تحت "برنامه های خاص در بخش و تجارت" به ویژه، و تاکید شده است تا در اخذ رأی از در های با از تیم در زمانبندی سازماندهی و سریعاً با و علمی، و و نهادها و های بخش گردد. تقدیمی که از تکلیفی و بالادستی و با به و واقعیت ها و های پیش روی به دور از هرگونه اغراق و بزرگنمایی با زحمات تیم متخصص و متعهد و با در های و و بخش ها شده است. رجاء واثق با اتکال به خداوند متعال و با های های ، ها و بخش به درآمده و طی مدت باقیمانده از دوازدهم، گام های موثری در جهت و آبادانی میهن عزیزمان برداشته شود. رضا بخش و 1- بخش 1 - 1 - ها و 1 - 1 - 1 - اهم قوت: عزم و اراده ملی رفع حادث شده و و از ها و های کارگشا امکانات و زیر های و جذابیت نرخ بازگشت در و و اقلیمی و از و (رتبه پنجم در فارغ التحصیلان فنی و علوم) 1 - 1 - 2 - اهم ضعف : در از و و ضعف نگرش سیستمی ، و عدم بین به ملی وری ، نامتناسب صحیح و ضعف در بین (تولید و و (واردات و صادرات) عدم به در های شده در بخش 3 - 1 - 3 - اهم ها: ممتاز و از مادر و و در از های حرفه ای و رشد در پی نرخ ارز و جایگزینی و 1-1-4- اهم تهدیدها: وری و تعطیلی از و با در واحدها عدم بخش های محاسبه و سهم تأثیر بموقع و و با های در فروش نفت و در نقل و انتقالات ضعف در های با های و از غفلت از روزآمد و تکنولوژیک در بخش از غیر و انحصاری از 1 - 2 - کلی وری کل سهم از در و در سهم و نقش بخش در های بخش و تصدی گری سهم با و در و و به و در بخش جذب و پیوستن به با و پایداری های در به 1 - 4 - بخش به به ترسیم شده ، بخش به شرح زیر می گردد: ١- و کسب و کار 2- و های و ها 3- وری 4- و 5- از بصورت با اصل شدن 6- از به با و 7- در 8- و بین با های و 9- ها و های و بر 1-5- های جهت به به و فوق ، های به شرح ذیل تعریف شده اند: 1 - 5 - 1 - و کسب و کار و های تابعه به با در طرح و و بازدارنده و مراحل آن ها طرح های و روز آمد و بخش ذینفعان به ذیربط و درگاه های و راه و نرم افزاری در های از و راه 31 مرکز کسب و کار و ای فنی، و و های به بخش جهت در 1 - 5 - 2 - و بنگاهای و ها سند با و های و بازنگری، و متبوع در های و ای و فهرست موضوع مصوبه هیئت وزیران به شماره 26725/ت 48462ه مورخ 11/ 3/ 93 در عدم مشابه و های فیزیکی (شهرک ها و نواحی صنعتی) با ملی به های و با نرخ ترجیهی یا یارانه از و ها از و و های در هر رشته و با و از های بنیانی که در بر را در مکانیزم بهم رسائی (Matchmaking) می باشند. آ-5-3 - وری از وری ، و و های و داده های تلفیقی عمیق و جدی به و و تربیت متخصصین به مهم وری و اندازه 1-5-4- و از جذب به خطر از های از و طرح های با بخش از و از همایش های بین در معرفی های ، جذب در بخش و توانمندی های و و ملی به از سنجش و های خرد، و های های که بیش از 30 درصد یک (کالا یا در را هستند. آ-5-5- از و های ملی از و ستادهای متناظر از برندهای و بین شدن آن ها و در برگزاری های از و از ها و ها و اعطاء به و و از های 1 - 5 - 6 - از به با و از و های و از های ای ، و از شکل های بخش از و های و در و سهم و در های های های طرح های و کاربردی شدن و در جهت بخش و و از ها و پایانه های دانشگاهی و تحقیقاتی از طرح های و جهت و و ، مهارتی و و پیشنهاد به علوم، و و از های و و و های سهم طرح های و در اعطایی به ها و و با کشورها و های از های و در های 1 - 5 - 7 - در و کارآمدسازی ایمنی، بهداشت، و (HSEE) از و و بازیافت پسماندهای الکتریکی و های آب در بخش (با آب بر) و به بر از تصفیه های پساب های های در از طرح ناوگان خودرو سنگین از کم و پربازده طرح جایگزین فرسوده با پر بازده و کم 1 - 5 - 8 - و بین با های و تعمیق و با هدف بسترسازی و از ها با منطقه، مسلمان و آسیایی از های با هدف و سازنده از های در مناسبت ها و بین درخصوص ها و های ای و بین در و های با هدف و بخصوص و 1-5-9- ها و های و بر از از محل طرح کمک به و تجدید و بخش ها و اهم قوت: و غنی و غیرفلزی در از تحصیل و در و پتانسیل های در قطعات، تجهیزات، مصرفی و ای ارزآوری بخش و و کل در اهم ضعف: عدم یکپارچگی های و سهم در ثابت کل وری کل و عدم از ابزارهای در بخش توجیه و شکاف و فرسودگی و رفع تعارها با و اهم ها از در و به آب های و به روند صعودی و ارتباطات در جهت متوازن ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز ضعف ها و حمل و نقل ای و با بخش و به بخش (به عام) عدم مند ها و و با بخش و ضعف های و آب در خیز کلی نقش های غیردولتی در های بخش جهت راه که با و محوریت شده است ارتقا سهم و های در ملی از های و و جهت از خام فروشی و وری بخش با هدف در پذیری، سهم و نقش بخش با هدف در جذب و صیانت از و موردنیاز آنده و و کار ایمن و خصوصاً منجمله آلومینیوم، مس و فولاد کمی و در سال 1396 و کمی آن تا افق 1400 ؟؟؟ جدول؟؟ بخش و بر و از جذب کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و در بخش و جهت های و های جهت بر و از جذب و در دار در طول ششم از و روز در های و ها های و مکانیزه ثبت محدوده های (تکمیل طرح کاداستر) از و و جهت جذب های بین با های صاحب و روز در های های مالیاتی، گمرکی، و عوارض و آ ها های های در بخش کانی های از دار و آوردن گران در طرح های از طرح پهنه های به سمت عمقی و تحت الارضی و کشف زیرزمینی در به سمت پروازهای ژئوفیزکی کسب و کار بخش و و رشد و سهم بخش در و و و و تکلیف پروانه های و صادره با های و بخش به در با جدیت و های و آنلاین و مرحله از طرف ذینفع و با و جنگل ها و و های جبران و در ها با هدف نگاه به و در بخش با بالاتر و با و تبادل تفاهم های و و رینگ و ابزارها و بسترهای و بخش به فنی و و از های در و و های گمرکی محوصلاتی که در به حد دارد. بخش و با هدف با و به و جهت های و جذب و های و از تجارب حکشورهای در جذب در و و و جذب دهی و سهم بخش و در از ملی و ها و اخذ و های در بخش (معادن و کوچک) و گلوگاه های و تجهیزات و (اکتشاف، استخراج و آزمایشگاه) و رفع وری در آب و بازیابی آن در و از های کم آب بر و و با هدف و و حفظ با ملی و اهتمام جهت اهداف، میعار وری و و های با هدف خام و های بخش منطبق با فنی و تسریع فنی معدنکاران بخش ها و اهم قوت: نوزدهم در بین به بزرگی و اهمیت ژنو اکونومیک در ای با 450 میلیون نفر جمعیت و با 500 میلیارد دلار سالانه و های اقلیمی، تاریخی، و مذهبی و برخوردداری از های و در از حیث و پتروشیمی و های نفتی، و فنی های در مبادلات اهم ضعف: های بزرگانی (حمل و نقل، و...) سهم با و کم وری کل در رشد بخش سطح و فنی در و جذب ضعف بنیه اغلب های سهم غیررسمی و به های و و ضعف کارایی اهم ها: از در و از ترانزیت (صادرات خدمات)، و در پیرامونی با 15 و مجاور و کار در از فراوان نفت و گاز و به و به آب های های بالقوه و بالفعل به در (صنایع پتروشیمی، فنی و و...) اهم تهدیدها: ای نام کسب و کار و های یکجانبه ضعف جدی در کارگزاری با هدف شدید نرخ ارز و چند نرخی آن گرا و کم توجهی به ملی در و و تغییرات مدام جهت های و عدم و و راه در جهت عدم اجماع ملی و در در و و عدم فرماندهی در بخش و منفی بین های در هدف ضعف و عدم و پیوستگی های صادراتی، و و در و به علت ضعف های (جاده، ریل، بندر، کشتی، هواپیما، کامیون ، هتل و...) کلی وری در بخش و و سهم بخش و در و سهم و نقش بخش در و در بخش جذب در نهادینه در سهم از کل بخش از و با هدف به در و بین و در با غیر از به هدف و و به از مؤثرتر از های بخش و های های جهت از و و با هدف به در با هدف آن با جهاد و در نظر و فشار به و اصناف از ساختارهای و خدمات، و و ها های پخش و های صنفی ولجستیکی و از روان و های سند و راه در و و روزآمدسازی شیوه های بر و جهت و و و و و و های خرد شناسایی، و از های و فروشگاه های و آپ های و به های بخش و بین و در با غیر از از های سفارت های در خارج از و کمی و رایزن های در هدف به و های فرامرزی (کاهش زمان - های ترخیص- مجوزها) و با یاجاد های مشترک و از های و و های دوجانبه و چندجانبه و ای و نام و نشان - های های و از های و در و های از و جذب کمک به تبلیغات، بازاریابی، رسانی، آموزش، در های بین و های به هدف و ها و های مویرگی در هدف و ها و دو یا چند به از و های های و جهت همپیوندی و هلدینگ های از و (بسته شستشو و...) جهت با های صادرکننده به (ترغیب و سازندگان به با تولیدکنندگان داخلی) از ای از و از با از و به از های با های و ای از بخش و های در جهت فکر با هدف از دیدگاه های و های بخش های بخش های با بخش جهت و رفع و حذف مخل بخش و انحصارات در بخش و و در موارد خصوصی، ها و زدایی به شروع و کسب و کارهای در جهت حذف و غیر گر با خود بخش در جته کسب و کار از الکترونیکی فرآیندها و (تولید اتکا، رصد و برخط های تجاری) از و های و شتاب دهنده ها (استارت آپ ها) با به خاص و فشارهای و خارجی، به در جهت مردم، های در خاص با بخش و در که پیشتر شد، طرح شده است. این ها و به شرح زیر می باشند: و با هدف و عمومی: و و های و و های در و به طوریکه هر یک از های ذیربط، و های خود را به و دهند. با هدف آن سطح پاسخگویی تیم با اختیارات در و جهت با های ظالمانه و جدول و هدف خانوار با به و از بهنگام هدف هدف از قبیل کارگران، کارمندان وو... . حساس، و اولیه و ای سناریوهای با فوری سازوکار بورسی در های و پیش بازه های زمانی تقاضا و هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت از در مواقع پرمصرف و راه سازمانه و در رصد و و بهبود، و های و و و از در امر راهبری و های با و (انبارها، ثبت سفارش، حمل و نقل و...) به شناسه هدف با از ای پرهیز از های مخل به موقع اعتبارات و از از تعاونی های مرزنشین، ملوانان و های و از از منظم، به روزآوری وقواعد مربوط با روش های و روش های کسب و کارها و و بر مبنای اثربخشی و های در جهت غیرنفتی: (از و پردازش آن) از با به و از موقیعت در جهت با شرکای ای نمایندگی در و های به و های و به و هدف و به جای خام و ای و های و در جهت با به های (بسته از و ضمانت های صادراتی) خریدار و فروشنده بین از و و هاب های ای مالی، و های ای فقر و و مرزی: احتمام به در بخش و با هدف و این همسو با با مأموریت به های ای جهت و های و با های ای با هدف محرومیت و شدن طرح های در این های و در جهت بر از در و و به از و از های در بخش و تجارت: از طرح های زا به در کمتر برخوردار های های تعطیل شده و از مکانیسم های و ارزی، در گردش، معافیت ها، ها، های و هم صنف از آپ ها در بخش و کارخانجات از های - که بتوانند با مجوز بدون کارخانه از های بلااستفاده و به و نمایند و در جهت به های و های با هدف با فساد و و ها و بر حسن های و عادلانه و همزمان به و آحاد در های و نیز در های اقصتادی با مطبوعات و ها جهت همگانی به و از های جهت ارایه به طرح های فرآیندهای و خارجی: راه به گروه راه های کسب و کار راه و و بازمهندسی فرایندهای با ثبت سفارش و کارت راه و با هدف حداقل 3 برابری خرد (صنایع و و خانوادگی) در های بر کمی و آپ های و های و سربار در شده از راه در های راه تهاتر با به یوژه های و و معماری و در و و مدیریت، پروری و در غیرحاکمیتی به ها، ها و بخش تمرکززدایی و تفویض در تمامی سطوح اعم از ستادی و صفی با اصل توازن و جدی و از درون و گرایی، به بانوان و ترجیح از به تنها معیار انتخاب و تعراض در ها، ها و و های شفاف، و با کارشناسی، کارگروهی، خرد جمعی و اقناعی به جای فرد و دستوری و و تعهد و مدیران به های قانونی از ششم و و الزامات و ها وفاق ملی، و همه از های و قوه قضاییه و های ا جرایی به پول و اعتبار، و و ارزشمداری و به سمت به های پولی و و پیش شدن متغیرهای مهم بخش و و با بخش (نظیر روستایی، تبصره 18 و...) تضمین و در جهت بخش دهی و در گذاری، و ها و و و های بخش های نظر و های بخش های نظر و مخل و و و جاری بر در سطح و هوشمندانه در و در جهت و های بین در ها و وریه های و از تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های بعضاً موازی و متناقض در های پولی، و همراهی و نهادهای در های شده به رفع انحصارها و برقرار در تحت دادن و قاعده مند های انحصار و مرجع: سند چشم انداز در افق 1404 های معظم رهبری (سیاست های کلی های کلی بخش های کلی بخش معدن، های کلی اشتغال، های کلی اصل 44 و...) ششم و و تکالیف مندرج در سال 1397 با بخش دوازدهم و های جمهور راه بخش و سند و شده وقت در دوازدهم به با بخش و (قانون رفع و کشور، کسب و حداکثر از ت وان و در و توقیت در امر صادرات، صنفی، و...)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
انتخابات، موضوع اول مطبوعات افغانستان

انتخابات، موضوع اول مطبوعات افغانستان


- - و های روز بعد از دو روز به بر رخداد مهم سیاسی سال جاری این کشور بود و«وجد بابت شرکت گسترده مردم» و «انتقاد از نارسایی کمیسیون انتخابات» چکیده مطالب نشر یافته است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تعزیرات و سازمان حمایت در فرودگاه ها مستقر می شوند

تعزیرات و سازمان حمایت در فرودگاه ها مستقر می شوند


تهران- ایرنا- گفت: در طرح شد و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منظور پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی از 28 مهر تا 18 آبان ماه (ایام اربعین) در فرودگاه ها مستقر شوند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ارتقا سطح عملکرد استان‌ها در مسابقات قرآن/ عدم پیگیری مسئولان خوزستان را به پسرفت می‌کشاند

ارتقا سطح عملکرد استان‌ها در مسابقات قرآن/ عدم پیگیری مسئولان خوزستان را به پسرفت می‌کشاند


گروه ـ سنا با به و در شرکت می‌کنیم‏، گفت: حضور در برای خانم‌ها به خصوص آنهایی که فرزند کوچک دارند‏‏، رفت و آمد با قطار سرپرست و همراه بسیار سخت است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران


- - روز با حضور «غلامحسین شافعی» رییس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد. *3*
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 22 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 14

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
ابداع فرم نوینی از هنر آیینی در سنت عاشورایی

ابداع فرم نوینی از هنر آیینی در سنت عاشورایی


به گزارش های و آن مدتهاست از سوی و نقد و گاه است. و روحانیون، ذیل هرگونه شکل این را از اصل و و می کkند و نیز ذیل های شدن و یا ای و و به ـ و دارند. و محل هر دو گروه یک ادعا به نام اصیل" یا برتر" اما معمولاً استدلالی بر صدق و در به و است که این نوع و می شود. از این بر سر و در در است. که نیز در با و خلق و بازسازی مکررش را می کند. به عبارت در هر دو خوانش و (علما و دینی) ایستایی در معتبر و قائل به فرم یا حتی گاه بی ارزش فرم در برابر اهمیت اصالت می شود. به نظر می رسد در طول تاریخ و بویژه در چند قرن شدن و آن با روح و این از خرد و را کند که نه یک در ای از سنت ها و و و در خرد و سطح هم هست.یکی از این در های در است. یک ـ ـ است که نه یک غنی از ذوق و و است. به سبب می گفت اوج هنر است که همه انواع هنر و را در ادغام است و به این سبب تراکم و چگالی بالایی و هم توجه داخلی و خارجی است. نقدهای یک جانبه (تعزیه، یک هنر واپس گرا) و علمای (در نقد دائمی و طرد و گاه سرکوب مذهب عامه) در چهار دهه منجر به شده، ازجمله سرنوشت نقالی و پرده را می دید به که شرایط و تغییر و فشارهای سیاستگذاران و طرد و حذف این ها رو به رفته اند. نگاه و منظر به (از جمله و ...) سبب در بسترهای و جشنواره ای شده است. اما در کل، و نخبگانی روی خوش به نداده است و برج عاج متخصصان و مانعی فهم درست این است. در دولبه قیچی، یکی به نام و به نام شدن، این سنتها را اند.اما که این های جان و دل را به خود جذب است و در این به نظر می رسد کار را می هد. های (با و و و آنها) و فقط بر و حفظ نظم است. از و اش را خلق و و حتی آن می کند. به سبب ای از و ها در بطن اند. این ها به های و های و هر قشر گاه با خوش و هنر اند سبک را در و به راه و گاه با سنت حسن خلج و سیب از سوی نیز با این که به ای تر شده و بسط می نخل ها و با و گاه زنی در شهر و حتی روی به شکل های از ـ هنر ـ ـ بدل می و در دل همه هنر و و عاد های ها و های به و فرم های دارد. در نیز می ای از هنر را دید و در این یک در است. نام این اثر است که به شیخ از این نام آن به می شود تا نکند). سنت به از نخی (ماریونت) با همت پور از سال 1383 در راه می و از سراغ می رود، با رستم و سهراب می شود و بعدها به حافظ، سعدی و عطار و مکبث هم ختم می شود. مهم و هنرمند و ها و اوست که از ای (هنری و در مرحله های از دانان ارمنستانی و سازان اتریشی و ...) و استقرار ملی می کند و در اوج خلاقیت، نسخه ای با خاص از این هنر می سازد. را با این نیت می کند که دهنده راه خوانان و ملی باشد. او می خواسته در امتداد و راستای سنت کند. و به قول یکی از منتقدانش، متن تکرار است . به ظاهر یک شخص اما به کمک تیمی از همراهان و شاگردان، به یک "مکتب" است: "مکتب آران".این مکتب، و را با های و متناسب با ذوق و امروز می کند تا سنت و ملی را خلق کند و از دل این هم هست که به مثابه شکل بدیع و ای از هنر ـ در و امروزی متولد می شود. این از کارگزاران و نهادهای و حکومتی تردید و گاه بود و را در دعواهای به تک یک زن در بخشی از در اجراهای و کار به کمیسیون مجلس و زمان هم کشید و در آن مقطع تاریخی دوم دهه هشتاد، از اصول گرا مسجد ضرار خواندند و نهایتاً از آن ای تسویه حسابهای (ر.ک رجا نیوز، 26 مهر 1394) اما مساله آنست که عاشوارا، تحولی در و شکل در سنت است. جالب اینجاست که من از این آن بود که (سنتی مذهبی) در آن زیاد بودند، آدمهایی که شاید دیدن این در ایام گذرشان به تماشاخانه تالار فردوسی در قلب تهران می افتد. فرم با از عروسک، حضور آزادانه و عروسکهای زن و زن در مصیبت کربلا، و روایت، به عروسکها می شود. همانند در (گاه به سیاهی لشکر، گاه به دستیابی به تبرک پس از اتمام آن و ورود به و ...) نیست، اما تئاتر، فضایی بدون با تقریبا سه بعدی، نورپردازی عالی و همزمان از سازی هنرمندانه، و آواز م و حتی ها و سکوتها، را در سنت است که سابقه نداشته است. مطلق فضا، را در ای با متن هنر-آیین میدهد. تمام حواس مخاطب، حسب رخدادی که در و صدا و و نور وابسته بدان هست درگیر می شود. این فرم فردی (در عین جمع تماشاگران تئاتر) و تعلق همه حسی به شکل است. پور در هم در فرم و هم در و است. متشکل از غنی ترین نمادها و کهن ـ و است. با می شود، پیر موی که راوی هم شعر او، تجلی شناسی در معنای دقیق است. به محتشم، و فلسفه است که اوج آن در می شود و به سبب شهر به ای عظیم و درعین حال رستاخیزی مثالی شبیه است و همه این موارد را عمیقا در کارش رعایت است. از و شعر عرفانی و از رنگ ها (قرمز، سبز، سفید) به همراه نمادهایی پرنده، اسب بالدار، فرشتگان آسمانی و مهمتر از همه تیم است که را با خود به و این می برد و مخاطبی که همذات پنداری ای که با و عقیدتی این دارد، همدلانه در خود درونی و به هم در آن می کند. به سبب واکنش طبیعی با یک را می دادند، و در حین اپرای، می کردند. در و این اثر است. محوریت زنان در این ساختار معاصر در پنج دهه اخیر است که از آن به زنانه شدن نام برده اند و زن، نه نماد داستان، لنز و این نیز هست. در است که شعر را به غنایی و حس و حال جنگاوری ها و های سنتی، را به توصیف جزئیات بدنی و عاطفی قدیسان است. در دوم قرن چهاردهم 1400 ـ 1350 را می کند. در آران، و از کهن (رنگها، های دوران عرفانی، نقشهای پیر موی، رستاخیز عظیم، باران خاکستر و شهادت بن علی، اسب بالدار و به عرش رفتن پیکرها)، سبک از هنر را است. سبکی غنی از معنا و متکثر. عده ای با / مدرن، در را برجسته تری بینند، و عده ای با کمتر و با دغدغه به دنبال فهم سیر پور هستند. شکل است که هم و عواطف و مومنان را به معطوف و سیراب می کند و هم اینکه در از صحنه، موسیقی، نور و ... است و هنر محلی را با در هم آمیخته تا شکل را نه با مصالح دم دست محلی، عناصر و در (سنت غربی، ارمنی، ترکی و ...) و در کند. از این رو باید پذیرفت کلیه ی ـ نه مثل ها را اند در این روند، رویشهای بسیاری اند. گاه این تغییرات پسند نمی گیرند و نامناسب کنشگران به تدریج حذف شده و در اصلاح شده اند. هست سنت به پیشگامی مهمی در هنر و معنوی ارائه است که می دهد هنوز آیینها، و این هستند، که هم فرصتی باشند و هم از و در تعامل با شکل های از بینی، خلقیات، اخلاقیات، زیباشناختی، و عاطفه و نظام معنایی و را از ایجاد، مستقر و کند. جبار رحمانی *انسان شناس. پژوهشکده مطالعات و
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : مذهبی
انتخابات افغانستان تجربه ای نوین در فرآیند مردم سالاری

انتخابات افغانستان تجربه ای نوین در فرآیند مردم سالاری


- - که طی و در بیش از پنج رای در 32 دنبال شد، اولین برگزاری تحت مدیریت کامل نیروهای افغان بود که این فرآیند با مزیت هایی همراه شد که برای مردم سالاری این دیار تجربه ای نو است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
پیروزی کریمی مقابل قهرمان المپیک

پیروزی کریمی مقابل قهرمان المپیک


تهران- ایرنا- و عزت وزن های 86 و 79 در جهان با شکست حریفانی از جمهوری آذربایجان و ژاپن گام به مرحله یک چهارم نهایی گذاشتند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 16

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تصمیم‌گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان تبعات ملی دارد

تصمیم‌گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان تبعات ملی دارد


به گزارش رضا به حسن این که چرا شرق به غارت رفته و این که چرا در سال شرق در رودخانه رود نمی در - - حضور یافت. در به این اظهارداشت: آمار در 50 سال هر 10 سال در های می دهد که از 250 متر به کمتر از 200 متر است. داد: دما در به ای است که در 50 سال به طور متوسط هر 10 سال با چهار دهم دما در با دو دما شده ایم. وی شد: با به نرخ رشد ، و سطح آب است از 35 سال پیش از 62 متر سالیانه به 100 متر ایم. وی گفت: فشار سنگینی به مخازن آمده است و روند تجمعی آب از 20 در 25 سال پیش به 126 در دو سال است. داد: کم در حاکم است و ما با در آب به سابق هستیم ها بحث و است و آن داریم. وی کرد: در سال آبی 97-1396 به در 52 سال و حجم آب به سد رود به 547 شده این کم در سال های به سال آبی این بود که در بخش های داشتیم. وی گفت: در هر 10 سال سهم آب شرب از سد رود و سهم نیز است. داد: کم در سال های به سال در بخش های شد و سهم آب شرب و آب از سد رود یافت. گفت: سهم نیز در این کم شده اما با از ها، آب، سهم شد ولی سهم نیز است. وی کرد: در ها کار ای در سال های در شده و اثر بر آن، های و و را دادیم. وی داد: مصارف در های آبریز به دلیل طرح های و سرمایه دولت در طرح های آب، گذاری، آب و های اجرایی را به این جمع رساند که سیاستگذاری دقیقی در این داشته باشیم. شد: در نشست 12 آبان رود های منطقه مشخص می شود. گفت: طبق 19 توزیع عادلانه آب، آب بخش های شده است و های دقیق حقوقی شده تا حقوق به نحو مقتضی استیفا شود. وی داد: طبق 10 تشکیل جهادکشاورزی، تصمیمات آب با تایید هیات وزیران یا کمیسیون مندرج در اصل 138 اساسی، های ذیربط لازم الاجراست. وی کرد: در سال های 93 تا 95 آب آب مورد نیاز بود اما در سال 96 چنین امکانی وجودنداشت اما در سال 1397 با بهتر آب کشت پاییزه می شود. کرد: این وزارتخانه حل مشکل ها در سطح ملی تلاش می کند، هرگونه تصمیم پراکنده بدون به حاکمیت ملی تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی دارد. گفت: امیدواریم سال در بهتری بتوانیم آب در فصل پاییز، ها را به نتیجه برسانیم. **نمایندگان از های حسن نیز با طرح خود از گفت: قوانین مجاز ندانسته که را و مصوبات آب و هم بر این موضوع دارند، اما متاسفانه اینها تبدیل به گفتار درمانی شده است. وی داد: آب همه اما هست به تناسب تقسیم که ما شاهدیم این امسال در اردیبهشت ماه خدا به داد ما رسید وگرنه که مدیریت ما کارساز نیست. در کرد: حق الناس حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد. حتی می گوید حق نداریم آب شرب را به بدهیم و اگر اضطرار بود قیمت آب معلوم است و به نرخ روز محاسبه شود. پس از های گفت که از های نشده و آن را به رای گذاشت، نیز با 114 رای موافق، 96 رای مخالف و دو رای ممتنع از 238 حاضر در کردند که از های وزیرنییرو نشدند. پس از رای مسعود پزشکیان نایب رییس اول کرد که از های شدند ولی پس از دقایقی گفت: بر اساس ها از های نشدند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
​تشریح برنامه جدید بانک مرکزی برای تعادل در بازار ارز

​تشریح برنامه جدید بانک مرکزی برای تعادل در بازار ارز


به عضو به جرئیات (یکشنبه، 29 مهر) داشت: در از شده در قوا به داد. وی افزود: در بخش از و های قوا معیشتی و مردم، مبارزه با قاچاق سوخت توضیحاتی به داد. قالیباف: عدم ثبات ارز اوج ناکارآمدی است نماینده مردم خمینی شهر در با به های تشریح شده قوا، داشت: قرار شده بانک بسته ای 10ماده ای حل ارزی دهد که جزئیات بیشتر آن در آینده اعلام خواهد شد. عضو در پایان خاطرنشان کرد: در بخش از مجلس، از دستگاه های مسئول خواست تا پیگیری های جدی بررسی علل دستگیری تعدادی از نیروهای رزمنده ایرانی در مرز میرجاوه توسط تروریست ها داشته باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 9

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
ادعای کریمی قدوسی درخصوص درخواست دولت از مراجع تقلید کذب است

ادعای کریمی قدوسی درخصوص درخواست دولت از مراجع تقلید کذب است


- - از تقلید برای مذاکره با آمریکا را ناشی از تخیلات کذب وی دانست و تاکید کرد: این نماینده مشهد باید پاسخگوی ادعاهای بی اساس خود در محاکم قضایی باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
 انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران


در صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را انتخاب کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 20

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
دومین روز سومین دوره انتخابات مجلس افغانستان آغاز شد

دومین روز سومین دوره انتخابات مجلس افغانستان آغاز شد


کابل- -دومین روز افغانستان روز یکشنبه در 20 درصد صندوق های باقی مانده ادامه یافت .
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
ایده تاسیس انتشارات و مرکز توزیع کتاب در آلمان

ایده تاسیس انتشارات و مرکز توزیع کتاب در آلمان


حجت الاسلام محمود زاده؛ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری (ایبنا) در هفتادمین بین کرد: نشر در این از در با های پیشین از توجهی برخوردار بود. البته این در نشر مشاهده است. وی افزود: نشر کشورمان در بزرگترین بی در توسعه و سازی فکری مورد نظر ما موثر است. تطبیق با استانداردهای مصادیق رشد نشر در 2018 داد: در محتوا، جلد و آثار رشد هستیم. از از نظر -انتخاب جلد و یا حتی با به مضمون- عمل اند و با سطح های دارد. وی افزود: ها از نظر محتوایی -به در کودک- بسیار است. و مسئولان آژانس های ادبی توانستند در ها نیز در با های قبل کارشناسانه تر عمل کنند. به و معیار های با های بین و گفت: باید در و آثارشان در جهانی، به طور جد تجدید نظر کنند. در اوقات در بهترین سطح می شود اما و دور از بین است؛ در این به مطالعه نیازمندیم. عرضه در کرد: در کودک، متفاوتی را و های دیگری دارد. این در است که عمدتا در تصویرسازی آثار، دچار مشکل و توقف شده ایم. به مثال، گر از سفره پهن شده به ماه رمضان استفاده می کند در که این پیک نیک است. ایده و در بر لزوم به غرب در به تاکید کرد. وی فعالیت در و ارتباط این در از گفت: متاسفانه شبکه قوی در از به ندارد می توان به و های در فکر کرد. داد: مراجعات به دریافت پاسخ به پرسش های اعتقادی است و با به موضوعات، هایی که در این در اختیار دارد، به مراجعان می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 12

منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران
موضوع : کل اخبار
نشست بررسی عملکرد نمایندگان خوزستان در مسابقات سراسری قرآن کریم

نشست بررسی عملکرد نمایندگان خوزستان در مسابقات سراسری قرآن کریم


نشست در در چهل و دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تحریریه ایکنا برگزار شد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 3

منبع خبر : خبرگزاری قرآن
موضوع : کل اخبار
ظرفیت ها برای به کارگیری جوانان نخبه تقویت شود

ظرفیت ها برای به کارگیری جوانان نخبه تقویت شود


سمنان- ایرنا- گفت: های برای بهره گیری از استعدادهای جوان و نخبگان باید تقویت شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 13

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
انتخابات میاندوره ای کنگره نقطه تغییر سیاست ترامپ خواهد بود

انتخابات میاندوره ای کنگره نقطه تغییر سیاست ترامپ خواهد بود


– عضو پیش کرد ها با در و بر ترامپ، انتخابات میاندوره ای کنگره را به نقطه تغییری در سیاست های داخلی و خارجی وی تبدیل خواهند کرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 15

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
​آیا بهترین راهکار برای کاهش هزینه زندگی کارگران افزایش دستمزد است؟

​آیا بهترین راهکار برای کاهش هزینه زندگی کارگران افزایش دستمزد است؟


به گزارش های با و از گفت: در جهت و ضروری خانوارها وارد عمل شود. امروز در یک جنگ تمام عیار که از جنگ چون در جنگ را می و به و ولی جنگ به ها و ها شده است. وی داد: ها تحت هر به و و به است. با به به گفت: به به شکل و ما به و و آنها است. های متذکر شد: در شرایطی که ندارد، می تواند با دادن سبد یا بن خواربار به گذشته و نه روز، به کاهش های زندگی و کمک کند. وی گفت: انتظار ما این است که به هم به چشم نگاه کند و هم امتیازاتی قایل شود. اگر واگذاری های خالی از سکنه به این ایده را عملی کند تا از فشار های سنگین اجاره بها تاحدی رها شوند؛ یا را از مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی که روی خیلی از و کالاها درج شده معاف کند. بیشتر بخوانید:بررسی سبد و پیشتر جمشید انصاری - معاون جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور - از با خبر داده و گفته بود: وظیفه است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه ایم. پیشنهاد با در دستور کار قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه رعایت عدالت در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 5

منبع خبر : خبرگزاری تقریب
موضوع : کل اخبار
تأکید نمایندگان یزد بر رفع مشکل اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان

تأکید نمایندگان یزد بر رفع مشکل اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان


یزد - - یزد در روز در با بررسی بودجه و شاخص‌های کلان و تنگناهای اقتصادی و مالیاتی بر لزوم حل این مسائل در استان تأکید کردند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
حملات تروریستی مانع روند برگزاری انتخابات افغانستان نشد

حملات تروریستی مانع روند برگزاری انتخابات افغانستان نشد


- - که ضمن را به روز چند و انفجار را در مناطق مختلف انجام داد که با توجه به تدابیر شدید امنیتی اعمال شده از سوی نیروهای دولت، مشکلی در روند برگزاری ایجاد نکرد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
تفاوت دستمزدها موجب یأس کارکنان می شود

تفاوت دستمزدها موجب یأس کارکنان می شود


رشت - - در با به ها با قرار دادی ها و قراردادی ها با رسمی ها گفت: تفاوت دستمزدها ، موجب ایجاد جو یأس و نا امیدی کارکنان با دریافتی پایین تر می شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 2

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مخالفانFATF: کسی ما را با پیامک تهدید نکرده است

مخالفانFATF: کسی ما را با پیامک تهدید نکرده است


تهران- ایرناپلاس- یکی از FATF شده است، اما در عین حال تعداد دیگری از FATF با تکذیب این ادعا می‌گویند تا به حال تهدید پیامکی نشده‌اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
مقامات بلند پایه دولت افغانستان هنگام رای دادن چه گفتند

مقامات بلند پایه دولت افغانستان هنگام رای دادن چه گفتند


- - از ملی در این هنگام انداختن آرای خود به صندوق ها، سخنانی را بیان کردند که مرور آنها تصویر بهتری از وضعیت برگزاری این دوره از ترسیم می کند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : بین الملل
اسارت 4 نماینده پارلمان فلسطین در زندانهای رژیم صهیونیستی

اسارت 4 نماینده پارلمان فلسطین در زندانهای رژیم صهیونیستی


تعداد در های رژیم صهیونیستی به کمترین حد طی سال های گذشته رسیده است.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 4
تعداد بازدید : 10

منبع خبر : خبرگزاری اهل بیت
موضوع : کل اخبار
دست رد مدارس بر شورای دانش آموزی/ دهه هشتادی هایی که جدی گرفته نمی شوند

دست رد مدارس بر شورای دانش آموزی/ دهه هشتادی هایی که جدی گرفته نمی شوند


از دوره این در نمادین دارد و مدیران و معاونان مدرسه خیلی به نظرات و توجهی ندارند و نازلی به دهه هشتادی دارند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری شبستان
موضوع : کل اخبار
در دفاع از طرح شفافیت آرای مجلس و پیشنهادهایی برای ارتقای آن

در دفاع از طرح شفافیت آرای مجلس و پیشنهادهایی برای ارتقای آن


متأسفانه از در (از پزشکیان، محمود صادقی و علی مطهری) در مخالفت با شفافیت آرای سخن گفته‌اند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 11

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
دهیاران، آغازگر فعالیت های اقتصادی باشند

دهیاران، آغازگر فعالیت های اقتصادی باشند


یزد - ایرنا - کل و یزد با مردم هستند افزود: هر کدام از دهیاران باید آغا گر یک فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی در باشند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان: دادستان کل واردشود

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان: دادستان کل واردشود


تهران- ایرناپلاس- بر و اسلامی از سوی یک نماینده عضو جبهه پایداری می‌گوید: در صورت توهین به رؤسای قوا، دادستان کل کشور باید وارد عمل شود.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار
حضور نیافتن مدیران کل در جلسات شهرستانی توجیهی ندارد

حضور نیافتن مدیران کل در جلسات شهرستانی توجیهی ندارد


خرم آباد- ایرنا- با از عدم در اداری سلسله، گفت: مدیران کل استان باید برای شهرستانی احترام قائل شده و در این شرکت کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 6

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : اجتماعی
پکن و سئول در مورد خلع سلاح کره شمالی مذاکره می کنند

پکن و سئول در مورد خلع سلاح کره شمالی مذاکره می کنند


پکن- ایرنا- کره کرد چین و کره در در راه های خلع سلاح هسته ای کره شمالی و برقراری صلح پایدار در شبه جزیره با یکدیگر گفت و گو و رایزنی می کنند.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 روز پیش
بازنشر شده توسط : - 0net
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 7

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی
موضوع : کل اخبار

copyright © 2018 by 0net
دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله متن اهنگ six feet under دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف ترجمه آهنگ anla meni دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ عثمان نوروزوف جهانیم دانلود اهنگ چال چاله ترکمنی سلام بگفتم تره مهدی حقی دانلودآهنگ لیلافروهریارشیرین آهنگ سن آسمانینگ عثمان نوروزف دانلود چارب چارب از عثمان نوروزف دانلود اللر چارپ چارپ از عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف ترجمه فارسی six feet under از bilie eilish ترجمه فارسی اهنگ six feet under دانلود اهنگ چال چاله متن و ترجمه اهنگ sevdiyim adam متن و ترجمه اهنگ sevil sevinc sevdiyim adam دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله معنی sevdiyim مجید علیپور همش دعوا مجید علیپور همش دعوا ترجمه اهنگ ذاک من ذاک دانلود اهنگ بکنو برو از باران شجره الزهیریه دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود اهنگ aydilge ayna ayna basabela دانلود اهنگ حبی الانانی از مروان خوری دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ اوادان اوادان عثمان نوروزف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان آهنگ شاد عثمان نورزوف اهنگ ترکمنی اوادان اودان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله اهنگ چال چاله دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود آهنگ گل یارم عثمان نوروزوف دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزوف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله نوروزف دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ ترکمنی اودان اودان عثمان نوروزف گوزلیمنگ اوادان آهنگ چال چاله ترکمنی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ عثمان نوروزف چال چاله متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی متن نوحه بر طبل جنون میزد این لشکر شامی دانلود اهنگ ریمیکس محلی پروانه پرستش دانلود اهنگ عثمان نوروزف چارب چارب دانلود اهنگ بارون از واریا ترجمه اهنگ gjithmone ترجمه فارسی اهنگ gjithmone